ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဗဟိုဘဏ္ ထုတ္ေခ်းမႈ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္  ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္က က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အ ထိ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းမႈ မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲ ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တိုးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မ တီက အၾကံျပဳထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ ၉၂ ရက္ထက္မပိုေစဘဲ ယာယီေခ်း ေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အာမ ခံထား၍ အတိုးႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္အလိုက္ အတုိးႏႈန္း တြက္ခ်က္ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပင္ပပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသို႔ ယာယီေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက အၾကံျပဳထားၿပီး ေခ်းေငြရယူသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္က က်ပ္ ၂၂၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ၁၇၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ကေမၻာဇဘဏ္က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀ ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားထံ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ယာယီေငြထုတ္ေခ်းမႈမွာ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အတြက္  အတုိး၀င္ေငြ ရရွိႏုိင္ျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေစႏုိင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ တုိးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဟာ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ သီးသန႔္ေငြေၾကး ပမာဏေတြကို ေငြေၾကးပမာဏ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ထားရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေဘာင္အတြင္း ေရာက္ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အစိုးရ၏ ဒုတိယႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ပြားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ပါက ပိုမိုခံစားရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းထားရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တို ေျခာက္လကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၄ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျပည္သူတို႔လိုအပ္ေနသည့္ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ စားသံုးမႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးစိုး၀င္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္တေလာတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အေျခခံစားကုန္မ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ် ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပွ်မ္းမွ် ၄ဒသမ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၏ ႏွစ္အလုိက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ လတ္တေလာ Year on Year Inflation မွာ ၆ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Annual Rate of Inflation မွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။