ယူနက္စကို၏ ကမၻာ႔ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ မြမ္ဘုိင္းမွ Victorian Gothic လက္ရာ Art Deco အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဂ်ပန္မွ ခရစ္ယာန္ရြာမ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားမွ ဗုဒၶဘာသာ ေတာင္ေပၚ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ထည့္သြင္းခံရ

နာဂါစကီရွိ ႏုိကူဘီခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းေဟာင္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo : AFP)

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖဲြ႕အစည္း (ယူနက္စကို) ၏ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားစာရင္းကို ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ဘာရိန္းၿမိဳ႕ေတာ္ မန္နာမာ၌ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာတြင္ မုိင္ယာမီၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အစုအေ၀းဟု ယူဆရသည့္ မြမ္ဘိုင္းမွ Art Deco အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ Victorian Gothic ဗိသုကာလက္ရာႏွင့္အတူ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ေတာင္ပိုင္းရွိ နာဂါစကီတြင္ တည္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ရြာ ၁၀ ရြာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႔လည္း ထိုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပုံစံမ်ားအား ေပါင္းစပ္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေရွးေဟာင္းကိုရီးယားေတာင္ေပၚ ဘုရားေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္းသည္လည္း ထိုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံခဲ့ရသည္။

မြမ္ဘိုင္း

အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက မြမ္ဘိုင္းရွိ Art Deco အေဆာက္အအံု တစ္ခုခ်င္းစီအား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အိႏိၵယ၏ ဘ႑ာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္၀န္းတြင္ ယင္းက့ဲသုိ႔ အေဆာက္အအံု အလံုးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိဖြယ္ရွိဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း ကာလမ်ားအၾကား ျပန္လည္သိမ္းယူထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ထိုအေဆာက္အအံု မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ စုျပံဳရွိေနခဲ့သည္။

Victorian Gothic လက္ရာတြင္ လသာေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀ရန္တာမ်ား အပါအ၀င္ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိႏိၵယ၏ လက္ရာမ်ား စုေ၀းပါ၀င္ေၾကာင္း ယူနက္စကို၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အိႏိၵယဒီဇုိင္းကို Art Deco စိတ္ကူးႏွင့္ ေရာစပ္ထားေသာ Art Deco အေဆာက္အအံုသည္ Indo-Deco အျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္းခံခဲ့ရသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာပံုစံကို ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ယင္းက့ဲသုိ႔ အလြန္အမင္း ကဲြျပားေနေသာ ဗိသုကာလက္ရာႏွစ္မ်ဳိးသည္ လူငယ္ခရစ္ကက္ ကစားသမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အရည္အအေသြးမ်ားကို ေသြးသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ထင္ရွားသည့္ ၂၂ ဧကက်ယ္၀န္းေသာ Oval Maidan ကစားကြင္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၌ တည္ရွိေနၾကသည္။

မြမ္ဘိုင္းရွိ Art Deco အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

မြမ္ဘုိင္းရွိ Art Deco အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ကိုလိုနီျပဳသူ ၿဗိတိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Victorian Gothic ပံုစံမ်ား၏ အရိပ္မိုးမႈအား အျမဲတမ္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယူနက္စကို၏ ယခုအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ Art Deco ကို ၎၏ေနရာမွန္သို႔ ျပန္ေရာက္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Art Deco Mumbai အား ထူေထာင္သူ အတူကူးမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မြမ္ဘုိင္းတြင္ Victoria Terminus ဟု သိထားၾကသည့္ ထင္ရွားေသာ အဓိကဘူတာ႐ံု အပါအ၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရသည့္ အေဆာက္အအံု အခ်ဳိ႕သည္ Victorian Gothic ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္က အိႏိၵယကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ၁၉ ရာစုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘံုေဘအထက္တရား႐ံုး၊ မြမ္ဘုိင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕႐ံုးခ်ဳပ္ တုိ႔ကိုလည္း ထိုဗိသုကာလက္ရာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္

နာဂါစကီေဒသတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေလးခုေက်ာ္က ၎တုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈအတြက္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည့္ ခရစ္ယာန္ ၂၆ ဦးကို ရည္စူးေသာ Oura ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ Hara ရဲတုိက္ႏွင့္ ရြာ ၁၀ ရြာတုိ႔သည္ ယူနက္စကို၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ဥေရာပဘရင္ဂ်ီ ဘာသာေရးဂိုဏ္းမွ သာသနာျပဳ ဖရန္ဆြာဇာဗီယာသည္ အေဖာ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ  ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၁၅၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒသည္ ဂ်ပန္အေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သာသနာျပဳမ်ား ထပ္မံေရာက္လာၿပီး ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံသယ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၅၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ခရစ္ယာန္မ်ားအား စတင္ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။

Oura ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ ၂၀ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေျခာက္ဦးတို႔သည္ နာဂါစကီတြင္ ၁၅၇၉ ခုႏွစ္၌ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအၾကား ျပင္သစ္ဘုရားေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားေသာ ထိုဘုရားေက်ာင္းသည္ ဂ်ပန္တြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။

၁၆၀၃ ခုႏွစ္မွ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရသည့္ ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကူမာမိုတိုမွ အမာကူဆာရွိ ဆာကစ္ဆူရြာ အပါအ၀င္ အျခားေနရာမ်ားသည္လည္း ယူနက္စကို၏ စာရင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ကုိရီးယား

ေအဒီ ခုနစ္ရာစုအထိ တည္ျမဲခဲ့ေသာ ဘုရင္သံုးပါးေခတ္အတြင္း ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ Seonamsa၊ Daeheungsa၊ Beopjusa၊ Tongdosa၊ Bongjeongsa၊ Magoksa ႏွင့္ Buseoksa စသည့္ ေတာင္ေပၚဘုရားေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္းသည္ ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။

ဗုဒၶအယူ၀ါဒသည္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္သုိ႔ ေလးရာစု၌ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး Goguryeo Baekje ႏွင့္ Silla ေရွးေခတ္ဘုရင္တို႔က လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာ တည္တံ့ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေသာ ကာလျဖစ္သည့္ ငါးရာစုႏွင့္ ေျခာက္ရာစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အလြန္အမင္း အားေပးမႈျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗိသုကာႏွင့္ ပံုစံမ်ား အရွိန္အဟုန္ အားေကာင္းခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား မဂၤလာရွိသည္ဟု ယူဆေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္တန္းမ်ားကို အေလးအျမတ္ထားေသာ ကုိရီးယား႐ိုးရာႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တရားက်င့္ရန္ အားေပးေသာ ဇင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အညီ ထိုဘုရားေက်ာင္း အမ်ားအျပားကို ေတာင္ကုန္း ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၄ ရာစုတြင္ ထီးနန္း ဆက္ခံေသာ Chosun မင္းဆက္ လက္ထက္၌ ဗုဒၶဘာသာ၏ လႊမ္းမိုးမႈသည္ စတင္ဆုတ္ယုတ္ လာခဲ့သည္။ Chosun မင္းဆက္က ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒအား လက္ခံသြတ္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶအယူ၀ါဒအား အဆက္မျပတ္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း အမ်ားအျပားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ရၿပီး ေ၀းလံေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ ထိုဘုရားေက်ာင္းမ်ားသာ ရွင္သန္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

အိႏိၵယေတာင္တန္းေဒသ ဆင္းမလားတြင္ မၾကံဳစဖူး ေရရွားပါးမႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕

ေမ ၂၈ ရက္က အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းရိွ ဆင္းမလားၿမိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္ေရသယ္ကားမွ ေရမ်ားကို ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈတုိ႔ျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ဟိမ၀ႏၲာေဒသရွိ အိႏိၵယ ေတာင္တန္းေဒသ ဆင္းမလားၿမိဳ႕တြင္ မၾကံဳစဖူး ေရရွားပါး ျပတ္လတ္မႈ ၾကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ရန္ပဲြမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရသယ္ကားမ်ားကို ရဲမ်ားက ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့ရသည္။

ထိုေတာင္တန္း အပန္းေျဖစခန္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖ ထြက္လာသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေသာ္လည္း ယခုအခါ အလြန္အမင္း ေရျပတ္လတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုိတယ္မ်ားကို ပိတ္ထားရၿပီး ခရီးသြားမ်ားကိုလည္း ထိုေဒသကို ေရွာင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ေမ ၃၀ ရက္က စုိးရိမ္ပူပန္ေနေသာေဒသခံ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ေရသယ္ကားမ်ားမွ ေရကိုယူရန္ နာရီႏွင့္ခ်ီ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ယခင္က ၿဗိတိန္ကုိလိုနီ၏ ေႏြရာသီၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဆင္းမလားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရလီတာ ၄၂ သန္းခန္႔ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လတ္မႈ အျမဲတမ္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္နီးပါးတြင္ ေရေထာက္ပံ့မႈ အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုး ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၿငီးတြားခဲ့ၾကသည္။

အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္း ဟိမာခ်ယ္ပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆင္းမလားတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းရာသီ၌ ဆီးႏွင္းက်မႈ စံခ်ိန္တင္ နည္းပါးမႈ ၾကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ပံုမွန္ထက္ ေဆာလ်င္စြာ ေရရွားပါးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကေရကို ကဲ့ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းမလားရွိ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။

ေမ ၂၉ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေနအိမ္အျပင္ဘက္၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈသို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုျပႆနာအား စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေပးရန္ ျပည္နယ္ရွိ အထက္တရား႐ံုးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေႏြရာသီေရာက္တုိင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ဆင္းမလား၌ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ၀န္ပိမႈကို ထိုေရရွားပါးမႈက ျပသေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဆင္းမလားတြင္ ေရျပႆနာ ေျပလည္သြားသည့္ အခ်ိန္အထိ ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္မလည္ပတ္ရန္ ခရီးသြားမ်ားအား တုိက္တြန္းသည့္ လူမႈမီဒီယာ လံႈ႔ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုသည္ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆိုးသေဘာျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားေအဂ်င္စီ အမ်ားအျပားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယ၏ ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ ေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္သည္ ေႏြရာသီ၌ ၄၆ ဒီဂရီဆဲ စီးယပ္ (၁၁၅ ဖာရင္ဟုိက္) ၀န္းက်င္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚေဒသ ဆင္းမလား၌ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားအမ်ားအျပားသည္ ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္မ်ားအား ခ်ဳံ႕ပစ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ခရီးသြားေအးဂ်င့္ မိုဟစ္ရွာမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြက္ အခန္းႀကိဳတင္မွာမႈမ်ားသည္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္မွာထားသူမ်ား ကလည္း အခန္းမ်ားအား ဆင္းမလားၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မွာထားမႈမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွာမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း၌ ေက်ာက္တုိင္တစ္ခု အိႏၵိယႏုိင္ငံသားမ်ား လာေရာက္စုိက္ထူခဲ့ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ေက်ာက္တုိင္တစ္ခု အိႏၵိယႏုိင္ငံသားမ်ားက လာေရာက္စုိက္ထူခဲ့ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နယ္စပ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဖက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ၿပီးေတာ့ တုိင္စုိက္ထားတာကုိ ေတြ႕တာေပါ့။ တစ္ဖက္က India လုိ႔ ေရးထားၿပီး တစ္ဖက္က Burma လုိ႔ ေရးထားတယ္။ အဲဒီတုိင္ကုိေတြ႕ေတာ့ ဆရာစံေက်းရြာက တစ္ေယာက္ကေနၿပီး လုိင္းေပၚတင္လုိက္တာ။ သတင္းေတြက ပ်ံ႕သြားတာေပါ့။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မွာ ဖ်က္လုိက္တယ္ေပါ့။ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေထြအုပ္ကလည္း တစ္ဖက္ (အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္ကုိ) ကန္႔ကြက္စာပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ နယ္စပ္မွာေတာ့ အဲဒီလုိ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္က ဖ်က္သိမ္း၊ ကန္႔ကြက္စာပုိ႔ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ရွိတာေပါ့။ အခု ေက်ာက္တုိင္စုိက္ခဲ့တဲ့ ေနရာက ခန္႔မွန္းေျခ ေလးဖာလုံေလာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

အဆုိပါ ေက်ာက္တုိင္စုိက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမ ၂ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆရာစံရြာနဲ႔ တစ္ဖာလုံ ေလာက္အကြာမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံကလူေတြ ေက်ာက္တုိင္ကုိ လာစုိက္ထားတာရွိတယ္။ တမူးကေနလာမယ္ဆုိရင္ လမ္းရဲ႕ဘယ္ဘက္ၾကား။ မေန႔က မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္က လာၿပီးစုိက္သြားတာပါ။ သူတုိ႔က ေက်ာက္တုိင္တစ္တုိင္တည္း စုိက္သြားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ၾကားသိရတဲ့ သတင္းအရ ကားေလးစီးနဲ႔ လူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါမယ္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလူေတြက ရြာသားတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္ ေျပာတယ္။ အင္ဖာဘက္က လူေတြလုိ႔ၾကားတယ္။ အိမ္စီးကား ေလးစီးပါတယ္ေျပာတယ္။ စကားမေပါက္ေတာ့ လာတဲ့သူေတြက ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာ သဲသဲကြဲကြဲ မသိဘူး။ လူအင္အား ၂၀ ေက်ာ္၊ ၃၀ ေလာက္ပါတယ္။ အင္ဖာဘက္ကလူေတြနဲ႔ ရြာသားေတြပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္က ေနာင္ကန္းစတန္ ရြာသားေတြလုိ႔ ေျပာတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေနာင္ကန္းစတန္ရြာနဲ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘက္က ဆရာစံရြာနဲ႔က တစ္မုိင္ေလာက္ပဲေ၀းမယ္။ နယ္စပ္စည္းနဲ႔လည္း နီးတယ္။ သူတုိ႔က (အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္က) အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္မ်ဥ္းေၾကာင္း တည့္တည့္မွာကို အိမ္ႏွစ္လုံး က်ဴးေက်ာ္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ေျပာထားတယ္။ အခုဟာက ေက်ာက္တုိင္လာစုိက္တာ။ အရင္တုန္းက ဆုိင္းဘုတ္နဲ႔ အိမ္ေတြက်ဴးေက်ာ္တာ မဖ်က္ေသးဘူး။ ေက်ာက္တုိင္ကုိေတာ့ ႏုတ္ပစ္လုိက္တယ္။ တမူးၿမိဳ႕ေပၚက အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္က စစ္တပ္လည္းပါတယ္။ ေက်ာက္တုိင္ကုိ လာႏုတ္သြားတယ္။ ၁၂ နာရီေလာက္က။ အိႏၵိယစစ္တပ္ကလည္းပါတယ္။ ရြာသားေတြလည္းပါတယ္။ ေက်ာက္တုိင္ေတြ လာစုိက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္တာ ဒါပထမဆုံးအႀကိမ္ပါ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္က က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တာေရာ စားေသာက္ဖုိ႔အတြက္ေရာ ဆရာစံရြာကုိ လာ၀ယ္ၾကရတယ္” ဟု ဆရာစံေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးႏုိင္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယတြင္ ရထားတြဲမ်ား စက္ေခါင္းတြဲျပဳတ္ၿပီး မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္သို႔လိမ့္သြားခဲ့

ဧၿပီ ၇ ရက္ညပိုင္းက အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိႆျပည္နယ္တြင္ ေနာက္သို႔လိမ့္ေနသည့္ ရထားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္စီးနင္းလာေသာ ရထားတြဲ ၂၂ တြဲသည္ စက္ေခါင္းတြဲမွ ျပဳတ္ထြက္ၿပီး မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ အရွိန္ႏွင့္ ေနာက္ျပန္လိမ့္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္မည့္အေရးမွ သီသီေလးလႊဲဖည္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယရထားလမ္း၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾသရိႆျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုျဖစ္စဥ္အတြင္း ရထားတြဲမ်ားသည္ ၁၂ ကီလိုမီတာ ( ခုနစ္မိုင္) အထိ ေနာက္သို႔ အရွိန္ႏွင့္ လိမ့္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားက သံလမ္းေပၚသို႔ ေက်ာက္ခဲမ်ား ခ်ထားလိုက္သည့္အတြက္ ရထားမွာ တသိမ့္သိမ့္တုန္ၿပီး ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရသည္။

ဧၿပီ ၇ ရက္ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုျဖစ္စဥ္အတြင္း လိုက္ပါသူခရီးသည္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ တစ္ဦးမွ်ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္း မရွိဟု အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဂ်ပီမက္ရွရာက ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း မလိုက္နာခဲ့ေသာ မီးရထား၀န္ထမ္း ခုနစ္ဦးကို တာ၀န္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရထားတြဲမ်ားသည္ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ ဂူဂ်ရတ္မွ ၾသရိႆသို႔သြားသည့္ ခရီးအတြင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ တပ္ဆင္ထားေသာ ဘရိတ္မ်ားသည္ ရထားတြဲ ျပဳတ္ထြက္သြားခ်ိန္က အသံုးျပဳမႈ နည္းမမွန္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

“ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သတိရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးကို လႊဲဖယ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ လံုျခံဳေရးဆိုတာ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မက္ရွရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ရထားလမ္း ၀န္ႀကီးဌာနက လူတိုင္းလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔သြားၾကပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး လူမႈမီဒီယာ ေပၚသို႔တင္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ရထားတြဲမ်ားသည္ အရွိန္ျဖင့္ ေနာက္သို႔လိမ့္သြားေနစဥ္ ေဘးတြင္၀ိုင္းၾကည့္ေနသူမ်ားက ခရီးသည္မ်ားအား အေရးေပၚ ဘရိတ္ကိုဆြဲလိုက္ရန္ ၀ိုင္းေအာ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ရထားအစင္းေပါင္း ၉၀၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေနၿပီး ေန႔စဥ္ရထားျဖင့္ သြားလာေနသည့္ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၂၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ယိုယြင္းေနေသာ အိႏၵိယရထားလမ္းကြန္ရက္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးဒုကၡေတြ႕မႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အျမန္ရထားတစ္စင္း၏ ရထားတြဲ ၁၃ တြဲမွာ လမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ရာ လူသံုးဦး ေသဆံုးၿပီး ကိုးဦးဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။ ယင္း မတိုင္မီေရွ႕တစ္ႏွစ္ကမူ အလားတူလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၄၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၂  ခုႏွစ္က အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၅၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လူသတ္မႈႀကီးဟု သံုးႏႈန္းသြားခဲ့သည္။

Ref; AFP

အိႏၵိယတြင္ ကားတစ္စီး၏ ၀င္တိုက္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်ခဲ့ရာ လူ ၁၀ ဦး ေသဆံုး

မက္ဒယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ အင္ဒိုရီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်မႈအနီး လူမ်ားစုျပံဳေနသည္ကို မတ္ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အိႏၵိယႏိုင္င ံအလယ္ပိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးရွိသည့္ ယို ယြင္းေနေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ကားတစ္စီးက ၀င္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေလးထပ္အေဆာက္အအံုမွ ၿပိဳက်သြားခဲ့ရသည္။

လူ ၁၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေလ်ာ့ရဲသည့္ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္းမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေနာက္ဆံုးတိုက္ၿပိဳမႈလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အင္ဒိုရီၿမိဳ႕ထဲတြင္ မတ္ ၃၁ ရက္က လူေနထိုင္မႈမ်ားျပားေသာ ရပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း အဆိုပါအေဆာက္အအံုၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းသည္ယာဥ္ကို မထိန္းႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသက္တမ္းရင့္ အေဆာက္အအံု၏ ေထာက္တိုင္ကို ၀င္တိုက္မိရာမွ တစ္တိုက္လံုး ၿပိဳက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမွာ အခန္း ၂၅ ခန္းပါေသာ ဟိုတယ္တစ္လံုးျဖစ္သည္ဟု သိရၿပီး ကားဂိတ္၊ ရထားဂိတ္တို႔ႏွင့္လည္း နီးသည္။ ထိုဟိုတယ္တြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားေနထိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွာမူ တန္ႏွင့္ခ်ီေလးေသာ အပ်က္အစီးမ်ား ေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ဆြဲထုတ္ခဲ့ၾကရသည္။ “အပ်က္အစီးေတြေအာက္က လူ ၁၂ ေယာက္ကို ဆြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၁၀ ဦးကေတာ့ ေသဆံုးေနပါတယ္” ဟု ရဲအုပ္ဆန္ဂ်ဴကမ္လီက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အပ်က္အစီးမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိေနသူ ဦးေရမွာလည္း ငါးဦးထက္မနည္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဟိုတယ္သည္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ လူေနထိုင္ရန္အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အင္ဒိုရီျမဴနီစပယ္က ေၾကညာထားျခင္း ရွိ မရွိကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

အိႏၵိယၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံု ၿပိဳက်ျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္မႈ၊ သင့္ေတာ္သည့္ ေနထိုင္စရာ မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဘဲ ယိုင္နဲ႔၊ ပ်က္စီးေနသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာပင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။

အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း လံုျခံဳေရးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္အတြက္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္ေလ့ရွိၾကသည္ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာကလည္း မြမ္ဘိုင္းတြင္ သက္တမ္း ၁၁၇ ႏွစ္ ရွိသည့္ လူေနတိုက္အေဆာက္အအံုတစ္ခု ၿပိဳက်ခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ ၃၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

Ref; AFP

အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိုဒီ၏ ဘီေဂ်ပီပါတီက ဦးေဆာင္

မတ္ ၃ ရက္က ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားထြက္လာစဥ္ နယူးေဒလီ၏ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ဘီေဂ်ပီပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ (Photo- AFP)

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၏ ပါတီသည္ ထ႐ိုင္ပူရာျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ဖ်ားခါေလာက္သည့္ စံခ်ိန္တင္ေအာင္ႏိုင္မႈကို ရရွိသြားခဲ့သည္။ အေရးပါေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီတြင္ ဘီေဂ်ပီပါတီသည္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား၌ ယခုကဲ့သို႔ ခိုင္မာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ထ႐ိုင္ပူရာျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၉ ေနရာအနက္ မိုဒီ၏ လက္ယာယိမ္း ဘီေဂ်ပီပါတီႏွင့္ ေဒသခံမဟာမိတ္တို႔သည္ ၄၃ ေနရာအထိ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ထ႐ိုင္ပူရာျပည္နယ္အား ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ၂၅ ႏွစ္နီးပါးၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ရသည္။ ထ႐ိုင္ပူရာ ျပည္နယ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္ေသာ လက္၀ဲတပ္ဦးသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဆက္တိုင္အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္သံုးခုျဖစ္ေသာ ထ႐ုိင္ပူရာ၊ နာဂါလန္၊ မက္ဟာလာယာတို႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလက က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို မတ္ ၃ ရက္ကမွ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ လက္၀ဲတပ္ဦးတို႔၏ အမာခံနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ယူဆျခင္းခံခဲ့ရေသာ ထိုေဒသတြင္ မိုဒီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီက ထက္ထက္သန္သန္ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းကို သြားရာမွာ အိႏၵိယကို ဦးေဆာင္ဖို႔ ေရွ႕ထြက္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု မိုဒီသည္ နယူးေဒလီရွိ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ ေအာင္ပြဲခံမိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုဒီက ယခုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေ၀းလံေခါင္သီသည့္ေဒသကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ နာဂါလန္ျပည္နယ္တြင္ မိုဒီ၏ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီပါတီမွာ တတိယ အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည္။ မိုဒီ၏ပါတီသည္ နာဂါလန္တြင္လည္း ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ရန္ ေဒသတြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု သိရသည္။

မိုဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ဘီေဂ်ပီပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္  ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာလာလ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုရွိသည့္ အနက္ မိုဒီေရြးေကာက္ပြဲစတင္အႏိုင္ရသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ဘီေဂ်ပီပါတီအုပ္စုိးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ခုနစ္ခုမွ ၂၁ ခုအထိ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

မက္ဟာေလယာျပည္နယ္တြင္မူ ဘီေဂ်ပီပါတီသည္ ႏွစ္ေနရာကိုသာ အႏိုင္ရရရွိခဲ့ၿပီး ကြန္ဂရက္ပါတီက ၂၁ ေနရာရကာ အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုးရသည့္ ပါတီျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္းမွာ ၅၉ ေနရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြန္ဂရက္သည္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ဖြဲ႕မဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

Ref ; AFP

အိႏၵိယပါ၀င္ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ အာဖဂန္အပုိင္းအတြက္ စီမံကိန္းစတင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ဟီရက္ျပည္နယ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲ၌ အာဖဂန္သမၼတ (၀ဲ) ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

တာမင္နစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔သည္ ေတာင္အာရွေဒသ၌ စြမ္းအင္ျပတ္လပ္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းႀကီး၏ အာဖဂန္အပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းကို စတင္ရန္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ေငြ႕ၾကြယ္၀သည့္ တာမင္နစၥတန္၏ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ နယ္စပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားသို႔ အာဖဂန္သမၼတ အရွရက္ဂါနီ၊ တာမင္နစၥတန္သမၼတ ဂါဘန္ဂူလီ ဘာဒီမူခါေမေနာ့၊ ပါကစၥတန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဟစ္ခါကန္အက္ဘာစီႏွင့္ အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး ရွရီအမ္ေဂ်အက္ဘာတို႔တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ေတာင္ဘက္အက်ဆုံးျဖစ္ခဲ့ေသာ နယ္ျခားစခန္း ဆာခီတာဘတ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခမ္းအနား၌ သတင္းေထာက္မ်ားအား ႐ုရွားဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆိုေပးေသာ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ဂါနီက ယခုပုိက္လုိင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားကို စည္းလုံးညီညြတ္ေစလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

“အဆိုးျမင္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ TAPI ပုိက္လုိင္းႀကီး တည္ေဆာက္မႈကို သက္ေသခံျမင္ေတြ႕ရပါၿပီ” ဟု ဂါနီက ႏုိင္ငံေပါင္းေလးႏုိင္ငံ၏အမည္ ထိပ္ဆုံးအကၡရာမ်ား ေပါင္းစုထားေသာ အတိုေကာက္အမည္ကို အသုံးျပဳကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေလးႏုိင္ငံသည္ ၁၈၄၀ ကီလိုမီတာ (၁၁၄၃ မုိင္) ရွည္လ်ားမည့္ ပုိက္လုိင္းႀကီးကို အၿပီးသတ္လ်က္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တာမင္နစၥတန္၏ ႀကီးမားလွေသာ ေဂၚကီနစ္ရွ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မွေန၍ သဘာ၀   ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

အဆုိပါ ပုိက္လုိင္းႀကီးသည္ စစ္ပြဲက ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ရာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ တာလီဘန္အဖြဲ႕က ယင္းပုိက္လုိင္းသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားလ်က္ TAPI ပုိက္လုိင္းကိစၥအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းပုိက္လုိင္းႀကီးကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ႏွစ္စဥ္ ပုိ႔ေပးမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ ၃၃ ဘီလ်ံကို ေတာင္အာရွ ရန္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔က ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

Ref; AFP

အိႏၵိယ ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွ တပ္စခန္းတစ္ခုကို စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ၀င္တိုက္ရာ စစ္သားႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ေလးဦး ေသဆံုး

စစ္ေသြးၾကြမ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆန္ဂ်ဴ၀မ္စစ္စခန္း၏ ၀င္ေပါက္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo -AFP)

အိႏၵိယအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကက္ရွ္မီးယားထဲရွိ ဂ်မ္မူေဒသမွ စစ္အေျခ စိုက္စခန္းတစ္ခုကို စစ္ေသြးၾကြသူပုန္ဟု သံသယရွိသူတစ္ဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မၿပီးဆံုးေသးေသာ ထိုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း စစ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္ တိုက္ခိုက္သူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီဟု သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာ႐ံုမတက္မီအခ်ိန္က စတင္ခဲ့သည့္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ အျခားကိုးဦးလည္း ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ စစ္ေသြး ၾကြတို႔သည္ ဂ်မ္မူအနီးရွိ ဆန္ဂ်ဴ၀မ္စစ္တပ္ စခန္းတစ္ခုကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်မ္မူၿမိဳ႕သည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနသည့္ ဟိမ၀ႏၲာေဒသကက္ရွ္မီးယားထဲမွ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

“လက္နက္ႀကီးေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားႏွစ္ဦးကို စစ္တပ္က သတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴနီယာျပန္တမ္း၀န္အရာရွိ တစ္ဦးနဲ႔ အၾကပ္တစ္ဦးတို႔လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးငါးဦးအပါအ၀င္ ဒဏ္ရာရသူ ကိုးဦးရွိပါတယ္” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းက စစ္တပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စစ္ဆင္ေရးသည္ ညပိုင္းအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တပ္စခန္းထဲတြင္ မည္၍မည္မွ်မွန္းမသိရေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားမွာ ဆက္လက္ပုန္း ခိုေနၾကဆဲဟု သိရသည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ စစ္ေသြးၾကြတို႔ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့မိၿပီး ၎တို႔သည္ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ Jaish- e – Moham – mad (JeM)မွျဖစ္သည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၄ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခ်ိန္က စတင္ခဲ့သည္ဟု ဂ်မ္မူေဒသဆိုင္ရာရဲခ်ဳပ္ အက္စ္ဒီဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ တပ္စခန္း၏တံတိုင္းသို႔ က်ည္အေျမာက္အျမားျဖင့္ စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ စခန္းထဲသို႔ ၀င္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “အခု သူတို႔တေတြ မိသားစုတန္းလ်ားက ေနရာတစ္ခုမွာ ပိတ္မိေနၾကပါတယ္” ဟု ဆင္းက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုပ္သံသတင္းမ်ားထဲ၌ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာ၏အေပၚတြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ပ်ံ၀ဲေနကာ စစ္သားမ်ားသည္ တင့္ကားမ်ားျဖင့္ စခန္းထဲသို႔ ၀င္သြားၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အထူးကြန္မန္ဒိုမ်ား၏ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးမစမီတြင္ တပ္စခန္းထဲမွ မိသားစုမ်ားကို ေဘးလြတ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးၿပီဟု သိရသည္။ ပိတ္မိေနေသာ တိုက္ခိုက္သူတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ဟိႏၵဴအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ဂ်မ္မူၿမိဳ႕သည္ ေတာင္တန္းေဒသ၏ ေျခရင္းတြင္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်မ္မူသည္ အေတာ္အတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ္လည္း အနီးအနားမွ စစ္စခန္းမ်ားမွာမူ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ၀င္တိုက္မႈႏွင့္ ထပ္တလဲလဲ ၾကံဳေနၾကရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကလည္း ဂ်မ္မူတြင္ အလားတူတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အတြင္းက ပါကစၥတန္စစ္ေသြးၾကြဟု သံသယရွိသူမ်ားသည္ ရဲယူနီေဖာင္းမ်ား၀တ္၍ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ စစ္သားခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယအစိုးရကမူ ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေစရန္ ပါကစၥတန္သည္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ လက္နက္ကိုင္စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ေစလႊတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ပါကစၥတန္က ျငင္းဆိုထားသည္။

Ref; AFP

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိႏၵိယသမၼတကိုဗင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္

ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က အိႏၵိယသမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတ ကိုဗင္တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က အိႏၵိယသမၼတ ရမ္နာ့ကိုဗင္ထံ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရာ့ရွ္ထရာပတိ ဘာဗန္ဟုေခၚေသာ တရား၀င္ အိႏၵိယသမၼတအိမ္ေတာ္သည္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည္။ သမၼတကိုဗင္သည္ ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လာေရာက္မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားအား သမၼတအိမ္ေတာ္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခူးကာေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတကို ဗင္ထံကို ယေန႔ လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  သမၼတဟာ သူ႔ဧည့္သည္ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ရာ့ရွ္ထရာပတိဘာဗန္ ဥယ်ာဥ္ထဲက ႏွင္းဆီေတြကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု Twitter ပို႔စ္တစ္ခုတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရးအထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားတို႔ကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ကတည္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး၏ ေငြရတုျပည့္ေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အေန ႏွင့္ အိႏၵိယအစိုးရက ‘မွ်ေ၀ေသာ စံတန္ဖိုးႏွင့္ တူညီသည့္ ၾကမၼာ’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္  အမွတ္တရ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုကို စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲမတိုင္မီ ယဥ္ေက်းမႈမွသည္ ကုန္သြယ္ေရးအထိ အစီအစဥ္မ်ားစြာကိုလည္း အိႏၵိယအစိုးရက စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ရမ္နက္ကိုဗင္သည္ အိႏၵိယ၏ ၁၄ ဦးေျမာက္ လက္ရွိတာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ သမၼတျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သမၼတမျဖစ္မီက ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ဘီဟာျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကိုဗင္သည္ အိႏၵိယ၏ဇာတ္စနစ္ထဲမွ အနိမ့္ဆံုး ဒါလစ္ထဲမွ သမၼတရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အိႏိၵယထူေထာင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က နယူးေဒလီတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား စစ္ေရးျပပြဲ၌ ျပသခဲ့ေသာ  လက္နက္မ်ား

အိႏိၵယတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသက္၀င္သည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို က်င္းပစဥ္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္ေရးျပပဲြႏွင့္ စတန္႔သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

အိႏိၵယဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ အာဏာသက္၀င္ခဲ့သည္။

ခ်ီတက္ေနသည့္ စစ္သားမ်ား၊ အလွျပယာဥ္မ်ား၊ စစ္လက္နက္မ်ား၊ ကုလားအုတ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ေပၚ လုိက္ပါလာေသာ စတန္႔သ႐ုပ္ျပသူမ်ားသည္ သမၼတနန္းေတာ္မွေန၍ ၿမိဳ႕ေတာ္နယူးေဒလီၿမိဳ႕လယ္ရွိ သစ္ပင္မ်ား အစီအရီ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယင္းစစ္ေရးျပပဲြတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံမ်ားကိုလည္း လႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အိႏိၵယျပည္နယ္မ်ားမွ ေ၀ဟင္၌ သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အလွျပယာဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ-အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရန္ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီက ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွား၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

အာဆီယံ-အိႏိၵယ ထိပ္သီးတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ လံုျခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား အာ႐ံုစိုက္ေသာ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အိႏိၵယက အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္သည္ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ရမည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမုိဒီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းထိပ္သီး၏ ေဒလီေၾကညာခ်က္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ေရး သမားမ်ားအား တံု႔ျပန္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းအား သတိထားေနစဥ္ အိႏိၵယသည္ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္႐ိႈင္း လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

Ref : AFP