လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းမွာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းနဲ႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္ၿပီး ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ ဒသမ ၉၄ သန္း၊ စီမံကိန္း အတုိင္ပင္ခံ ငွားရမ္းျခင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန္း၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၆၀ သန္းနဲ႔ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အတုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၇ သန္းတုိ႔ကို ADB ေခ်းေငြ ရယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေျမရရွိေရး စရိတ္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စရိတ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်သင့္မယ့္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသုံးစဲြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ADB ဘဏ္မွယူမည့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း၊ စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၄ ႏွစ္ စုစုေပါင္း  ၃၂  ႏွစ္ ျဖစ္ကာ အတုိးႏႈန္းအေနျဖင့္ ဆုိင္းငံ႔ကာလအတြင္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလအတြင္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ADB မွ ယခင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ၿပီး ၎ပမာဏတြင္ ADB မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ က်ခံသုံးစဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကာလသည္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၇၂ လ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းၿပီးစီးမည့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ADB ဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအပုိင္း (၁) ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းတြင္ အလုံ-သီတာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထား၀ယ္ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အပုိင္း ၂ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု (ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ) ႏွင့္ ျပည္နယ္သံုးခု (ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္) တုိ႔တြင္ ၆၆ ေကဗြီႏွင့္ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ ၄၂ ႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၆ ႐ုံ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း ၄၈ ခု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံခ်က္ ၁၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းေက်ာ္၊ ယူ႐ို ၁၀၃ သန္းေက်ာ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၄၆ သန္းေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ယန္း သန္းတစ္သိန္းေက်ာ္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-မင္းသူ၀င္းထြဋ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံခ်က္ ၁၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ယူ႐ို ၁၀၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္း၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၄၆ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၇၈၂၇ ဒသမ ၀၀၀ သန္းအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ရရွိရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ား၊ မီးသတ္အေထာက္အကူျပဳယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ယူ႐ိုသန္း ၅၀ ဒသမ ၀၀၀၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဧရိယာ အပါအ၀င္ လယ္ယာက႑ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း AFD ထံမွ ယူ႐ို ၂၅ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ IFAD မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၄၀၀ သန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀၄၆၉ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ံု (ရြာေထာင္) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္း KfW ထံမွ ယူ႐ို ၅ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း KEDCF ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ ၂ (အပိုင္း ၁)အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆၆၂၂ ဒ သမ ၀၀၀ သန္းေခ်းယူရန္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုမ်ား အလံုးစံု ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၇၈၇ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ေက်းလက္ေဒသ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး အစီအစဥ္ ၂ (ဓာတ္အားစနစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း) အတြက္ KfW ထံမွ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္း၊  က်န္းမာေရး အားကစား၀န္ႀကီးဌာန မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ က်န္းမာေရး လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အတြက္ ADB ထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန Development Policy Operation (DPO) အတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၇၀၀ သန္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (အဆင့္-၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄၉၄၉ ဒသမ ၀၀၀၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA  ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၁ ဒသ မ ၇၀၀ သန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၈၅ ဒသမ ၅၀၀ သန္း ေခ်းယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးအပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးရွိေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (DACU) အေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (DAP) ထုတ္ျပန္ကာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သူ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ Myanmar Sustainable Development Plan (မူၾကမ္း) ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုိးစပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ အခ်ိန္တုိးျမႇင့္

ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးေနမႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ- သားႀကီး)

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို အခ်ိန္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေမမွ စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လအထိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္း ျဖစ္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူေတြရဲ႕ေၾကြးဆပ္တာ ေနာက္က်မႈေတြ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရတာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ကာလမွာ မၿပီးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ ႏွစ္လ ထပ္တုိးလုိက္တယ္။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေတာင္သူ ၉၂,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံကုိ ထုတ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေတာင္သူ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ကုိလည္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ က်န္တာေတြက ေတာင္သူဦးေရ မ်ားျပားတဲ့ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔က ေတာင္သူေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ပါ၀င္တယ္”  ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဘဏ္မွ မန္ေနဂ်ာဦးေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူအေရအတြက္ ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားလာသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈအပုိင္းတြင္ က်ပ္သန္း ၄၅၀ ခန္႔ တုိးျမႇင့္ေခ်း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ သတင္းထုတ္ျပန္

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) မွာ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ထုိသုိ႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အာမခံပစၥည္းရယူၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ စနစ္တစ္ရပ္အေပၚ မီွခုိမႈအား ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ေငြေခ်းရန္ ထုိက္တန္မႈအား အကဲျဖတ္ကာ ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ထုတ္ေခ်းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေခ်းေငြရရွိႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ Supply Chain တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ Supply Chain တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၇ ရက္က  ျပဳလုပ္ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ ေမးျမန္းေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြကဲ့သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္္ ေခ်းေငြ အျပင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ စတင္ၿပီး JICA ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့နဲ႔ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာေတြ၊ လယ္ယာကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ေတြ ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြနဲ႔ စက္႐ံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ ဂိုေဒါင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ကုန္တင္ထရပ္ကားမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ေခ်းေငြ ေတြကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြေတြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ကာလေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား၊ သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားအပါအ၀င္ Supply Chaing တြင္ ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ သံုးႏွစ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေငြလံုးေငြရင္း ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏႈန္း ျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးစပါး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ ေဆးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားခ စသည့္ စုိက္ပ်ိဳး စရိတ္မ်ားအတြြက္ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ရည္ရြည္ၿပီး ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ ဂုိေဒါင္မ်ား၊ ဆန္စက္စသည့္ အရင္းအႏွီး ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း

င႐ုတ္ေကာင္း-ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္း သာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ပုသိမ္မွတစ္ဆင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္- ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းကို အေျခခံ၍ ပင္လယ္ျပင္ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ Oriental Highway ကုမၸဏီ မွ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ Concession ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ Control လုပ္၍ Operating and Maintenance လုပ္ငန္းမ်ားကို BOT ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ Concession သက္တမ္းသည္ ၃၃ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၄ ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ Concession Control လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ADB ၏ ေခ်းေငြအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ ကိုးႏွစ္ကိုသာ ကုမၸဏီမွ Concession အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားထဲမွ ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးကို ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမရွိ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “င႐ုတ္ေကာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးမယ့္လမ္းေၾကာင္းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဒါနန္းၿမိဳ႕နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ADB ရဲ႕ PLAN ကို ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း SEZ တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ဘုရားႀကီးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ သနပၸင္၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ သီလ၀ါလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ Future Plan အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွပတ္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ အထိ ဆက္လက္သြားလာႏိုင္မည့္ စီပြားေရးစႀကႍလမ္းအျဖစ္ လ်ာထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္  ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၂၆ ရက္ ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္စသည့္ ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံအနက္ က်န္သည့္ငါးႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကားမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၊ ကားမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမ၀တီအထိ ပထမအဆင့္ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘားအံ၊ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္အထိ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

Cross Border Transport Agreement အရ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္လမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း အေရွ႕အေနာက္စီး ပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခရွိ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ၎လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး လိုအပ္သည့္အစီအမံမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၾကေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္  – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး -သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ပထမ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလမ္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ BOT ကုမၸဏီႏွင့္ ADB မွ ပညာရွင္မ်ားမွ Operation & Maintainance အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းကို အေျခခံ၍ ပုသိမ္မွ ေငြေဆာင္၊ ပုသိမ္မွ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ပုသိမ္မွ ေမာ္တင္စြန္း၊ ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္း သာ၊ ပုသိမ္မွ ဂြ-ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ သံတြဲ-ငပလီ ႏွင့္ ဂြ-ကမ္းသာယာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ၿပီး ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သီလ၀ါမွ ပဲခူး၊ ကမာစဲမွ က်ဳိက္ထိုသို႔ ADB ႏွင့္ JICA တို႔မွ အကူအညီျဖင့္ ျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တို႔ကို ပတ္၍သြားေနရသည့္ခရီးထက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တတိယစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီး အထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ADB အကူအညီျဖင့္ Pilot Project အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ  Expressway အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးအၾကား လမ္းေၾကာင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ထား၀ယ္-ထီးခီးအၾကား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးဇင္)

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးအၾကား လမ္းေၾကာင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက တင္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency – NEDA ထံမွ ထိုင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ၎စီမံကိန္းအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုရွိေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေမတၱာ-ထီးခီးလမ္းသည္ ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္း အတိုဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းအား အီတာလ်ံ ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ ယူေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းအဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္သည့္ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိလမ္းအား ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ NEDA မွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ခံ၍ ကန္ထ႐ိုက္တာအား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေစ့ေရာက္သည့္ႏွစ္အလိုက္ အတိုး၊ အရင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လမ္းအသံုးခ ေကာက္ခံရရွိမႈေငြမ်ား အပါအ၀င္ ရေငြမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္၍ ဘတ္ဂ်က္သို႔ ရေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ေပးဆပ္ရန္ အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္း ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကခ်နပူရီမွ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၂) သို႔ ကတၱရာကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက NEDA အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၂၀၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ သက္တမ္း ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အတိုးကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ အႀကိမ္ ၆၀ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ အႀကိမ္ ၄၀ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ကို ထိုင္းကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိထားေၾကာင္း၊ အခြန္အခ၊ အေကာက္ခြန္၊ ေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ ေခ်းေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္အျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြ၏ Grant Element တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၆၁ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည့္အတြက္ သက္သာမႈရွိသည့္ ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကခ်နပူရီလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ အေရးပါေသာ လမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းသည္ ပင္မလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ေရး-ထား၀ယ္- ၿမိတ္လမ္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းမႀကီးသည္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စႀကႍလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယင္းစီမံကိန္းသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕အတန္းအစား သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ (ခ) အဆင့္ရွိေသာ Secondary Cities ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိျခင္း၊ Development Potential အခြင့္ေကာင္းမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘားအံႏွင့္ ျမ၀တီ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔အား စီမံကိန္း၀င္ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Cross Border Transport Agreement အရ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘားအံ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမ၀တီႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ Joint Spatial Development Plan ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအား Heritage Conservation ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ADB ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထပ္မံဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အလားအလာရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္ ေရလံုေလာက္စြာရရွိျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္စနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းေစျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ခံကာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

JICA မွ ထပ္မံေခ်းယူမည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ရရွိပါက အာမခံမေပးအပ္ႏုိင္သည့္ SME မ်ားအတြက္ CGI စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ SME လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္သည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားကို Credit Guarantee Insurance စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ယခုစီမံကိန္း (၂ ) တြင္ အာမခံမရွိသူမ်ား ေခ်းေငြရရွိေအာင္ CGI စနစ္ျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္းသည္လည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း SME ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္စံုေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) တြင္ အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခုစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္ေသာ SME လုပ္ငန္းမ်ားပါ ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး JICA စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ SME ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီး အျခားေသာ ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း  ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

JICA မွ ရရွိေသာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြသက္တမ္းကို သံုးႏွစ္သတ္မွတ္ပါက ၁၃ ႀကိမ္ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြသက္တမ္းကို ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ပါက ရွစ္ႀကိမ္အထိ လည္ပတ္ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရာ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရရွိမည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည့္ SMEs ေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္က UMFCCI တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ SME ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ SMIDB ဘဏ္မွ CEO ေဒါက္တာေဇယ်ာညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့  ဒီရက္ပိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ သိန္း ၅၀၀၀ ထက္မပိုဘူးေပါ့။ သိန္း ၅၀၀၀ ထက္မပိုဘဲ JICA သတ္မွတ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးမွာ။ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့အခါမွာလည္း JICA က  ခြင့္မျပဳတဲ့လုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေခ်းလို႔မရဘူးေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ ေဇယ်ာညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ ပထမႏွစ္တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ က်န္ေငြအားလံုးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။