႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒ ၈/၁၉၉၆ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒအျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ  ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးမီ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒ ၈/၁၉၉၆ သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုဟူ၍ ခြဲျခားထားမႈ မရွိျခင္း၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာသည့္အတြက္ အေျခအေနအရ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒ အသစ္အား ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးမီ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိ ဥပေဒ ၈/၁၉၉၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မခဲြ (ဂ)တြင္ ပါရွိေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိ ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ဒဏ္ေၾကးေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ပါရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ အနည္းဆုံး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း စသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၃၃၊ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ ၃၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၆ တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက “ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု တင္ခဲ့တာေပ့ါေနာ္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဗီဒီယုိဥပေဒေပါ့။ ၈/၁၉၉၆။ အဲဒီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သုံးသပ္ေပးဖုိ႔ အတြက္ေပါ့။ ဒီဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အလားတူ ဥပေဒမ်ဳိးနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူး။ အဲဒီမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ျပစ္ဒဏ္တခ်ဳိ႕ဟာလည္း ေခတ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေတာ့ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးျပစ္ဒဏ္ေတြေပါ့။ ဥပမာ ငါးေထာင္ကေန ငါးေသာင္းတုိ႔ ဘာတို႔ ရွိတာေပ့ါေနာ္။ ျပစ္ဒဏ္နည္းပါးရင္ေတာ့ ဥပေဒလုိက္နာမႈမွာ အားနည္းမႈေတြရွိမယ္။ ဒါကုိ သုံးသပ္ဖုိ႔ တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈႀကီးဟူသည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမာင္စာဂ အမည္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈႀကီးဟူသည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမာင္စာဂ အမည္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးအား ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆာင္းပါးအား ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အခါ သမယတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚကို သစၥာရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြအေပၚကို သစၥာရွိၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိၾကလွ်င္ ျပည္သူေတြအေပၚလည္း သစၥာရွိၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့လွ်င္ ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာမဲ့ရာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္ဖို႔ ဦးတည္လာတတ္ၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္ဖ်က္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ပုန္ကန္မႈ က်ဴးလြန္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈႀကီးျဖင့္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပး ခံရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ေစာေၾကာမိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈႀကီးအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွ်ေ၀ပါရေစဟု ေဆာင္းပါးရွင္က ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ေဆာင္းပါးရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ၏ အဓိပၸာယ္၊ ခ်မွတ္ရမည့္ျပစ္ဒဏ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္၊ သီးျခားဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပဒထဲတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျခင္းစသည့္ ေခါင္းစဥ္ကြဲမ်ားျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္၊ ၿပိဳကြဲရန္ ႀကံစည္ျခင္းျပဳလွ်င္ပင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ မူလဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္မွ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ေသဒဏ္ထိုက္သင့္သည္အထိ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆာင္းပါရွင္းက ေရးသားထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္ရန္ စိတ္ျဖင့္ပင္ ၾကံစည္မႈ မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသ၍ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိသည္။

အလားတူ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္စာဂက အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳမႈဟူသည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကုိလည္း ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ျပဳမႈ၏ အဓိပၸာယ္၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ျပဳရာ ေရာက္သည့္ ဦးတည္ခ်က္၊ အစုိးရဆုိေသာ စကားအဓိပၸာယ္၊ အေသေရဖ်က္မႈႏွင့္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳမႈတုိ႔၏ ျခားနားခ်က္၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ မေရာက္ျခင္းႏွင့္ စီရင္ထုံး သာဓကမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အစိုးရအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေစတနာမွန္တို႔ျဖင့္ တရားနည္းလမ္းက်က် ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ အၾကံျပဳျခင္းသည္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေစတနာမမွန္ကန္ဘဲ လြန္ကဲမွားယြင္း ေျပာဆိုေရးသား ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကရပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ကိုတစ္ဖြဲ႕ ေမတၲာပ်က္ေစႏိုင္ေသာ၊ သစၥာမဲ့ေစႏိုင္ေသာ၊ မလိုမုန္းထား ရန္ၿငိဳးပြားေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို သတိျပဳဆင္ျခင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ေဆာင္းပါးရွင္က ေထာက္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီ ခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ဟုဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကိုဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကို အဖဲြ႕၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္းပဲ ရွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔၊ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ရရွိဖို႔နဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳတင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဒါေတြအထိ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုိတာရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာသံုးရပ္ကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလို႔ေခၚတယ္။ တစ္ခုေပၚတစ္ခု လႊမ္းမိုးလို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသာလွ်င္ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ No One is above the Law ဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ယုတ္လတ္ျမတ္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္းမေရြးတေျပးညီ ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ျပစ္မႈျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္။ ဥပေဒအခန္း (၂) မွာလည္းပါတယ္။ အေျခခံမူလည္းပါတယ္။ အမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ သက္ေသခံ၊ ဒီဥပေဒမွာထူးျခားတာက သက္ေသေတြကိုအာမခံဖုိ႔ အားနည္းေနတာ။ သက္ေသေတြကလည္း အမွန္တရားကိုသိရဲ႕သားနဲ႔ ေၾကာက္လို႔ အမွန္တရားမထြက္တာ ေတြေပါ့။ တုိင္စာလို႔ေျပာေပမဲ့ တုိင္စာလို႔ မေျပာဘဲ အကူအညီေတာင္းစာ၊ အစီရင္ခံစာ ေမတၱာရပ္ခံစာေပါ့။ အဲဒါကို တုိင္တယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က လုပ္ေပးရမယ့္အဖဲြ႕အစည္းက မဟုတ္တာေတြလုပ္လို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕မွာလည္း ျပစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကူအညီေပးေရး အတိအလင္းပါတယ္”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ျပစ္မႈခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလို အပ္ေနသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကူးစက္ျမန္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ အကူအညီေတာင္းခံလာသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ သက္ေသမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ စသည္ျဖင့္ သီးျခားေရးဆြဲထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“ၿပီးခါနီးပါၿပီ။ မူၾကမ္းၿပီးတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ CSO ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူဖို႔ရွိပါေသးတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလံုး စံုသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့  ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ဖတ္႐ႈနားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ျပေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္လည္း ဥပေဒသံုးခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာမွလြဲ၍ ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားစုမွာ တူညီသည့္အတြက္ လြယ္ကူေစရန္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ ဥပေဒသံုးခု ျပ႒ာန္းတယ္။ နည္းဥပေဒကလည္း သံုးခုျပ႒ာန္းတယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းတဲ့အတြက္ ဖတ္႐ႈတဲ့အခါ နားလည္ဖို႔ခက္ခဲတာ။ တစ္ခုတည္းသာ လုပ္လိုက္ရင္ အလြယ္တကူ သိရွိသြားၿပီလို႔ ယူဆတယ္။ တကယ္လည္း တစ္ခုတည္း ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ဖတ္ရတာ သိပ္လြယ္သြားတယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပုဒ္မလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း တစ္ခန္းပဲပိုတယ္။ အဲဒါကလည္း  ရည္ရြယ္ခ်က္ ထည့္လိုက္တဲ့သေဘာ။ ဥပေဒသံုးခုက ေပါင္းသြားတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးခုကို တစ္ခုေပါင္းတယ္။ အရင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳေတြက လိုအပ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကေလးေတြလည္း အသစ္ထည့္ထားတယ္။ CSO ေတြ ေလ့လာခြင့္ရမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ၿပီး လုပ္တာေတြ။ ဒါေတြကိုလည္း ဥပေဒသစ္မွာ ထည့္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္သြားမယ္။ ထူးထူးျခားျခားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး မရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ တစ္ခုတည္းအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမွာလည္း တစ္ခုတည္းသာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ တူညီစြာ ရရွိေနမႈကို စဥ္းစားသံုးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ ႏွစ္ေနရာဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္၀က္ကုိပဲ သူက အသံုးစရိတ္ရတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတြက္ အကုန္ရတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္ အဲဒီလိုသံုးရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သိန္းတစ္ရာစီ အညီအမွ်ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာလည္း အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတယ္။ နည္းဥပေဒက်ရင္ေတာ့ ဒါလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔ရွိေနတယ္။ အသံုးစရိတ္က တစ္ေျပးညီေပးထားေတာ့ တကယ္ကြင္းဆင္းတဲ့အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းေတာ့  သူ႔က်နည္းသြားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္က် လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းပဲရွိတယ္။ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ဒါေလးေတြကို သင့္တင့္ေအာင္ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၄ ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူၾကမ္းအေခ်ာသပ္ ေရးဆြဲၿပီးစီးပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။