၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံထား

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါ တယ္။ ပထမအခ်က္မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏႈန္းထားေတြကုိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ယခင္က ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေပးထားေသာ ၀င္ေငြပမာဏကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ် မွတ္ထားတဲ့ စီးပြာေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏႈန္းထားေတြကုိ လက္ရွိေကာက္ခံလ်က္ရွိတဲ့ ႏႈန္းထားေတြအစား ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈနဲ႔ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိးႏႈန္းတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး ႏႈန္းထားအသစ္နဲ႔ အနည္းငယ္တုိးျမႇင့္ၿပီး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားမွာ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ ၆၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၄ က်ပ္ ၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၈၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၉ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၁၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၂၁ က်ပ္ႏွင့္ ေဆးေပ့ါလိပ္တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္တစ္က်ပ္အျဖစ္တင္ျပထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိး မ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေလးက်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္  ၇၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္  ကိုးက်ပ္ ၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၇၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၃ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၉၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၆ က်ပ္ ႏွင့္ ေဆးေပ့ါလိပ္တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ၂၅ ျပားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္  တစ္လီတာတန္းဖိုးက်ပ္ ၁၀၀၀ အထိျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၂၂ က်ပ္မွ တစ္လီတာတန္ဖုိးတိုးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ထားကာ တစ္လီတာတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၉၀၀၁ ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ႏႈန္းသည္ တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အျဖစ္ တင္ျပထားကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ တစ္လီတာတန္ဖုိး က်ပ္ ၇၅၀ အထိ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၉၁ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားကာ တစ္လီတာတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၆၀၀၁ ႏွင့္အထက္ျဖစ္ပါက အခြန္သည္  တစ္လီတာတန္ဖုိး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အခြန္တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ေမ ၁၅ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္

အခြန္တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ဥပေဒမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ စုစည္းရန္ႏွင့္ အခြန္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

“ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ အခြန္စနစ္ကုိ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေလ။ အခြန္ထမ္းက သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီစာအုပ္ကုိဖတ္လုိက္တာနဲ႔ ဘာလုပ္ရမယ္။ ဥပမာ အယူခံ၀င္မယ္ဆုိ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္။ ယခင္တုန္းကဆုိရင္ အယူခံ၀င္မယ္ဆုိရင္ ၀င္ေငြခြန္ဆုိရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူခံမႈကုိ သြားဖတ္ရမယ္။ ကုန္သြယ္ခြန္ဆုိ ကုန္သြယ္ခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူခံမႈကုိ သြားဖတ္ေနရမယ္။ အခုဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ အယူခံရမယ့္ကိစၥဆုိရင္ ဒီစာအုပ္ထဲ ဖတ္လုိက္တာနဲ႔ ဘယ္လုိအယူခံရမယ္။ ျပန္အမ္းေငြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပန္အမ္းေငြက ဘယ္လုိရပုိင္ခြင့္ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးပဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အကုန္လုံး တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားတဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းအတြက္က သိပ္မ႐ႈပ္ေထြးေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမွာျပည့္ျပည့္စုံစုံ လုပ္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ယခင္တုန္းကေတာ့ ဥပေဒေတြရွိတယ္။ နည္းဥပေဒေတြရွိတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။ မိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္ေတြက တစ္တြဲႀကီးလုိက္ဖတ္ရတာရွိတာကုိး။ အခုက်ေတာ့ ဒီမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တစ္ခါတည္း ထည့္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းက ပုိၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းသြားတာေပါ့” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၁၀) ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္တြင္ ပုဒ္မ ၇၇ ၌ မည္သူမဆုိ အခြန္းစည္းၾကပ္ျခင္း၊ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းကုိ တမင္တိမ္းေရွာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ရပုိင္ခြင့္မရွိသည့္ အခြန္ျပန္အမ္းေငြကုိရရွိရန္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းခံျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ကုိျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းႏွင့္ ယင္းကာလအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏတုိ႔အနက္ မ်ားရာဒဏ္ေၾကးေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၆၀ နီးပါး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ေမ ၈ ရက္တြင္ စတင္မည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေ၀းအား ေမ ၈ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုရွိပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ျပင္လိုက္တဲ့အတြက္ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ေရးဆြဲျခင္းဥပေဒ၊ အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ဥပေဒ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔ သမၼတဆီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပို႔ထားတဲဲ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မဲ႔ သဘာ၀နယ္ေျမ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ျပင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးပို႔ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၆၀ နီးပါး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၁၉၆ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒေပါင္း ၁၅ ခု၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၁၂ ခု၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၃၇ ခု၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၃၃ ခု၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၇၄ ခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၂၅ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၁၉ ခု၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၂၉ ခု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဥပေဒ ၁၁ ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာတြင္ ေဒသခံလူထု၏ဆႏၵ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာမႈရွိမရွိ စသည္တို႔ကို စိစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ားမွ အားနည္းမႈမ်ားရွိပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးရွိမႈ အားနည္းမည္ဟုျမင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိးခု ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔ထားသည့္ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၇) ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီက တင္သြင္းထားသည့္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ ခံတြင္းေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကာလတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ျပန္စခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒၾကမ္း၊ သစ္ေတာဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအေနျဖင့္ ေမ ၂ ရက္မွစတင္ကာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းမ်ားပ်က္စီးမႈမွာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ ဘီးခြန္မ်ားကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည့္အစား အိမ္စီးကားႏွင့္ကုန္တင္ကားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

ဘီးခြန္မ်ားကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည့္အစား အိမ္စီးကားႏွင့္ ကုန္တင္ကားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီးေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘီးခြန္ကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနဲ႔ ခြဲျခားမယ့္အစားကုိ ဘီးခြန္မွာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္စီးကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ကုိခြဲျခားၿပီးေတာ့ ေကာက္ရင္မေကာင္းေလဘူးလား၊ လမ္းေတြကုိ က်ဳိးေၾကပ်က္စီးေစတာက ကုန္တင္ယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနဲ႔ ခြဲျခားမယ္ဆုိရင္ အိမ္စီးကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြမွာ ဥပမာ အခုစီးတဲ့ကားေတြက အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၃၀၀၀ ၾကားမွာရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဟုိက္ဂ်က္တို႔ ဘာတို႔ဆုိ 600 CC ပဲရွိတယ္။ သူေဆာင္ရတဲ့အခြန္ကနည္းေနတယ္။ ဒီဟာကုိ ျပ႒ာန္းတဲ့အခါ ဒီဟာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံးကားေတြက ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း စီးပြားရွာရတဲ့ကားျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ကားေတြက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထြက္ခ်င္မွထြက္တာ၊ ကုိယ္ပုိင္ကားနဲ႔ ကုန္တင္ကားကုိ ခြဲျခားေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဘီးခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘီးခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလုိက္သည့္ အခြန္အခႏွင့္လမ္း၊ တံတားမ်ားေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြလည္း တုိးတက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေျပာလုိေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ)ဦးေဂးေမာင္က ဆိုသည္။

ဘီးခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္ ကားအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကုိ အေျချပဳသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ဥပေဒတြင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါကုိ အေျချပဳသတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခုသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ဘီးခြန္သုံးစြဲမႈ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းကုိ ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္ ညအိပ္ခြန္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားပါရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မပါရွိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားအား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေကာက္ခံရာမွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၅) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ႏႈန္ထားမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 600 CC ေအာက္ တစ္ရက္လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀၊ 600 CC မွ 1300 CC အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၅၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၇၅၀၊ 1301 CC မွ 2000 CC ထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၂၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္က်ပ္ ၇၃၀၀၀၊ 2001 CC မွ 4300 CC ထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၂၅၀ မွတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၁၂၅ က်ပ္ႏွင့္ 4301 CC ႏွင့္အထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၃၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ယခင္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၃၅ က်ပ္၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ဂ်စ္၊ စေတရွင္၀က္ဂြန္၊ မုိက္ခ႐ုိဘတ္စ္က က်ပ္ ၂၃၀၀၊ လုိက္ဗန္ 1500 kg အထိ က်ပ္ ၁၃၈၀၊ လုိက္ဗန္ 1500 kg အထက္ က်ပ္ ၁၄၉၅၊ ပစ္ကပ္ 1000 kg အထိက်ပ္ ၁၃၈၀၊ ပစ္ကပ္ 1000 kg အထက္ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ လုိက္ထရက္ 2000 မွ 3000 kg အထိ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ ထရပ္ႏွင့္ ထရပ္တာေတြအားလုံး 3000 kg မွ 10000 kg အထိက်ပ္ ၁၉၂၀ မွ က်ပ္ ၄၃၂၀ အထိ၊ ထေရလာမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၀ အထက္က်ပ္ ၁၅၆၀၊ ဘတ္စ္ကား 3000 မွ 4000 kg အထိက်ပ္ ၁၈၀၀၊ 4000 kg အထက္က်ပ္ ၂၀၄၀ ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြ လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ Online Tax Payment System တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုး၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ ဗဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“တည္ဆဲအခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္၀ိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြကို အထူးအေလးထားၿပီး ဖိဖိစီးစီးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့အခြန္စနစ္ (All Inclusive Tax System) ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိက္႐ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထားေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဳဟာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ အခြန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာအရ လက္ရွိကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းအစား တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (Value Added Tax) ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုုးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၅ အား က်င့္သုံးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ဆုိပါက ပုိျပည့္စုံမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစု လက္ခံထား

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Myanmar Union Parliament)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၅ အား က်င့္သုံးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ဆုိပါက ပုိျပည့္စုံမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုက လက္ခံထားေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္အေကာက္ကလည္း အခုဟာက လုပ္တာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဆုိေတာ့ ဒီေျခာက္လပဲ လုပ္တာေပါ့။ ေျခာက္လ လုပ္တဲ့အခါ မွာ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ (Tax Amnesty) ကုိ ေျခာက္လထဲမွာ ထည့္မယ္ဆုိရင္ သိပ္မျပည့္စုံဘူး။ တင့္လည္း မတင့္တယ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီသေဘာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ ၾကားနာတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းလည္း ၾကားနာတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဖ်က္ျခင္း၊ မဖ်က္ျခင္းက အစီရင္ခံစာ တင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ဖုိ႔ မဖ်က္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္မယ္ တစ္အခ်က္။ ဖ်က္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အရင္အတုိင္း ထားရမွာေပါ့။ အဲဒီလုိရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဒီဥစၥာက ဒီအထဲမွာ က်င့္သုံးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့။ သီးျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိျပည့္စုံမယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုက လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီအတုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပမယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ မူလဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အသစ္ျဖည့္စြက္လုိက္သည့္ အခန္း ၈ ရွိ ပုဒ္မအားလုံးကုိ ျဖဳတ္ၿပီး သီးျခား ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

“အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ (Tax Amnesty) နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိတယ္။ ကမၻာမွာ ႏုိင္ငံ ၄၀ ေလာက္က Tax Amnesty က်င့္သုံးခဲ့ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ Tax Amnesty မွာ ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဒီေပၚမွာလည္း တည္ေနတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ႐ႈပ္ေနတာက သိတဲ့အတုိင္းပဲ။ တရားမ၀င္ရတဲ့ ေငြေၾကးေတြ ရွိတာေပါ့။ ပုဒ္မ ၂၅ ဆုိတာ Tax Amnesty ကုိပဲ ေျပာတာပါ။ ဆုိေတာ့ အခြန္ကုိ ဒါကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဲဒီအပုိင္းမွာက အခုဟာက ပုဒ္မတစ္ပုိဒ္ တည္းနဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ မရဘူးဆုိ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းအေနနဲ႔ အခန္း (၈) ဆုိၿပီးေတာ့ ပုဒ္မေတြ ခြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္။ Tax Amnesty နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း မွန္တယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အတုိင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ဆုိသည္။

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက “ပုဒ္မ ၂၅ ဖ်က္လုိက္ရင္ အခန္း (၈) က မလုိေတာ့ဘူး။ အဲဒါကုိ မူလအတုိင္း ထားမယ္ေပါ့။ အရင္ႏွစ္ကအတုိင္း ထားမယ္ေပါ့။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဘယ္ပုံစံနဲ႔ ေရးဆြဲသင့္တယ္ ဆုိတာလည္း တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးတဲ့အပုိင္းေတြ ရွိတယ္။ ေထာက္ျပၿပီးေတာ့။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ ေျမာက္ေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ မူသေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ႐ုိနီႀကီးမ်ား၏ ညည္းတြားမႈေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ဆုေၾကး အေလာတႀကီးေပးသနားမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက် အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး မဲေပးခဲ့ၾကေသာ နင္းျပားျပည္သူမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာမရေစရန္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွ ပုဒ္မမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ကာ ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ခ႐ုိနီႀကီးမ်ား၏ ညည္းတြားမႈေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ဆုေၾကး အေလာတႀကီးေပးသနားမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက်အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး မဲေပးခဲ့ၾကေသာ နင္းျပားျပည္သူမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာမရေစရန္ အခြန္ေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွ ပုဒ္မမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ကာ ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၀င္ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က အခ်ိန္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေငြပမာဏျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ေရာကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္သည္ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီ မတ္လတြင္ ေဒၚလာေစ်း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ေမလအလြန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာမွ ယခု ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၀၀ မွ ျပန္မဆင္းေတာ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအတြက္ ဘယ္သူ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံခဲ့လဲ။ တာ၀န္ယူဖုိ႔ေ၀းလုိ႔ ကုိယ္လုပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အတုိင္း မိွန္းေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိတာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိတဲ့ အေလ့အထေတြကုိ ဒီဘက္ေခတ္မွာ အဆက္ျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါၿပီ။ အခု ဒီလုိထပ္မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ရဖုိ႔ ဒီဟာကုိ ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတာကုိ ပုဒ္မတစ္ခု စာေၾကာင္း ၁၀ ေၾကာင္းေလာက္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္တင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္နဲ႔ အခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဦးကုိ ေျခာက္မိနစ္နဲ႔ ကေမ်ာကေသာ ေဆြးေႏြးအင္ဒုိနဲ႔ဆုိ လမ္းႀကိတ္စက္နဲ႔ ၿပိဳင္ကားလုိ Speed က ကြာလွပါတယ္။ အခုဥပေဒက အျဖစ္သေဘာသာရွိၿပီး ဒါကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အဖဲြ႕အစည္းကလည္း ကုိယ့္ေလာက္ေတာင္ ကုိယ္မႏုိင္တဲ့ လူေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ အဖဲြ႕ျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေတြ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္လာခဲ့ရင္ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ကုိယ့္လႊတ္ေတာ္လည္း တာ၀န္မကင္းတာမုိ႔ ေျပာဆုိေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေငြမည္း၊ အဂတိ တရား၊ ပနားမားေပပါထဲက လွ်ဳိ႕၀ွက္အေကာင့္၊ လက္ႀကီးသမားေတြ၊ မေကာင္းတာမွန္သမွ် ေရႊခါးပတ္၊ ေငြခါးပတ္ ခ်န္ပီယံဆု ေတြပဲခ်ိတ္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ခ႐ုိႀကီးေတြ၊ သူေဌးႀကီးေတြရဲ႕ ညည္းတြားသံေၾကာင့္ဒီလုိ အေလာတႀကီးနဲ႔ အခြန္ေရွာင္ ဆုေၾကးေပးသနားမယ့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက် အခြန္ထမ္းေတြ၊ ၂၀၁၅ မွာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ နင္းျပားျပည္သူေတြကုိ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဖို႔ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက အေသအခ်ာ ေတြးဆၿပီး ေလာေလာဆယ္ဒီပုဒ္မေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ မူလဥပေဒၾကမ္းက ပုဒ္မ ၂၅၊ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက အသစ္ျဖည့္စြက္လုိက္သည့္ အခန္း (၈) မွ ပုဒ္မအားလုံးကုိ ယခုဥပေဒမွ ယာယီျဖဳတ္ထုတ္ကာ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး သီးျခားဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း  ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီပ႐ုိဂရမ္ရဲ႕ အဓိကကရည္ရြယ္ခ်က္က အခြန္ေရွာင္သူေတြဆီက အခြန္ရေအာင္ အျမန္ေကာက္မွာျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔စဥ္းစားေတြ ေ၀ခ်ိန္မရေအာင္ အခ်ိန္တုိတုိထားမယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြျဖစ္လုိ႔ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ထားတဲ့ မက္လုံးေပးမယ္။ ဒီမုန္႔ကုိ မယူရင္ေနာက္မွာ တုတ္ပဲရမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေနာက္က်ရင္ခ်မွတ္မယ့္ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ေၾကညာမယ္။ ဒါအႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာပါပဲ။  တုိင္းျပည္ဘယ္လုိတုိးတက္မယ္ ဘာညာဆုိတာ အေျပာသာရွိတာပါ။ တစ္ခဏတာ အခြန္ရလုိက္ေပမဲ့ ေရရွည္မွာေတာ့ ဒီလုိအခြင့္အေရး ေနာက္တစ္ခါလာဦးမလားလုိ႔ ေမွ်ာ္တဲ့အခြန္ေရွာင္သူေတြ မ်ားမလာေအာင္ အႀကိတ္အနယ္ ထိန္းေနၾကရတာပါ။ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္ Impact မ်ားတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္ တစ္ခုကုိ အတိအက်နဲ႔ အတည္ျပဳရတဲ့ အခြန္အေကာက္ဥပေဒနဲ႔ ေရာၿပီးတင္တာလဲလုိ႔။ ဒီတစ္ခုတည္းကုိက အင္မတန္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥပါ။ ဒီလုိ ေရာၿပီးတင္ေတာ့ အခြန္အေကာက္ဘက္လည္း မလွည့္ႏုိင္၊ ဒီအေပၚမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ထဲေတာင္ တစ္မ်ဳိးခံစားရပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးရလမ္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြမ်ား၊ ေျမ၊ အိမ္၊ ေရႊ၊ စိန္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ေပးေဆာင္ပါက သံုးရာခုိင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္႐ုံျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၂၅ ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၀င္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေဆြးေႏြးသည္။

“ဒီပုဒ္မကုိ ေရးဆဲြသူေတြက ဘယ္ Idea နဲ႔ ေရးဆဲြတယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ သုိ႔ေပမဲ့ ဒီဟာသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္မွာ ဆုိးက်ဳိးေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္မယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြေတြ၊ ဘ႑ာေငြေတြ အမ်ားႀကီးလုိတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုိတဲ့အတြက္ ဘယ္သူေတြက ေလာ္ဘီလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းတယ္ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ျပင္ပမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ဂယက္ ႐ုိက္ေနပါတယ္။ မူလဥပေဒၾကမ္းအတုိင္းသာ အတည္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြအမ်ားစုက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ တစ္ခ်ိန္က လက္လုပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။  အခုခပ္မ်ားမ်ားက လက္လႈပ္ရင္ေတာင္ ပါးစပ္မလႈပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒီလုိရွိ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူတစ္စုေၾကာင့္၊ လူနည္းနည္းေလးေၾကာင့္၊ ခ႐ုိနီတစ္စုေၾကာင့္သူတုိ႔ ၀င္ေငြေတြကုိ ေငြမည္းေတြကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းရတာနဲ႔ ဒါကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ထီလက္မွတ္၀ယ္သလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေငြမည္းရွိတဲ့သူေတြ တရားမ၀င္ေငြရွိတဲ့သူေတြဟာ ထီလက္မွတ္လုိက္ ၀ယ္ၾကပါတယ္။ ငါးသိန္းဆု၊ ၁၀ သိန္းဆု၊  သိန္း ၅၀ ဆု စသျဖင့္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ထီလက္မွတ္ကုိျပၿပီးေတာ့ အကုန္သုံးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ ဒီဟာကုိ တရား၀င္ေငြ လုပ္လုိက္ရင္ သူတုိ႔မွာ ရွိတဲ့ေငြရဲ႕ပမာဏ ဘယ္ေလာက္အပ္မယ္ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဥပေဒေတြလည္းမရွိဘူး။ စိစစ္မယ့္အဖဲြ႕ေတြလည္း မရွိဘူး” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးရဲထြဋ္က အခြန္စည္းၾကပ္မႈလုပ္ရာတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေငြမည္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ရသည့္ ၀င္ေငြမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မွ ေငြမည္းမ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေမာင္က “အခြန္ေရွာင္သူေတြအတြက္ အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲကို ျပည္ပကေန တိတ္တဆိတ္၀င္လာမယ့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ ေငြေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအရ ေနာက္ကေန ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ေငြေတြ ၀င္လာႏိုင္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သိမ္းပိုက္၀ယ္ယူတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေသအခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးစိုးသိန္းက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏအနည္းအမ်ား အေပၚအေျချပဳၿပီး အခြန္ႏႈန္းထား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါက အခြန္ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အမည္ခံကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက “အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၂၅ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့၊ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြေတြကို အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရာမွာ အက်ဳိးအျပစ္၊ အေကာင္းအဆိုးေတြမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ အခြန္တိုးလာမယ္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ အခြန္အေျခခံကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မယ္။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပိုေကာင္းလာမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးလာႏိုင္တယ္။ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၀င္ေငြခြန္ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနတဲ့ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မွ်တမႈမရွိဘဲ အခြန္တိမ္း ေရွာင္သူေတြမ်ားစြာ မ်က္ႏွာသာေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အခြန္ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သူေတြကို အထူးနည္းပါးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳတာဟာ ဥပေဒလိုက္နာသူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနသူေတြကို စိတ္အားပ်က္ေစၿပီး အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ဖို႔ လမ္းျပသလို ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအပုဒ္ေလးတစ္ပိုဒ္ ျပ႒ာန္း႐ုံနဲ႔မလံုေလာက္ပါဘူး။ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထပ္မံတင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။