စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် မဟုတ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈၾကြယ္၀ေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေပၚ အာ႐ံုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုကို သိရိွျခင္းသည္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ်ျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္သာေအာင္ မိမိ၏ အေတြးမ်ားအေၾကာင္း အလုံးစံု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္လား သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးေသာ အေတြးမ်ားအျဖစ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ရမည္လား ဟူသည္ကို တြက္ဆႏုိင္သည္။

အေတြးမ်ားကို ေရးသားကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိ၏ စိတ္ထဲ၌ အေတြးမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါက ေတြးမိသည္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားလ်က္ စတင္ပါ။ မည္သို႔ခံစားရသနည္း၊ အဘယ့္အေၾကာင့္ ခံစားရသနည္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသနည္း အစရိွသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ရန္ ခိုင္မာေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။  ယင္းသည္ မိမိ၏အေတြးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ဒုကၡအခက္အခဲ အားလံုးကို ေရးခ်လ်က္ ယင္းတို႔က မိမိအား အဘယ့္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပံုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို ေက်ညက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို ေရးခ်ကာ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အေတြးမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိအေနျဖင့္ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုး ျဖစ္စရာမလို သကဲ့သို႔  အႏုပညာတစ္ရပ္ ဖန္တီးတတ္ရန္လည္း မလိုပါ။ လိုအပ္သမွ်မွာ မီဒီယံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္သာျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားျဖင့္ သက္တံေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆီေဆးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေသြးခဲျဖင့္ အရိပ္မ်ား ေရးျခစ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္သာ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ေရးဆြဲျခင္းမွေန၍ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိေရာက္အားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း – အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ညတြင္းခ်င္း ႀကီးထြားလာကာ မိမိအား ႏွိပ္စက္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသာက၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယ အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ထဲမွ ရွင္းလင္းလိုပါက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေျပာဆိုပါ။ ၎တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ခင္ၿပီး မိမိအေပၚ နားလည္ေပးႏုိင္တတ္ၾကသည္။ အေပၚယံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစေသာ သို႔မဟုတ္ အေတြးပြားေစႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို မွ်ေ၀ကာ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူတို႔ကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္သစ္၌ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ (Privacy) ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ ၎တို႔ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္သီးတျခား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေနႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္သက္သလို ထုတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ မည္သည္ကို Privacy ဟု သတ္မွတ္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္နိမိတ္အပုိင္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အရာမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အလုိက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သို႔ေသာ္  ပင္မအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ Privacy ျဖစ္သည့္အခါ ယင္းတစ္စုံတစ္ရာသည္ ထိုသူအတြက္ ေမြးရာပါအထူးကိစၥ သို႔မဟုတ္ ထိရွမခံႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ Privacy ၏ နယ္ေျမသည္ လုံျခံဳမႈ (အတြင္းေရး) ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအရ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အသုံးျပဳမႈအျပင္ အခ်က္အလက္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည္။ Privacy သည္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာပုံစံ တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အစိုးရ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔က Privacy ကို ခြင့္မျပဳဘဲ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ Privacy ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ပင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားသည္။ ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါး၌ Privacy ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ပုံမွန္သေဘာအရ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ဥပေဒအရ မွ်ေ၀ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ တစ္သီးပုဂၢလဆုိင္ရာ Privacy သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ Privacy ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

Privacy ဟူသည္ လူသားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  အျမင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္အတူ Privacy ကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ စေတးပစ္လုိက္ၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူတို႔သည္ မိမိ၏ အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ အသုံးျပဳမည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည္ဟု အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသူမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ပါက လူတို႔သည္ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ Privacy ကို စေတးပစ္ရန္ ပို၍ဆႏၵရွိေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ျပသခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ဆုလာဘ္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ေလာင္းေၾကးထပ္ရာ၌ (တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္) လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀လုိက္သည့္အခါ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္ သုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ခံရတတ္ကာ အျခားသူမ်ားက မိမိ၏ အေယာင္ေဆာင္မႈမ်ား ဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ Privacy လည္း ပါ၀င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပႆနာႏွင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ Human Resource ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစုိးရက စနစ္တက်သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား Skill Labour အက်ပ္အတည္း ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ HR ျပႆနာသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ပင္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ရသည္။

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း HR Crisis ျဖစ္လွ်င္ တုိးတက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အတြက္ပင္လွ်င္ HR ျပႆနာသည္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ရသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္၀သူမ်ား၊ က႑အလုိက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသသူမ်ား နည္းပါးေနျခင္းက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ မရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔အတြင္း ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသူ မ်ားေနျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ က႑အသီးသီးအတြက္ HR Crisis ျဖစ္ေစသည္။ ပညာတတ္မ်ားစြာ ျပည္ပသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (Brain Drain) ျဖစ္ေစသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာရွင္လုိအပ္မႈ ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ အလုပ္သမား ရွားပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးကုိ အားမေပး၊ ပညာေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွန္ကန္စြာ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ အေျခအေနသည္ ပုိမုိဆုိးရြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အကုန္ဆုံး လုပ္ႏုိင္လွ်င္ပင္ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ရန္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအၾကာ ေစာင့္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ HR ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာသည္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာအေပၚျခံဳငုံၿပီး ၾကည့္လွ်င္ ပညာေရးသည္ အဓိက ျပဳျပင္စရာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရာ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္သည္ အေရးပါသည္။

အဘက္ဘက္ နိမ့္က်ေနမႈအတြက္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HR ျပႆနာသည္ မရွိမျဖစ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လုပ္ငန္းအသီးသီး၊ ကုမၸဏီ အသီးသီးတြင္ပင္ ယင္းျပႆနာကို ကိုယ္စီရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားေနၾကရသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ထူးခြၽန္သည့္၊ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္၊ လူအမ်ားက လက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ HR ျပႆနာအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈႏွင့္ လုပ္အားယိုစီးမႈ က့ဲသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ အုပ္စုအတြင္း၌ ပါ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုပါ၀င္ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စတုိင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈစတုိင္ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း တစ္ခုမွသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အထိ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈ စတိုင္တြင္ လူတုိင္းပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္း၊ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို အားေပးျခင္းတို႔ရွိသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေရးႏွင့္ အုပ္စုတြင္း ညီမွ်ေရးတို႔ကို အဓိကထားေသာ္လည္း လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သူသည္ အုပ္စုအတြင္း၌ ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူတို႔က ထည့္၀င္ရမည္ ဟူသည္ကိုလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ တာ၀န္ယူရသည္။ သုေတသနျပဳသူမ်ားက ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စတုိင္သည္  အထိေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားျခင္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားထံမွ ထည့္၀င္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စု၏ ကိုယ္က်င့္တရား တုိးတက္လာျခင္းတို႔ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၌ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံစ႐ိုက္လကၡဏာရပ္အခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္စု၀င္မ်ားအား စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ရန္ အားေပးျခင္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပိုမိုပါ၀င္သည္ဟု ခံစားရျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈ၊ အသိဥာဏ္ရွိမႈ၊ သတိၱရွိမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းရွိမႈ၊ ျပည့္စံုကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ျဖစ္သည္။ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈရရွိၾကၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ေလးစားမႈကို ရရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ား အေပၚ၌ အေျခခံေလ့ရွိသည္။ ေနာက္လိုက္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာၾကၿပီး အုပ္စုအတြက္ ထည့္၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ မတူျခားနားေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိၿပီး အတိုက္အခံ လုပ္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူႀကိဳက္နည္းမည့္ အျမင္ကို တင္ျပသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသံတိတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း မရွိေပ။

အုပ္စု၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား မွ်ေ၀ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈ ခံရေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ အုပ္စု၀င္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ပိုမိုပါ၀င္လိုစိတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆံုးသတ္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အုပ္စု၀င္မ်ားအၾကား ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈစတိုင္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္၌ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု၀င္မ်ားအားလံုး တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ ရလဒ္မ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္ ေစႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္၊ ကုန္သြယ္ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံရန္ ထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္ေသာ၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ အဂတိ လုိက္စားျခင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားမွ ေသြဖည္သြားေစတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေအာက္ေျခမွ လႈိက္စားတတ္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကြယ္၀မႈကို အခ်ည္းႏွီး ျဖဳန္းတီးပစ္ကာ လူမႈေရး ယုံၾကည္အားကိုးမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားသြားေစသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အရ ႏုိင္ငံတကာ၌ လက္ရွိေခတ္စားၿပီး အႀကီးအက်ယ္ က်င့္သုံးလာေနသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ဖယ္ခြာျခင္းတြင္ အစိတ္အပုိင္း ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။  ယင္းတို႔မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လုပ္ေပးရမည့္ အရာမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အခန္းက႑သည္ ျမင့္တက္၍ လာေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္းသို႔ ထည့္၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းမွာမူ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္ သို႔မဟုတ္ မွ်တမွန္ကန္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းရန္ တာ၀န္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမိုႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းသည္ သေဘာတရားအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ဖယ္ခြာျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ဟု ခံယူထားျခင္း မရွိပါက အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္ရာတို႔ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေတြ႕ျမင္ရ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း၏ အားအေကာင္းဆုံး ပုံစံတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအား အတည္ျပဳမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္သည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ရန္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းကို အသုံးျပဳႏုိင္မႈအေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။

ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ထိေရာက္သည့္စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ပို၍ခုိင္မာလာေစသည္။ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အဆုိပါစနစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအေပၚ ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ဖိအားသက္ေရာက္ေစၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာျခင္းျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသည္ ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစျခင္းျဖင့္ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ အျခားေသာ က႑မ်ား၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာမ်ားအတြက္ပါ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံထားေသာ ႏိုင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုခုိင္မာေရး၊ ပုိ႔ကုန္က႑ တုိးျမႇင့္ေရးမ်ားမွာ က႑အသီးသီးအလုိက္ အေရးပါလ်က္ ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔သည့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားအနက္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္စပါး တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္က ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၇၀၉၂၅၁ ဒသမ ၄၃၇ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ဆန္တင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၀၂၄၄၅၉ ရွိထားရာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ခဲ့သည့္ အေနအထားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ပထမပတ္အထိ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ငါးသိန္း ၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးၿပီး ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္း၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ဆန္ျဖဴသံုးသိန္း ၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္အား ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသား စားနပ္ရိကၡာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (NFA) က ၀ယ္ယူ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္ဒါဖိတ္ေခၚထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ G to G လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည္။

ယင္းအျပင္ အဓိကျပည္ပပို႔ကုန္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲတင္ပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တင္ပုိ႔မႈအေပၚ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါသလုိ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္