သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္ႏုတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံသာ ရရွိကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ က်ဆင္း

တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ MTSH(Myanmar Thilawar SEZ Holdings Pulbic Limited)  ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္ႏုတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံသာရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကို TPD ႏွင့္ MJTD တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ ေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားတြင္ အျမတ္ရရွိမႈ က်ဆင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္  လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုလံုး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၉၂ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ၿပီး အရင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၃၁၇ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ပါ တယ္။ လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕  အသားတင္အျမတ္ (Group Net Profit) ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ TPD ဟာ အရင္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြက်ပ္  ၈ ဒသမ ၄၅၇ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ရာ က အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စံခ်ိန္တင္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၇ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၀င္ေငြက်ပ္  ၉ ဒသမ ၉၃၄ ဘီလ်ံ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိလာမႈမွာ TPD မွ ေဖာ္ခဲ့လိုက္ေသာ Thilawar SEZ Residential and Commercial  ဇုန္အတြင္း Japan Hotel Chain တစ္ခုျဖစ္ေသာ Super Hotel ကို လာေရာက္၍ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေအာင္က ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

TPD (Thilawa Property Development) အေနျဖင့္ တုိးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည့္ အိမ္ျခံေျမက႑မွ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၈ ဘီ လ်ံရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး MJTD (Myanmar Japan Thilawa Depement) ကုမၸဏီ၏ ၀င္ေငြအားျဖင့္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းအျမတ္တြင္မူ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ MTSH ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားၿပီး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ အ ထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ကာ  ရွယ္ယာတစ္စု၀င္ ေငြ ၅၅၃ က်ပ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ အခြန္မလ်ာထားမီ  အသားတင္အျမတ္မွာ က်ပ္ ၁၂၉၆၄ သန္းသာရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကရရွိခဲ့သည့္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၈၄၁ ဘီလ်ံထက္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ႏုတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က က်ပ္ ၂၂၃၁၇ သန္းအထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ က်ပ္ ၁၂၉၂၁ သန္း သာရွိၿပီး ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MTSH ကုမၸဏီ အုပ္စုအေနျဖင့္ထိုသို႔ အျမတ္ေငြက်ဆင္းမႈ၌ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ က်ဆင္းမႈ ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကကဲ့သို႔ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈအျမတ္ေငြက်ပ္ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အျမတ္ေငြ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးႏိုင္မႈမွာလည္း ဘ႑ာႏွစ္သံုးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ အနိမ့္ဆံုး ခြဲေ၀မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂၃၀ သာ ခြဲေ၀ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀မႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ရန္ ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ MTSH စာရင္း၀င္သည့္ သီလ၀ါရွယ္ယာမွာ အစုေပါင္း   ၃၈၉၂၉၁၅ စုသာရွိသျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၅၀၀ အ ျမတ္ခြဲေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ရွယ္ယာတစ္စုကို ၁၀ စုအျဖစ္ ခြဲစိတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၃၈၉၂၉၁၅၀ စုသို႔ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုအတြက္ အျမတ္ခြဲေ၀မႈ က်ပ္ ၂၆၀ သတ္မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ခြဲေ၀ေပးမည့္ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၁၀၁၂၁ ဒသမ ၅၈ သန္းရွိကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အျမတ္ခြဲေ၀မႈျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၉၇၃၂ သန္း ေက်ာ္ထက္ သာလြန္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ယခင္ႏွစ္က အျမတ္ခြဲေ၀မႈ သာလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ က်ပ္သန္း ၈၉၅၃ ဒသမ ၇၀ သာ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးႏိုင္မႈ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။