ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈအညႊန္းကိန္းအဆင့္ ၁၃၆ အထိ တုိးတက္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈအညႊန္းကိန္း (CPI Index) အဆင့္ ၁၃၆ အထိ တုိးတက္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္က ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဂတိလုိက္စားမႈ အညႊန္းကိန္း (CPI Index) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၅၆ ရရွိခဲ့ရာမွ ေကာ္မရွင္၏ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၆ အထိ တုိးတက္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း CPI အဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းတုိ႔သာမက ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိလည္း အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္လက္တြဲ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ United Nations Convention Against Corruption-UNCAC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈအညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၇၆၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၈၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၇၂၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၅၇၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၅၆၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၄၇ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၃၆ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္း၀င္း အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္း ကာလတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္တာ ၀န္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၇) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးစုိးတင့္၊ အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္လြင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ Notary Public တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဟန္ညြန္႔၊ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚျမတ္ျမတ္စုိး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္း၀င္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒၚေအးေအးမူ၊ ရဲခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးေဇာ္၀င္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ေဒၚလဲ့လဲ့သြင္ တုိ႔ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

“ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္ေလ။ အရင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိေရာ ဖ်က္ၿပီးၿပီလား ဆုိတာ သတိျပဳဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေတာ္ၾကာ ဒီေန႔ဆုိရင္ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေနဦးမယ္။ အရင္ဟာ ဖ်က္ရမယ္ေလ”ဟု ကယားျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၉) မွ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိန္းက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က မည္သူ႔ကုိပဲ တာ၀န္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အဓိကအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန/ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္းဝင္းအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္(၁၂)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သဝဏ္လႊားေပးပုိ႔ တင္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္အစုိးရအဖြဲ႔ ဒုတိယသက္တမ္း ကာလတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ(၇) ပုဒ္မခြဲ(က)ပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိယူေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစုိးတင့္၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)ဦးေအာင္လြင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ Notary Public တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဟန္ညႊန္႔၊ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚျမတ္

ျမတ္စုိး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန/ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္းဝင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒၚေအးေအးမူ၊ ရဲခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ေဒၚလဲ့လဲ့သြင္တုိ႔ကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္မႈထမ္း(အၿငိမ္းစား) ဦးျမဝင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္လ်က္ရွိသည့္ NGO အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အညြန္းကိန္းအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္ ၁၈၀ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၇ သုိ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၆ သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဌာနမွဴး ႏွစ္ဦးကို အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆို

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာန ဌာနမွဴး ဦးမင္းလြင္စိုးႏွင့္ သားသတ္႐ံုဌာနမွဴးတုိ႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားရာ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ညေန ေလးနာရီခြဲခန္႔က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆို ႐ံုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေစ်းခံုစနစ္အား ဖ်က္သိမ္း၍ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ရာ ေစ်းခံုေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းခံုေလလံစနစ္ျဖင့္သာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ဦးမင္းလြင္စိုးႏွင့္ ေဒါက္တာခုိင္စိုးလွတုိ႔ ႏွစ္ဦးကို လာဘ္ေငြေပးခဲ့ရသျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အပါအ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဌာန ၁၃ ခုသို႔ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔တိုင္ၾကားမႈကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာတိုက္ဇံႏွင့္အဖြဲ႕က တိုင္ၾကားသူႏွင့္ စြပ္စြဲသူ သက္ေသစုစုေပါင္း ၁၇ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနမွဴး (ဒုညႊန္ခ်ဳပ္) ဦးမင္းလြင္စိုးသည္ သားသတ္လိုင္စင္ရရွိသူ ဦးဘိုဘိုဟန္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၂၀ ကို ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သားသတ္ဌာနဌာနမွဴး ေဒါက္တာခုိင္စိုးလွသည္လည္း ဦးဘိုဘုိဟန္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၄၀ ကို ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း လက္ခံရယူခဲ့သည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့၍ တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္က ဌာနမွဴးႏွစ္ဦးကို ဒီေန႔ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တရားစြဲတင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာခိုင္စိုးလွကိုေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔နဲ႔ ဦးမင္းလြင္စိုးကိုေတာ့ ၁၅ ရက္ေန႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆို လိုက္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားေရး ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔ကို ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ခ်ဳပ္ရမန္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) နယ္ေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲတင္ၿပီး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သိန္းေထာင္ခ်ီ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိ ခံရသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျပံဳးခ်ဳိ အပါအ၀င္ ငါးဦး၏ အမႈတြင္ တရားလုိဘက္မွ သက္ေသခံအျဖစ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား တင္သြင္း

သိန္းေထာင္ခ်ီ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ႐ံုးထုတ္လာစဥ္

သိန္းေထာင္ခ်ီ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျပံဳးခ်ဳိ အပါအ၀င္ ငါးဦးကုိ စက္တင္ဘာ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလုိျဖစ္သူ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္တင္အား ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားလုိမွ အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိင္ၾကားခံရသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာဥ္မ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ သက္ေသခံ တင္သြင္းမႈမ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကတိစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကတိစာခ်ဳပ္စာတမ္း မိတၱဴမ်ားကုိ တရားလုိဘက္မွ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းရာ စြပ္စဲြခံရသူ ငါးဦး၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးက အဆုိပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔က တရားလုိ ဦးစိန္တင္ရဲ႕ အဓိက ထြက္ဆုိခ်က္ေတြ စစ္ေဆးမႈ ျပီးသြားၿပီ။ အဲဒီမွာ ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈေလး တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္က မိတၱဴမွန္ တစ္ခုကုိ အမႈစစ္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ စာရြက္ကုိ တင္ျပတယ္။ အဲဒါကုိ ေရွ႕ေန ငါးဦးစလံုးက ကန္႔ကြက္ တင္ျပတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်တယ္။ အဲဒီမိတၱဴႏွစ္ေစာင္ကုိ သက္ေသျပရန္ တာ၀န္ႏွင့္အတူ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္႐ံုးခ်ိန္းမွာ ျပန္လွန္ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈကုိ စစ္ေဆးမွာပါ”ဟု စြပ္စဲြခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခ်စ္ကုိကုိက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တရားစဲြဆုိ ခံရသူမ်ားအနက္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်အတြက္ ၎ေရွ႕ေနက အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈအား တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္႐ံုးခ်ိန္းကုိ ေအာက္တုိဘာ၂ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ တရားလုိအား စြပ္စဲြခံရသူ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပန္လွန္ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈမွ တရားစဲြဆုိ ခံထားရသူမ်ားအနက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ေမာ္လုိက္ခ႐ုိင္ေထြ/အုပ္ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ရဲေသြးအား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ဖမ္း၀ရမ္းကုိ တရားသူႀကီးထံ ျပန္လည္ တင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ အမႈကုိ စတင္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသူ ေျခာက္ဦးအနက္ ဖမ္းဆီးရမိထားသူ ဦးျပဳံးခ်ဳိအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိထားၿပီး က်န္ေလးဦးအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိထားကာ ဖမ္းမမိေသးသည့္ ဦးေက်ာ္ရဲေသြး ဆုိသူကုိ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၁/၂၀၁၇၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၅၆/၆၃၊ က်င့္ ၅၁၂ တုိ႔ျဖင့္ ဇူလုိင္၂၅ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမကြက္ တစ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိန္းေထာင္ျဖင့္ခ်ီေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ မူလက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ လဲႊေျပာင္းေပးၿပီး ကုိင္တြယ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားစြဲခံရသည့္ ဦးျပံဳးခ်ဳိ အပါအ၀င္ ငါးဦးအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၃၅၇၂ မႈအထိရွိလာၿပီး တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုကို မွတ္တမ္းတင္ကာ အေရးယူရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၄၈ မႈသာရွိ

 

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ ဇူလိုင္လကုန္အထိ တုိင္ၾကားစာ ၃၅၇၂ ေစာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေကာ္မရွင္က တုိင္ၾကားစာ ၄၈ ေစာင္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားစာ အမ်ားစုကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔တုိင္ၾကားစာ ၃၅၇၂  ေစာင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာကိစၥ တုိင္ၾကားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျမယာကိစၥ (လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ)၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တုိင္ၾကားမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္႐ုံး စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္အထိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ထံသုိ႔ လိပ္မူေပးပုိ႔သည့္ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ မိတၱဴေပးပုိ႔သည့္တုိင္ ၾကားစာစုစုေပါင္း ၃၅၇၂ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၄၈ မႈသာ စံုစမ္းမႈျပဳခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနသကဲ့သို႔ လက္ရွိေကာ္မရွင္မွာလည္း တည္ဆဲဥပေဒအရပင္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကို သမၼတ၏ သက္တမ္းအတုိင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ေကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာကိစၥ ၁၀၄၅ ေစာင္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေျမယာကိစၥတုိင္ၾကားစာ ၅၂၅  ေစာင္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိင္ၾကားစာ ၇၃၅ ေစာင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ တုိင္ၾကားစာ ၅၂၇ ေစာင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၄၁  ေစာင္၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔သည့္ တုိင္စာ ၈၃၅  ေစာင္၊ မွတ္တမ္းတြဲျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္တုိင္စာ ၂၆၈၆ ေစာင္ႏွင့္ စိစစ္ဆဲသံုးေစာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ တုိင္ၾကားစာ ၄၈ ေစာင္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၃၈ ေစာင္ရွိၿပီး ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းသည့္ အေထာက္အထား စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာ ငါးေစာင္ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာႏွစ္ေစာင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားရာတြင္ နစ္နာသူအေနႏွင ့္တိုင္ၾကားမႈ ထိေရာက္ေစရန္ တိုင္ၾကားစာ၌ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တိုင္ၾကားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၏ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ၾကားသိေနရသည့္ အျပင္သိ၊ ပတ္၀န္းက်င္အမ်ား ေျပာၾကားေနသည့္ သတင္းၾကားတို႔ျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳဘဲ အေရးႀကီးသည့္ သက္ေသခံခ်က္ ပါရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ ကိစၥ ပါ၀င္ပါကအမွန္တကယ္နစ္နာသူ ဟုတ္ မဟုတ္ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေခၚယူႏုိင္ရန္ အျခားသူအမည္အား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္တိုင္ၾကားျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တိုင္ၾကားသူ၏  လက္မွတ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ႏွင့္ မိတၱဴမျဖစ္မေနပါ၀င္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာကို ေကာ္မရွင္သုိ႔တိုင္ၾကားရာတြင္မိတၱဴသာေပးပို႔ပါက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္လိပ္မူ တိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။