တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ပါတီမ်ား၏ အသံမ်ား နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေတြ႕ဆုံေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဇြန္ ၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ပါတီမ်ား၏အသံမ်ားကို  နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေတြ႕ဆုံေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဇြန္ ၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေစလုိပါေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ ျပဳစုေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ မဲဆႏၵရွင္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မည္သည့္ မဲ႐ံုတြင္ မဲေပးရမည္ကို လြယ္ကူစြာ သိရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ပါတီမ်ား၏ အသံမ်ားကိုလည္း နားေထာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေက်ေက်ညက္ညက္ သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ယံုၾကည္အားကိုးသည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားျဖစ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားေစလုိပါေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ႔ထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီမူအရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေနမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးစိုးရယ္၊ ဦးထြန္းခင္၊ ဦးလွတင့္၊ ဦးျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ ဦးသန္းေဌးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃) ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကညာထားသည္။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီးတုိ႔ ေမ ၉ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီး H.E.Mr.Zhao Kezhi တုိ႔ ေမ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီး H.E.Mr.Zhao Kezhi တုိ႔သည္ ေမ ၉ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား လုံျခံဳေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ရဲအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ရဲကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာန တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္လည္း တက္ေရာက္သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီး  H.E.Mr.Zhao Kezhi သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေမ ၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ ႀကီး H.E.Mr.Zhao Kezhi တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း PCMJ ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပ

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီမုိကေရစီႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း PCMJ (ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ) ၏ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္၏ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးပုံကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင္႔၏ ေျပာဆုိမႈသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္႔ တုိက္႐ုိက္ အခ်ိဳးက်မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားလုံး အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ မီဒီယာမ်ားသည္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ သတင္းရယူမႈ အပုိင္းတြင္ ခက္ခဲေနျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီေသာ သတင္းေရးသား ေပးပုိ႔မႈအတြက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစြဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန မရွိျခင္း အပါအ၀င္ အေျခအေန ဆုိးမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းေနရေၾကာင္း PCMJ ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိေသာ ျပည္သူ႔နား၊ ျပည္သူ႔မ်က္စိ၊ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္အျဖစ္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန လုံး၀ (လုံး၀) မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္လုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိေၾကာင္းတုိ႔ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထံ ဧၿပီ ၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ကတိျပဳ

Photo : Poll

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ကတိျပဳ ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး)

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနသည္ကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားမွာ မနည္းလွေၾကာင္း၊ အရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလရဲ႕ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔  ျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ရရွိေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ သာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး စတာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – စည္သူ)

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သံုး ေနၾကသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾကဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔အားလံုး ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အလယ္တြင္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ျပန္လည္ေတာက္ပ ျမင့္မားလာေအာင္၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ ပို၍ ျမင့္တက္လာေအာင္ မိမိတုိ႔အားလံုး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္ ၃၀ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)

“ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတုိ႔လည္း ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးတုိ႔ ကတိသစၥာျပဳ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ယေန႔ (မတ္ ၃၀) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားလ်က္ရွိသညည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတသစ္ႀကိဳဆိုပြဲကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ မဲေပးသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၃၆ ဦးအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္း သုံးဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းျမင့္က ဆႏၵမဲ ၄၀၃ မဲ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ဆႏၵမဲ ၂၁၁ မဲ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၁၈ မဲႏွင့္ ပယ္မဲေလးမဲရရွိသျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မဲရလဒ္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ဦးျမင့္ေဆြအား ဒုတိယသမၼတ (၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူအား ဒုတိယသမၼတ (၂) အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေနရာအတြက္ သမၼတသစ္ေရြး ခ်ယ္ျခင္းကုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည့္ကာလျဖစ္သျဖင့္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ – လူအမ်ားက အေကာင္းျမင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အျမန္ဆံုး တိုးတက္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္

မတ္ ၂၈ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ားအား လက္ျပႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ – ဓာတ္ပံု-စည္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ အေရြးခ်ယ္ခံရမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား အေကာင္းျမင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရ လက္ထက္ က်ဆင္းေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး က႑မ်ား အျမန္ဆံုး တိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားသူမ်ားက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္လာတဲ့လူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ သမၼတႀကီး ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မတို႔ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ သူရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ ဆိုတာကို အင္မတန္မွ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီကေန႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက ေႏွးေကြးေနတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့ တကယ္တမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြက သိပ္ၿပီး မထိေရာက္တာ၊ မေအာင္ျမင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သူသိၿပီးသား ၀န္ႀကီးေတြကို၊ အစိုးရဌာနေတြကို ဒါေတြကို သူ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ တာ၀န္ယူဖြယ္ရွိၿပီး တုိင္းျပည္၏ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဦး၀င္းျမင့္က တာ၀န္ခြဲေ၀ရယူဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းေတာ့ တာ၀န္ခြဲလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ သက္တမ္းကာလမွာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါမယ္။ ပိုၿပီး အသက္အရြယ္ငယ္တယ္။ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္း ေခၚယူေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က သမၼတျဖစ္လာတယ္ ဆိုေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာမယ္ ယူဆတယ္။ သမၼတဆိုတာကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးအေပၚ ျခံဳၿပီး လက္ရွိ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ေလ့လာမယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး က်န္တဲ့ သက္တမ္းအတြက္ ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္ေတြအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအရ အေျခခံအေဆာက္အအံုက မျပည့္စံုေသးဘူး။ မျပည့္စံုေသးေတာ့ ဒီ အေျခခံ အေဆာက္အအံုကို ဘယ္လို Productive ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုျမႇင့္တင္မလဲ။ ျပည္တြင္းအင္အား၊ ျပည္ပအင္အား ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲေပါ့။ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ ဘယ္လိုညိႇႏႈိင္း ေျဖေလွ်ာ့မလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ပိုၿပီးေတာ့ သြက္လက္လာမယ္ ယူဆတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေရာ၊ စီးပြားေရးေရာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု ျဖစ္မယ္ ယူဆတယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။

NLD အစိုးရ လက္ထက္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ Myanmar Insider Business ဂ်ာနယ္က ထုတ္ျပန္သည့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပမႈအရ NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈမွာ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလကထက္ အလြန္ဆိုးရြားေနသည္ဟု ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဆႏၵျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈထက္ အခြန္ေကာက္ခံရန္သာ အာ႐ံုစိုက္ေနေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ Doing Business တြင္ အဆင့္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု ေ၀ဖန္တိုင္ၾကား ခံရမႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ နည္းပါးသည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဥပမာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တရား႐ံုးေတြခ်ည္း ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ တရား႐ံုး တစ္ခုတည္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ရဲတို႔၊ ေထြအုပ္တို႔ အကုန္လံုး ပါတာေပါ့။ အဲဒါေတြက သူ႔လက္ေအာက္မွာေတာ့ တိုက္႐ိုက္မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ၾကံရည္ဖန္ရည္ သတၱိဗ်တၱိနဲ႔ အဲဒီဟာေတြကို ကိုင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အဓိက အဟန္႔အတားက တရား႐ံုးေတြ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးေတြ မဟုတ္ဘူး။ ရဲတို႔၊ ေထြအုပ္တို႔ ဒီတရားဥပေဒ မစိုးမိုးတဲ့ဌာနေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒါေတြကို သူ႔ဘက္က လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေစလိုၿပီး မတိုးတက္သည့္ ဌာနမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေစျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ကာ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေစလိုသည္ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနကလည္း စီးပြားေရးက အင္မတန္မွ ေႏွးေကြးေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အားလံုးလည္း အသိပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေအာင္ေပါ့။ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိလာတယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးေတြ။ မတိုးတက္တဲ့ ဌာနေတြကို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေစတာမ်ဳိးေတြ တကယ္အလုပ္မလုပ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ အာဏာရွိတဲ့၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သမၼတမ်ဳိး ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အခုကက်ေတာ့ သူရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အာဏာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ထပ္တူထပ္မွ်က်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အျမန္တိုးတက္သြားမွာပါ” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္မွာ ခ႐ိုနီ (တုိင္ကြန္း) မ်ားႏွင့္ ေရာေထြးယွက္၀င္ ပတ္သက္မႈမရွိျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ နာမည္ပ်က္မရွိျခင္း၊ ဦး၀င္းျမင့္ သမီးျဖစ္သူ၏ မဂၤလာေဆာင္တြင္ အျခားေသာ အာဏာရ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕၏ သား၊ သမီးမ်ားကဲ့သို႔ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ ရယူခဲ့မႈ မရွိျခင္းစသည့္ ႐ိုးေျဖာင့္မႈရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားက အဓိကက်ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းသည့္ သမၼတသစ္အေနျဖင့္ အျပစ္အနာအဆာ နည္းပါးျခင္း၊ သမၼတျဖစ္လာၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ျဖတ္သန္းမႈအရ သမၼတ သက္တမ္းတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေနထိုင္မည္ဟု ယူဆသည့္အျပင္ ခ႐ိုနီကိစၥမ်ားအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“မူ၀ါဒနဲ႔လည္း ဆိုင္မယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔လည္း ဆိုင္မယ္။ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ဦးထင္ေက်ာ္ထက္ေတာ့ ထက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေအာက္ေျခနဲ႔ နီးစပ္တယ္။ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လုပ္ခြင့္ေပး၊ မေပးဆိုတဲ့ အေပၚပဲ မူတည္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္ဖြဲ႕ရမယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ လဲေပးရမယ္။ အဲဒါေတြ မပါရင္ တိုးတက္ဖို႔ သိပ္မလြယ္ဘူး။ ဦး၀င္းျမင့္ လုပ္ရဲမလား။ လုပ္တာကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လႊတ္ေပးမလား။ ေနာက္တစ္ခုက NLD CEC နဲ႔ ပါတီရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးလာတယ္။ ဦး၀င္းျမင့္က အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းတာေတာ့ မွန္တယ္။ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ကင္းလို႔ေတာ့ မရေလာက္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိစၥကေတာ့ ပိုအေလးေပးလာတဲ့အတြက္ Fair ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဦး၀င္းျမင့္ လုပ္ရဲရင္ ၂၀၁၉ မွာ တက္မယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ထက္ ေအာက္ေျချပႆနာမ်ားကို နားလည္သူ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပိုမို တိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ျပန္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဘ၀ျဖင့္ အဆိုတင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ျပန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“ဦး၀င္းျမင့္က အရင္သမၼတႀကီးထက္စာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအပိုင္းမွာပဲ ဦး၀င္းျမင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ရွိစဥ္ကာလက အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာ ရွိတယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တုန္းက တင္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ ဒါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ USDP လႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ အဆိုက မေအာင္ခဲ့ဘူး။ သူ အခုသမၼတျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါကလည္း ဥပေဒအရ လုပ္ကို လုပ္ရမယ့္အရာ။ ဒီကိစၥေလးကို လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ပေပ်ာက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။ ပေပ်ာက္တယ္ ဆိုတာထက္ ေလ်ာ့က်သြားဖို႔ေပါ့ေနာ္။ ေလ်ာ့က်သြားဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္” ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဦး၀င္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာ

မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စည္သူ)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၁၀ ဦး (ဒႆမ)ေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ (မတ္ ၂၈ ရက္) တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လွ်ိဳ႔၀ွက္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔မဲေပးခဲ့ရာ၌ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၆ ဦးရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဦး၀င္းျမင့္က ၄၀၃ မဲ၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက  ၂၁၁ မဲ ၊ ဒုတိယသမၼတ  ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၁၈ မဲ ႏွင့္ ပယ္မဲ ၄ မဲ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ဦး၀င္းျမင့္ အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ကေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ န၀မေျမာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ သမၼတတာ၀န္မွ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ႏႈတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ သမၼတေနရာမွာ လစ္လပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ဓႏုျဖဳျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၹာႏွင့္ သိပၸံတကၠသုိလ္မွ B.SC(Geology)ဘဲြ႔ရရွိခဲ့ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ H.G.P.,R.L ထပ္မံရရွိခဲ့၍ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အထက္တန္းတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ စည္းရုံးေရးအဖဲြ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းစည္းရုံးေရးအဖဲြ႔အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ တာေမြ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔က ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Pyithu Hluttaw)

သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔ ႏွစ္ဦးရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးသူ ၃၀၄ ဦးအနက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ၂၇၃ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးေသာင္းေအးက  ၂၇ မဲရရွိခဲ့ကာ ပယ္မဲ ၄ မဲ ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတအမည္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပထမပုိင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဦး၀င္းျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ B.Sc ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး H.G.P.,R.L ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အထက္တန္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ဦး၀င္းျမင့္အား ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ အဆုိတင္သြင္း

လစ္လပ္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ဦး၀င္းျမင့္အား ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ မတ္ ၇ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သမတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းဒုတိယေန႔တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တာ၀န္မွ ရပ္စဲလိုက္ၿပီးေနာက္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ေနရာလစ္လပ္လ်က္ရွိရာ ယင္းေနရာတြင္ အစားထုိး ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက “ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)က ဦး၀င္းျမင့္ကုိ စည္ပင္၀န္ႀကီးေနရာ အစားထုိးဖုိ႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီကုိ တင္ျပလာတယ္။ အဲဒါကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖတ္ျပတယ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၉ ရက္ ညေနေနာက္ဆုံးထားၿပီး ကန္႔ကြက္မယ့္ လူစာရင္းတင္သြင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ကန္႔ကြက္တဲ့လူမရွိရင္ေတာ့ ၁၂ ရက္မွာ အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦး၀င္းျမင့္မွာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ NLD ပါတီ၀င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္မွရပ္စဲခံရသည့္ ဦးမင္းေအာင္မွာလည္း ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦး၀င္းျမင့္က “ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတာ့ အဆက္အသြယ္ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိေျပာတာလည္း မရွိဘူး။ စည္ပင္၀န္ႀကီးေနရာအတြက္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာမရွိဘူး။ အဲဒါကလည္း ပါတီက တာ၀န္ေပးလုိ႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပါတီက တာ၀န္ေပးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က လုပ္ကုိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပါတီမွာလည္း ေပးတဲ့တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ေျပာထားတာရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။