ဥေရာပသမဂၢသည္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ကမၻာ႔ဦးေဆာင္သူေနရာကို ယူသင့္ေၾကာင္း ယန္ကာတိုက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပင္သစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဥေရာပပါလီမန္၌ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္ကာက မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသည္ ၎၏ စီးပြားေရးအင္အားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ျပည္ပမူ၀ါဒႏွင့္အတူ ကမၻာ၌ဦးေဆာင္သည့္ ေနရာကိုယူသင့္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ဥေရာပ ပါလီမန္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေျပာၾကားေနၾကမိန္႔ခြန္း၌ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစစ္ပြဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္၌ ဥေရာပက ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း ယန္ကာက ဥေရာပပါလီမန္သုိ႔ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္သာ ပထမမူ၀ါဒ က်င့္သံုးေနသည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

အားေကာင္းေသာ သံတမန္ေရးရာ ႀကိဳးပမ္းမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ဥေရာပ၏ စြမ္းရည္သည္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္မႈက အျမဲတမ္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ႐ိုးရွင္းေစရန္အတြက္ ျပည္ပမူ၀ါဒကိစၥအခ်ဳိ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုး၏ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္သည့္အခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ကို ယန္ကာက ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈမွသည္ ပါရီရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အထိ အဓိကကိစၥ အမ်ားအျပားတြင္ ဘရပ္ဆဲႏွင့္ ၀ါရွင္တန္တု႔ိအၾကား လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနစဥ္ ယခုအခ်ိန္သည္ ဥေရာပက ကမၻာ့စင္ျမင့္၌ ပိုမိုၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ က႑မွ ပါ၀င္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ယူ႐ိုေငြေၾကးကိုလည္း ကမၻာသံုးေငြေၾကးအျဖစ္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ပိုမိုတြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဥေရာပသည္ အေမရိကန္ထံမွ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေပးေခ်မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အား ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ေနမႈကို ၎က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယူ႐ိုေငြေၾကးကို အရန္ေငြေၾကးအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပသည္ ၎တု႔ိသေဘာမတူသည့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘရပ္ဆဲ၏ သံတမန္ေရးရာအင္အားကို အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု အပါအ၀င္ အလုပ္အကိုင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမည့္ အာဖရိကႏွင့္ မိတ္ဖက္သစ္ ထူေထာင္ရန္လည္း ယန္ကာက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိပါက ဘရပ္ဆဲသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၌ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္အျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနမႈကို ဟန္႔တားရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဥေရာပ၌ ျမႇင့္တက္လာေသာ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ အင္အားစုမ်ားက ဗဟို၀ါဒီမ်ားအား ဘက္ၿပိဳင္မည့္ လာမည့္ႏွစ္ေမ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ယန္ကာက ၎၏ အဖြဲ႕အေျချပဳ မိန္႔ခြန္းကို ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီႏွင့္ ဥေရာပအား သံသယရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အင္အားေကာင္းလာေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၌ အဆုိးရြားဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် အက်ပ္အတည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီမ်ားကို အင္အားေကာင္းေစခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၀င္ေရာက္မႈအား ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ဥေရာပနယ္စပ္အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀,၀၀၀ ကို တုိးျမႇင့္ခ်ထားရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ တုိက်ဳိ၌ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး(လယ္)က ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ တက္စ္(၀ဲ)ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္ကာတုိ႔အား စကားေျပာေနစဥ္ (Photo – AFP)

၀ါရွင္တန္က အျငင္းပြားဖြယ္ကုန္သြယ္ေရး စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္ မူ၀ါဒကုိ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားပါးလုိက္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဧရာမလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

တုိက်ဳိတြင္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ ထုိသေဘာ တူညီခ်က္သည္ ဥေရာပသမဂၢက ညႇိႏႈိင္းခဲ့သမွ်တြင္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ၿပီး ထုိသေဘာတူ ညီခ်က္မွ ရရွိေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ ကမၻာ့ဂ်ီဒီပီ၏ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါးကုိ လႊမ္းျခံဳမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္သည္ ဥေရာပသမဂၢကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခ်ိစ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈအားလုံးနီးပါးကုိ  ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ထုိသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္၏ ကားပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ထားမႈကုိ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ကားမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ဖယ္ရွားမႈအပါအ၀င္ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္ခ်မွတ္မႈ၏ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အား ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္အား ဥေရာပ သမဂၢပါလီမန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သက္၀င္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး ေစ်းကြက္တစ္ခုကုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ခုိင္မာေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ဂ်ပန္ကလည္း စီးပြားေရးကုိ အားေကာင္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒအား ၎တုိ႔က အတူတကြ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားပါးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တက္စ္ႏွင့္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ ဒီယန္ကာတုိ႔သည္ ေပက်င္းတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔အၾကား ထုိအထင္ကရ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဧရာမစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ ဖန္တီးၿပီး ထရန္႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ အလြန္အမင္း ကြဲျပားေနမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ရွိၿပီး ကမၻာ့အႀကီး ဆုံးေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ထရန္႔အစုိးရ၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ထရန္႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ ေရးမူ၀ါဒသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔အား ထုိသေဘာတူညီခ်က္အား အလ်င္အျမန္ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း Mizuho Research Institute မွ ထိပ္တန္းသုေတသန တာ၀န္ရွိသူ ဂ်ဴနီခ်ီဇူဂါ၀ါယာက သုံးသပ္ခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ဥေရာပသမဂၢမွ ျပင္သစ္ႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ထရန္႔က မက္ခရြန္ကို ေျပာၾကားခဲ့

အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီ၌ ျပင္သစ္သမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ျပင္သစ္သည္ ဥေရာပသမဂၢမွႏုတ္ထြက္သင့္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္ သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္က ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဥေရာပမူ၀ါဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံသူ မက္ခရြန္အား ထရန္႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပတာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးအား ကိုးကား၍ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို ေျပာၾကားမႈကို သံတမန္ရင္းျမစ္တစ္ဦးကလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ အေမရိကန္အား အခြင့္အေရးယူရန္ ဖဲြ႕ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဒါကိုတာျပည္နယ္တြင္ ဇြန္ ၂၇ ရက္၌ မဲဆြယ္မႈပံုစံ စုေ၀းမႈ တြင္ ထရန္႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ေျမာက္အေမရိကလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NAFTA)ကဲ့သုိ႔ပင္ ဆိုးရြားေၾကာင္း ကေနဒါတြင္မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့ေသာ ဂ်ီ ၇ ထိပ္သီး၌ ထရန္႔ က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

အီးယူက ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ဇြန္၂၅ ရက္၌ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္မည္

ေမလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႀကိဳဆိုိေရးစခန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲအနီး လံုျခံဳေရးယူထားသည့္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး (Photo : Reuters)

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ တုိင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္  အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အျပစ္ေပးရန္အတြက္ အီးယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အီးယူသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းအား ဆက္လက္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အီးယူသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

အီးယူ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား လူဇင္ဘတ္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္၌ ပိတ္ဆို႔မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယခုဆယ္စုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕အား အာဏာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပလည္၍လာသည့္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ သိသိသာသာ ခ်ဳိးေကြ႕သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီ ယူ႐ို သန္း ၇၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၁၀) ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ကို အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီးယူ၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဟု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မ်ဳိးဆက္မ်ားခ်ီလ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ Facebook ပို႔စ္ တစ္ခုတြင္ ျပည္ပမွ အမုန္းတရား ဇာတ္လမ္းမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္းအျဖစ္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း၌ ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္၏ ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကိုသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အား ႏွိမ္နင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကိစၥကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအား တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ မသင့္ကို လက္ရွိ၌ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွိေနၿပီး ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္မည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Wall Street Journal က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref : The Wall Street Journal

ဥေရာပတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား အားေကာင္းလာမႈက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ကိုင္တြယ္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡသို႔ ဦးတည္ေန

ဇြန္ ၁၃ ရက္က စစၥလီၿမိဳ႕ ကာတာနီယ ာဆိပ္ကမ္းတြင္ ကယ္ဆယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီတလီ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္သေဘၤာ Piciotti ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ရာေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ပါလာေသာ Aquarius သေဘၤာအား လက္ခံရန္ အီတလီ၏ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈကို ျပင္သစ္မွလဲြ၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ က်န္အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕ထံမွ ကန္႔ကြက္မႈ မဆုိစေလာက္သာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈက သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအား အေျဖရွာမႈတြင္ ပံုေဖာ္ေနသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

ေရာမ၏ တာ၀န္ယူမႈ မရွိျခင္းအား ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာ႐ံုစုိက္ေနသည့္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား မစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဘရပ္ဆဲ အေျခစုိက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္တံျဖစ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ကိုယ္တုိင္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံအၾကား ညီညြတ္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား လူသားဆန္ဆန္ ျပဳမူရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။

ေရာမက Aquarius သေဘၤာအား ျငင္းဆန္လိုက္ျခင္းက ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္မႈ၏ အမွတ္အသားျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Nantes တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ Yves Pascouau က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ကင္းမဲ့ေနခ်ိန္၌ အီတလီသည္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈမစ္ရွင္ Mare Nostrum ကို စတင္ခဲ့ျခင္းအား ၎က ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

Aquarius ဆုိင္ရာ အခ်င္းမ်ားမႈသည္ ဥေရာပသမဂၢ နယ္စပ္မ်ားအား ပိတ္ပင္လုိေနသည့္ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္ဟု Pascouau က ဆိုခ့ဲသည္။

သေဘာထား အလြန္အမင္း ကဲြျပားေနမႈ

ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္၊ ဆလိုေဗးနီးယားႏွင့္ ပုိလန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဥေရာပသမဂၢထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပအတြက္ အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႕က သေဘာတူခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေ၀စု လက္ခံေရးကို လံုး၀လက္မခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားကမူ ထိုအစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ အေစာပိုင္းတြင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ကဲြျပားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ယာစြန္း၀ါဒီမ်ား အာဏာရရွိခဲ့သည့္ အီတလီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတုိ႔ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ အယူအဆမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ အားေကာင္းခဲ့ၿပီး အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း စပိန္ပညာရွင္အဖဲြ႕ CIDOB မွ အလီနာဆန္းခ်က္ဇ္မြန္တီဂ်ာႏုိက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမႈအား လက္ခံခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္သည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား သေဘာထား တင္းမာသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Horst Seehofer ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္မည့္ ၾသစႀတီးယားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆီဘက္စတန္ကားဇ္က ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ခဲြျခားပစ္ရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပ၌ ႀကိဳဆိုလက္ခံေရး စင္တာမ်ားဟုေခၚေသာ စခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ဒိန္းမတ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဗီယင္နာက အတည္ျပဳခဲသ့ည္။

ဥေရာပသို႔ အဓိက ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အထူးသျဖင့္ တူရကီႏွင့္ လစ္ဗ်ားကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား ၀င္ေရာက္မႈသည္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကိစၥသည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း Carnegie Europe မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ စတက္ဖန္လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္မဲ့ေနေသာ အဆုိျပဳခ်က္

ဒဗၺလင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဟုေခၚသည့္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးေပ။

လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔၏ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို စိစစ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ဂရိႏွင့္အီတလီတုိ႔အတြက္ မမွ်တေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစခဲ့ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘရပ္ဆဲတြင္ ထိပ္သီး က်င္းပမည့္ ဇြန္ ၂၈-၂၉ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားမႈသည္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားအား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မဆုတ္သာ မတုိးသာ အေျခအေန ၾကံဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အဆိုျပဳခ်က္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အသက္မဲ့ေနၿပီး အီတလီအစိုးရသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ဥေရာပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား မ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ေၾကာင္း လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အရွိန္ျမင့္တက္လာစဥ္ ဥေရာပသမဂၢက အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Salzgitter ရွိ သံမဏိစက္႐ုံတစ္႐ုံ၏ အတြင္းပုိင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသမဂၢ၏ သံမဏိသြင္းကုန္မ်ားအား အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရ၏ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈကို တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ၀ီစကီႏွင့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားအပါအ၀င္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကုန္သြယ္ေရး မမွ်တမႈအတြက္ ထရန္႔က ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးအၿပီး ရက္ပုိင္းသာအၾကာတြင္ ဥေရာပသမဂၢက အေမရိကန္ကို ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အတၱလႏၲိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

ထရန္႔က ဥေရာပသမဂၢ၏ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံသြင္းကုန္မ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟု ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း  ယူ႐ို ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ) တန္ဖိုးရွိ အေမရိကန္သြင္းကုန္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈသည္ လာမည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း စတင္သက္၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ေသာ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ ဇူလုိင္ အေစာပုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထရန္႔က ဥေရာပသမဂၢ၏ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံသြင္းကုန္မ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ခ်မွတ္မည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္တြင္ စတင္ ေျပာၾကားစဥ္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မည့္ စာရင္း ကို ဘရပ္ဆဲလ္က ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အေမရိကန္သြင္းကုန္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မည့္ စာရင္းတြင္ ကုန္တံဆိပ္ အမည္မ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း  ဥေရာပသမဂၢသည္ Harley Davidson ၊ အေမရိကန္ထုတ္ အဓိက၀ီစကီ၊ Levi ၏ ဂ်င္းမ်ားအပါအ၀င္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သြင္းကုန္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ထံမွ ယူ႐ို ၄၁၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ထုတ္ အဓိက၀ီစကီမပါဘဲ ေနာက္ထပ္ ယူ႐ို သန္း ၁၅၀ တန္ဖိုးရိွ ၀ီစကီမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးအခ်ဥ္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္၊ လိေမၼာ္ေဖ်ာ္ရည္၊ သၾကားေျပာင္း၊ ေျမပဲေထာပတ္စသည္တို႔သည္လည္း စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မည့္ အျခားစားေသာက္ ကုန္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ WTO သို႔ အသိေပးထားၿပီး ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ယူ႐ို ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္ ခ်မွတ္မႈ၊ ပါရီ ရာသီဥတုတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေဂ်႐ုစလင္တြင္ အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ ဖြင့္လွစ္မႈတို႔ အပါအ၀င္ ကိစၥအမ်ားအျပားေၾကာင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အနိမ့္ဆုံးသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။