အေကာင္ရယ္ အထည္ရယ္ ေရာယွက္ႏႊယ္ေတာ့

Photo: ubiSafe

(၁) ‘အေကာင္’ ဟုေျပာသျဖင့္ တိရစၦာန္ တစ္ေကာင္ေကာင္ကို ဦးဆံုးမ်က္စိထဲ ေျပးျမင္မိမည္ထင္သည္။ ယခုေခတ္ အသံုးအႏႈန္းထဲတြင္ ‘အေကာင္’ ဟူသည္ လူတစ္ဦးအား ႏွိမ့္ခ်လို၍သံုးသည့္ အသံုးအႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးေသာသေဘာျဖင့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အား ရည္ညႊန္းေခၚဆိုသည့္စကား။ စာေရးသူ ရည္ညႊန္းလိုသည့္ အေကာင္မွာ အဂၤလိပ္လို Substance ဟုေခၚေသာ အရာ၀တၳဳ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကို ရည္ရြယ္လိုရင္းျဖစ္သည္။

‘အထည္’ ကို အဘိဓာန္ထဲတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဖန္၊ သံ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကို အဂၤလိပ္လို Material ဟုသံုးႏႈန္းလွ်င္ သင့္မည္ထင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေကာင္ႏွင့္အထည္ကို ပူးတြဲေပါင္းစပ္၍ သံုးလိုက္ပါက ႐ုပ္၀တၳဳ ထင္ရွားရွိေသာအရာ သို႔မဟုတ္ ျဒပ္ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ျဖစ္လာသည္။

ေလာက၌ အေကာင္သည္ အေရးႀကီးသလို အထည္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အေကာင္အထည္ဟု အမည္တပ္လိုက္ပါက ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလာသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္တက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Implementation) သည္ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းတို႔သည္ လူ႔ေလာကရွိ လုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀ကို အက်ဳိးရွိစြာ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္၊ တစ္နည္း ရလဒ္တစ္ခု ရရွိလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးရလဒ္ ေပၚထြန္းမလာဘဲ ပ်က္ျပားသြားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အေကာင္အထည္ ေပၚလာၿပီဆိုလွ်င္ Materialize ျဖစ္လာၿပီဟု ဆိုၾကသည္။

တစ္ဖန္ အေကာင္အထည္ကို ႐ုပ္၀တၳဳ ထင္ရွားရွိေသာအရာဟု အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ‘ေလ’ ကဲ့သို႔ေသာ (အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္) ျဒပ္ကင္းမဲ့သည့္အရာကို မည္သို႔ဆိုမည္နည္း။ ေလကို ေဖြရွာမန္းမႈတ္၍တစ္မ်ဳိး၊ ဖမ္းဆုပ္၍တစ္သြယ္ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုေစကာမူ သူ႔ကို အားအင္ခ်ည့္နဲ႔သည့္အရာဟု မယူဆသင့္။ လူႏွင့္တကြ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုး၏ ႏွလံုးအဆုတ္ထဲသို႔ ခုတ္ေမာင္း၀င္ေရာက္ကာ အသက္ဆက္ေပးေသာ စက္သံပတ္တစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိ။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမတ္ေလးမဂၢဇင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာစာေရးသူ၏ ‘အေကာင္အထည္နဲ႔လူ’ ကဗ်ာ၏ အဆံုးသတ္အပိုင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ဖတ္႐ႈၾကည့္ပါ။

အေကာင္အထည္နဲ႔လူ
လူဟာ …
ဆံလႊာဖားလ်ား၊ ေျခဆံုးဖ်ားထိ
ေသြးသားေသြးေၾကာ၊
ကူးေႏွာတည္ေဆာက္
ဦးေႏွာက္ဖြဲ႕စည္း၊ အသည္းႏွလံုး
ခ်ည္ထံုးဆက္ေႏွာင္၊ အေကာင္အထည္
၀န္းလည္ရံယွက္၊ တည္ေနလ်က္ကို
ျပည့္ႏွက္အျမင္ဟီး၊ အထင္မႀကီးနဲ႔ …။
လူဟာ …
အလႊာခြဲထြက္၊ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္
အတၱဖက္လႊမ္း၊ မ်က္ကန္းေတာထဲ
စဥ္းလဲႏွလံုး၊ ဟန္ျပဖံုးၿပီး
႐ုန္းထြက္မႏိုင္၊ တုပ္ေႏွာင္ယိုင္လဲ
သ၀န္တိုပြဲမွာ၊ က်ားဆြဲခံရ …။
အသင္ဟာ ….
စာနာေထာက္ထား၊ ႏွလံုးသားဖြဲ႕ေႏွာင္
အေကာင္အထည္၊ ၀န္းလည္ရံယွက္
ျပည့္ႏွက္ေရေသာက္ျမစ္၊ ေျမထြန္ျခစ္တဲ့
လူျဖစ္က်ဳိးနပ္သူလားမိတ္ေဆြ…။ ။

ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ေလ့ရွိေသာ အတၱသမား ‘လူ’ သည္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေနရကား အေကာင္အထည္ပင္ ရွိေနလင့္ကစား ‘လူ’ ဟုေခၚရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္လားဟူ၍ ကဗ်ာထဲတြင္ ေရးဖြဲ႕ထားသည္။

(၂) အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ငန္း ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ခဲ့သည့္တိုင္ အၿပီးသတ္တြင္ မည္သည့္အေကာင္အထည္မွ် ခ်ျပရန္ မရွိ ျဖစ္ေနပါက ယင္းကို အက်ဳိးမရွိ အရာမထင္ေသာ၊ က်ဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္စီမံကိန္းတြင္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ သံုးစြဲကုန္က်ခဲ့ၿပီဟု ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိေသးဟု သိရသည္။ (The Daily Eleven – ၂၁-၈-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္)။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနၿပီျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား၌ ေျပလည္မႈမရခဲ့၍ စီမံကိန္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Implementation) သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ဤျဖစ္စဥ္သာဓကက သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပေနေပသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေကာ္မတီသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဆိုသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း၊ စားက်က္ေျမ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္လည္း ဤေျမမ်ားေပၚတြင္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ထင္သလို လုပ္ေနျခင္းတို႔မွာ ဤမဲဆႏၵနယ္ေျမထဲ၌ မ်ားစြာရွိေနပါသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ (The Daily Eleven -၁၈-၈-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္)။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းဟု ၎က ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဒုကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရလဒ္အျမန္ဆံုး ရရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္မွသာ ေျပလည္မည္ဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္သံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာခဲ့သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အျမန္ႏႈန္းနည္းျဖင့္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သျဖင့္ က်ပ္ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရေသာ လႈိင္သာယာ-ဟသၤာတ ရထားလမ္းျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ထိုစဥ္က အာဏာပိုင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမွတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ လက္ရွိပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္ဆိုသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ေရ၀ပ္ဧရိယာမ်ားအား ျဖတ္သန္းေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ရထား၏ပ်မ္းမွ်အျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏႈန္းသာ ေျပးဆဲြႏိုင္ကာ ကားလမ္းခရီးႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း၊ ရထားေျပးဆြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ စက္သံုးဆီကိုပင္ မကာမိႏိုင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရထားေျပးဆြဲမႈအား ရပ္တန္႔ထားရသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ေန႔စဥ္ ရထားစီးခရီးသည္ အေရအတြက္မွာလည္း မဆိုစေလာက္သာရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာ့မီးရထားက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရထားေျပးဆြဲမႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္။

(၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းလႊဲအပ္ျခင္း မျပဳဘဲေနလွ်င္ အေကာင္းသားဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုအား အေရာင္တင္ဆီ (Polish) သုတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုကို လုပ္ငန္းခ်မွတ္ေပးၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္တြင္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်သင့္ေငြထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုစာရင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္း ရွိေသးသည္။ ေျပာခ်င္သည္မွာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိသလို ယခုကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း အရည္အေသြး စံခ်ိန္မမီ႐ံုမွ်မက အသံုးျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ၏ ေလးပံုတစ္ပံုသာ အမွန္တကယ္ ကုန္က်သည့္ သာဓကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည့္ အေကာင္အထည္ရလဒ္ (Concrete Result) မွာ ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈမွ စီးဆင္းလာေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္ရာ ထိုမွရရွိသည့္ အသီးအပြင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားသံုးစြဲခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္သာ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစမည့္ အေကာင္အထည္မ်ဳိးကိုမူ လံုး၀ လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။