ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICC တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္

ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္းအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၌ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဘဲ ပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနအိမ္မ်ားမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္ ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈဟု ေခၚဆိုေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ ရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဧၿပီလတြင္ ICC ၏ တရားစြဲဆိုေရး အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက ICC အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရား႐ံုးအေနျဖင့္ ၎၏ တရားစီရင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မလားဟု စဥ္းစားရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုသည့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေျခလွမ္းကို လွမ္းခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္းကိစၥသည္ ICC က လက္လွမ္းမီသည့္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တရားခြင္အႀကိဳ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တရား၀င္တုံ႔ျပန္မႈကို တင္သြင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တရား၀င္ မတုံ႔ျပန္ရေၾကာင္း ပို၍အေသးစိတ္က်သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ရပ္ တည္ခ်က္အတုိင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုသူသည္ တစ္ဖက္ပိတ္ ဘက္လိုက္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားေပၚ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရား႐ုံးအေပၚ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားခ်ထားရန္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အလြမ္းဇာတ္မ်ားကို ဇာတ္လမ္းမ်ားအမ်ားစုအျဖစ္ မခ်ိမဆံ့ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စြဲခ်က္တင္ထားေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ႐ႈျမင္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဘဲ ပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေကာ္မရွင္အား မေတာ္မတရားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖန္တီးသည့္ ပံုစံတစ္ရပ္သို႔သာ က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ICC ကို ပႏၷက္ခ်ထားသည့္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ICC တရားစြဲဆိုေရး အႀကီးအကဲက ဆိုသည္။

ယင္းတရားစြဲဆိုေရးအႀကီးအကဲ၏ ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ICC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခ်က္တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ ပယ္ခ်မႈကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥကို မည္သုိ႔မည္ပံု ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား ျမင့္တက္၍ လာခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအထိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိ အနည္းငယ္မွ်ကို ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္သည္မွလြဲ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အမွန္တကယ္ ျပင္းထန္စြာ ပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရး အာမခံခ်က္ မရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးကိစၥမွာ ၾကန္႔ၾကာ၍ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP