လမ္းမ်ားပ်က္စီးမႈမွာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ ဘီးခြန္မ်ားကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည့္အစား အိမ္စီးကားႏွင့္ကုန္တင္ကားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

ဘီးခြန္မ်ားကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည့္အစား အိမ္စီးကားႏွင့္ ကုန္တင္ကားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီးေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘီးခြန္ကုိ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနဲ႔ ခြဲျခားမယ့္အစားကုိ ဘီးခြန္မွာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္စီးကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ကုိခြဲျခားၿပီးေတာ့ ေကာက္ရင္မေကာင္းေလဘူးလား၊ လမ္းေတြကုိ က်ဳိးေၾကပ်က္စီးေစတာက ကုန္တင္ယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနဲ႔ ခြဲျခားမယ္ဆုိရင္ အိမ္စီးကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြမွာ ဥပမာ အခုစီးတဲ့ကားေတြက အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၃၀၀၀ ၾကားမွာရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဟုိက္ဂ်က္တို႔ ဘာတို႔ဆုိ 600 CC ပဲရွိတယ္။ သူေဆာင္ရတဲ့အခြန္ကနည္းေနတယ္။ ဒီဟာကုိ ျပ႒ာန္းတဲ့အခါ ဒီဟာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံးကားေတြက ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း စီးပြားရွာရတဲ့ကားျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ကားေတြက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထြက္ခ်င္မွထြက္တာ၊ ကုိယ္ပုိင္ကားနဲ႔ ကုန္တင္ကားကုိ ခြဲျခားေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဘီးခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘီးခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလုိက္သည့္ အခြန္အခႏွင့္လမ္း၊ တံတားမ်ားေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြလည္း တုိးတက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေျပာလုိေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ)ဦးေဂးေမာင္က ဆိုသည္။

ဘီးခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္ ကားအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကုိ အေျချပဳသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ဥပေဒတြင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါကုိ အေျချပဳသတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခုသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ဘီးခြန္သုံးစြဲမႈ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းကုိ ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္ ညအိပ္ခြန္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားပါရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မပါရွိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားအား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေကာက္ခံရာမွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၅) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ႏႈန္ထားမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 600 CC ေအာက္ တစ္ရက္လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀၊ 600 CC မွ 1300 CC အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၅၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၇၅၀၊ 1301 CC မွ 2000 CC ထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၂၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္က်ပ္ ၇၃၀၀၀၊ 2001 CC မွ 4300 CC ထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၂၅၀ မွတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၁၂၅ က်ပ္ႏွင့္ 4301 CC ႏွင့္အထိ တစ္ရက္က်ပ္ ၃၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ယခင္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၃၅ က်ပ္၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ဂ်စ္၊ စေတရွင္၀က္ဂြန္၊ မုိက္ခ႐ုိဘတ္စ္က က်ပ္ ၂၃၀၀၊ လုိက္ဗန္ 1500 kg အထိ က်ပ္ ၁၃၈၀၊ လုိက္ဗန္ 1500 kg အထက္ က်ပ္ ၁၄၉၅၊ ပစ္ကပ္ 1000 kg အထိက်ပ္ ၁၃၈၀၊ ပစ္ကပ္ 1000 kg အထက္ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ လုိက္ထရက္ 2000 မွ 3000 kg အထိ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ ထရပ္ႏွင့္ ထရပ္တာေတြအားလုံး 3000 kg မွ 10000 kg အထိက်ပ္ ၁၉၂၀ မွ က်ပ္ ၄၃၂၀ အထိ၊ ထေရလာမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၀ အထက္က်ပ္ ၁၅၆၀၊ ဘတ္စ္ကား 3000 မွ 4000 kg အထိက်ပ္ ၁၈၀၀၊ 4000 kg အထက္က်ပ္ ၂၀၄၀ ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ေဒသမွ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ နည္းလမ္းမွန္စြာ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခြန္ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ဆံုး႐ံႈးေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ေနသည္ကို မတ္ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္မိုးဦး (ၿမိတ္))

ၿမိတ္ေဒသမွထြက္ရွိေနသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ နည္းလမ္းမွန္စြာ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခြန္ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ဆံုး႐ံႈးေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တရားမ၀င္တင္ပို႔ေနျခင္း၊ အခြန္အခမ်ား တိက်စြာမေကာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ဆုံး႐ံႈးေနျခင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္လည္း တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိတ္ေဒသတစ္ခုတည္းကိုပဲ အရင္တြက္ၾကည့္ရေအာင္။ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္မႈက တစ္ရက္ကိုက်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းအထိရွိႏိုင္တယ္။ ဖမ္းဆီးရမိခြန္တစ္ခုတည္းကိုပဲ တြက္ၾကည့္မယ္။ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔စားလိုက္ရင္ တစ္ရက္ကို သိန္း ၁၀၀၀ ႏိုင္ငံေတာ္ကရရွိမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ တစ္လကို သံုးဘီလ်ံႏႈန္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္ တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ ဘီလ်ံ ၃၀ အထိရွိသြားၿပီ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ငါးေလလံေစ်းဖြင့္လွစ္လိုက္ရင္ ဒါေတြဆံုး႐ံႈးေနတာကို ကုစားႏိုင္မယ္လို႔ သိထားေပမယ့္ အခုထိမလုပ္ေသးဘူး။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ။ ဆိပ္ခံတံတားေတြကေန ရေနာင္းကိုဆင္းသြားတာရွိတယ္။ ေကာ့ေသာင္းဘက္ကေန အေခါက္ေခါက္အခါခါဆင္းၿပီး ရေနာင္းကို သြားေရာင္းၾကၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ေခါက္ေလာက္ပဲ အ၀င္ျပလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အင္မတန္မွကို သယံဇာတျပဳန္းတီးၿပီး အခြန္အခေတြလည္း မ်ားစြာနစ္နာေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ အေရးယူမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ေဒသတြင္ရွိေသာ ကမ္းေ၀း၀ါလတ္ ၈၇၁ စင္းတြင္ အစင္း ၇၀၀ မွာ ကုမၸဏီအုပ္စုရွစ္စုမွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အဆိုပါအခ်က္မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားခ်က္မွာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္မႈ၌ ၈၀ ဒသမ ၆ သန္း ကုန္သြယ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္အခရေငြမွာ၌ ၁ ဒသမ ၇ သန္းသာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ၿမိတ္ေဒသမွ ေရထြက္ပစၥည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္အသံုးျပဳ အခြန္ေကာက္ပါက က်ပ္ ၃၀ ဘီလ်ံခန္႔ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၇ ဘီလ်ံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနမႈရွိေနသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ ေလွအစင္းေရမ်ားျပားေနသည္ကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရရွိပဲ ငါးဖမ္းေလွအုပ္စုႀကီးမ်ားကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ခိုးထုတ္ခံေနရသည့္အတြက္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမွာ ၁၂ ရာသီတြင္ ၂၄ နာရီျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆိုပါက ပစၥည္းအခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းကို လက္ခံမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔က သေဘာတူေၾကာင္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

သမား႐ိုးက်ဆန္လြန္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

ပစၥည္းအခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းသည္ ပမာဏ အလြန္နည္းေသာ္လည္း ျမင္သာထင္သာၿပီး အႀကိမ္ေရမ်ားကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆိုပါက ပစၥည္းအခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းကို ၿမိဳ႕ျပေနလူထု ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔က လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ The Asia Foundation ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာ အႀကိဳသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ပစၥည္းခြန္သည္ ပမာဏ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာခြန္ရရွိမႈအေနျဖင့္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမင္သာထင္သာသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးေဆာင္ၾကရျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ အႀကိမ္ေရမ်ား၍ သိသာထင္ရွားသည့္ အခြန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါ အစီရင္ခံစာ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္ရွိထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆိုပါက ပစၥည္းခြန္ကုိ တိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္မည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ အစိုးရအရာရွိမ်ားစြာကမူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္ေပးရျခင္းကို ဆန္႔က်င္စိတ္ ျပင္းထန္ၾကသည္ဟု ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူတစ္ဦးကမူ “အခြန္တိုးေကာက္ဖို႔ ဟုတ္လား။ လမ္းေတြေပၚမွာ ဆူပူတာေတြ ျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္” ဟုပင္ သတိေပး ေျပာၾကားေၾကာင္း အထက္ပါအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ ပစၥည္းအခြန္ကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားအေပၚ စည္ပင္အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ဆန္းစစ္ရန္ အရာရွိ ၃၆ ဦးႏွင့္ စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုကို ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တစ္ဦး၊ ၀န္ႀကီးေလးဦးႏွင့္ အရာရွိ ၂၁ ဦးတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီစစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ထဲက ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြၽန္မတို႔ နဂိုမူလက ယူဆထားတဲ့ အခ်ဳိ႕အရာေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ အံ့အားသင့္ေစတဲ့ အရာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အံ့အားအသင့္ဆံုးအရာကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူေတြကေပါ့ေနာ္။ အမ်ားထင္ျမင္ ယူဆထားသလို အခြန္အေကာက္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ၾကတာမ်ဳိး ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးမရွိဘူးဆိုတဲ့ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္က အံ့အားသင့္ေစတဲ့ အရာျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု မေဟမာန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ဘားအံၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။