ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၆ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၁၂၄ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းသည့္ အဆိုတစ္ခု အတည္ျပဳ

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၆ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၂၄ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုတစ္ခု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလံုစြာ ရရွိေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးၿပီး G.A.P စနစ္ (Good Agriculture Practice) နည္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုအား ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊    သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဥပေဒၾကမ္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လာသည့္ ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ႕ဥပေဒ ၾကမ္း၊ သစ္ေတာဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္းေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ သာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ တင္ သြင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အမည္စာရင္း ေတာင္းခံျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ တင္သြင္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ၁၈ ရက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ေမ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ တရားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာ အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ေမ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာအမ်ားဆံုး ေရာက္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေမ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားတဲ့ ဧၿပီကေန ယေန႔အထိ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရ ၉၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တာက အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ တရားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြပဲ။ တခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာေတြ က်ေတာ့လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မညီတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဘူးဆိုၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ရတဲ့ တိုင္စာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ရပ္နားထားသည့္ ဧၿပီမွ ေမ ပထမပတ္အတြင္း ေကာ္မတီသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရ ၄၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရမွာ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ အေထြေထြ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဟု သတ္မွတ္ရသည့္အထဲတြင္ ပါ၀င္သြားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က “ၿပီးခဲ့တဲ့ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းအထိက တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္တယ္။ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ရပ္နားစဥ္ကာလတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြကို စိစစ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားတဲ့ ကာလမွာ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာတယ္။ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ က်န္ေသးတယ္။ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမစခင္မွာ တိုင္ၾကားစာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မၿပီးေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမႈေတြပဲ။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ တရား႐ံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ တိုင္ၾကားလာတာေတြရွိတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အေထြေထြတိုင္ၾကားစာေတြပါ။ အေထြေထြတိုင္ၾကားစာထဲမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ တိုင္ၾကားတာေတြရွိတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျမသိမ္းယာသိမ္းတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို ဗဟိုေျမစစ္ကို လႊဲသင့္တာေတြ လႊဲတယ္။ တခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုလႊဲတယ္။ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီးထံကို တင္ျပရပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “တရား႐ံုးကိစၥေတြကေတာ့ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ေစာင့္ၾကည့္႐ံု၊ ထိန္းေက်ာင္း႐ံုပဲရတာကို။ တိုက္႐ိုက္၀င္စြက္ဖက္လို႔ မရဘူး။ မရေပမယ့္လည္း တိမ္းေစာင္းေနမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ဆိုၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြရွိတယ္။ တရားစီရင္မႈေတြမွာ တိမ္းေစာင္းမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာေတြကိုေပါ့” ဟု ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ေရေပၚအ႐ုပ္ေရးသလိုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို လိမ္ညာေနျခင္းလား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို ဂ႐ုမစိုက္ျခင္းလားဆိုသည္ကို ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ေရေပၚအ႐ုပ္ေရးသလိုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို လိမ္ညာေနျခင္းလား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို ဂ႐ုမစိုက္ျခင္းလားဆိုသည္ကို ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိျဖစ္ထားတဲ့အဆိုဟာ ေရေပၚမွာ အ႐ုပ္ေရးသလိုျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကပဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို လိမ္ညာေနတာလား။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို ဂ႐ုမစိုက္တာပဲလားဆိုတာကို ဥပေဒျပဳေရး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳေရးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇေရးတာ၀န္တို႔အရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႀကီးကေန အခုလိုေထာက္ျပတာကို အာမခံကတိေကာ္မတီအေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားတြန္းအားေပးဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ ကတိျဖစ္ခဲ့တဲ့အဆိုနဲ႔ ေမးခြန္းေတြအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဟိုကိစၥက အေရးႀကီးလို႔၊ ဒီကိစၥကေသးလို႔ဆိုတဲ့ အမည္ခြဲျခားအေလးမထားသလို မျဖစ္ေစဘဲ၊ သားသမင္ကို က်ားဘုရင္က အားအင္အရာမွာ ႀကီးႀကီးေသးေသးတစ္ေျပးညီ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ဖမ္းယူသလိုမ်ဳိး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ဳိ႕ကို ပိုမိတာ၀န္ယူလိုစိတ္ ျပည့္၀လာေစၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အခြန္ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ံႈးလစ္ဟာေနျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ အခုလို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေထာက္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာသည္ မိုးထိမိုးမိအစီရင္ခံစာဟု အမည္တပ္ရေလာက္ေအာင္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားခဲ့သည့္အဆိုမ်ားျဖစ္သည့္ MICA၊ ငါးတကၠသိုလ္၊ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေလာင္းကစားကိစၥႏွင့္ ငါးတင္ငါးခ်ဆိပ္ကမ္းတြင္ Catch Certificate စနစ္တက်ထုတ္ေပးျခင္းကိစၥမ်ား၌ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပသံုးသပ္ထားသည္ကုိ မေတြ႕ရသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက “စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကတိျဖစ္ခဲ့တဲ့ အဆုိနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စက္႐ံု သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ FOB၊ CIF တို႔နဲ႔ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ကတိျဖစ္တဲ့အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနတာကို အာမခံကတိေကာ္မတီအေနနဲ႔ အေလးျပဳေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညိႇတြန္းအားေပးေစလိုပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အာေပါက္လုမတတ္ ခဏခဏေထာက္ျပခဲ့သည့္ One Stop Service (OSS) စစ္ေဆးေရးစခန္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အခမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ရႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနျဖစ္ၿပီး MIC အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၇ ႏွစ္ကတည္းက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါသည့္ ကုမၸဏီတို႔က တစ္ေထာက္နား စစ္ေဆးေရးစခန္းအတြက္ ေျမေနရာ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ႐ံုးသံုးပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အထိ ၿမိတ္တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“MIC ရဲ႕ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ ေဘာင္ေက်ာ္မလုပ္သင့္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေန စိစစ္ခြင့္ျပဳရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးအဆင့္က ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ၿမိတ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ပေထာ္ပထက္ ငါးေလလံေစ်း၊ ငါးတင္ငါးခ်ဆိပ္ကမ္းရဲ႕ MIC ဥပေဒေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မ်က္ကြယ္ျပဳ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းကိုေတာ့ ဆိုင္ရာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနသလားလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒမွာလည္း Catch Certificate ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕စံုရွိရာ ငါးတင္ငါးခ်ဆိပ္ကမ္းမွာ မ်က္ျမင္တင္ခ် စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ထုတ္ေပးရမယ္လို႔ အတိအက်ပါထားပါလ်က္နဲ႔ ဥပေဒမလိုက္နာမႈကို အေရးမယူတဲ့အျပင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္ေအာင္ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေပးေနမွေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ဘ႑ာေငြျပည့္၀စြာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွမရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းထိ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာအား မတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

မတ္ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီ၏တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးက ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ကာ ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၏ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္အၾကံျပဳျခင္း၊ က႑မ်ားအလိုက္ သံုးသပ္အၾကံျပဳရန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို စနစ္က်န၍ ေခတ္မီစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ လမ္းတံတားမ်ားကို အဆင့္မီ အသစ္ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္ျပည့္၀စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရႏိုင္သမွ် ေရအား၊ ေလအား၊ ေနအား၊ အပူစြမ္းအင္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္၍ ေဒသအလိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္သြားရန္၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပုဂၢလိကအပိုင္းမွ ပိုမိုပါ၀င္လာေစေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေစာမိုးျမင့္ (ခ) ဆင္ျမဴရယ္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးျမမင္းေဆြ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) မွ ဦးႏိုင္ကိုကို၊ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေျဖရယ္ (ခ) ဦးျမင့္သန္းထြန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးငြန္ေဟး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ဦးေဇာ္ဟိန္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ဦးစိုးသီဟ (ခ) ေမာင္တူး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ဦးရဲျမင့္ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ဦးမိုဏ္းအုန္းခိုင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးစိုးမိုး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္လြင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးေစာမိုးျမင့္ (ခ) ဆင္ျမဴရယ္က “ျမန္မာျပည္ကလမ္း အာရွလမ္းပိုင္းထဲ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အခုလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြနဲ႔လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလည္းရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ B.O.T နဲ႔လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေနၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလူထုေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးေလ။ ဒါေတြကေတာ့ ေမးရမယ့္အပိုင္းေတြေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း

မတ္ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ေလ့ေလာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

မတ္ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီသို႔ လႊဲအပ္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ မိမိ၏တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥး္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ေတာင္းခံရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကေပးပို႔မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းႏွင့္ လံုး၀ေပးပို႔မႈမရွိျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈကာ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ဟု အၾကံျပဳလိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ယခုအထိ မေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈေပးရန္လုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ယခုအထိ မေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ကာကြယ္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွ မညႊန္ၾကားမခ်င္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အမႈတြဲအား ႀကိဳတင္စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း မျပဳရဆိုသည့္စကားရပ္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၱအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက “အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ခုထက္ထိမေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္ၾကားခ်က္သတင္းေတြအရ က်ဴးလြန္သူ ၁၂ ဦး ထက္မနည္းက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ သတင္းေပးရဲေအာင္ သတင္းေပးပို႔သူေတြကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ သာမန္၀န္ထမ္းကေန မတန္မရာ ႀကီးပြားလာမႈျဖစ္လာရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ျဖစ္လာရင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ေတြ သီးျခားဖြဲ႕ၿပီး အရပ္သား CSO ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးျမႇင့္ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၃ ကို အသက္၀င္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ တိုင္ၾကားမႈကို သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ရာမွာ ဌာနတြင္းအစီအမံျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားကို ဦးစြာလုပ္လိုက္သည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေလ်ာ့ေပါ့ သက္သာရာရသြားေစျခင္းမ်ိဳးရွိသည့္အျပင္ ၀ိုင္း၀န္းဖံုးဖိၾကၿပီး တိုင္ၾကားမႈမခိုင္မာသလိုႏွင့္ တိုင္ၾကားသူကို ျပန္ၿပီးစြပ္စြဲၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေနာက္လူမ်ားမတိုင္ၾကား၊ မတိုင္ျပ၀ံ့ေအာင္ တြန္႔ဆုတ္သြားေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ ၄ တြင္ အစားထိုးထားသည့္ စကားရပ္ေနာက္တြင္ “တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားကို ေကာ္မရွင္က မညႊန္ၾကားမခ်င္း၊ မိတၱဴလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ယင္းအမႈကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း အေဆာတလ်င္မျပဳေစရ” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာေရးစင္တာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ဌာနေတြအျဖစ္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္၊ တရားေရးတို႔ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက အနည္းဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေလေလ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေလေလလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကေန အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အထိ ဥပေဒအသစ္ကိုျပ႒ာန္းၿပီး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အဂတိလိုက္စားမႈတရားခံေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါေစ” ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုဥပေဒအား ျပင္ဆင္စရာမလိုသည္အထိ ျပည့္စံုသထက္ျပည့္စံုေအာင္ ယခုကတည္းက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အစီအမံနည္းနာသစ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့က်ရန္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နည္းပါးျခင္းသည္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ အဂတိတရားတိုးပြားေနပါက တိုင္းျပည္ဘ႑ာအခြန္ ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးက်ဆင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရျခင္း စသည္ျဖင့္ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက “ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ပုဒ္မ ၂၃ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပါပါတယ္။ ဗဟိုကေနပဲ ေဆာင္ရြက္ေနရင္ လိုခ်င္တဲ့အေျဖမရႏိုင္ေသးဘူး။ ေအာက္ေျခအင္အားေတြယူၿပီးလုပ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏုိင္မွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမမွာဆိုရင္ ျမင္ေနရတာပဲေလ။ ဥပေဒျပ႒ာန္း႐ံုနဲ႔ေတာ့မရဘူး။ အခုဖြဲ႕ထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ ့သူတို႔ခ်ည္းပဲမႏိုင္ႏိုင္ဘူး။ အခုက ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာပဲ။ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုတာ။ ေပးထားတဲ့အခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ ပုဒ္မ ၂၃ မွာ ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ ၿပီးလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြေပးထားတယ္။ သူတို႔မလုပ္ေသးတာ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက “ဒီဥပေဒမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ဖို႔ အတိုက္အခံေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အသစ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ တကယ္တမ္းလုပ္လို႔ရေအာင္ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ ေျမျပင္ကို ကြင္းဆင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြတင္ျပတာက တရားေရး၊ လ၀က၊ ေျမစာရင္း၊ ရဲ အဲဒီက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြကိုတိုင္တာ။ အဲဒါေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) ကိုျပင္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ။ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ရလဒ္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) မွာဆိုရင္ မည္သူမဆို ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ျပင္ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အသစ္က ေကာ္မရွင္အေဟာင္းထက္ အမ်ားႀကီးအလုပ္လုပ္တယ္။ အခု ၁၂ ဦး ေၾကညာထားတယ္။ တစ္ဦးကိုဖမ္းမိတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ေျပာခ်င္တာက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရး ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳစုလ်က္ရွိဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူ)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရး ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳစုလ်က္ရွိဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူက အမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာစိစစ္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “ဒီဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေလးေတြ၊ အဟန္႔အတားေလးေတြရွိတယ္ဆုိၿပီး ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ အေက်အတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆုိင္းငံ့ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုတစ္ခါ ထပ္တင္ရင္ေရာ အခုဒီအေျခအေနေတြကို ေက်ာ္လႊားသြားၿပီလား။ အဲဒီေတာ့ ျပည့္စံုေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးေနတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တင္တဲ့အမႈ ဘယ္ႏွမႈေတြ႕ၿပီလဲ။ အခုအထိ ပထမအႀကိမ္တုန္းက တင္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ တင္တာမရွိေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တင္ၿပီးရင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၾကဦးမယ္။ ပထမတစ္ခါေဆြးေႏြးၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႕တယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္မွာလား၊ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္မွာလား။ တျခားႏုိင္ငံလုိ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ျဖစ္မွာလား အမ်ားႀကီးပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပါ ပတ္သက္ေသးတယ္။ အဲဒါေတြအားလံုးကိုမီေအာင္ ဥပေဒကိုအားလံုး ျပန္လက္ခံႏိုင္ေအာင္တင္ၿပီးေတာ့ လက္မခံဘူး။ အရင္တစ္ခါလို ဆိုင္းငံ့လုိက္ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မတုန္း။ ျပည့္စံုေအာင္ ျပန္ညိႇဖို႔လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္နဲ႔ ႏိုင္တဲ့သူရွိဖူးလား။ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔သာ တင္လုိ႔ရေနရင္ အျမဲတမ္းတင္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူ၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က “ဒါဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကေပးထားတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရး၊ ပထမလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတုန္းကလည္း မရရွိခဲ့ဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာရရွိဖို႔၊ ျပည္သူေတြလည္း တကယ္လိုတယ္။ ျပင္ပမွာလည္း ၾကားေနၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတြက ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္တယ္။ တကယ့္တကယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲ ေရာက္တဲ့အခါ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္မလာဘဲနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္၀မႈေတြ၊ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆိုရင္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကိုက်ေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းခ်င္တယ္။ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ဥပေဒကမရွိေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူေတြအခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အေရးကို ျပန္ရရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေမးခြန္းေမးရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဘယ္အေၾကာင္း၊ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိတာက အရည္အခ်င္းမျပည့္၀တဲ့သူကို ႐ုပ္သိမ္းတာ ဘာမွၿငိစရာမရွိဘူး။ ေနာက္ဆက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးေသာင္းေအး ေမးလိုက္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီဗ်။ အဲ့တုန္းကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ေျဖခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အခါ ဒါကိုထပ္ေမးတယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းငါးႏွစ္မွာ အခုႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ နည္းနည္းပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ဒီသက္တမ္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ဟစ္ေၾကြးေနတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီအခြင့္အေရးေတာ့ ျပည္သူေတြက ရရွိသင့္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းကိုေမးတာပါ။ ေကာ္မရွင္က လာေျဖတဲ့အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့ကာလမွဆိုရင္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတာပဲ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းလမ္း မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ပါက အင္အားခိုင္မာ ေတာင့္တင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာထားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္စရာ မ်ားစြာရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဥပေဒမွာ ရွိရင္းစြဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထက္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမုိ တင္းက်ပ္လုိက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း က ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိ႔ကုိ NLD အစုိးရသိကၡာ ဘာမွတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပုိၿပီးေတာင္ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ သံသယစိတ္ေတြ ၀င္သြားတာပဲ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္က ခ်င္းထည့္တာလား ဆုိတာေတာင္ သံသယ ျဖစ္လာတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “ဒီဥပေဒက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိတဲ့ အစုိးရက ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း သြားေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသရာ ေရာက္တယ္။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆုိၿပီးေတာ့” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းထားသည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု One Village One Product (OVOP) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က “လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီမံကိန္းကို ၾကည့္ပါက ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္သလဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ စုေပါင္းသံုး အာမခံစနစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါတယ္။ သမ၀ါယမစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းထားတဲဲ့ ေဒၚလာေငြေတြ အတိုးပဲ သတ္ေနရပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေပးအပ္ရာမွာ တန္ဖိုးသင့္ အေပါင္ပစၥည္း မေပးႏုိင္ရင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေငြပမာဏပဲ ေခ်းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခ်းေငြက ၀ ဒသမ ၀၁ ဆိုေတာ့ အတိုးမဲ့နီးပါးပါပဲ။ ထိုင္းႏုိင္ငံက ရြာဆိုရင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းကို Specialize လုပ္ကာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၊ သမ၀ါယမဘဏ္တို႔ကတစ္ဆင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေခ်းေပးတဲ့ အတိုးမ်ားမ်ား စနစ္အစား အလြန္သက္သာၿပီး တြက္ေျခကိုက္မယ့္ အတိုးေငြနဲ႔ တစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး စနစ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရထြက္ကုန္ဆိုရင္ တနသၤာရီတို႔၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ထုတ္လုပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသေတြက ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ကို နည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ေဒသနဲ႔သူ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းက အလွ်ံပယ္ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရလခစား အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ        ကိုယ့္ကြၽမ္းက်င္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ အေနနဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေငြအား၊ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြလို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာကေန ေငြေခ်းေပးတဲ့ စနစ္အစား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က “ဒီစီမံကိန္းမ်ိဳးကို ၁၉၅၀ ေက်ာ္ကာလမွာတုန္းက အစီအစဥ္ခ် လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကာလမွာလည္း အစၥေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ကုန္ သံုးမ်ိဳးေလးမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ဆန္၊ သစ္ေတာစတဲ့ သီးႏွံေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆန္နဲ႔ေျပာင္းကို အစၥေရးႏိုင္ငံက အကုန္ယူပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တာက မူေကာင္းေပမဲ့ လူမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီပါ။ အစၥေရးေတြရဲ႕စနစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စနစ္အတိုင္းပါပဲ။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မဟုတ္တဲဲ့ လယ္သမား၊ ယာသမားစစ္စစ္က ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေပၚလစီအတိုင္း Stand လုပ္မယ္။ မူ၀ါဒအတိုင္း မတိမ္းေစာင္းသြားေအာင္ အၾကံေပးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ လုပ္ခဲ့ပံုက ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေငြသားထုတ္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအတိုးေပးဖို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ အတိုးပြဲခ သတ္မွတ္တာက အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕တဲ့အခါ သစ္သီး၀လံေတြ ပ်က္စီးကုန္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚ အ႐ံႈးဆင့္ၿပီး လူလံုးမလွ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြက ထုတ္ကုန္ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုေခၚေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္မွာလည္း နာမည္ရေနသည့္ ေဒသထြက္ကုန္ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္ကာလအရ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္က ေက်ာက္သင္ပုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္း၀က ေျမသပိတ္လုပ္ငန္း၊ ပုသိမ္က ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တြဲၿပီး အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က လူဦးေရ  ၃၇ သန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။