စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထ လာေစရန္အတြက္ အီဂ်စ္အစိုးရက ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္

Photo : AFP

အီဂ်စ္အစိုးရသည္ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အေၾကာင္း ဇြန္ ၁၆ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ IMF ထံမွ ေခ်းေငြရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ အီဂ်စ္သည္ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းကို ၃၅ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား တက္မည့္အေၾကာင္းကို ေရနံ၀န္ႀကီး တီရက္အယ္မိုလာက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းအသက္၀င္မည္ဟု အစိုးရ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး အာရပ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္သည္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနစဥ္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္းမွာပင္ အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္မီတာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ထံမွ သံုးႏွစ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံကို ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အီဂ်စ္အစိုးရသည္ ျပင္းထန္လွသည့္ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး စည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းၿပီး ကုန္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပား၌ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ အခြန္ႏွစ္အတြင္းက အီဂ်စ္ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း၌ အစိုးရ၏ လုိေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ လူသံုးမ်ားေသာ ၉၂ octane (ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ခဲျဒပ္ေပါင္းထုတ္ထားေသာ ဓာတ္ဆီ) ေစ်းႏႈန္းသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းမွာမူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထပ္မံ ျမင့္တက္သြားမည္ဟု အစိုးရသတင္းစာ Al-Akhbar တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရသတင္းစာ Al-Ahram ၌ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ ေနအိမ္အမ်ားအျပား၌ ဟင္းခ်က္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အပူေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကေသာ ဂက္စ္အုိးမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာမူ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေရနံ၀န္ႀကီး မိုလာကမူ ယခု ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ေရနံေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ေစ်းႏႈန္း ပံုမမွန္မႈကို ထိန္းညႇိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၉၇ သန္းေနထိုင္ၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိသည့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ အိဒ္ပြဲေတာ္အတြက္ ဆင္ႏႊဲေနၾကစဥ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က အစိုးရသည္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ရထားလက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ ေျမေအာက္ရထား ဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လူ ၃၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး အစိုးရ၏ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရန္ အဆိုျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ေဒါသမ်ား ထြက္လာၾကကာ ယခုလအေစာပိုင္းက ဆႏၵျပပြဲမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ) ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီး အခြန္ျပ႒ာန္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း လိုက္ရသည္။

Ref : AFP

အီဂ်စ္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိသမၼတစီစီက ဒုတိယေျမာက္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံရ

မတ္ ၁၄ ရက္က ကုိင္႐ိုရွိ လမ္းတစ္လမ္းတြင္ သမၼတ စီစီ၏ မဲဆြယ္ပိုစတာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အီဂ်စ္လက္ရွိသမၼတအဗၺဒယ္ဖာတာ အယ္စီစီသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳရလဒ္မ်ားအရ ေထာက္ခံမဲ ၉၆ ဒသမ ၉  ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မဲေပးရန္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ သန္း ၆၀ အနက္ ၂၅ သန္း သို႔မဟုတ္ ၄၂ ဒသမ ၀၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ သံုးရက္ၾကာေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲလာ ထည့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာ Al-Ahram က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဲေပးသူ ၂၃ သန္းက စီစီ ကို မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားသတင္းစာ Akhbarel Youm က စီစီသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၁ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ၿပီး ၎၏တစ္ဦးတည္းေသာ ၿပိဳင္ဘက္ မူဆာမုိစတာဖာက ေထာက္ခံမဲ ၇၂၁၀၀၀၊ ၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္မဲအေရအတြက္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ Al-Ahram သတင္းစာက လူ ၂၃ သန္းက ခုိင္လံုမဲေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္သန္းက ပယ္မဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စီစီအား ေထာက္ခံသူပင္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္မတုိင္မီ အခ်ိန္ကပ္၍ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္

မူဆာက ၎သည္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၂၈ ရက္ညတြင္ ႐ုပ္သံတစ္ခုသို႔ ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သူသည္ ေထာက္ခံမဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အျခားအင္အားေကာင္းေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေရြးေကာက္ပဲြ၌ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာမလူထုဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီး အစၥလာမၼစ္သမၼတမိုဟာ မက္ေမာ္စီအား ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ စစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ စီစီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၉၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ထို ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲလာထည့္သူ အေရအတြက္သည္ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲလာထည့္ၾကရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွရစ္အစၥေမးက တုိက္တြန္းခဲ့ ေသာ္လည္း မဲလာထည့္သူအေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ မဲမေပးရန္ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းျပ ခ်က္ မျပႏိုင္သူသည္ ေငြဒဏ္ အီဂ်စ္ေပါင္ ၅၀၀ (၂၂ ယူ႐ို) ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ဟု ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္က သတိေပးခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဟန္ျပျဖစ္သည္ဟုဆို ကာ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ အတိုက္အခံအဖဲြ႕ မ်ားက လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ ေလာင္းမ်ား၏စကားစစ္ထိုးပဲြမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ စီစီသည္ အခမ္းအနားအခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း တရား၀င္ မဲဆြယ္သည့္အခမ္းအနားမ်ားကိုမူ မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ။

စီစီသည္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ႀကိဳဆိုသည့္ တင္းက်ပ္ေသာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စတင္ခဲ့ရာ ျပည္တြင္း၌ ေထာက္ခံမႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

 

 

လက္ရွိသမၼတစီစီက အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာေနသည့္ အီဂ်စ္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ စတင္

မတ္ ၂၂ ရက္က ကုိင္႐ုိရွိ တဟီရာရင္ျပင္၌ သမၼတစီစီ၏ မဲဆြယ္ပုိစတာမ်ားအား ခ်ိတ္ဆြဲထားစဥ္ (Photo: AFP)

အီဂ်စ္တြင္ လက္ရွိသမၼတ အဗၺဒယ္ဖာတာအယ္စီစီႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ မထင္မရွား ၿပိဳင္ဘက္တို႔အနက္ တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြအား မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲ႐ံုမ်ားအား ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္ ၉ နာရီ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စီစီသည္ ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းကို အႏိုင္ရမည္ဟု ႐ႈျမင္ခံထားရသည္။

သမၼတစီစီသည္ ပထမဆံုး မဲထည့္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္႐ိုရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ မဲ႐ံုတြင္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားစဥ္ စီစီက မဲလာထည့္မႈကို ႐ုပ္သံမ်ားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကသည္။ မဲ႐ံုမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း၌ လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားခဲ့ၿပီး ကိုင္႐ိုတစ္၀ုိက္ရွိ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္လည္း သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနခဲ့သည္။

စစ္သားႏွင့္ အရပ္သားရာေပါင္းမ်ားစြာအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ IS အဖဲြ႕၏အီဂ်စ္အဖဲြ႕ခဲြက ေရြးေကာက္ပဲြအေဆာက္အအံုမ်ားအား တုိက္ခုိက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့သည္။ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အလက္ဇႏၵရီရာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ျပည္နယ္လုံျခံဳ ေရးေခါင္းေဆာင္အား ပစ္မွတ္ထားေသာ ကားဗံုးခဲြတိုက္ခုိက္မႈတြင္ ရဲႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

အာရပ္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ အီဂ်စ္တြင္ မတ္ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္တုိ႔၌ က်င္းပမည့္ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲေပးရန္ လူသန္း ၆၀ ခန္႔က မွတ္ပံုတင္ထားၾကၿပီး တရား၀င္ရလဒ္ မ်ားအား ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ စီစီ တစ္ဦးတည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္မွ ေရွာင္လဲႊႏိုင္ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ မတုိင္မီကမွ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ မူဆာမိုစတာဖာမူဆာက စီစီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္မီအထိ စီစီက ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ မဲဆြယ္မႈမ်ား၌ ဦးေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ မူဆာက သူသည္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ၿပီးခဲ့ေသာဇန္န၀ါရီတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆာမီအနန္အပါအ၀င္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ အၿငိမ္းစား စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု တရားမ၀င္ေၾကညာၿပီး ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္ခဲ့သည္ဟု စစ္တပ္က စြပ္စဲြခဲ့သည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ စီစီသည္ အီဂ်စ္၏ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ခံ အစၥလာမၼစ္သမၼတ မိုဟာ မက္ေမာ္စီအား ရာထူးမွဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမသက္တမ္းကို အႏုိင္ရခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပဲြ၌ စီစီသည္ မူဆာထက္ ပို၍လူသိမ်ားေသာ လက္၀ဲယိမ္း ႏိုင္ငံေရးသမား ဟမ္ဒီးဆက္ဘာဟီ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး စီစီက ေထာက္ခံမဲ ၉၆ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ယခုေရြး ေကာက္ပဲြတြင္မူ မဲလာေပးသူအေရအတြက္ သည္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေျခမရွိဟု ေလ့လာသူ မုိစတာဖာကာမယ္အယ္ဆာယက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီဂ်စ္စစ္တပ္က ဂ်ီဟတ္ႏွိမ္နင္းေရး ပင္မစစ္ဆင္ေရးႀကီးတစ္ခု စတင္ေၾကာင္း ေၾကညာ

အီဂ်စ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆုိင္ႏုိင္းေျမပံုေဘးတြင္ ေၾကညာခ်က္ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ အီဂ်စ္စစ္တပ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာမာအယ္ရီဖိုင္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အီဂ်စ္စစ္တပ္သည္ ႏိုင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ကာလရွည္ၾကာ IS ပုန္ကန္မႈ၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္း ဆိုင္ႏိုင္းကြၽန္းဆြယ္တို႔အပါအ၀င္ ေနရာအမ်ားအျပား၌ အဓိကက်သည့္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးတစ္ခု စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သမၼတ အဗၺဒူဖာတာ အယ္စီစီ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ မတ္လေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဆိုင္ႏိုင္း၊ ႏိုင္းျမစ္၀ွမ္း၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အေနာက္ကႏၲာရေဒသတို႔၌ ယခုကဲ့သို႔ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

‘၂၀၁၈ ဆိုင္ႏိုင္း စစ္ဆင္ေရး’ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ရဲႏွင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ အျမင့္ဆံုးသတိအေနအထား ရွိေနၾကမည္ဟု စစ္တပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးအတြင္းေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တို႔ပင္ ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

လံုျခံဳေရးသတင္းရင္းျမစ္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေျမျပင္တြင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တင့္ကားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားအား တပ္ျဖန္႔ထားစဥ္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ဂ်ီဟတ္တို႔ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ေနရာသို႔ ဗံုးၾကဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလက တန္တာႏွင့္ အလက္ဇန္ဒရီယာၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ အေသခံဗံုးခြဲမႈႏွစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၄၅ ဦးထက္မနည္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းကတည္းက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘၂၀၁၈ ဆိုင္ႏိုင္းစစ္ဆင္ေရး’ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈပိုမိုတင္းက်ပ္ရန္၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေျခကုပ္ျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ တာမာအယ္ရီဖိုင္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္မၾကာမီတြင္ ေလတပ္သည္ ဆိုင္ႏိုင္းအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔ရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ပုန္းေအာင္းရာေနရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ သတင္းထပ္မံ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေရတပ္မွာမူ ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ကိုေစာင့္ၾကပ္ကာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာျခင္းကို ပိတ္ဆုိ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္မွာပင္ ဟာဆန္အဖြဲ႕ကို ႏွိမ္နင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကိုလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။ ဟာဆန္အဖြဲ႕မွာ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုဒ္၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟု အာဏာပိုင္တို႔က အမည္တပ္ခံထားရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမၼစ္သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဂ်ီဟတ္တို႔၏ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ဆိုင္ႏိုင္းျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဦးတည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

Ref ;AFP

ကမၻာ႔အရပ္အရွည္ဆံုး အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကမၻာ႔အရပ္အပုဆံုး အမ်ဳိးသမီးတို႔ အီဂ်စ္တြင္ ေတြ႕ဆံု

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ဂီဇာပိရမစ္မ်ားေရွ႕တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခံေနေသာ ေဂ်ယိုတီ (ယာ)ႏွင္ ဆူလ္တန္ (၀ဲ) (Photo: AFP)

ကမၻာ့အရပ္အပုဆံုး အမ်ဳိးသမီးသည္ ၎အရပ္အျမင့္၏ ေလးဆရွိေသာ ကမၻာ့အရပ္အရွည္ဆံုး အမ်ဳိးသားႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေဂ်ယိုတီအမ့္ခ်္ အမည္ရွိသည့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ၀ ဒသမ ၆၃ မီတာ (ႏွစ္ေပေက်ာ္) သာ အရပ္ျမင့္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ေဂ်ယိုတီအမ့္ခ်္သည္ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ေသာ အရပ္အပုဆံုး အမ်ဳိးသမီးအျဖစ္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္၀င္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

တူရကီႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ ဆူလ္တန္ကိုဆန္မွာမူ အရပ္အျမင့္ ၂ ဒသမ ၅၁ မီတာ (၈ ေပ ၁ လက္မ) ရိွၿပီး အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ အဆိုပါ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဂီဇာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သမိုင္း၀င္ဂီဇာပိရမစ္မ်ားေရွ႕တြင္လည္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ဂင္းနစ္စံခ်ိန္၀င္ ထိုႏွစ္ဦးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္႐ိုရွိ Firmont Nile City ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုကို တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္၏ ခရီးသြားက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ကိုင္႐ိုထဲရွိ အထင္ရွားဆံုးခရီးသြား ဆြဲေဆာင္ရာေနရာမ်ားသို႔လည္း လွည့္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၎တို႔၏ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္မ်ားကို တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ နက္ပါတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဂ်ယိုတီသည္ လူကိုယ္ခႏၶာေသးငယ္ေစေသာ အေျခအေန တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ achondroplasia ရွိေနသူျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ေဂ်ယိုတီသည္ American Horror Story: Freak Show တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည့္အျပင္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴ႐ုပ္ရွင္ Pan Supari တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသူျဖစ္သည္။ ဆူလ္တန္မွာမူ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း အရပ္ရွစ္ေပေက်ာ္ျဖင့္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ခ်ဳိးႏိုင္သည့္ ပထမဆံုးလူသားျဖစ္သည္။

ဆူလ္တန္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ အရပ္ျမင့္ေနျခင္းမွာ Pituitary gigantism ဟုေခၚေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီး ထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အက်ဳိးျပဳသည့္ ေဟာ္မုန္းထုတ္ေပးေသာ ဦးေႏွာက္ေအာက္ပိုင္းရွိ pituitary ဂလင္းမွေန၍ ပံုမွန္ထက္ပို၍ ႀကီးထြားလာေစရန္ ေဟာ္မုန္းအေျမာက္အျမား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆူလ္တန္တြင္ ေမြးခ်င္း ေလးဦးရွိၿပီး ၎၏မိသားစု၀င္အားလံုးတြင္ ပံုမွန္အရပ္အျမင့္ရွိၾကသည္။ ဆူလတန္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဂင္းနစ္ကမၻာ့စံခ်ိန္၏ သမိုင္းတြင္ အရပ္ရွစ္ေပေက်ာ္သူမွာ ၁၀ ဦးသာရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

Ref: AFP