ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာ

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသာမက ၎တို႔၏ ဥပေဒ၊ အေကာက္ခြန္၊ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနမႈတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိပံု အစရွိသည္တို႔ကို ေလ့လာသည့္ ပညာအား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာဟု ေခၚဆိုသည္။ သေဘာတရား စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အရ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပညာသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ဒႆနအေပၚ အေျခခံၿပီး ၁၈ ရာစုက ႏိုင္ငံတို႔၏ ၾကြယ္၀မႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း ပညာရွင္မ်ားထဲတြင္ ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ အဒမ္စမစ္၊ ေသာမက္ ေမာ့သက္ႏွင့္ ေဒးဗစ္ရီကာဒိုတို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ျပင္သစ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဖရန္ဆြာကီစေန (၁၆၉၄-၁၇၇၄) ႏွင့္ အန္နီေရာဘတ္ဂ်က္တာဂိုး (၁၇၂၇- ၁၇၈၁) တို႔၏ လက္ရာမ်ားကို ဆက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သခ်ၤာပညာဆိုင္ရာ ပံုစံျပဳျခင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာဟူသည့္ စကားရပ္ကို ေဘာဂေဗဒဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းက တျဖည္းျဖည္း အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာသည္။ ယင္းသည္ အဲဖရက္မာရွယ္၏ ၾသဇာႀကီးမားလွေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္အုပ္ ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာျခင္းႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ၀ီလ်ံစတန္ေလဂ်ီဗြန္၏ သခ်ၤာပညာဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို စီးပြားေရး ပညာအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာင္အခါတြင္ သိပၸံပညာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ခံလာရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ေဘာဂေဗဒဟူသည့္ စကားရပ္က စတင္လႊမ္းမိုး လာသည္မွာ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တစ္၀ိုက္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဘာဂေဗဒဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ လာၾကသည္ ဟုဆိုသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ေဘာဂေဗဒဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတို႔အား ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္း မရွိသည့္ စီးပြားေရးပညာ သက္သက္အျဖစ္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဓိပၸာယ္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပညာဟူသည္ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ကိုယ္စားျပဳလာသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပညာဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ေဘာဂေဗဒႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူ သံုးႏႈန္း၍ မရေတာ့ဘဲ အလြန္ကြဲျပား ျခားနားေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလာသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ယင္းအသံုးအႏႈန္းသည္ မာ့က္စ္၀ါဒီ စီးပြားေရးပညာကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ခ်ီကာဂိုဂိုဏ္းႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားဂိုဏ္းတို႔မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ အသံုးမ်ားေသာ သီးျခားေ၀ါဟာရအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာသည္ အေထြေထြ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ သီးသန္႔စီးပြားေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေပးအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္အား ရည္ညႊန္းသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ပင္မက်မ္း တစ္ေစာင္သည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒပံုစံကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားၿပီး ယင္းတြင္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ (အထူးသျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား) အေပၚ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ သက္ေရာက္ပံုအား စစ္ေဆးမႈဆီသို႔ ေရွး႐ႈလ်က္ အစီအစဥ္ခ်သူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အျမင့္ဆံုးသံုးစြဲမႈ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သီးျခားေလ့လာစရာ ပညာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေနအထားမ်ားကို သံုးသပ္ရာ၌ လည္းေကာင္း အေရးပါလွသည့္ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈ

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈဟူသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚ အျပစ္ေပးရန္ က်င့္သံုးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထီးက်န္တည္ရွိျခင္းကိုလည္း ေခၚဆိုသည္။ အင္အားႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုဟု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ တည္မီွေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီး၏ အခင္းအက်င္းသည္ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲ၍ေနႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုအား ႏုိင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက တံခါးပိတ္မူ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြမ္မာကဒါဖီလက္ထက္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီး အမ်ဳိးတူ အာရပ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ အက္ခါးဇီးယားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွ်သာ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။  ဆိုက္ပရပ္စ္ကြၽန္း၏ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဆိုက္ပရပ္စ္သည္လည္း အလားတူ အေနအထားမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းက ကာကြယ္ပိတ္ဆုိ႔၍ ထားတတ္သည္။

‘အပယ္ခံႏုိင္ငံ’ ကဲ့သို႔ေသာ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ သိၾကသည့္ စကားရပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတရားကို မိမိဘာသာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေရွာင္ဖယ္၍ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ရည္ညႊန္းရာ၌ ေခၚဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ သံတမန္အရ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္  အင္အားႀကီးမားေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ေပးခံရျခင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိုရမ္မ်ားအတြင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ မညႇာမတာ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမႈႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံရမႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကမ္ပူးခ်ားႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ခမာအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ၀င္ေရာက္မႈကို အတည္မျပဳေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ကမ္ပူးခ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့သည္။ အျခားဥပမာတစ္ရပ္မွာ  ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ကို ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္အား မလိုက္နာသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါ ဥပမာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈေၾကာင့္ ခံရေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပစၥည္းဥစၥာ မျပည့္စံုသူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုးဒဏ္ခံရမည့္ သူမ်ားမွာ ေအာက္ဆံုးလႊာမွ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္းThe Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

အေျခခံလူထုကို အထိနာေစေသာ ေငြေၾကးဂယက္

ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းမႈ၏ ဂယက္သည္ အေျခခံျ ပည္သူလူထုထံ ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကုိ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေဒၚလာေခ်းျခင္း၊ ထုတ္ေရာင္းျခင္း ေျခာက္ႏွစ္တာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ Manage Float တြင္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ အတုိးအေလွ်ာ့ ရွစ္က်ပ္သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကုစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈအေပၚ ထိေရာက္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ယမန္ေန႔က ေငြလဲေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဇြန္လမွစ၍ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာကာ က်ပ္ ၁၅၆၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လအနည္းငယ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အတြင္း ႀကီးစြာလႈပ္ခတ္ သြားခဲ့ရသည္။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ လူထုစိတ္သက္သာရာ ရေစရန္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေငြေၾကး ကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဂယက္ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္ဆန္မႈသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိလည္း သက္ေရာက္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ျမင့္မားေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တုိးတက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ သက္ေရာက္ျခင္းထက္ အေျခခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုိ၍ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္သင့္သည္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ အေျခခံလုပ္ခလစာ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ လပုိင္းအတြင္းကသာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံ လူထုၾကားတြင္ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်သည့္ ျပႆနာသည္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနသည္။ လတ္တေလာတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေစ်းကြက္တြင္ လုိက္ပါျမင့္တက္ေနျပန္သည္။ ျပည္တြင္းစားသုံးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းသုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ၾကည့္ပါက ၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ဆန္ေခ်ာမ်ဳိးစုံ ေစ်းတက္ခဲ့သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၆၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္လည္း တစ္လအတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သုံးလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ စက္သုံးဆီမ်ားသည္ ကမၻာ့စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း လုိက္ပါေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ ဂယက္သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈအရ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားကုိ ႀကီးစြာသက္ေရာက္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ မျငင္းသာေပ။ အေျခခံလူထုအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္  အလ်င္အျမန္ ကုစားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပ၍ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးသင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈရွိေသာ အစုိးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ကိုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရား

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားေသာ ကုိယ့္က်င့္တရားဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ အညီအမွ် ခုိင္မာမႈရွိၿပီး အမွားအမွန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မဆို တစ္ခုက အျခားတစ္ခုထက္ပို၍ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာမရဟု ႐ႈျမင္ျခင္းကို ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားဟု ေခၚသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားကဲ့သို႔ အျခားေသာ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားျခင္း အမ်ဳိးအစား ပုံစံမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလဆုိင္ရာအရ ပို၍အသုံးမ်ားသည္။ ၎တို႔အားလုံးသည္ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဟူေသာ စိတ္ကူးအေပၚ၌ အေျချပဳထားၾကျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွားအမွန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈတုိင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္းက်င္တို႔၏ ရလဒ္တစ္ရပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားအရဆိုလွ်င္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသကဲ့သို႔ အမွား သို႔မဟုတ္ အမွန္ ဟုလည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆုံး သို႔မဟုတ္ အဆိုးဆုံး ဟုလည္းေကာင္း ယတိျပတ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေနအထားမရွိဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာ၌ အႀကီးအက်ယ္ ေနရာယူထားေသာ္လည္း အလြန္ေရြးခ်ယ္ကာ အသုံးျပဳၾကသည့္ အရာျဖစ္သည္။ အျခား ႏႈိင္းရသေဘာတရား ပုံစံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ခုခံကာကြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္သက္သက္ အျဖစ္သာ သတိျပဳမိၾကသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ဆင္ေျခေပးရန္ အတြက္သာ  အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းကို လူတို႔အား အျပစ္တင္ရန္ မည္သည့္အခါမွ် အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရားသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ကုိယ္က်င့္တရားစံမ်ား တည္ရွိျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကိစၥသည္ လူသားတို႔၏ ဦးစားေပးအႀကိဳက္ ရလဒ္အေပၚ၌သာ လုံး၀မူတည္ ေနသည္ဟု ခံယူထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားသည္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရား ဒႆနအေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူတုိင္းလုိက္နာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ပုံေသသတ္မွတ္ထားသည့္ စံတစ္ရပ္အား ညႊန္းဆိုသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ယင္းဥပေဒအား က်င့္သုံးမႈအေပၚ၌သာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကား သိသာထင္ရွားလွသည္။ အမွားအမွန္ကိစၥသည္ ထင္ျမင္ခ်က္ကိစၥသက္သက္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အတြင္း လူတုိင္းက အမွန္တကယ္ ျပဳမူၾကမည္ဆုိပါက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ အားႀကီးသူက အမွန္ဟူသည့္ တုိက္ပြဲတစ္ရပ္အတြင္းသို႔ သက္ဆင္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရားအရ ႏႈိင္းရသေဘာတရားရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္အတြင္း တစ္စုံတစ္ရာအား ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မျပဳလုပ္ရန္ ဘုံအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ လူတစ္ဦး၏ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ားထံမွ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ ဥပေဒမ်ားအားလုံး၌ အက်ဳိးဆက္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက တြန္းအားေပးေသာ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ အသက္ကို အႏၲရာယ္ရွိေစျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာအရ ဆုံးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ လမ္းအမ်ားစု၌ အျမန္ႏႈန္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ကန္႔သတ္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသတ္ျခင္း၊ ခုိးျခင္း၊ မုသား သက္ေသခံျခင္းႏွင့္ လိမ္လည္ျခင္း အစရွိသည္တို႔မွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရား လႊမ္းမိုး၍ လာပါက တရား၀င္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အရာရာသည္ ႏႈိင္းရသေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ထင္ျမင္ခ်က္ကိစၥ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္လာၿပီး ယင္းတုိ႔ကို လုိက္နာရန္ ဘုံအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အား ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ႏႈိင္းရသေဘာတရား အေပၚ၌ တည္ေဆာက္၍ မရေသာေၾကာင့္ လူတုိင္းလုိက္နာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ပုံေသစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္လာရျခင္းဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သိမႈအဆင့္အတန္း သုံးရပ္

လူတို႔ ရရွိသည့္ သိမႈ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားသုံးရပ္ရွိသည္။ ပထမဆုံး အမ်ဳိးအစားမွာ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကည့္႐ႈျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားေထာင္ျခင္းမွလည္းေကာင္း ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိသည္။ အနံ႔ခံမႈမွလည္းေကာင္း၊ အရသာခံမႈမွလည္းေကာင္းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမွလည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္မ်ားကို ရရွိသည္။ အာ႐ုံငါးပါးသည္ သိမႈအခ်ဳိ႕ကို လူတို႔ထံသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ လူတို႔၏ သိမႈအမ်ားစုသည္ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ ရရွိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယသိမႈအမ်ဳိးအစားမွာ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ သိမႈသည္ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ ရရိွေသာ သိမႈထက္ပို၍ ျမင့္မားသည္။ သိပၸံပညာဟူသည္ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္ သိမႈျဖစ္သည္။ မ်က္စိမွ ျမင္ရမႈအရ ေန၀င္၍သြားၿပီ။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းမွတစ္ဆင့္ သိရွိရေသာ သိမႈက ေနသည္၀င္၍သြားသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ၍ေနသည္။ ယင္းသည္ ကမၻာႀကီး လည္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ လူတို႔အေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးလည္ေနေၾကာင္း အာ႐ုံငါးပါးအားျဖင့္ မသိႏုိင္။ ကမၻာႀကီးသည္ မိမိ၀င္႐ိုးစြန္းေပၚတြင္ ၂၃ ၁/ ၂  ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းလ်က္ လည္ပတ္ကာေနကို လွည့္ပတ္ေနေၾကာင္း အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္သာ နားလည္ႏုိင္သည္။

ေရခြက္ထဲသို႔ ေဘာလ္ပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ထည့္လုိက္ပါက ေဘာလ္ပင္သည္ ေကာက္၍သြားေၾကာင္း ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သိျမင္မႈသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  အသိဥာဏ္က ေဘာလ္ပင္သည္ ေကာက္၍သြားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ၍ေနသည္။ ယင္းသည္ အျမင္ဆုိင္ရာ အာ႐ုံလြဲမွားမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္၏။ ယင္းသည္လည္း အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ရရိွေသာ သိမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသိမႈအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ တတိယေျမာက္ သိမႈအမ်ဳိးအစားထက္မ်ားစြာ ပို၍နိမ့္က်သည္။ ယင္းတတိယေျမာက္ အမ်ဳိးအစားမွာ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းသိမႈသည္ မိမိ၏ စိတ္၀ိညာဥ္အတြင္းမွေန၍ အသံတိတ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသိမႈမ်ဳိးကို အာ႐ုံငါးပါးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း အကဲျဖတ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ပထမသိမႈႏွစ္ရပ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ တတိယသိမႈနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ စတင္ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာမႈက  လူသားဟူ၍ ျဖစ္တည္လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ သိမႈသည္ အာ႐ုံငါးပါးကိုသာမက အသိဥာဏ္ကိုပါ ေက်ာ္လြန္၏။ ယင္းသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ယင္းအရည္အေသြး ရွိၾကသည္။ ဘ၀တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခံစားမႈမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သိမႈမ်ားသည္ ဘာမွန္းမသိေသာ တစ္ေနရာရာမွ အလိုလို ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း လူသားတို႔ တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ မိမိအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ မွန္ကန္ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ခံစား လုိက္ရသည္။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ မိမိ၏ ၀မ္းတြင္း၌ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သိမႈသည္ ႐ုတ္တရက္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာမွ၀င္လာမွန္း မသိလုိက္ရ။ လူတို႔သည္ အာ႐ုံငါးပါးအရ သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္အရ ရရွိေသာ သိမႈမ်ား အေပၚ၌သာ အေျချပဳတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတို႔သည္ အျခားသတၱ၀ါမ်ားထက္ သာလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပထမသိမႈႏွစ္ရပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သြားႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ ႐ုိက္ခတ္ခ်က္မ်ား

ရာဇ၀တ္မႈအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆီသို႔  ဦးတည္သြားေစသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဟန္႔တားျခင္း – ရာဇ၀တ္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားပါက အစိုးရသည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ား၌ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္အစား ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ပုိ၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ပို၍မ်ားျပားေသာ လူမ်ားခန္႔ထားရန္ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ သုံးစြဲရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပိုမိုသုံးစြဲရေသာ ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

လူမ်ား ေသဆုံးရျခင္း – ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ  လူမ်ားေသဆုံးရသည့္ အေရအတြက္သည္လည္း ႏွစ္စဥ္မ်ားျပား၍လာသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ေသဆုံးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ တုိက္႐ုိက္ေသဆုံးမႈျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆုံးအမႈတစ္ခုမွာ အေမရိကန္တြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၂၉၉၆ ဦး ေသဆုံးကာ လူေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း – တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔သည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရသည္။ အိုးအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္လူငယ္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔က အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားလာေစျခင္း – လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လူေနမႈစရိတ္မ်ားကို ျမင့္တက္လာေစႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ထားရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးကို ေထာင္ခ်ထားသည့္အခါ ေနထုိင္စရာေနရာ၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အစားအစာတို႔အတြက္ စရိတ္မ်ားစြာ ကုန္က်သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာအရာမ်ား ေပါင္းစပ္မႈမွေန၍ ျဖစ္ေပၚသည္။ ေငြသည္ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား အားလုံး၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည့္အတုိင္း ပထမဆုံးႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးအရာမွာ ေငြျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးရွားပါးၿပီး တစ္စုံတစ္ဦးသည္ သူ၏လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေငြမရွိသည့္အခါ ရာဇ၀တ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္ၾကေတာ့သည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ လက္စားေခ်လိုသည့္စိတ္ ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆက္ႏႊယ္ခ်က္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မွီခုိလ်က္ရွိသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အျမဲတမ္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ရာဇ၀တ္မႈ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အမည္တပ္ၾကသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအျပင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း၌ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။

ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး

အေမရိကန္ သမုိင္းပညာရွင္ စတိဗ္ဘူးေလာ့က “မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လိုသူမ်ားသည္ ေအာ္ေငါက္ၾက၊ က်ိန္ဆဲၾက၊ အႏုိင္က်င့္ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ခဲ့မႈမ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး လက္နက္အျဖစ္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈကို အသုံးျပဳခဲ့သည္” ဟု ဆိုဖူးသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား၌ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္အရာ တစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းမွာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စစ္ခင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အာ႐ုံစုိက္ခံ လိုေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရႊံ႕ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းစြာျဖင့္ မဟုတ္မတရား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီး၌ ကေလးဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။

အေမရိကန္သမုိင္း၌ ရွိခဲ့ေသာ အီဗရာဟင္လင္ကြန္း၊ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္၊ ေရာ္နယ္ရီဂင္ႏွင့္ အျခား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လူထုကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ မိမိအာ႐ုံစုိက္ခံရသည္ကို အရသာေတြ႕ေနျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ပါသလား ဟူသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါက ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိရမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚ၌သာ အာ႐ုံထားၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ အာ႐ုံထားခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ စကားလုံးမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ယွဥ္တြဲပါလာရသည္ကို ၎တို႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ျငင္းခုံေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိ၍ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္လိုသည္။ ယင္းတို႔အတြက္ အေျခခံက်ေသာ လက္နက္ကိရိယာမွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားကို ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက လူအမ်ား၏ မိမိအေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈကို ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဖိႏွိပ္လိုသည့္ သေဘာျဖင့္ လူမ်ားက အျခားသူမ်ားကို ေစာ္ကားသည့္အခါ မိမိကိုယ္တုိင္ကို သိကၡာခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးကို သိကၡာက်ေစျခင္း မည္ေပသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္အခါ ႏွစ္ဘက္စလုံး သိကၡာက်ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ အၾကံေပးမႈ ငါးခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ (၁) ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္း အေပၚ၌ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚ၌သာ အာ႐ုံျပဳပါ (၂) ၾကမ္းတမ္းစြာ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေနျခင္းႏွင့္ မိမိကို အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ရပ္စဲၿပီး စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ  လက္နက္တပ္ဆင္ပါ (၃) အလ်င္အျမန္ နားေထာင္ၿပီး ျဖည္းညင္းစြာေျပာပါ။ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို ျပဳသည့္အခါ၌ အာ႐ုံစုိက္မႈကို ရရွိရန္လည္း ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ မိမိ ေျပာဆိုသည့္ စကားလုံးမ်ားက နည္းပါးသည့္အခါ လူအမ်ား၏ သတိျပဳမိျခင္းကို ပိုမိုရရွိႏုိင္သည္ (၄) လိမၼာပါးနပ္ပါ၊ မ႐ုိင္းစုိင္းပါႏွင့္။ ေရာ္နယ္ရီဂင္သည္ “မစၥတာေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၊ ဒီနံရံကို ၿဖိဳခ်ပါ” ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး “မစၥတာေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ကို ၿဖိဳခ်ပါ” ဟု မေျပာခဲ့သည္ကို သတိျပဳႏုိင္သည္။ ေရာ္နယ္ရီဂင္သည္ ႏုိင္ငံေရး၌လည္း အႏုပညာရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ (၅) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားပါ။ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေရးဟူသည့္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွေန၍ ေသြဖည္သြားႏုိင္ေသာ အဆိုျပဳျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရပါ။

ယေန႔ေခတ္၏ ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုသည္ သဲကႏၲာရ တစ္ခုကဲ့သို႔ ပူျပင္းလ်က္ရွိသည္။ ပူျပင္းေသာ စကားလုံးေပၚသို႔ ေအးျမေသာေရျဖင့္ ပက္ဖ်န္းရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေကာင္းမြန္၍ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားေနာက္မွေန၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကပ္လ်က္ ပါလာရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Facebook ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္

ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းပညာ ပိုမိုတုိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အႏၲရာယ္မ်ားကလည္း ပို၍ျမင္သာထင္သာ ရွိလာသည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အလြန္ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ Facebook သည္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈကို မ်ားစြာခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္းႏွင့္အတူ အစဥ္အလာအတုိင္း ရွိခဲ့သည့္ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တရား၀င္သတင္းမ်ား အမ်ားျပည္သူတို႔ထံ ေရာက္ရွိႏုိင္စြမ္းကို တိုး၍တုိး၍ ဆံုး႐ႈံး၍လာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ Facebook က မီဒီယာမ်ားကို အေသသတ္ရန္ တိတ္တဆိတ္ စစ္ခင္းလာျခင္းဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္က လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ သို႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွန္သမွ်ကို တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွစ္ရပ္ကို Facebook က အကာအကြယ္ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူအမ်ား၏ တု႔ံျပန္မႈကို ခံရၿပီးေနာက္ Facebook က သူ၏ Facebook ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ စီမံခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ Facebook အေနျဖင့္ သတင္းလုပ္ငန္းေလာကႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ၌ အာ႐ုံျပဳလာသည့္ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံခ်က္တြင္ သတင္းအေၾကာင္းအရာ ေျပာျပျခင္း ပံုစံခြက္အသစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔အတြက္ ကတိေပးမႈ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ သတင္းစားသံုးသူ အမ်ားစု၏ လက္ရွိ သတင္းဖတ္ပံုနည္းလမ္းသည္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေနေစလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ လူအမ်ားစုသည္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook Feed ေပၚ၌သာ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ လူအမ်ားသည္ သတင္းတစ္ခုကိုဖတ္ရန္ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ေခတၱခဏမွ် ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ယင္းသတင္း အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ Facebook ေပၚသို႔သာ ျပန္လာၾကရသည္။ မူရင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ကို မၾကည့့္ဘဲ Facebook သို႔သာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈ တစ္ႀကိမ္သည္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ေဒၚလာေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီလ်က္ ဆံုး႐ႈံးသြားေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မရွိဘဲ ေငြေကာက္ခံရရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ လြတ္သြားျခင္းသည္ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈ သက္သက္သာမကဘဲ ပရိသတ္ ျပန္လည္ရရွိရန္ အတြက္ပါ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။

သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook ၌ ရွာေဖြသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိသူ မ်ားလာေလေလ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည့္ အသံုးျပဳသူ နည္းလာေလေလျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ ဆက္၍သြားေနပါက သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းရေပေတာ့မည္။ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အေတာအတြင္း Facebook ကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့ၾကကာ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းရန္သာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ယခုအေနအထားသို႔ ဆုိက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲမွာပင္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔သတင္းဌာနမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေခါင္းခဲေနရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရား၀င္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ Facebook ကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းရွာေဖြၾကရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် မဟုတ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈၾကြယ္၀ေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေပၚ အာ႐ံုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုကို သိရိွျခင္းသည္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ်ျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္သာေအာင္ မိမိ၏ အေတြးမ်ားအေၾကာင္း အလုံးစံု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္လား သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးေသာ အေတြးမ်ားအျဖစ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ရမည္လား ဟူသည္ကို တြက္ဆႏုိင္သည္။

အေတြးမ်ားကို ေရးသားကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိ၏ စိတ္ထဲ၌ အေတြးမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါက ေတြးမိသည္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားလ်က္ စတင္ပါ။ မည္သို႔ခံစားရသနည္း၊ အဘယ့္အေၾကာင့္ ခံစားရသနည္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသနည္း အစရိွသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ရန္ ခိုင္မာေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။  ယင္းသည္ မိမိ၏အေတြးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ဒုကၡအခက္အခဲ အားလံုးကို ေရးခ်လ်က္ ယင္းတို႔က မိမိအား အဘယ့္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပံုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို ေက်ညက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို ေရးခ်ကာ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အေတြးမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိအေနျဖင့္ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုး ျဖစ္စရာမလို သကဲ့သို႔  အႏုပညာတစ္ရပ္ ဖန္တီးတတ္ရန္လည္း မလိုပါ။ လိုအပ္သမွ်မွာ မီဒီယံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္သာျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားျဖင့္ သက္တံေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆီေဆးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေသြးခဲျဖင့္ အရိပ္မ်ား ေရးျခစ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္သာ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ေရးဆြဲျခင္းမွေန၍ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိေရာက္အားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း – အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ညတြင္းခ်င္း ႀကီးထြားလာကာ မိမိအား ႏွိပ္စက္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသာက၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယ အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ထဲမွ ရွင္းလင္းလိုပါက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေျပာဆိုပါ။ ၎တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ခင္ၿပီး မိမိအေပၚ နားလည္ေပးႏုိင္တတ္ၾကသည္။ အေပၚယံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစေသာ သို႔မဟုတ္ အေတြးပြားေစႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို မွ်ေ၀ကာ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူတို႔ကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္သစ္၌ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ (Privacy) ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ ၎တို႔ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္သီးတျခား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေနႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္သက္သလို ထုတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ မည္သည္ကို Privacy ဟု သတ္မွတ္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္နိမိတ္အပုိင္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အရာမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အလုိက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သို႔ေသာ္  ပင္မအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ Privacy ျဖစ္သည့္အခါ ယင္းတစ္စုံတစ္ရာသည္ ထိုသူအတြက္ ေမြးရာပါအထူးကိစၥ သို႔မဟုတ္ ထိရွမခံႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ Privacy ၏ နယ္ေျမသည္ လုံျခံဳမႈ (အတြင္းေရး) ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအရ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အသုံးျပဳမႈအျပင္ အခ်က္အလက္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည္။ Privacy သည္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာပုံစံ တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အစိုးရ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔က Privacy ကို ခြင့္မျပဳဘဲ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ Privacy ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ပင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားသည္။ ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါး၌ Privacy ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ပုံမွန္သေဘာအရ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ဥပေဒအရ မွ်ေ၀ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ တစ္သီးပုဂၢလဆုိင္ရာ Privacy သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ Privacy ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

Privacy ဟူသည္ လူသားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  အျမင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္အတူ Privacy ကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ စေတးပစ္လုိက္ၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူတို႔သည္ မိမိ၏ အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ အသုံးျပဳမည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည္ဟု အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသူမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ပါက လူတို႔သည္ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ Privacy ကို စေတးပစ္ရန္ ပို၍ဆႏၵရွိေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ျပသခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ဆုလာဘ္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ေလာင္းေၾကးထပ္ရာ၌ (တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္) လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀လုိက္သည့္အခါ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္ သုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ခံရတတ္ကာ အျခားသူမ်ားက မိမိ၏ အေယာင္ေဆာင္မႈမ်ား ဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ Privacy လည္း ပါ၀င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္