ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း MATA ထုတ္ျပန္

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ သံုးအိမ္စုေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေနရျခင္းအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘုိဘိုျမင့္)

ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း MATA (ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ရွိ အႏုိင္ရပါတီ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ တြင္းထြက္စြမ္းအင္၊ ေရအားစြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ေလအားစြမ္းအင္၊ ေျမေအာက္ အပူစြမ္းအင္၊ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္၊ ဇီ၀ေရနံစြမ္းအင္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တြင္းထြက္စြမ္းအင္သည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ တြင္းထြက္စြမ္းအင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ သုံးစြဲရ အလြယ္ကူဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရအားစြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရသည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲ ေရအားစြမ္းအင္ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသမ်ားတြင္ ဆည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ National Energy Master Plan ႏွင့္ National Electrification Plan မ်ား ေရးဆြဲ အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း လုံး၀မရွိဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဥပေဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားျပားႀကီးမားေသာ ပမာဏမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အဓိက အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမည့္ ေဒသမ်ား၊ လူတန္းစားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မူလကြာဟခ်က္ ႀကီးမားၿပီးျဖစ္ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပမာဏႀကီးမားၿပီး ကုန္ၾကမ္းရင္းျမစ္အတြက္ ျပည္ပကုိ အဓိက အားကုိးရမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား၊ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ စြမ္းအင္ရရွိေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ေစမည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္အလားအလာမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ားအေပၚ စဥ္စားအေျဖရွာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္စီမံထားေၾကာင္း သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာစုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ႀကီးမားေစမည့္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုံး၀ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဥပမာ ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္မည့္ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္ကုိ ဦးစားေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ႀကီးမားၿပီး ထိေရာက္မႈ အားနည္းေသာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဥပေဒမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အာဏာအပ္ႏွင္းၿပီး ေဒသအလုိက္ အားသာခ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ရွိရင္းစြဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ၿပီး လူတုိင္း လက္လွမ္းမီ တရားမွ်တေသာ စြမ္းအင္စနစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူရန္ လြယ္ကူေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္၊ စပါးခြံေလာင္ကြၽမ္းမႈမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ ပုဂၢလိက စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အျမန္ဆုံးေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအား ေကာင္းက်ယ္ျပန္႔ေစမည့္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၂၃ မဂၢါ၀ပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္၍ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ Min Khit Thit Mining ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္မည္

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ သံုးအိမ္ေက်းရြာအနီး ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ဆို၍ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္သည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ေနမ်ဳိး၀င္း)

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၂၃ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္၍ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ Min Khit Thit Mining ကုမၸဏီက လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ၂၇ ရက္က  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးကို  MIC က ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြအရ ခြင့္ျပဳတာ။ MIC အေနနဲ႔ စီမံကိန္းေတြခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြပါမွသာ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါစက္႐ုံကုိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဟဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ -ကြင္းျပင္ (ေက်ာက္လႈိင္ဂူ)ရွိ ေျမဧက ၄၀ တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၄၈ ဒသမ ၆၉၈ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၉၁၉၃၁ ဒသမ ၃၅၀ သန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးလုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ နည္းေစရန္ သန္႔စင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကုိ တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း စရိတ္ႀကီးျမင့္သျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆုိပါ နည္းပညာကုိ သုံးစြဲရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“သန္႔စင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုတာ ဂ်ပန္မွာလည္း သံုးေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း သံုးေနတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာသံုးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာသံုးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ မတူဘူး။ ႏုိင္ငံျခားက ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္နဲ႔သံုးတဲ့ ပစၥည္းေတြေရာ စြမ္းအင္အသစ္ေတြနဲ႔ေရာ ကမၻာကို ျဖန္႔ဖို႔ေရာင္းဖုိ႔ တစ္ဖက္မွာ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးေတြေရာ အလုပ္သမားေရာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းႀကီးေတြက အရမ္းႀကီးတယ္။ ထိန္းရင္းနဲ႔ သူတို႔က ေနာက္ဆုတ္လာတယ္။ ျဗဳန္းဆို ရပ္လုိ႔မရဘူး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးရွိေသးတယ္။ ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး။ သူတို႔က တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ပါရီရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈကို ဆုတ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတိုင္းျပည္မွာက တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူေတာ့ စိုးရိမ္တယ္” ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္၊ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ခံ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးသန္႔ဥပေဒမရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးျခားဥပေဒ မရွိေသးသျဖင့္ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တက္သိပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာ တတိယအပတ္တြင္းက ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇဲြကပင္ခန္းမတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္း (Global Energy Transition and Myanmar) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏုိင္ငံေတြဟာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အၿပီး ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ အစားထုိးရမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔လုိ မဖြဲ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္ခင္ ဒါေတြကုိအၿပီးလုပ္ထားမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔က အဲဒါေတြကုိ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားၿပီးေတာ႔မွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကုိ အတုိင္းအတာအရပဲ စဥ္းစားလုိ႔ရမယ္။ ေရရွည္ လူမ်ားေတြအားလုံး ဆုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေလးတုိ႔က ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္တက္တဲ့ကိစၥဟာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္တာ ထားသုိတာကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ မူၾကမ္းအေနနဲ႔ ေဒၚေလးတုိ႔ တင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီေခ်ာင္းထဲမွာ အမႈန္ေတြက်ၿပီးေတာ့ လူေတြေရာ၊ ႏြားေတြေရာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ သတၱဳထဲမွာပါေနတယ္။ ဒါေပမဲ႔သူ႔အတြက္ သီးသန္႔ ဥပေဒက မရွိဘူး။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ သုံးေနတဲ့ သန္႔စင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးပဲျဖစ္ျဖစ္။ အကုန္လုံး ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အဲဒီ အရင္ဆုံး စြမ္းအင္မသုံးခင္ ဒါေတြကုိ အရင္လုပ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္းဆုိၾကဖုိ႔ လုိတယ္ေလ။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေဒၚေလးတုိ႔ကေတာ့ သေဘာမတူဘူး” ဟု ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ဆိုသည္။

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အျမန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေသခ်ာစနစ္တက် ေလ့လာရန္၊ ေဒသခံတုိ႔၏ သေဘာထားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္မူ၀ါဒ၊ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ အစုိးရ၏ သင့္ေတာ္ေသာ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ ျပည္ပ/ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ စြမ္းအင္က႑အတြက္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားကုိသာ သုံးစြဲရန္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ သေဘာထားမ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ (Myanmar Green Network) က သေဘာထား ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးက တူးတဲ့ေနရာ၊ သယ္တဲ့ေနရာ၊ သိုေလွာင္တဲ့ေနရာ ေရာက္ေလရာအရပ္မွာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သက္ရွိေတြကို ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ အဲဒီဒုကၡေတြကို ကင္းေ၀းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုေတာ့ သတၱဳဥပေဒမွာကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေလးတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္ရင္ အင္မတန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သီးျခားဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြ အရင္ကမလုပ္ခဲ့၊ မတြင္က်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒမရွိဘူး။ ဥပေဒမဲ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ ဥပေဒမရွိတဲ့အတြက္ ဘာမွတားလို႔မရဘူး။ ျပင္ဆင္မႈထုတ္ရမယ္။ ဒါကုိျဖစ္ခါမွလုိက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေနမယ့္အစား နဂုိကတည္းက တိတိက်က် စည္းကမ္းဥပေဒ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္မယ့္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းသိမ္းထိန္းရမယ့္ အာဏာပုိင္ေတြကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူလည္း လက္ကုိင္ျပဳႏုိင္မယ့္ ဥပေဒရွိမယ္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္လာရင္လည္း ဒီဥပေဒဒီစည္းမ်ဥ္ေတြရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ထဲမွာထည့္ၿပီးေတာ့မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရမယ္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကုိ စီးဆင္းတဲ့ဟာေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြး အမႈန္႔ေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ သတၱ၀ါေတြကုိလည္း မ်ားစြာထိခုိက္ေစတယ္ . . .” ဆရာႀကီးဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးေရးကုိ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အနားယူခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ (Myanmar Green Network) တြင္ သတၱဳတြင္းပညာရွင္ အၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆရာႀကီး ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအေၾကာင္း ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားလုံး နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ၁၉ ရာစု အစပုိင္းေလာက္ကစၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ဗားဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္ဘက္မွာ စၿပီးေတြ႕ခဲ့တာေပါ့။ ေတြ႕ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ နဂုိမူလကေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔နဲ႔ အေႏြးဓာတ္ ရရွိေရးအတြက္ သုံးစြဲတာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန အပူထြက္မွန္းသိတဲ့ အခါက်ေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္က်ေတာ့ အပူစြမ္းအင္ကုိ သုံးၿပီးေတာ့ ဗြိဳက္လာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ဗိြဳက္လာကုိ မီး႐ႈိ႕ဖုိ႔အတြက္ သုံးတာေပါ့။ သုံးေတာ့ အဲဒီကေန ရလာတဲ့ အပူကေန အဲဒီကေနရတဲ့အားနဲ႔ စက္ေတြကို ေမာင္းႏွင္လာၾကေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္က ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသုံးတယ္။ သြားလာေရးလည္း သုံးတယ္။ ေနာက္ဆက္သြယ္ေရး စက္႐ုံေတြ ေနရာတုိင္းလုိလုိသုံးတယ္။ အဲဒီေခတ္ကစၿပီးေတာ့ ကမၻာမွာ ေက်ာက္မီးေသြးဟာ စြမ္းအင္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ စတင္အသုံးျပဳခဲ့တာပါလဲ။

ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ မွတ္မွတ္သားသား ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ကေလး၀ဘက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကုိ စေတြ႕တယ္။ အရင္ကေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မတြင္က်ယ္ခဲ့ဘူး။ ဟုိတုန္းက MRTC ေခၚတာေပါ့။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ MRTC ေခတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တစ္ခုတည္းေသာ အစုိးရပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အျဖစ္နဲ႔သုံးတယ္။ အဲဒီမွာ ေျမေအာက္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္နည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့တယ္။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ကမၻာက ဘယ္အခ်ိန္မွာ စၿပီးသတိထား သိရွိခဲ့ၾကပါသလဲ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ သိတာေတာ့ တုိ႔ ၁၉ ရာစုေနာက္ပုိင္းမွာ လူေတြက ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေတြေၾကာင့္ လူေတြက သက္တမ္းတုိတာေတြ၊ ေရာဂါဘယ ထူေျပာတာေတြ၊ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့တာေတြ စၿပီးေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေတြ႕ေတာ့ ကမၻာႀကီးကလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကေန ထုတ္လႊတ္လုိက္တဲ့ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေလထုထဲမွာလည္း ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္လာတယ္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတယ္ ဆုိတာကုိ သိပံၸပညာရွင္ေတြက စတင္ေတြ႕ရွိတဲ့ အခါမွာ ကုလသမဂၢကုိ တင္ျပၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဒါကုိ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းဖုိ႔လုိတယ္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဘာလဲဆုိေတာ့ တုိ႔ကမၻာေျမႀကီးကုိ ေနေရာင္ျခည္က ထြက္လာတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကမၻာေျမႀကီးကုိ မေရာက္ေအာင္ အုိဇုန္းလႊာကေနၿပီးေတာ့ စုပ္ထားေပးတယ္၊ ကာကြယ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အုိဇုန္းလႊာႀကီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပါးပါးၿပီး ေပါက္လာတဲ့ အခါၾကေတာ့ ကမၻာေျမႀကီးကုိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ မွာ ပုိၿပီးေတာ့ ျမန္လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အညႊန္းကိန္းအရေျပာရင္ ၁၀ ဆုိရင္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အဆင့္၊ ရွစ္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုံမွန္ေပါ့။ အခုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းဟာ ၁၃၊ ၁၄ အထိျဖစ္ေနတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိလည္း အရပ္ေဒသတုိင္းမွာ ၁၃ က အနည္းဆုံးရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးဆက္က ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတဲ့အတြက္ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးတယ္။ အုိဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးတဲ့အတြက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က ကမၻာႀကီးအေပၚ ပုိက်ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေရျပားေရာဂါေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ တိမ္စြဲတဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ အခု ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရွိခ်က္ အရဆုိရင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေတာင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးပါဘူး။ ဒါက စာေစာင္ထဲမွာပဲ ေတြ႕ေသးတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ႔ အရြယ္လြန္ေတာ့ အေရျပားေရာဂါ၊ အေရျပား ကင္ဆာေတြျဖစ္တယ္။ တိမ္စြဲေရာဂါျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေနပူထဲမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္ကာတဲ့ ေနကာမ်က္မွန္ေတြ တရား၀င္ တပ္ဆင္ခြင္႔ေပးလုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသားနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ မထိေအာင္ လက္ရွည္အက်ႌေတြ၀တ္ၿပီး ကာကြယ္တယ္။ ဦးထုပ္ေတြ ေဆာင္းၾကတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေဘး သက္သာေအာင္လုပ္တယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စြမ္းအင္ဘယ္ႏွမ်ဳိးေလာက္ ထုတ္ယူရရွိႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ဟာကေတာ့ နံပါတ္တစ္ အခ်က္ကေတာ့ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အဲဒါလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရအားလွ်ပ္စစ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကပဲ သုံးေနရတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရွိတယ္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရွိတယ္။ ေလစြမ္းအင္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ဒီေရက စြမ္းအင္ထုတ္လုိ႔လည္းရတယ္။ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ကလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သိပ္မသုံးဘူး။ ရွိလည္း နည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သုံးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ကေတာ့ ဒီေရစြမ္းအင္ရွိတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေရစြမ္းအင္က စစ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ေကာ႔ေသာင္းအထိ ပင္လယ္ကမ္းႀကီးကုိ ပုိင္တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔ကို ဒီေရအတက္အက် ႏွစ္ႀကိမ္ရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ႀကိမ္မွာ ဒီေရအတက္အက် အားကုိသုံးၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္တဲ့စက္ကုိ လည္ေစျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သဘာ၀အတုိင္း ဒီေရရွိေနသမွ် ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ကုန္က်စရိတ္လည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္။ သူကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္ေတြမွာ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းနဲ႔ ေ၀းကြာတဲ့ ေဒသေတြမွာ စၿပီးသုံးေနၾကတယ္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိၿပီးေတာ့။ အဲဒီလုိသုံးတဲ႔ေနရာမွာ အဓိက,ကေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ဖမ္းတဲ့ ဆုိလာျပားရယ္။ ဆုိလာျပားကေနၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေျပာင္းတဲ့ အင္ဗာတာရယ္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြပဲ လုိတဲ့အတြက္ ေနရာေဒသမေရြး သုံးႏုိင္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္းပဲ ဒါကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးပါတယ္။ အိႏိၵယမွာလည္း ထုိနည္းတူပဲ။ ေနစြမ္းအင္ကုိ သုံးတယ္။ ေလစြမ္းအင္ကုိ သုံးတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာနဲ႔လည္း အစားထုိးၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့သြားတဲ့စြမ္းအင္ကုိ အစားထုိးၿပီးေတာ့ အားလုံး ေရတုိစီမံကိန္းေတြ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ ခ်ၿပီးေတာ႔ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ထင္ထင္ရွားရွား ဥပမာကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ေအပတ္ ညီလာခံႀကီး လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေၾကညာတဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေလထုက အင္မတန္ညစ္ညမ္းတယ္။ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္။ အဲဒီ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ၅၀၀၀ ကုိ တစ္ခါ တည္း ပိတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ မီးခုိးအထြက္မ်ားတဲ့ ကားေတြကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကုိ ဒီလုိနည္းနဲ႔ လုပ္ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းလဲဆုိေတာ့ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္ကုိသုံးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က လုိအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကုိ ျပန္ျဖည့္ ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္တယ္။ အခု ဆုိရင္ ေလစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိေတာင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အာရွမွာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ ေနၿပီ။ ထုိနည္းလည္းေကာင္း အတူတူပဲ။ အိႏိၵယလည္း ေျပာင္းေနၿပီ။ သူတုိ႔က ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကုိသုံးတယ္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကုိ သုံးဖုိ႔အတြက္လည္း လုိအပ္တဲ႔ ရန္ပုံေငြေတြကုိလည္း ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ထုတ္ေခ်းၿပီးေတာ့ သုံးေနတာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ဆက္တည္း ဆက္ၿပီးစဥ္းစားမယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ေတာ့ ယုိးဒယားမွာလည္း ထုိ႔အတူပဲ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ပိတ္ပစ္လိုက္တာမ်ားတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္ပစ္လုိက္ရၿပီ။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္းပဲ မီးေလာင္ၿပီဆုိရင္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ လူသားေတြ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ် ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေက်ာက္မီးေသြးက ပစၥည္း ၁၃ မ်ဳိးထြက္တယ္။ သူက မီးေလာင္ၿပီးရင္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္ေပးတယ္။ အပူစြမ္းအင္ ထုတ္ေပးၿပီးတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အေငြ႕အျဖစ္ နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚကုိ ေျပာင္းလဲ ၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒါေတြက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ကာဗြန္မုိ ေနာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ႏုိင္ထ႐ုိဂ်င္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ဆာဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ႏုိက္ထရတ္ ေအာက္ဆုိက္တုိ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ အာဆင္း နစ္ေခၚတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ေတြ၊ ျပဒါးေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ယူေရနီယမ္လည္း နည္းနည္းပါးပါးထြက္တယ္။ အဲဒီလုိဟာေတြ ထြက္တဲ့အခါက် အဲဒါေတြအကုန္လုံးက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အသြင္သဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သြား ၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္တယ္။ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ ဆုိက္ထြက္တဲ့အတြက္ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္က ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္အျဖစ္နဲ႔ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ရြာေစတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေတြက ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ႐ွဴၿပီးေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ ထုတ္တယ္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္က တုိ႔လူအတြက္ မလုိအပ္တဲ့ ပစၥည္း။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအတြက္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ မလုိအပ္တဲ့ပစၥည္း။ အဲဒီပစၥည္းေတြ ေလထုထဲကုိ ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ အဓိကကေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ လူရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္မယ္။ ေသြးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ေနာက္တစ္ခုက ကုိယ္လက္အဂၤါေတြေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြရွိတယ္။ ခဲဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္တယ္။ ခဲဓာတ္ေငြ႕ကလည္း ေသြးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ ဆာလဖာၾကေတာ့ ႐ွဴမိၿပီဆုိရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ က အဆုတ္ထဲကုိ ေရာက္သြားမယ္။ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းမွာ သက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ လူကုိကင္ဆာေတြ အစ အားလုံးေသာ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့ ဟာေတြကလည္း ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ခဲ၊ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္နဲ႔ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္က ေလထဲေရာက္သြားလုိ႔ရွိရင္ ေလထဲမွာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ မ်ားတာနဲ႔အမွ် တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေခ်ဖ်က္မလဲဆုိရင္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သဘာ၀ႀကီးက ဖန္တီးထားတဲ့ အတုိင္းပဲ အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ သစ္ပင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ စုပ္ယူတယ္။ အဲဒီလုိ သစ္ပင္ေတြ မ်ားမ်ားရွိရင္ေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ေလထဲသက္ေရာက္မႈ သက္သာသြားတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအရ သိၾကတဲ့အတုိင္းဘဲ။ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးတာ မ်ားေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကုိ စုပ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးက က်ဆင္းေနတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာလည္း က်ဆင္းေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာဗြန္ေအာက္ဆုိက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အသုံးျပဳတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ေနရတယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္ ထပ္ေဆာက္မယ္လုိ႔ သိထားပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ –  အရင္တုန္းကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ၁၁ ခုအထိ လက္မွတ္ထုိးထားခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုေနာက္ပုိင္း အန္အယ္ဒီအစုိးရ တက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ သိပ္မရွိဘူး။ ပ်က္သြားၿပီလုိ႔ တိတိက်က် ေၾကညာႏုိင္တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းက င႐ုတ္ေကာင္းရယ္။ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နားက အန္ဒင္ရယ္၊ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဖ်က္ၿပီးၿပီလုိ႔ တိတိက်က် ေၾကညာၿပီးၿပီ။ က်န္တဲ့ဟာေတြကေတာ႔ ဖ်က္သိမ္းတယ္လုိ႔ မေၾကညာေသးဘူး။ လက္ရွိလည္ပတ္ ေနတာကေတာ႔ တီက်စ္ရယ္၊ ေကာ့ေသာင္းရယ္။ ေကာ့ေသာင္းက ႏုိင္ငံပုိင္မဟုတ္ဘူး ပုဂၢလိကပုိင္၊ တီက်စ္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ထားတာပဲ။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ဥပေဒ နည္းဥပေဒကေရာ မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါလည္း ရွင္းျပေပးပါဦးခင္ဗ်။

ေျဖ – ဥပေဒ နည္းဥပေဒကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္တဲ့ နည္းစဥ္ေတြရွိတယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့ နည္းစဥ္ေတြရွိတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက အင္မတန္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီးေတာ့ မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတုိင္း ႏုိင္ငံတုိင္း လုိလုိမွာ သူ႔ကုိ သီးျခားပညာရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ သီးျခားသင္ေပးရတယ္။ သတၱဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ခုခြဲထားတယ္။ ႏွစ္ခုခြဲထားတဲ့ အေလ်ာက္လည္း သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နဲ႔ ဥပေဒကလည္း ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာ သီးျခားစီထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိလုိ႔  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကေလး၀ေက်ာက္ မီးေသြးတြင္း တစ္ခုတည္းရွိခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့မွ မရွိခဲ့ဘူး။ ရွိကုိ မရွိဘူးေပါ့။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ နဂုိမူလသတၱဳဥပေဒထဲမွာပဲ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဟာေလာက္ပဲ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္ေအာင္ဆုိတာေလာက္ ပဲရွိတယ္။ သီးျခားဥပေဒအေနနဲ႔ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေက်ာက္မီး ေသြးအေပၚမွာ အေျခခံမယ့္အသံေတြက လည္း ၾကားလာရတဲ့အတြက္ အခုေက်ာက္မီး ေသြးတူးေဖာ္မႈေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားလာၿပီ။ မ်ားျပားလာတဲ့အေလ်ာက္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈေတြကလည္း မ်ားလာတယ္။ ထိခိုက္မႈမွာ လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈရွိသလုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈလည္း မ်ားတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြရွိတယ္။ မၾကာေသးမီကာလက ထိခိုက္မႈအေနနဲ႔ နီကယ္စက္႐ံုနားက ေက်ာက္မီးေသြးေတြကုိ စည္းကမ္းမရွိ စြန္႔ပစ္မႈေတြအတြက္ ဒါက စည္းကမ္းမရွိ စြန္႔ပစ္တယ္ ဆုိတာကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း အပုိင္းမွာ အားနည္းတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အားနည္းလုိ႔ ျဖစ္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္ေတြက ဟသၤာေခ်ာင္းေတြကုိ ခ်တယ္။ ဟသၤာေခ်ာင္းက ဘယ္သြားလဲ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကို သြားတယ္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း အေရးတႀကီး ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ေတြက အဲဒီေဒသမွာ အမ်ားဆံုး ေနထုိင္ၾကတယ္။ အခုဆုိရင္လည္း ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ အေရအတြက္က အေတာ္ေလးနည္းေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကုိ စီးဆင္းတဲ့ဟာေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြးအမႈန္႔ေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ သတၱ၀ါေတြကုိလည္း မ်ားစြာထိခုိက္ေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခ်ာင္းထဲက ေသာက္မိတဲ့ ကြၽဲေတြ၊ ႏြားေတြ ဗုိက္ႀကီးေတြေဖာင္းၿပီး ေသတယ္။ အဲဒီလုိ အလားတူကိစၥ ေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးလုိ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေအာင္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာထိန္းသိမ္း သင့္တယ္လုိ႔ ေတြးမိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေလာက္မွာ ေရႊစက္ေတာ္နား က ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ေျမေအာက္ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းမွာ ေပ ၆၀၀ ေလာက္နက္တဲ့ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အပါအ၀င္ ေဒသခံအလုပ္သမား ရွစ္ေယာက္ေလာက္ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲမွာ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတာ့ ေက်ာက္မီး ေသြးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သီးျခားဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးေတာ့ စနစ္တက် လုပ္ကုိင္ေနတာ ရွိပါတယ္။ သီးျခားေက်ာက္မီးေသြး မုိင္အင္စရက္ခ်ာေတြလည္း ခန္႔ထားတယ္။ ထုိ႔နည္းအတူလည္း ဂ်ပန္မွာ ဆုိရင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ လုပ္တယ္။ လူဦးေရမ်ားတဲ့ တ႐ုတ္မွာ ဆုိရင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မၾကာ မၾကာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ျဖစ္လုိက္ရင္လညး္ ေသဆံုးမႈေတြ ပါေနတာေတြက မ်ားတယ္။ အျပင္းအထန္ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ေသဆံုးမႈ ဒီႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အလားအလာ ရွိေနတယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ မီးေလာင္မႈေတြ၊ အနံ႔အသက္႐ွဴမိတဲ့ ျပည္သူလူထုက အျမဲတမ္း Complain တက္တာေတြရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔က ျပင္ဆင္မႈ ထုတ္ရမယ္။ ဒါကုိ ျဖစ္ခါမွလုိက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေနမယ့္အစားကုိ နဂုိကတည္းက တိတိက်က် စည္းကမ္းဥပေဒ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရမယ့္ အာဏာပုိင္ေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူလည္း လက္ကုိင္ျပဳႏုိင္မယ့္ ဥပေဒရွိမယ္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္လာရင္လည္း ဒီဥပေဒ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိတဲ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ၿပီးေတာ့မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရမယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး

ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ကမၻာတြင္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာအသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ကာ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အစားထုိး ရန္ႀကိဳးစားေနၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိမထိခုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိ အပ္ေၾကာင္းကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္အကူးအေျပာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးကုိ အဆင့္လုိက္ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါႀကီးကုိ တျခားေလာင္စာေတြနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္းဖုိ႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ထည့္ထားရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥေတြရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ဆုိတာ အခ်ိန္ေပးရတယ္။ အခ်ိန္လည္း ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ၂၀၃၀ အၿပီး ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အစားထုိးရမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔လုိ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ၂၀၅၀ မတုိင္ခင္ ဒါေတြကုိ အၿပီးလုပ္ထားမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔က အဲဒါေတြကုိ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကုိ အတုိင္းအတာအရပဲ စဥ္းစားလုိ႔ရမယ္။ ေရရွည္သူမ်ားေတြ အားလုံးဆုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေလးတုိ႔က ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္တက္တဲ့ ကိစၥဟာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္တာ ထားသုိတာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ မူၾကမ္းအေနနဲ႔ တင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီေခ်ာင္းထဲမွာ အမႈန္ေတြက်ၿပီးေတာ့ လူေတြေရာ၊ ႏြားေတြေရာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ သတၱဳထဲမွာပါေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒက မရွိဘူး။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ သုံးေနတဲ့ သန္႔စင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးပဲျဖစ္ျဖစ္။ အကုန္လုံး ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အဲဒီအရင္ဆုံးစြမ္းအင္မသုံးခင္ ဒါေတြကုိ အရင္လုပ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္းဆုိၾကဖုိ႔ လုိတယ္ေလ။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေဒၚေလးတုိ႔ကေတာ့ သေဘာမတူဘူး။  အဲဒါမ်ဳိးေတြၿပီးမွ မျဖစ္မေန ေပၚလစီလုပ္ေနတဲ့ သူေတြက စီးပြားေရးလုိ အပ္တယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အခ်ိန္တုိ အတုိင္းအတာအတြင္းေတာင္မွ WWF ကတင္ျပသလုိပဲ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ဟာ အေသးစားအေနနဲ႔ဆုိရင္ ေျခာက္လအတြင္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ႏုိင္မယ္။ ကမၻာနဲ႔ေျပာင္းေနခ်ိန္မွာ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ စီးေမွ်ာဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္” ဟု ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံကေန အားတစ္မ်ဳိးတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ႔အတြက္ ေနမရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရအားနဲ႔ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ေရမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလအားနဲ႔ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဇီ၀ေလာင္စာနဲ႔လည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဇီ၀အပူနဲ႔ လည္းထုတ္လုိ႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ စုိးရိမ္ေနရတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုတည္းကုိ ေဇာက္ခ်ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွေျပာလုိ႔ မရပါဘူးခင္ဗ်။ ဘာကုိ မွီခုိေစခ်င္သလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္ေတြ အားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ့ နည္းပညာမ်ဳိးစုံ သုံးၿပီးေတာ့ သုံးတာပုိအဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဆုိလာနဲ႔ထုတ္မယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အေသးစားေရအားနဲ႔ ထုတ္မယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ေလာေလာဆယ္ ဂက္စ္နဲ႔ထုတ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ့ ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ရာသီအလုိက္ နည္းပညာအလုိက္ တစ္နာရီခ်င္းစီအလုိက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ မျပတ္ဘူးဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာေမာဒင္းနင္းနဲ႔ေရာ၊ သိပၸံပညာနဲ႔ေရာ တစ္နာရီအတြင္း ေနာက္ ၃၃ ႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္မျပတ္ေစရဘူးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိၿပီးပါၿပီ။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း နည္းပညာတစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ေဇာက္ခ်ၿပီး မသုံးဘဲ ရွိၿပီးသားအရင္းျမစ္ေတြ အားလုံးကုိ တြဲဖက္ၿပီးေတာ့ သုံးေနၾကပါတယ္ခင္ဗ်” ဟု WWF မွ ဦးရႊန္းစုိဦးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

“သတၱဳဥပေဒမွာကေတာ့  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေလး တစ္ခုပဲရွိတယ္။ က်န္တာဘာမွမရွိဘူး၊ ေက်ာက္မီးေသြးဟာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္  သတၱဳတြင္းက႑မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြထဲမွာ မပါေတာ့ဘဲနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ ဥပေဒနည္းဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံံမွာက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးဟာလည္း တကယ္တမ္းေျပာရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လုပ္တာက ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီးေတာ့ လုပ္တာအဲဒီကတည္းက လုပ္တာက၊ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့သိပ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို စြမ္းအင္တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေတာ့မယ္လို႔ အျခားေနရာေတြမွာလည္း သံုးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေထာင္လာ ေတာ့မယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ အင္မတန္နည္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို မရရေအာင္ရွာၾကံၿပီး ထုတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေက်ာက္မီးေသြးမွာက အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုးတာက အျခားေသာ သယံဇာတေတြ ေပါတယ္ဆိုေပမယ့္လို႔ ေက်ာက္မီးေသြးက်ေတာ့ အညံ့ဆံုး အမ်ဳိးအစားပဲထြက္တယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္ရင္ အင္မတန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သီးျခားဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြ အရင္ကမလုပ္ခဲ့ မတြင္က်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒမရွိဘူး၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ လက္ေတြ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံစားေနရတာဆိုရင္ မန္းေရႊစက္ေတာ္နားက ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း တစ္တြင္းမွာဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ လူရွစ္ေယာက္ေလာက္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲ ပိတ္မိၿပီးေတာ့ ေသသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ စနစ္တက်မထားပဲနဲ႔ ဟိုပစ္ဒီပစ္စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေနတဲ့အတြက္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္တယ္။ လူေတြကိုလည္းဒုကၡေပးတယ္ တိရစၦာန္ေတြကိုလည္း ဒုကၡေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြရွိပါတယ္။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမွာဆိုရင္ စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြဟာ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြထဲေရာက္၊ အဲဒီေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြထဲက ေရေတြကို ေရသြားခ်ဳိးတဲ့ ကေလးေတြ၊ အေရျပားေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ သီးႏွံေတြ အထြက္ႏႈန္းေတြ ဆုတ္ယုတ္သြားတယ္။ အရည္အေသြးေတြက်သြားတယ္။ ဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ သီးႏွံေတြေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ႏြားေတြက ေက်ာက္မီးေသြးအမႈန္ေတြပါတဲ့ ေရေတြကို သြားေသာက္မိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုက္ေတြ ေဖာင္းၿပီးေသတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္ေတြ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနတဲ့ ေလကို႐ွဴမိတဲ့ ၀က္စတဲ့ တိရစၦာန္ေတြမွာ မူမမွန္တဲ့ အဂၤါမစံုတဲ့ ၀က္ကေလးေတြ ေမြးလာတယ္။ သားေပါက္ႏႈန္းေတြ က်သြားတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ အဆိုးဆံုးက သူ႔ဆီကထြက္တဲ့  အမႈန္ေလးေတြ အဲဒီအမႈန္ေလးေတြက ဆံခ်ည္မွ်င္ေလးေတြရဲ႕ ၂၅ ပံု တစ္ပံုေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ အကုန္ျပန္႔ေတာ့ေရထဲက်ေတာ့လည္း ေရသတၱ၀ါေတြကို ဒုကၡေပးတယ္။ ကုန္းေပၚမွာ ေလတိုက္လို႔ လြင့္လည္း လမ္းမွာရွိတဲ့ ကုန္းေနသတၱ၀ါေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ဒုကၡေပးတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး စည္းမရွိကမ္းမရွိ ဥပေဒမရွိတဲ့အတြက္ ဘာမွတားလို႔မရဘူး” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အစပ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေသဆံုုးသူရွစ္ဦး၏ ႐ုုပ္အေလာင္းမ်ားအားလံုုး ဆယ္ထုုတ္ႏုုိင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုုးသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးရရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္မည္ဟုု ေျပာၾကား

တြင္းၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အစပ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူရွစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား လံုးကိုႏိုင္၀င္ဘာ ၂၉  ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးရရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕အလုုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အျပင္၀အနီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားေလးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း တြင္းၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ၿပီး စတြင္း၏အနီးဆံုး အပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ အခင္းျဖစ္ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ေသဆံုးသူႏွစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ဆယ္ထုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုု၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔အထိ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ ၀င္ ၁၀ ဦး ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအတြင္းသိုု႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း ထပ္မံဆယ္ထုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုု႔ေနာက္ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၉  ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္တြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္းတို႔ကို ဆယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေတြကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ေပးတာက ျပည္ေထာင္စု သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ခ်ေပးတာဆိုေတာ့ အလုပ္သမားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြပါ မပါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရပါဘူး။ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေသဆံုးသြားတဲ့ လုပ္သားေတြအတြက္ အလုပ္ရွင္ဘက္ကေန ေလ်ာ္ကိုေလ်ာ္ ေပးရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥေပေဒပါ ေငြေၾကးပမာဏက ခုေခတ္ေငြေၾကးနဲ႔စာရင္ က်ပ္ ၄၅၀၀၀၀ ဆိုုတာ အလြန္အင္မတန္ကိုု အလုပ္သမားဘက္က အမ်ားႀကီးနစ္နာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ပိုင္ရွင္၊ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဘက္ကေနမွ လူမႈက႐ုုဏာေၾကးအျဖစ္ ထပ္မံတိုးေပးႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားပါမယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မင္းဘူးၿမိဳ႕၌ ႏိုင္၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းသိုု႔ေတြ႕ဆံုုညိႇႏႈိင္းရာတြင္ မေကြးတိုင္း အလုုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ၊ အလုုပ္ရွင္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ဟန္ထက္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းက “ေသဆံုးခဲ့သူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္တဲ့မိသားစုေတြကို အကူအညီေတြ အကုန္လံုး ေထာက္ပ့ံေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အတုိင္းအတာကို အဆင္ေျပသြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာပါ။ ခုလို မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြ ဆံုး႐ံႈးရတဲ့အတြက္လည္း အမ်ားႀကီး ၀မ္းနည္းေနရပါတယ္” ဟုု  The Daily Eleven သတင္းစာသိုု႔ ေျပာၾကားသည္။

ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း သည္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ေရႊစက္ေတာ္ ငဖဲေျမသားလမ္း၏ ၀ဲဘက္နံေဘးရွိ ေက်ာက္တစ္လံုး ေက်ာက္မီးေသြးေမွာ္အတြင္း တည္ရွိေၾကာင္း ေျမေအာက္ ေပ ၆၀၀ ခန္႔အနက္ရွိ ယင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အတြင္းသို႔ ေလေပးပို႔သည့္ပိုက္ ျပတ္ေတာက္၍ ေျမမၿပိဳေစရန္ ေထာက္ကန္ထားေသာ သစ္လံုးမ်ား ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေမွာ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းႀကီး ႏွစ္တြင္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေမွာ္တြင္ ျမန္မာလုုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ လုပ္သားခုႏွစ္ဦး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ေသဆံုးခဲ့သူရွစ္ဦးတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတစ္ဦး၊ တ႐ုတ္ျမန္မာ စကားျပန္တစ္ဦး၊ ျမန္မာလုပ္သား ေျခာက္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာ ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အစပ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တ႐ုုတ္လူမ်ဳိး အပါအ၀င္ လူရွစ္ဦးေသဆံုုးခဲ့ၿပီး ေသဆံုုးသည့္အေလာင္းေျခာက္ေလာင္း ဆယ္ထုုတ္ရရွိ

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္မွ ေသဆံုးသြားသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူၿငိမ္း)

ႏိုု၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ ညေနပိုုင္းက မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ အစပ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအပါအ၀င္ ရွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အထိ ေသဆံုးသည့္အေလာင္းေျခာက္ေလာင္း ဆယ္ထုုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသည္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ေရႊစက္ေတာ္ ငဖဲေျမသားလမ္း၏ ၀ဲဘက္နံေဘးရွိ ေက်ာက္တစ္လံုး ေက်ာက္မီးေသြးေမွာ္အတြင္း တည္ရွိေၾကာင္း ေျမေအာက္ ေပ ၆၀၀ ခန္႔အနက္ရွိ ယင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အတြင္းသို႔ ေလေပးပို႔သည့္ပိုက္ျပတ္ေတာက္၍ ေျမမၿပိဳေစရန္ ေထာက္ကန္ထားေသာသစ္လံုးမ်ား ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အျပင္၀အနီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုုပ္သမားေလးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း၊ တြင္းၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ၿပီးစ တြင္း၏အနီးဆံုးအပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ အခင္းျဖစ္ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ေသဆံုးသူႏွစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ဆယ္ထုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီခန္႔အထိ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း ထပ္မံဆယ္ထုုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ႐ုုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း ထပ္မံဆယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ ႐ုုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္းအား ဆယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္သည္ တြင္း၏အတြင္းပိုင္းေျမသားမ်ား ၿပိဳက်သည့္အေနအထားေၾကာင့္ ခက္ခဲမည့္အေျခအေနရွိေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“မေန႔က ညေန ဦးေလးတိုု႔က ကိုယ္ပိုုင္တြင္းထဲမွာ တူးေနတုုန္း ဒီဘက္ကုမၸဏီက တူးေနတဲ့ တြင္းႀကီးဘက္က ေပါက္ကြဲသံ အက်ယ္ႀကီးၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ပထမေတာ့ ငါးေတြကို မိုင္းခြဲတယ္ထင္ေပမယ့္ ေပါက္ကြဲသံက က်ယ္လြန္းေတာ့ တြင္းႀကီးရွိတဲ့ဘက္ လာၾကည့္ၾကပါတယ္။ ျဖစ္တာကေတာ့ တြင္းထဲကို ေလေပးတဲ့ပိုုက္ႀကီးျပတ္ၿပီး တြင္းရဲ႕ အတြင္းနံရံေတြမၿပိဳေအာင္ေထာက္ထားတဲ့ ေဒါက္ေတြလည္း ၿပိဳက်တယ္ေျပာပါတယ္။ ပိုုက္က ျပတ္ၿပီး ေဘးကိုုရမ္းရာက ေဒါက္တိုုင္ေတြၿပိဳက်တာလား၊ ေဒါက္တိုုင္ေတြၿပိဳက်ရာက ပိုက္ေပၚပိမိျပတ္သြားတာလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ တြင္းထဲမွ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မီးေတြ ျပတ္လည္းျပတ္ကုန္ေတာ့ ဘာမွမျမင္ရလိုု႔ မီးျခစ္ျခစ္လိုုက္ရာက အတြင္းမွာေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္တာမ်ဳိးလည္းေတြးၾကပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာဆိုေတာ့ ေရနံစေတြလည္း ေတြ႕ထားတာေတြ ရွိပါတယ္”ဟုု ေက်ာက္တစ္လံုုး ေမွာ္အတြင္း တစ္ပိုုင္တစ္ႏိုင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၏ အတြင္းပိုင္းအထိ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက“အခုညေန (ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲ) အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆင္းလိုု႔ရသေလာက္ ေျမေအာက္ ေပ ၄၀၀ ေလာက္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ တြင္းအနက္က ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ ရွိထားပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း ဆယ္ထုုတ္လိုု႔ရေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ အနက္ပိုင္းကိုဆင္းဖို႔က အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ ၿပိဳက်ထားတဲ့ ေျမဇာေတြ ေက်ာက္တုံးေတြနဲ႔ ဆင္းလိုုက္ရမယ့္သူေတြအတြက္ ေဒါက္တိုင္ေတြ ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ ျပန္ျပင္ရမွာေတြက ခက္ခဲမွာပါ”ဟု The Daily Eleven သတင္းစာသိုု႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုုပါ ေက်ာက္မီးေသြး တြင္းလုုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ဟန္ထက္ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းက“အတြင္းကို ေလေပးတဲ့ပိုက္က ျပတ္သြားေတာ့ အတြင္းကိုုေပးတဲ့ေလက အျပင္ျပန္ထြက္ၿပီး ထြက္အားမ်ားသြားရာက စျဖစ္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္က မီးသတ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ၾကက္ေျခနီေတြ ဌာနဆိုင္ရာေတြက လာေရာက္ကူညီေပးေနပါတယ္။ ေအာက္ကိုဆင္းၿပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုုပ္ေနသူေတြအတြက္ ေဒါက္ေတြျပန္ျပင္ၿပီးမွ ဆင္းလို႔ရပါတယ္။ ေသဆံုုးသြားသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကူညီေထာက္ပံ့့မႈေတြလည္း ေပးသြားမွာပါ”ဟုု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေမွာ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းႀကီးႏွစ္တြင္း တူးေဖာ္ထုတ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေမွာ္တြင္ ျမန္မာလုုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုုတ္ျပည္မႀကီးမွ လုုပ္သားခုုနစ္ဦး လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ၾကေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူ ရွစ္ဦးတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတစ္ဦး၊ တ႐ုတ္ ျမန္မာ စကားျပန္တစ္ဦး၊ ျမန္မာလုုပ္သားေျခာက္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီအထိ ဆယ္ထုတ္ရရွိသည့္ ႐ုုပ္အေလာင္းမ်ားတြင္ ယင္းေမွာ္အနီး အုုိးေျမတြင္းေက်းရြာမွ သံုးဦးပါ၀င္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ပင္ အၿပီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူမ်ားကိုု ငဖဲၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုုသိုု႔ ေပးပိုု႔ရင္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စတင္ၾကားနာစစ္ေဆး

ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေနၾကသည္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီက ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္မႈရွိေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး တိုင္ၾကားထားမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇြန္ ၂၀ ရက္က ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေလႏွင့္ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ၊ ေဒသခံမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ထိခိုက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား မတရား သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ သုံးခုျဖစ္သည့္ Energy Earth PCL၊ East Star Company ႏွင့္ Thai Asset Mining Company တို႔အျပင္ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ေျမဧက ၂၁၀၀ ေပၚ၌ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေမဖလား၀ါး ကုမၸဏီတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ားကို လာေရာက္စစ္ေဆးေပးရန္ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံ ၁၃၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ထံသို႔ စာေပးပို႔ တိုင္ၾကားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ တိုင္ၾကားသူ ေဒသခံႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီ သုံးခုတို႔ကို ေခၚယူကာ စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ဘန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ၁၃၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဆီကို ဇြန္ ၂၀ ရက္က တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခ့ဲတယ္။ အဲဒီကိစၥကို သူတို႔က စတင္စံုစမ္း စစ္ေဆးတ့ဲ အေနနဲ ့စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ  တိုင္ၾကားစာပို႔တ့ဲ ေဒသခံရြာသားေတြေရာ၊ စီမံကိန္းမွာ လုပ္ေနတ့ဲ ထိုင္းကုမၸဏီေတြကိုပါေခၚၿပီး စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးပါတယ္။ ဘန္ေကာက္မွာရွိတ့ဲ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္႐ံုးမွာ ဘန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းျပႆနာ တင္ျပမယ့္ ရြာသားႏွစ္ဦးနဲ ့ကုမၸဏီသုံးခု ျဖစ္တ့ဲ Thai Asset Mining၊ East Star နဲ ့ေက်ာက္မီးေသြး၀ယ္ယူေနတ့ဲ Energy Earth PCL ကုမၸဏီတို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္တယ္။ အခုကေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတ့ဲသေဘာေပါ့။ ၿပီးရင္စီမံကိန္းရွိတ့ဲေနရာဆီ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၾကဦးမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နဲ ့ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ထိုင္းအစိုးရဆီ အစီရင္ခံစာ ျပန္ထုတ္ေပးရမွာပါ” ဟု ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း အေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တာကေပါ လူငယ္အဖြဲ႕မွ အၾကံေပးျဖစ္သူ ေနာ္ပီသေလာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ အနည္းငယ္သာရွိေသာ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း လာေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္း စီမံကိန္းတို႔တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေဒသခံမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေဒသသို႔ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ့ဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ယာယီလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းခိုင္းထားေသာေၾကာင့္ ရပ္နားထားေသာ္လည္း စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမွ မီးေလာင္ကြၽမ္းကာ အေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားတြင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ၿပီးခ့ဲသည့္လမ်ား အတြင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ KNU တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ခ့ဲသည့္ အခ်ိန္က မီးေလာင္ေနသည့္ ေျမစာပံုကို မီးၿငိႇမ္းေပးရန္၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမွ က်ဆင္းလာေသာေရမ်ားမွာ အနီးရွိ ေဒသခံမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ ထီးေဂးေခ်ာင္းအတြင္း စီး၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း လႊဲေပးရန္ႏွင့္ ေျမစာ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ့ဲသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္မ်ား နစ္နာမႈကို ေပးေလ်ာ္ရန္ ကုမၸဏီအား ညႊန္ၾကားထားခ့ဲေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွ သိသာသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။