အေမရိကန္၏ေျခာက္ခုေျမာက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ပင္တဂြန္၌ အာကာသတပ္ဖြဲ႕ထူေထာင္ရန္အေၾကာင္းကို အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မုိက္ပင့္စ္က ေျပာၾကားေနစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ဧရာမစစ္တပ္၏ ေျခာက္ခုေျမာက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားအား အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပင့္စ္က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး လာမည့္စစ္မ်က္ႏွာသစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္တဂြန္သည္ အာကာသတြင္ ခုခံႏိုင္စြမ္း အားနည္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ႏွင့္ အာကာသပတ္လမ္းတြင္ အေမရိကန္၏လႊမ္းမိုးမႈအား ရဲရဲတင္းတင္းျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလ်က္ သမၼတေဒၚနယ္ထ ရန္႔က အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ ကြန္ဂရက္၏ အတည္ျပဳမႈ လုိအပ္ၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္တို႔ေၾကာင့္ သံသယ၀င္ေနခဲ့သည္။

ပင့္စ္က ထရန္႔အစုိးရ၏စိတ္ကူးကို ၎၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္မတုိင္မီ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာရန္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ အာကာသလံုျခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဒၚလာရွစ္ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ထရန္႔၏ေတာင္းဆိုမႈကို ပင့္စ္က ပင္တဂြန္တြင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။အမွီအခုိ ကင္းေသာ အာကာသတပ္ဖဲြ႕သည္ ၿဂိဳဟ္တုဖ်က္စြမ္းရည္မ်ား ရရွိရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔အား တန္ျပန္ရန္ အလြန္အမင္းအေရးပါေၾကာင္း ပင့္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာကာသတပ္ဖဲြ႕ စတင္မလည္ပတ္မီ ပင္တဂြန္က လုပ္ေဆာင္မည့္အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရွိဆဲ စစ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ေခၚယူ၍ အဖဲြ႕သစ္ ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္အာကာသဌာနခ်ဳပ္ကို ထူေထာင္မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အာရွရွိ အင္ဒို- ပစိဖိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ကဲ့သို႔ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အေမရိကန္၏စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အာကာသစစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ပင္တဂြန္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ကြန္ဂရက္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း အေမရိ ကန္၏ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအား အသက္မဲ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ အေမရိကန္စစ္ဘက္က ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ထုိအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ ေလတပ္က အာကာသစြမ္းရည္အမ်ားစုကို ႀကီးၾကပ္ေနၿပီး အာကာသတပ္ဖဲြ႕၏မစ္ရွင္သည္ မလိုအပ္ဘဲ ထပ္လုပ္မိမႈႏွင့္ ဘက္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ကို တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ လတ္တေလာ၌ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ မရိန္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းအေစာင့္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္မည့္ အစီအစဥ္အား ရီပက္ဘလီကင္ဥပေဒျပဳအမတ္ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္မ်ားက အျခားဦးစားေပးမ်ားအား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေငြယိုေပါက္ ျဖစ္မည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

 

အနံ႔စူးေသာ ဒူးရင္းသီးမ်ားကို အာကာသသို ့ပို႔ေဆာင္စမ္းသပ္ရန္ ထိုင္းစီစဥ္

Photo: AFP

ဒူးရင္းသီးကို အာကာသသို ့ပို႔ေဆာင္မည္ဆုိျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ေျခလွမ္းေသးေသးေလး တစ္လွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အရသာအရိွ ဆုံးအသီးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ခုန္လႊားမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေျမဆဲြအား သုညအေျခအေနတြင္ အေရးပါေသာ အသီးဘုရင္ကို စားသုံးမႈအား ျမင္ေတြ ့ႏိုင္ေစမည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္တြင္ ၎၏ ၾကံ့ခိုင္မႈကိုစမ္းသပ္ရန္ ဒူးရင္းသီးကို  ကမၻာပတ္လမ္းသို ့ ပို႔ေဆာင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ က စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ “တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အာကာသယာဥ္မွဴးေတြဟာ ထိုင္းအစား အစာေတြ စားေစခ်င္ပါတယ္။ ကမၻာကို ျပန္ေရာက္လာရင္ ဒူးရင္းသီးဟာ ႐ုပ္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွ၊မရိွ သိခ်င္ပါတယ္။ဥပမာ ပိုေသးသြားႏိုင္လား ဒါမွမဟုတ္ကဲြသြားႏိုင္လား သိခ်င္ပါတယ္”ဟုထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဘူမိ-သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အာကာသနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ ကိုယ္စား ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒူးရင္းသီး၏ထင္ရွားမႈက အာကာသယာဥ္တစ္စင္းကဲ့သို ့ေသာ အလုံပိတ္ခန္းထဲတြင္ ၎ကို မည္သို႔မည္ပုံ လက္ခံမလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ လူသိရွင္ၾကားနာမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳေသးေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္မည့္ ထိုစမ္းသပ္မႈတြင္ ဒူးရင္းသီးကို အနံ႔အသက္ ပိုမိုနည္းပါးေစရန္ အေျခာက္ခံ၍ ေလလုံေအာင္ ထုပ္ ပိုးေပးလိုက္မည္ဟုဆိုသည္။ အာကာသအတြင္းသို႔ ဒူးရင္းသီးပို႔လႊတ္မႈကို ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။

႐ုရွားက ပထမဆံုး အာကာသတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေန

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အာကာသစခန္း အျပင္ဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ နာဆာ အာကာသယာဥ္မွဴးႏွစ္ဦး (Photo : AP)

႐ုရွားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အာကာသစခန္း (ISS) ၏အျပင္ဘက္ အာကာသတြင္း၌ ခရီးသည္မ်ားကို ပထမဆံုး လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႐ုရွားအာကာသလုပ္ငန္းက႑မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ခရီးသည္ေတြကို အာကာသတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္ ေစလႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္” ဟု ႐ုရွားအာကာသကုမၸဏီ Energia မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗလာဒီမာဆိုေဆ့ဗ္က ႐ုရွားသတင္းစာ KomsomoIskaya Pravda သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေစ်းကြက္ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္အရေတာ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ သူေတြဟာ ဒီခရီးစဥ္အတြက္ ေငြေပးဖို႔ အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္” ဟု ဆိုေဆ့ဗ္က သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ (ယူ႐ိုသန္း ၈၀) အထိ က်သင့္သြားႏိုင္ၿပီး ပထမဆံုး ခရီးသည္အတြက္မူ စရိတ္သက္သာ ေစႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။

“ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ အာကာသထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ဒါမွမဟုတ္ ဗီဒီယိုအတိုေလးေတြ ႐ိုက္တာမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Energia သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က အာကာသထဲသို႔ ပထမဆံုး လူသားေစလႊတ္မႈအျဖစ္ ယူရီဂါဂါရင္ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Energia သည္ ISS သို႔ ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ရန္ NEM-2 ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေမာ္ဂ်ဴးအသစ္ကို တည္ေဆာက္ေနသည္။

လူေျခာက္ဦး လိုက္ပါႏိုင္မည့္ NEM-2 ထဲတြင္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိသည့္ အခန္းမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္း ႏွစ္ခု၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

“၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေလာက္မွာ လႊတ္တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အာကာသတြင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ အထိေတာ့ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု ဆိုေဆ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္းတြင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ပါ၀င္ရန္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘိုရင္းက စိတ္၀င္စားေနသည္ဟု သိရသည္။

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္မည့္ အာကာသခရီးစဥ္အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ငါးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိ ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ဆိုေဆ့ဗ္ကဆိုသည္။

ႀကီးထြားလာေသာ အာကာသခရီးသြား က႑ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Virgin Galactic အစရွိေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားက ႀကီးစိုးထားသည္။

႐ုရွားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Crique du Soleil တည္ေထာင္သူ ကေနဒါႏိုင္ငံသား Guy Laliberte ကို အာကာသထဲသို႔ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ထိုဘီလ်ံနာသည္ ISS ၌ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။ အီရန္-အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ Anousheh Ansari မွာမူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး အာကာသခရီးသြား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Ref : AFP

အာကာသယာဥ္မွဴးသုံးဦး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသို႔ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ကာဇက္စတန္ရွိ ႐ုရွားအာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္ေရး စခန္းတြင္ အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးအား အာကာသသို႔ မထြက္ခြာမီ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွား အာကာသယာဥ္မွဴးတို႔ ပါ၀င္သည့္ သုံးဦးအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ နာဆာ၏ အာကာသယာဥ္မွဴး စေကာ့တင္းဂဲ၊ ႐ုရွားအာကာသယာဥ္မွဴး အန္တန္ရွခါပလာေရာ့ႏွင့္ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး ႏုိရီရွီေဂကာနာအိတို႔သည္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္လမစ္ရွင္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းသည္ အီတလီေ၀ဟင္၏ အထက္မုိင္ ၂၅၀ အေက်ာ္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္ဟု နာဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္းဂဲ ၅၂ ႏွစ္ႏွင့္ ကာနာအိ ၄၀ ႏွစ္တို႔သည္ အာကာသအတြင္းသို႔ ပထမဆုံးပ်ံသန္း သည့္ အာကာသ ယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆိုယု ဒုံးပ်ံ MS-07 ကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ ရွခါပလာေရာ့သည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ အာကာသယာဥ္မွဴးျဖစ္သည္။ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္ ရွခါပလာေရာ့သည္ ႐ုရွားစစ္တပ္ ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္ၿပီး အာကာသတြင္းသို႔ မစ္ရွင္ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ကာနာအိသည္ ဂ်ပန္အာကာသေအဂ်င္စီ သမုိင္းတြင္ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ အာကာသယာဥ္မွဴးျဖစ္ၿပီး အာကာသစခန္းသို႔သြားရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးအနက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Ref : AFP