အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ အပူပိုင္းဇုန္ျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ ေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ အပူပိုင္းဇုန္ျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးလွေက်ာ္က “ယခုရယူမယ့္ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္စီမံကိန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအပူပိုင္းဇုန္ျဖစ္တဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခု၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ထုတ္လုပ္သူေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းစုစည္းသူေတြ၊ ကုန္သည္ေတြပါ၀င္တဲ့ တည္ေထာင္ၿပီးသား တန္ဖိုးကြင္းဆက္ခ်ိန္ဆက္မႈရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္မယ့္ စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ႏွမ္းေတြ ပိုလွ်ံစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားစီမံကိန္းေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းအသစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ အခြင့္ေတြရွိျခင္း စတာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးအရျပန္ရခ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရျပန္ရခ်က္ အနည္းဆံုး ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ရွိျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ မိုးေရရရွိမႈကို ေရရွည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာပံုစံျဖစ္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား မထိခိုက္ေစေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ မလိုျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ပါ၀င္လာေစျခင္း၊ က်ားမဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း၊ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မထပ္ေစျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး Feasibility Study လုပ္ငန္းအတြက္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပခုကၠဴ၊ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ နတ္ေမာက္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မလႈိင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ မိတၳီလာ၊ စဥ့္ကိုင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းရွိ မံုရြာ၊ ေရႊဘို၊ စစ္ကိုင္း၊ ယင္းမာပင္ႏွင့္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းပါ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ မ်ိဳးေစ့ျခံ ၁၀ ျခံအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပြင့္ျဖဴ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ စဥ့္ကိုင္၊ မလႈိင္၊ စိတၱိန္း၊ ၾကက္ေမာက္ေတာင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ်ီပါ၊ ကန္႔ဘလူ၊ ေျမမြန္၊ ၀က္တိုး၊ ေဘြးကုန္းျခံတို႔အား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ ေခ်းေငြစီမံကိန္းကို ADB ၏ ေခ်းေငြႏွင့္ဆက္စပ္၍ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အစီအစဥ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ ျဖည့္စြက္ေရရရွိေရး စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ အာဟာရျပည့္၀ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို GAFSP ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလအထိ ခုနစ္ႏွစ္ကာလ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စပါး၊ ကုလားပဲႏွင့္ ႏွမ္းတို႔၏ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏိုင္ေရးရွိသည့္မ်ိဳး (ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာမ်ိဳး၊ အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေသာမ်ိဳး) မ်ား ျပန္႔ပြားေစျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အသံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ိဳးေစ့ျခံ ၁၀ ျခံတြင္ ေရသြင္းေျမာင္း၊ ေရထုတ္ေျမာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး မိုးေလ၀သစခန္းမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္းမ်ားစသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း

င႐ုတ္ေကာင္း-ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္း သာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ပုသိမ္မွတစ္ဆင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္- ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းကို အေျခခံ၍ ပင္လယ္ျပင္ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ Oriental Highway ကုမၸဏီ မွ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ Concession ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ Control လုပ္၍ Operating and Maintenance လုပ္ငန္းမ်ားကို BOT ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ Concession သက္တမ္းသည္ ၃၃ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၄ ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ Concession Control လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ADB ၏ ေခ်းေငြအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ ကိုးႏွစ္ကိုသာ ကုမၸဏီမွ Concession အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားထဲမွ ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးကို ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမရွိ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “င႐ုတ္ေကာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးမယ့္လမ္းေၾကာင္းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဒါနန္းၿမိဳ႕နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ADB ရဲ႕ PLAN ကို ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း SEZ တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ဘုရားႀကီးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ သနပၸင္၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ သီလ၀ါလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ Future Plan အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွပတ္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ အထိ ဆက္လက္သြားလာႏိုင္မည့္ စီပြားေရးစႀကႍလမ္းအျဖစ္ လ်ာထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။