၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဆင့္ ၁၃၀ ရရွိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က Transparency International ၀က္ဘ္ဆုိက္၌ ႏိုင္ငံအလိုက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းကို ေဖာ္ျပထားစဥ္ (Photo: Transparency International)

ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ Transparency International က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွတ္ ၃၀ ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၃၀ ၌ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အဆင့္ ၁၃၆ ၌ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

TI အဖြဲ႕၏ ယခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္မႈသည္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္လည္းျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ လြန္စြာေႏွးေကြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ တုိးတက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

TI ၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈအရ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ အညႊန္းကိန္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းအဆံုးအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးရရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ နယူးဇီလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

TI က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အညႊန္းကိန္းသည္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔၏ အျမင္မ်ား အပါအ၀င္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ၁၃ ခုအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ျခစားမႈ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ သံုညဟုသတ္မွတ္ၿပီး ျခစားမႈ အကင္းစင္ဆံုးအျဖစ္ ၁၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

၎အျပင္ World Justice Project က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွတ္ ၀ ဒသမ ၄၂ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၀၀ ၌ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref :TI