ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူႏုိင္ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထား

အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒ အဆိုျပဳမူၾကမ္း ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္

ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ တုိက္ခန္းကုိေပါင္ႏွံ၍ ဘဏ္မွေငြေခ်းယူႏုိင္ခြင့္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အသင္းက ဦးေဆာင္၍ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒ အဆုိျပဳမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းရွိ Sky Star ဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ အဆိုပါ ဥပေဒမၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၁ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ေဒသအသီးသီးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရွိ ျပည္သူမ်ား လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္၊ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ၏ အိမ္ခန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ပုိင္ဆုိင္ လက္ရွိထားခြင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းခြင့္ ရရွိေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ စနစ္တြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္၊ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိသူမ်ား၊ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘဏ္၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈ လက္ရွိထားေနထုိင္မႈ၊ လြဲေျပာင္းမႈမ်ားကို စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းက ဆုိသည္။

“ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိတာ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ေပးထားတာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေရာက္သြားတဲ့ အခါၾကရင္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြလည္း ရွိဦးမွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္ အၿငိမ္းစား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစား ေဒၚက်င္စန္းက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈ အခ်ဳိးအရ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈစနစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ တန္ဖုိးမ်ား မွ်တညီညြတ္ တည္ၿငိမ္ေစေရး ထိန္းသိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ရသင့္ ရထုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာ အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီး၀င္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ တုိးတက္ရရွိေစရန္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး အခန္းက႑ စနစ္တက် တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္ တုိးတက္ျမင့္မား လာေစရန္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲ၌ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

“အရင္တုန္းက တုိက္ခန္းေတြပုိင္တဲ့ သူေတြက သြားေပါင္ၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ အေပါင္မခံဘူး။ ေငြေခ်းမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ မရဘူး။ အာမခံခြင့္ မရွိဘူး။ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ဒီအခန္းေတြကုိ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ၀ယ္တယ္။ အခြန္ေဆာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီအခန္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရနဲ႔ညိႇမယ္။ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မယ္၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိတ္ေဆြမ်ား ဒီအခန္းကုိ တန္ရာတန္ေၾကးနဲ႔ ၀ယ္ထားရင္ အဲဒီအခန္းနဲ႔ ညီတဲ့ေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘဏ္ေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းလုိ႔ရမယ္။ အေပါင္ခံလုိ႔ရမယ္။ အဲဒီလုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္မယ္ သြားခ်င္တဲ့ သေဘာတရား ရွိလာပါၿပီ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား အသင္း၏ နာယက (ဥပေဒအၾကံေပး) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနတယ္။ စီးပြားရွာတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အခြန္ေဆာင္တယ္။ ေသတဲ့အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ လုပ္တဲ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Apartment Law ဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ရွင္အိမ္ငွားေတြ၊ ေျမပုိင္ရွင္ေတြ ကြၽန္ေတာ္လည္း တိတိက်က်ေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားႀကီးပဲ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနတာ ျဖစ္တဲ႔အခါၾကေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဥပေဒကုိ အားကုိးရမွာပဲ။ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကုိ (ဥပေဒကုိ) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသင္းသားေတြ အေနနဲ႔ အသင္းသားေတြ ဆုိတာလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း (ေရႊသံလြင္) က ေျပာၾကားသည္။

 

ASEAN CEO စစ္တမ္း၊ ပို၀င္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး မီးခိုးေငြ႕ဖံုးလႊမ္းခဲ့သလို လူ ၅၀ ေလာက္ ေဆး႐ံုတက္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီမီးေလာင္မႈဟာ ႐ိုး႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ Bus Terminal ေဆာက္ခ်င္လို႔ မီး႐ႈိ႕တာဆိုတာေတြကလည္း လူမႈကြန္ရက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီလိုမီးေလာင္မႈဟာ ဘာေၾကာင့္ေလာင္တယ္ဆိုတာ တိတိပပ မသိရေသးတာနဲ႔ ကိုးန၀င္းက်မယ့္ ကိုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာမွ မီးၿငိမ္းမလားဆိုတဲ့ ေတြးထင္မႈေတြကလည္း Bus Terminal ေဆာက္မွာဆိုတဲ့ ေကာလာဟလနဲ႔အတူ ရွိေနပါတယ္။

ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုမီးေလာင္မႈဟာ လြယ္လြယ္ၿငိႇမ္းသတ္မရတာေၾကာင့္ Bio Foam ဂါလန္ ၇၀၀၀ ေလာက္ ၀ယ္ယူၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွာ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္ခဲ့သလို Bus Terminal နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က Facebook သတင္းေတြမမွန္ပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ေကာလာဟလ တခ်ဳိ႕ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားေပမယ့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုက ေျမဧက ၁၀၀ ေလာက္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သႀကၤန္ၿပီးကာလေတြဟာ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ျဖစ္တတ္တဲ့ ျမန္မာ့ထံုးစံအတိုင္း ဘာတစ္ခုမွ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ သိပ္မရွိတဲ့ ဧၿပီလေတြထံုးစံအတုိင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အက်ဘက္မွာပဲ ထံုထံုေလးေလး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားစစ္ပြဲကို ထာ၀ရ အဆံုးသတ္ေစေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးအတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကတာဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ အားက်စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ Conflict of Interest ေတြ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ပံုေပၚမလဲဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုက်င္းပဖို႔ စတင္ေတာ့မယ့္ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္မႈ နည္းပါးေနတယ္ဆိုတဲ့ ASEAN CEO စစ္တမ္း၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို၀င္လာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ASEAN CEO စစ္တမ္း

Doing Business ကလြဲရင္ ဘယ္လိုစစ္တမ္းကိုမွ အေလးမထားခ်င္တဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကနဦးေျပာရမွာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဆိုတာ ဘက္စံုစိစစ္ေလ့လာၿပီး သူတို႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မထိခိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုမွ လာျမႇဳပ္ႏွံတာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြ ထြက္လာတယ္။ သူ႔ဘာသာလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းပဲငါတုိ႔နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲဆိုၿပီး မထီမဲ့ျမင္ေနတယ္။ ဒီလို ေပယ်ာလကန္လုပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဒီအစိုးရဟာ စီးပြားေရး နားမလည္ဘူး။ ေ၀ဖန္သံေတြကို နားမေထာင္တတ္ဘူးဆိုတဲ့ ထင္ျမင္မႈေတြပဲ ျပန္ျပန္ရလာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းရတယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားေစပါတယ္။

Oxford Business Group က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ASEAN CEO စစ္တမ္းမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေျခာက္ခု ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက လုပ္သားေတြ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္မႈက အလိုအပ္ဆံုးေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္က ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သုေတသနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရပ္တည္ခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ အာဆီယံေဒသအတြင္း အျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေတြထက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တယ္လို႔ စစ္တမ္းကဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလို ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ ဘာေတြကို ဦးစားေပး လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေမးတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေတြအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္အတန္းဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ျမင့္မားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ျမင့္မားတယ္လို႔ ေျဖၾကားခ့ဲၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက နည္းပါးတယ္။ အလြန္နည္းပါးတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈ သဘာ၀က်မႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းရာမွာ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္က သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံမႈက တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို အလြန္သဘာ၀က်မႈ မရွိလို႔ ေျဖၾကားခ့ဲၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သဘာ၀က်တယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ျမန္မာ CEO ေတြက အေကာင္းျမင္မႈ နည္းပါးေနၾကၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာ CEO ေတြ ကိုယ္တုိင္က ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ စိတ္ပ်က္သံထြက္ေနျခင္းဟာ သူတို႔နဲ႔ အမွီျပဳ ခ်ိတ္ဆက္၀င္လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ေနာက္တြန္႔ေစဖို႔ကလြဲရင္ ဘာမွအက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေနာက္ဆုတ္သြားတာနဲ႔ ဒီလိုႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေပၚ မီွေနရတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ဂယက္ကလည္း အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုတာကို တာ၀န္ရွိသူေတြ သိနားလည္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းခ်င္ပါတယ္။

ပို၀င္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

“အိမ္ျခံေျမက႑က မႏွစ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ေကာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ေကာင္းမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္တာကေတာ့ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ရွိတာေပါ့။ ပထမတစ္ခ်က္က ကြန္ဒိုမီနီယံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြထြက္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ကြန္ဒိုမီနီယံမွာ ၀ယ္လို႔ရသြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေပၚလာတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမွာ အားေကာင္းလာတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါက Real Estate က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူျပဳတာေပါ့။ ႏွစ္အခ်က္က ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုၿပီး၀င္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာေတြ ရွိလာတဲ့ ဒီက႑က မႏွစ္ကထက္စာရင္ ဒီႏွစ္ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုပါတယ္။

အေသအခ်ာ ျပန္ေတြးမယ္ဆိုရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းလာတာကို NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမင္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လာမယ့္ကာလေတြမွာ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေတြက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ျမင့္တက္လာေစမလား ဆိုတာကေတာ့ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လိုအပ္ေနဆဲ စားသံုးသူအခြင့္အေရး

ထိန္ပင္မီးပံုေဘးမွာ မီးခိုးဒဏ္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေလးရက္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျဖရွင္းမႈ၊ ေျဖသိမ့္မႈ၊ ကုစားမႈ မလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တယ္။ ေပါ့ေလ်ာ့တယ္။ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သံေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရယူတိုင္းမွာ ထိုက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမရတဲ့ က႑တုိင္းဟာ စားသံုးသူအခြင့္အေရးပဲဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာတရားကိုေတာင္ နားမလည္ေလာက္ေအာင္ ပံုဖ်က္ခံထားရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြေအာက္မွာ ေနေနခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေလာက္ကစၿပီး စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိစျပဳလာသလို တစ္ဖက္မွာလည္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက အလုပ္လုပ္စျပဳလာခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အသိသာဆံုးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ Forever Group ရဲ႕ ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ႐ုပ္သံကုမၸဏီ Canal+ Group တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Canal+Myanmar FG အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ရာမွာ ျပည္သူေတြဘက္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိလို႔ တုိင္ၾကားမႈေတြ ရွိလာခ်ိန္မွာ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးက Forever Group အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေမာ္နဲ႔ Canal+Myanmar FG က တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေနျပည္ေတာ္ဆီေခၚၿပီး ျပည္သူေတြဘက္က ေတာင္းဆို ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳရာမွာ Forever Group ဘက္က ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြ ကုစားေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ကတိျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေပမယ့္ Forever Group ဘက္က အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတာကို ထပ္ဆင့္တုိင္ၾကားမႈေတြ ရွိလာခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူေပးမယ္ တိုင္ပါဆိုၿပီး ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ထုတ္ျပန္ၿပီးလို႔ တုိင္စာေတြ လက္ခံေနစဥ္ကာလမွာပဲ ဧၿပီ ၂၇ ရက္မွာ Forever Group မွ 4TV ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို Canal+ ႐ုပ္သံလုိင္းေျပာင္းလဲျပသမႈအတြက္ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈအေပၚ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တဲ့ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။

“Forever Group က ႀကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက 4TV, 5 Network ၾကည့္႐ႈသူေတြအေပၚ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာ။ အဲဒီလို ခ်ဳိးေဖာက္လို႔ အေရးယူေပးမယ္။ တိုင္ပါလို႔ ထုတ္ျပန္႐ံုရွိေသးတယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ေနရာေျပာင္းလိုက္တယ္ဆိုတာက “မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ” ဆိုသလို ခ႐ိုနီေတြကို၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို အထိေတာင္မခံခ်င္တာလားလို႔ ယူဆစရာ၊ ေတြးစရာျဖစ္သြားတယ္” လို႔ 4TV စက္ ၀ယ္ယူၾကည့္႐ႈသူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးသန္းက ဆိုပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးက စားသံုးသူျပည္သူေတြကို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ႐ုပ္သံလိုင္းေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ စားသံုးသူျပည္သူေတြ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနစ္နာမႈေတြကို တိတိပပ မေျဖရွင္းႏိုင္ခင္မွာပဲ တာ၀န္အရွိဆံုး ညႊန္ခ်ဳပ္ကို ရာထူးက ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္တာဟာ ေျဖရွင္းမႈေတြကို အခ်ိန္ဆိုင္းသြားေစႏုိင္မွာ အေသအခ်ာပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရယူတိုင္းမွာ ထိုက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမရတဲ့ နစ္နာတဲ့ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ရင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကိုပဲ အားကိုးရစျမဲပါ။ ဒီလို အားကိုးခံေနရတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာျပန္ၾကည့္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈမ်ားစြာကို အျမန္ဆံုး ကုစားေပးဖို႔ ေတြးဆႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။