ဘ႑ာေရးဟူသည္ . . .

ဘ႑ာေရးဟူသည္ စီးပြားေရး၏ လက္တက္တစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေငြေၾကး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္စာရင္းရွိေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေပးဆပ္ရန္ရွိေငြ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္းတို႔သည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တိုင္းတာသည့္ အရာမ်ားအား ေလ့လာျခင္းသည္လည္း ဘ႑ာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘ႑ာေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးသည္ အထူးသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းအေပၚ၌ အဓိကထားသည္။ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြးၾကည့္လွ်င္ ဘ႑ာေရးသည္ ေငြေၾကး၏ အခ်ိန္တန္ဖိုး၊ အျမတ္အစြန္းႏႈန္း၊ အရင္းအႏွီးကုန္က်မႈ၊ အေကာင္းဆံုးဘ႑ာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေရတြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားသည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘ႑ာေရး အျဖစ္ၾကည့္လွ်င္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အေၾကြးဆပ္ရန္ကိစၥမ်ား၊ အျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ားကို လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြထူေထာင္ျခင္းကို ရွယ္ယာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွသည္ အေၾကြးစနစ္မ်ားကို စီမံျခင္းအထိ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွေသာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုမွ ေငြေခ်းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စီမံျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အေၾကြးယူျခင္းႏွင့္ အေၾကြးမ်ားကို စီမံျခင္းတို႔အား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ႀကီးထြားေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမိုရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ ပုဂၢလိကဘ႑ာေရးကိုၾကည့္လွ်င္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အာမခံထားရွိျခင္း၊ ေပါင္ႏွံမႈမ်ားကို စီမံျခင္း၊ ေငြစုျခင္းႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူရန္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၌ အခြန္စနစ္မ်ား၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒႏွင့္ တုိင္းတာမႈဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္ေရးမ်ား၊ အေၾ0ြကးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဘ႑ာေရးဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခုသည္ ေငြေၾကးေလာကရွိ သံုးသပ္သူမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တု႔ိမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပညာျဖင့္ ဘဲြ႕ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေလာကအျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၌ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ကိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသြားမည့္ သူမ်ားလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိေရးက လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔စားရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးပညာက အဓိကက်သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးပညာဟူသည္ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႔၌ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွေန၍ ပါ၀င္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

႐ိုးသားေသာ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အသံ

လာဘ္ယူျခင္း၊ တရားမ၀င္ ေငြရွာျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အျခားပံုစံမ်ား အားလံုးသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ပါ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘ၀၌မွားယြင္းကာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ေစ့ေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မေကာင္းေသာ သေဘာထားကို ျမင္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အာဏာကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ား စစ္ေဆးအေရးယူမႈ မခံရျခင္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရိွမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအား အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္သည္။ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံအား စီမံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည္နည္း ဟူသည့္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵသည္လည္း ယင္းအခ်က္အေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အစိုးရကိုသာမက ႐ိုးသားေသာ အစိုးရကိုပါ လိုလားၾကသည္။ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေ၀ဖန္႐ံုမွ်မက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပါရိွေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ၊ ႐ိုးသားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရးသည္ ျပည္သူမ်ား အားလံုးအေပၚ၌ တာ၀န္ရိွေနသည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက ၎တို႔အား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို ေကာင္းျမတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အစိုးရ တစ္ရပ္သည္လည္း ပို၍သမာသမတ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး သင့္ေတာ္ကာ တရားမွ်တမႈရိွေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟိုျပဳသည့္ အေျဖရွာမႈမ်ဳိးကို အာ႐ံုျပဳေနျခင္းထက္ အခင္းအက်င္း တစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းျခံဳ႐ႈျမင္ႏုိင္မွသာ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ သင့္ေတာ္ကာ တရားမွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြခ်မွတ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အမွားအမ်ဳိးအစား အားလံုးကို ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ လူတစ္ဦး၏ မွန္ကန္သည့္ စိတ္ေစတနာသည္သာ တရားမွ်တမႈ အလင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုစ႐ိုက္မ်ား အားေကာင္းကာ ဒုစ႐ိုက္မ်ား အားနည္းပ်က္သုဥ္း သြားမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ႐ိုးသားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ သမာဓိ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ရပ္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ရပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လူထုက အယံုအၾကည္ မဲ့လာႏုိင္ၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ အဂတိလုိက္စားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ၎၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွပါက ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္လည္း မိမိယံုၾကည္သည့္ အစိုးရအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဘာရက္အိုဘားမားက “သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြကို ထုတ္ေဖာ္ရဲတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကသာ အျမဲတမ္း တိုးတက္မႈကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့တယ္” ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ၊ ႐ိုးသားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ရရိွရန္အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ အသံမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရဲသည့္ သတိၱမ်ားရိွရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် မဟုတ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈၾကြယ္၀ေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေပၚ အာ႐ံုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုကို သိရိွျခင္းသည္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ်ျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္သာေအာင္ မိမိ၏ အေတြးမ်ားအေၾကာင္း အလုံးစံု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္လား သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးေသာ အေတြးမ်ားအျဖစ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ရမည္လား ဟူသည္ကို တြက္ဆႏုိင္သည္။

အေတြးမ်ားကို ေရးသားကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိ၏ စိတ္ထဲ၌ အေတြးမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါက ေတြးမိသည္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားလ်က္ စတင္ပါ။ မည္သို႔ခံစားရသနည္း၊ အဘယ့္အေၾကာင့္ ခံစားရသနည္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသနည္း အစရိွသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ရန္ ခိုင္မာေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။  ယင္းသည္ မိမိ၏အေတြးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ဒုကၡအခက္အခဲ အားလံုးကို ေရးခ်လ်က္ ယင္းတို႔က မိမိအား အဘယ့္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပံုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို ေက်ညက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို ေရးခ်ကာ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အေတြးမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိအေနျဖင့္ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုး ျဖစ္စရာမလို သကဲ့သို႔  အႏုပညာတစ္ရပ္ ဖန္တီးတတ္ရန္လည္း မလိုပါ။ လိုအပ္သမွ်မွာ မီဒီယံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္သာျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားျဖင့္ သက္တံေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆီေဆးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေသြးခဲျဖင့္ အရိပ္မ်ား ေရးျခစ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္သာ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ေရးဆြဲျခင္းမွေန၍ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိေရာက္အားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း – အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ညတြင္းခ်င္း ႀကီးထြားလာကာ မိမိအား ႏွိပ္စက္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသာက၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယ အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ထဲမွ ရွင္းလင္းလိုပါက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေျပာဆိုပါ။ ၎တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ခင္ၿပီး မိမိအေပၚ နားလည္ေပးႏုိင္တတ္ၾကသည္။ အေပၚယံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစေသာ သို႔မဟုတ္ အေတြးပြားေစႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို မွ်ေ၀ကာ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူတို႔ကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္သစ္၌ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေႏြရာသီႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္

မတ္လေႏြ၏ ပူျပင္းလွေသာ ေနေရာင္ေအာက္၌ ကတၱရာတို႔ပင္ အရည္ေပ်ာ္က်ေနၾကသည္။ ၀မ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘ၀တို႔သည္ကား ေႏြအပူကို ဂ႐ုမျပဳႏိုင္အား။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းေရးအတြက္ ရင္အပူေပၚ ထပ္ဆင့္မည့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း အႏၲရာယ္ကိုမူ မျဖစ္မေန သတိျပဳသင့္သည္သာ။

အပူလွ်ပ္ျခင္း (Heat Stroke) ဟူသည္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ၏ အျမင့္ဆုံးပုံစံျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေမ့လဲျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခန္း ခ်ည့္နဲ႔ျခင္းႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ေခြၽးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ေဆးပညာအရ အပူလွ်ပ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ကို ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (၄၀ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္) ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဗဟိုအာ႐ုံေၾကာ အဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ တက္ခ်က္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေနရာကိုခြဲျခင္း မသိေတာ့ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေခါင္းထိုးကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ၿပီး အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပူျပင္းေသာ္လည္း ေခြၽးမထြက္ျခင္း၊ အေရျပားနီကာ ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ႂကြက္သားခ်ည့္နဲ႔လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႂကြက္တက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴ ျမန္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အပူလွ်ပ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယူဆပါက အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ နီးရာေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ဆုံး ပို႔ရန္လိုအပ္သည္။ ေဆးကုသမႈ အကူအညီရယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါက လူနာေသဆုံး သြားႏိုင္သည္။ ေဆး၀ါးအကူအညီ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လူနာကို ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ရမည္။ အနည္းဆုံး ေအးျမ၍ အရိပ္ရေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္။ မလိုအပ္ေသာ အ၀တ္မ်ားအားလုံးကို ခြၽတ္ပစ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ၁၀၁ သို႔မဟုတ္ ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ ေရစြတ္လ်က္ လူနာ၏ အေရျပားကို စိုစြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားစဥ္အတြင္း အေပၚမွ ပန္ကာဖြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယပ္ခတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ လူနာ၏ ခ်ဳိင္းၾကား၊ ေပါင္ၾကား၊ လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ာတို႔ကို ေရခဲအိတ္ကပ္ေပးရမည္။ ယင္းေနရာတို႔၌ အေရျပားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေသြးေၾကာမ်ား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတို႔ကို အေအးခံျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ လူနာကို ေရေအးျဖင့္ေလာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေအးကန္ထဲစိမ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ လူနာကို ေဆး႐ုံမပို႔ ႏိုင္ေသးပါက ေဆး႐ုံ၏ အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခံသင့္သည္။

ယခုအခါ ေႏြရာသီ က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အပူလွ်ပ္၍ သတိလစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚကာ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သတိျပဳၾကပါရန္ The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး

အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက အသံုးျပဳသည့္ က်င့္သံုးမႈ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းျခံဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးဟု ေခၚဆိုသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈအား တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သူပုန္ထမႈတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးသည္ သူပုန္ထမႈ တန္ျပန္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သူပုန္ထမႈ၊ ဥပေဒမဲ့မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္တြင္းကာကြယ္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို အသံုးျပဳသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားစု၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး၏ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္။ အဓိကက်ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားမွာ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းႏွင့္ လူမ်ားကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာအသစ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရင္းျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ မူလေဒသ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးကို အေျခခံလ်က္ အထူးအုပ္စုမ်ား ခြဲျခားကာ ေထာက္လွမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခံရတတ္သည္။ လူအုပ္စု တစ္ရပ္လံုးအား အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္အျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းမႈအား အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား) သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲတတ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေနအထားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္၌ ေနထိုင္ႏုိင္စြမ္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔ဆန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ ရင္းျမစ္၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး၌ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာင္းမြန္မႈအျပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ လူမႈေရးအရ နားလည္ႏိုင္မႈလည္း လိုအပ္သည္။ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူႏုိင္ပါက ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံလိုက္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းညိႇရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံထားရေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

အၾကမ္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာကို မိမိပုဂၢလိက အက်ဳိးအတြက္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ျပဳျခင္းအား ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ မိမိ၏အာဏာ တည္ျမဲေရး၊ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အေနအထား တည္ျမဲေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေရးတို႔အတြက္ မိမိ၏ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ မည္သို႔မည္ပံု၊ မည္သည့္အရာကို၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပဳလုပ္မည္ကို အသိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားျမင္သာေအာင္ႏွင့္ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၌ ပါ၀င္သည္။ အမ်ားျပည္သူ တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိမွသာ ၎တို႔ကို တာ၀န္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေသခ်ာဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး၏ အနာဂတ္ဘ၀မ်ား ရပ္တည္ေနသည့္ လူမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အဆိုးရြားဆံုး ကိစၥမ်ား၌ လူအမ်ား၏ အသက္မ်ားပင္ ဆံုး႐ႈံးေစႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ ဆံုး႐ႈံးရသည္။ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳသည့္အခါ ၎တို႔၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အေျခက်ၿပီးသား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ရာ အေျခတည္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အတြက္မူ ထိခိုက္မႈမွာ ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့ေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ေအာက္၌ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္မွာ အလြန္အမင္း ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္း၍ လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာလည္း ပို၍ပင္ ေ၀း၍သြားမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိပါက လည္းေကာင္း ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာမွေန၍ ေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အင္စတီက်ဴးရွင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကမွ လံုး၀ဥႆံု ျခြင္းခ်က္မရိွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္တို႔၏ သ႐ုပ္သကန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ ၁၉၅၀ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပကြန္ဗင္းရွင္း (အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၉ မွ ၁၁)၊ ၁၉၆၆ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ (အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၈ မွ ၂၂) တို႔ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းတို႔အား ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားမႈ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးအလို႔ငွာအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အမိန္႔အာဏာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလို႔ငွာ အတြက္လည္းေကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အတြင္း လိုအပ္ပါက လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္ (အပိုဒ္ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁)။

သို႔ရာတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ရေပ။ ၎အျပင္ ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္မႈ အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မျပဳရေပ။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္အာခံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေထာက္ခံမႈရိွသည့္  စ႐ိုက္လကၡဏာရိွႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္အာခံမႈမ်ားသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ရပ္ကို တံု႔ျပန္သည့္အခါ  သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ံႈးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္က ျငင္းပယ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္အခါ ေပၚထြက္လာတတ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္သာမက ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္လာသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုး၊ လူထုအၾကားတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ လူမမည္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားပါ သားေကာင္ျဖစ္လာၾကရသည္အထိ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းကပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဥဒိန္ေက်းရြာအုပ္စု ေျမြကုတို႔ဆိပ္ေက်းရြာတြင္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား သတ္ျဖတ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ တရားခံအား ေသဒဏ္ေပးေရးအပါအ၀င္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအေပၚ ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူသတ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ကမ္ပိန္းမ်ား၊ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ေသာ မႈခင္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၄၀၅ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ အမႈေပါင္း ၃၀၅ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈ ၆၇၁ မႈရွိခ့ဲၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ကေလးငယ္မ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈ ၈၉၇ မႈရွိခဲ့ကာ ၂၂၆ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို စာရင္းအခ်က္အလက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ  သိရသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးမ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ၄၂၉ မႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၅၀၈ မႈရွိလာကာ ၇၉ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ငါးခု မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၉၂ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၇၈ မႈ စုစုေပါင္း ၂၇၀ မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုျဖစ္ကာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁၅၆ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈ ၈၇ မႈႏွင့္ စုစုေပါင္း ၂၄၃ မႈျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ေနာက္၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၀၈ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၆၆ မႈ စုစုေပါင္း ၁၇၄ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၇၆ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၅၃ မႈ စုစုေပါင္း ၁၂၉ မႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၇၅ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၆၅ မႈ စုစုေပါင္း ၁၄၀ မႈ အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားလာျခင္းအေပၚ လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးသပ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြ အျမင္မတူမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ႏွင့္ သားမယား ျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ပင္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ဳိ႕က ယင္းကဲ့သို႔ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏သားေကာင္မ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္သတ္ျဖတ္မႈအထိ ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တည္ဆဲဥပေဒတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မအရသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ  မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ စက္ဆုပ္ဖြယ္မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အခ်က္မွာလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း  The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒ

ယေန႔ေခတ္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံပဋိပကၡသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုလံုး ရွိခဲ့သည့္အတိုင္း တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒတို႔၏ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ၎ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သလား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စု၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သလားဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုး၍ တိုး၍ အသံုးျပဳလာခ်ိန္၌  ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ပို၍က်ယ္ေလာင္လာသည္။

တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ထိုသူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး သူသင့္ေတာ္သည္ဟု ျမင္သည့္အတိုင္း ေနထိုင္ရန္၊ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳမူရန္၊ သူ႔အားထုတ္မႈ၏ ထြက္ကုန္/ရလဒ္အား သူ႔ဘာသာ ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သူ႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားအတိုင္း ေနထုိင္ရန္တို႔အတြက္ ထာ၀ရ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ယင္းသေဘာတရား၌ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ၿပီး  သူကိုယ္တုိင္၌ လမ္းဆံုးလ်က္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥ၏ အေျခခံယူနစ္သည္ သူကိုယ္တုိင္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူး သေဘာတရားကို ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားက ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္အခါ ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဘ၀၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးမ်ားရွိကာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။

ဘံု၀ါဒဟူသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ၎ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဘဲ ၎အေနျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ လူအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ထိုသူ၌ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး မရွိဘဲ သူ၏စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လူအုပ္စုတစ္စုလံုး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စေတးရမည္ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ဘံု၀ါဒ သေဘာတရားအရ လူအုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥအတြက္ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္ၿပီး လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူအုပ္စု တစ္ခုလံုးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေနမွသာ စံတန္ဖိုး တစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းသေဘာတရားကို အၾကံျပဳသူတစ္ဦးက “လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက သူ႔အားခြင့္ျပဳထားသည္မွလြဲ၍ လူသား၌ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိ။ လူသားသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးသည္အထိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက သူ႔အား လူ႔အခြင့္အေရး ဟုေခၚသည့္  အခ်ဳိ႕ေသာ အရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး အျခားအရာမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ျပဳရန္ ဆႏၵရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္တိုင္က သူ၏ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို အဓိကအျဖစ္ စဥ္းစားေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမွန္တကယ္၌ တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒမည္သည္က ပိုေကာင္းသနည္း/ပို၍ မွန္ကန္သနည္းဟူသည္ ဘက္အသီးသီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌သာ မူတည္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ၌သာ အေျချပဳ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ယဥ္ေက်းမႈတို႔၌ ျမဳပ္၀င္ေနေသာ ဘာသာေရးၾသဇာမ်ား

ဘာသာေရးဟူသည္ စိတ္ကူးမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ား၊ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ေပါင္းစုထားရာ အစုအေ၀းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထဲ၌ ျမဳပ္၀င္လ်က္ရိွရာ သီးျခား ခြဲထုတ္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ (ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္) သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ  ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဘဲ ဘာသာေရးတစ္ရပ္ကို သီးျခား ခြဲထုတ္ကာ နားလည္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားကို မစဥ္းစားဘဲႏွင့္လည္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို နားလည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထုိ႔နည္းတူစြာပင္ လူမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စု၊ က်ား/မ၊  က်ား/မ ျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈ/စီးပြား အဆင့္အတန္းတို႔သည္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြင့္ဆိုမႈ ႏွင့္ နားလည္မႈတို႔၌ သက္ေရာက္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ဘာသာေရး၌လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘာသာေရးေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည့္အခါ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၾသဇာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ အျမဲတမ္း အမွန္တကယ္ ေတြ႕ရိွရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားေရးရာပညာရွင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံျပဳယူဆခ်က္ အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပံုသြင္းထားေသာ ေလာကီသက္သက္၀ါဒကို အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား မၾကာေသးမီက အထူးျပဳ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ဘာသာေရးကို ကိုယ္ပိုင္၀န္းက်င္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကန္႔သတ္ႏုိင္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ သက္ေရာက္မႈမွေန၍ သီးျခားခြဲထားႏုိင္ သို႔မဟုတ္ ခြဲထားသင့္ေၾကာင္း ကာလၾကာရွည္စြာ ယူဆလာခဲ့သည့္ အေမြအႏွစ္ကို စိန္ေခၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈတစ္ရပ္မွ်သာျဖစ္သည္။

၁၇ ရာစုတြင္ ပထမဆံုး ပံုစံျပဳခဲ့သည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာမႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္သစ္၀ါဒီမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယင္း အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးဘ၀၌ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘာသာေရးတို႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ယင္းသည္ (၁) ၁၉၇၉ အီရန္ေတာ္လွန္ေရး၊ (၂) ၁၉၈၉ ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်မႈႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ဘာသာေရးၾသဇာ က်ဆင္းမႈႏွင့္ တစ္ဖက္မွေန၍ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ (၃) အေနာက္တိုင္းမွ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္  ဘာသာေရးၾသဇာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ပစ္ျခင္းတို႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စတင္သတိျပဳမိသြားသည့္ ၉/၁၁ ႏွင့္ ၇/၇ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားၿပီးေနာက္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာႀကီးအတြင္း ဘာသာေရးမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္အလို႔ငွာ အတိုင္းအတာက်ယ္ေျပာေသာ လူမႈသိပၸံ စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဘာသာေရးေလ့လာမႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးစံုႏွင့္ အျပန္အလွန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပူးေပါင္းမႈအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို လမ္းခင္းႀကိဳဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြင္း၌ ျမဳပ္၀င္ေနသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာၾသဇာမ်ားကို သီးျခားဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ျပႆနာမ်ားဆီသို႔သာ ဦးတည္သြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)