ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး -သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံ အေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး – သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးသုံးလမ္းကို ADB ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လမ္းစီမံကိန္း သုံးခုကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး – သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၀ သန္း ၊ အာဆီယံအ ေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀ သန္း ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၇) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) တုိ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ပထမစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ လက္ရွိမွာ Oriental Highway Co.Ltd မွ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ BOT ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ရယူ၍ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းအဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ B.O.T ကုမၸဏီ၏  မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးအေပၚအေျခခံ၍ ADB မွ ထပ္မံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာမည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ ခ်က္ၿပီး Concession ကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သီလ၀ါမွ ပဲခူး၊ ကမာစဲမွ က်ဳိက္ထိုသို႔ ADB ႏွင့္  JICA တို႔မွ အကူအညီျဖင့္ ျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တုိ႔ကိုပတ္ၿပီး သြားေနရသည့္ ခရီးထက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ East West Economic Cooridor (EWEC) လမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သီလ၀ါ (SEZ) တြင္ အဆံုးသတ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိသီလ၀ါ-ကမာစဲ- ပဲခူးလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ကမာစဲ- က်ဳိက္ထိုျဖတ္လမ္းသစ္ႀကီး၏ အေျခခံ လမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီးအထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ADB အကူအညီျဖင့္ Pilot Project အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Expressway အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ လမ္းမႀကီးျဖစ္ရန္ AC ခင္းျခင္း၊  Raised Median မွ Depressed Median ေျပာင္းလဲၿပီး (၂ ဒသမ ၅) မီတာရွိ အတြင္း၊ အျပင္ လမ္းပခံုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း၊ Guard Rail မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လက္ရွိလမ္းမႀကီး ေလးလမ္းသြားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမႀကီးအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Standard ျဖစ္သည့္  Fast, Comfortable  ႏွင့္ Safety မ်ား အလံုးစံုပါ၀င္သည့္ Fully Access Control လမ္းမႀကီးျဖစ္ရန္ ADB  ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတန္ဖိုးအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ အနက္ ADB ေခ်းေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀ ေခ်း ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး AIF ေခ်းေငြမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါက International Tendering Process ကို ADB မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ ယင္းေခ်းေငြရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုျခင္း၊ ေခ်းေငြသက္တမ္းအား တိုးျမွင့္ေပးေစလိုျခင္း၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလိုျခင္း၊ အမွန္တကယ္ ရသင့္ ရထိုက္ေသာ SME မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေစလိုျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အဆင့္-၁ တြင္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ ၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေခ်းေနေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ထုတ္ေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အတိုးႏႈန္း ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိရွိေနေၾကာင္း၊ အပ္ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္းသည္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ မည္သည့္ေခ်းေငြကိုမွ် အပ္ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္းထက္ေလွ်ာ့၍ ထုတ္ေခ်းပါက ထုတ္မေခ်းသင့္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့၍ ထုတ္ေခ်းပါက အျခားေခ်းေငြမ်ားအတြက္ပါ လိုက္လံစဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JICA၊ SME ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး အျခားေသာျပည္တြင္းေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ဆကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္သူေတြဟာ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိလွ်င္ ေအာက္ေျခက စရပါမယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ လုပ္ေနရာမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပလုိ႔ လုပ္ငန္းရပ္ရျခင္းကုိ SME မွ ကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽန္မ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္မေျပပါဘူး။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီပါဘူး။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာမခံထားရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပေပမဲ့ စီးပြားလုပ္ကုိင္ လုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ SME ေခ်းေငြေခ်းရာ မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုကုိ ဦးတည္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အရင္းအႏွီးအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သည့္ ဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ SME မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းရင္ ေငြတစ္က်ပ္သာ ျပန္ေပးရတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေခ်းရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေခၚၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းငယ္ အေသးေလးေတြအတြက္ အေတာ္ေလးကုိ မလြယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမွာ ရွိသလုိမ်ဳိး ပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တုိင္း ပုိက္ဆံျပန္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးခ်ရတာပါ။ အေၾကြးမခ်ရင္ ဒီပစၥည္းက မေရာင္းရပါဘူး။ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ရာသီေပၚသီးႏွံေတြ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်ရင္လည္း သီးႏွံေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက လုပ္ငန္းရွင္က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ အသီးအႏွံေတြ ယူထားရတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆုိ ခရမ္းသီးေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေငြေပၚဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိေဒသမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္တဲ့ ဂရန္တုိ႔၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တုိ႔ SME မွတ္ပုံတင္တုိ႔ အဲဒါေတြက ကန္႔သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပညာေရး အေျခအေနဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး အလယ္တန္းေလာက္ပဲ သင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သြားၿပီး ေခ်းေငြေတြကုိ ဒါေတြကိုက္ညီမွသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းမွ တစ္ႏွစ္လုံးကုိ တစ္က်ပ္နဲ႔ သူမ်ားႏုိင္ငံ သူမ်ားလူမ်ဳိးက ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိးမဲ့နီးပါး ေခ်းေနႏုိင္ေသးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ျပန္ေခ်းတဲ့အခါ ရွစ္က်ပ္ခဲြတုိ႔ ၁၁ က်ပ္တုိ႔ မေခ်းႏုိင္ဘူးဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ေလးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ သုံးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ ႏွစ္က်ပ္လည္း အျမတ္က်န္တာပဲ”ဟု ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၈၀ ခန္႔) ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

JICA (Two Step loan) ေခ်းေငြရယူလုိေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြမ်ားတြင္ အဆုိျပဳေခ်းယူႏုိင္

ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ မုိးစပါး စတင္စိုက္ပ်ဳိးစဥ္က ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

JICA (Two Step loan) ေခ်းေငြရယူလုိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြမ်ားတြင္ အဆုိျပဳ ေခ်းယူႏုိင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း၏ JICA (Two Step loan) ျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းက႑ (Farming) ႏွင့္ လယ္ယာက႑ကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ (Agri-business) မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

JICA (Two Step loan) အား ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၂၀၈ ဘဏ္ရွိရာ JICA (Two Step loan) ေခ်းေငြရယူလုိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြမ်ားတြင္ အဆုိျပဳတင္ျပႏုိင္ၿပီး ဘဏ္မွအဆင့္ဆင့္ စိစစ္၍ ေခ်းေငြ စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္သူမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေျမတစ္ဧကမွ ဧက ၅၀ အထိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အမ်ားဆုံး ေခ်းေငြ ပမာဏသည္ က်ပ္သန္း ၅၀၊ ေတာင္သူလယ္သမားအစုအဖဲြ႕အတြက္ အမ်ားဆုံး ေခ်းေငြပမာဏသည္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး စတင္ထုတ္ေခ်းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီ စသည္တုိ႔တြင္ ေတာင္သူ ၅၃ ဦးကုိ က်ပ္ ၁၈၅၉ ဒသမ ၁၃ သန္း ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းမွ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲမည့္ေငြမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ပုိမုိသုံးစြဲေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ေငြမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပုိမုိသုံးစြဲေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ သက္သာမႈရွိတဲ့ ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းခန္႔ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ စတင္ပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစရန္ကုိ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိ အပုိင္းငါးပုိင္းခြဲျခားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အပုိင္း (၁) မွာကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အာမခံရန္ပုံေငြထူ ေထာင္မယ့္ေနရာမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပိုင္း (၂) ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အပုိင္း (၃) ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပုိင္း (၄) ကေတာ့ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အပုိင္း (၅) ကေတာ့ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ ပါလာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အပုိင္း (၂) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္း သုံးစြဲၿပီးေတာ့ စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အပုိင္း (၂) ကုိ ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမျပဳဘဲ အပုိင္း (၃) ကုိ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနဲ႔ မြမ္းမံျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၂၅၀ ဒသမ ၈၅၆ သန္းကုိ ဘာေၾကာင့္စတင္ေဆာင္ရြက္ရသလဲဆုိတာကုိ ေမးစရာရွိလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြက ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြက အတုိးမဲ့ သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ေပမဲ့ ေရေပးေ၀မႈ တုိးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းမွ ရေငြေတြနဲ႔ ၃၈ ႏွစ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ျပည္သူအမွန္တကယ္ အသုံး၀င္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိသာ ကမၻာ့ဘဏ္ကုိ Proposal တင္ကတည္းကုိက တင္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပုိင္း (၃) တြင္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္တမံ၏ အေဆာက္အအုံျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း၊ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလမႈတ္စက္႐ုံျပဳျပင္ျခင္း၊ တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရတြန္းစက္႐ုံျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ စတုတၳ ဦးစားေပးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႏွင့္ ပဥၥမဦးစားေပးတြင္ သိမ္ႀကီးေစ်း (A) ႐ုံႏွင့္ (B) ႐ုံျပဳျပင္ျခင္းစသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္ကန္ေလာက္ အေရးမႀကီးသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ သေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း အေသးစား၊ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္လည္း ေတာင္းခံေနေၾကာင္း၊ ယခုဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း အဆုိပါေစ်း႐ုံႀကီးမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ က်ပ္သန္း ၁၄၀ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အပုိင္း (၂) ႏွင့္ အပုိင္း (၃) တြင္ ပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ သေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတင္ျပလုိတာကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ ေတာင္းခံထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္းခံထားတဲ့ က်ပ္သန္း ၂၅၀ ဒသမ ၈၅၆ သန္းနဲ႔ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၂၄၈ ဒသမ ၄၀ က်ပ္သန္းအား သေဘာမတူပါသျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပုိင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ေရေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ားအၾကားမွာ ထပ္မံလုိအပ္လာႏုိင္ေသာ ေျမေအာက္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရသုိေလွာင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား လုိအပ္ေသာအရြယ္အစားရွိတဲ့ ေခတ္မီျမစ္ထြက္ေပါက္ေရတံခါးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္ ေရထိန္းတံခါးမ်ား၊ စြမ္းအားျမင့္ ေရစုပ္ထုတ္စက္မ်ား၊ အမိႈက္စစ္ဆန္ခါမ်ား၊ အရန္မီးစက္မ်ားပါ၀င္မယ့္ စနစ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ အလုိအေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကုိသာ ယခုႏွစ္ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ စတင္လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၂၀ ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး ၂၀၅၂-  ၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ တြက္ခ်က္ထားမႈအျပင္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူရရွိေငြမွာ ေဒၚလာ ၇၅၃ ဒသမ ၁၉ သန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြ အမ်ားဆံုးရရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ျပည္ပေခ်းေငြ၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိထားကာ အဆိုပါ ေခ်းေငြအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ လူမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ADB၊ IDA၊ အျခား) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ ဒသမ ၂ သန္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရၾကား ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၂၅ ဒသမ ၇ သန္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉၈၉ ဒသမ၉ သန္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ မွ  ၆၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ မွ ၅၀၀အထိ၊ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ၊ ၂၀၃၁-၂၀၃၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၃၆-၂၀၃၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိျဖစ္ ၿပီး ၂၀၃၇-၂၀၃၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

 

Hayman Capital အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းက ေဒၚလာကုိးသိန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြအား အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းမည္

Hayman Capital အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာကုိးသိန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြအား အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံတစ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူ ၃၅၀၀ ခန္႔အား ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Hayman Capital အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွ မေလးရွားအေျခစုိက္ Maybank (ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ) ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိးသိန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္္မာက်ပ္ေငြကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြအျဖစ္ ထပ္မံထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အဆုိပါေခ်းေငြျဖင့္ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူ ၃၅၀၀ ခန္႔အား ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး ပုိမိုလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Hayman Capital မွ CEO Mr.Sultal Marenov က” ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈကုိ မရႏုိင္ေသးတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈေတြ တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးတဲ့ Maybank ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ရယူခဲ့တဲ့ ဘဏ္ေခ်းေငြေတြကေတာ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဒုတိယ ဘဏ္ေခ်းေငြကလည္း အလားတူအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Hayman Capital အေနျဖင့္ Maybank ထံမွ ပထမအႀကိမ္ ဘဏ္ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ေမလအတြင္း ရယူခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးရွိ ေငြေခ်းေဖာက္သည္ေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ကုိ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။