အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္၍ ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက Heritage Foundation ၏ 2015 Macro Economic Data ႏွင့္ Index of Economic Freedom အစီရင္ခံစာတို႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀ီကီပီဒီးယားရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးဇယားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး နည္းပါးေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ရရွိမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၄၄၅၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၇ ဒသမ ၆၉ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၉ ဒသမ ၉၉ အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၆၈ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၉၃ သာ ရွိခဲ့သည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈတြင္ မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေစပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းကလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ နည္းလြန္းတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေပမယ့္ အခြန္ရရွိမႈေတြက ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လို အေပးအယူ (Compromise) လုပ္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

တ႐ုတ္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း ကိစၥေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳေရး တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း အခြန္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယခင္က ရရွိခဲ့သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္၊ ျပား အဆင့္မ်ားကို အဆ ၂၀၀ မွ အဆ ၃၀၀ အထိ တိုးျမင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ခင္းမ်ားကို တစ္ဧက က်ပ္ ၁၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ တရား၀င္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိထားေသာ္လည္း ကန္ပိုင္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထြက္သြားသည့္ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာသယ္ ယာဥ္မ်ားကို တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စည္ပင္သာယာဌာနက အႏၲရာယ္ခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္မွ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈႏွင့္ စည္းၾကပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေနအထားအရ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းႏွင့္ လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ တားဆီးမရပါက အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွာ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧကမ်ားကို တိက်စြာ တိုင္းတာျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း၊ သတိလက္လြတ္ ပစ္ထားပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုပါ ထိခိုက္ေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အာဏာရွိသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ား ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ရယူၿပီး ဥပေဒ နည္းလမ္းမက်ဘဲ တ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ားမွာလည္း အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းက “တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကို ဥပေဒထဲကို အရင္ထည့္သြင္းၿပီး အျခားသီးႏွံေတြအတိုင္း သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း ေကာက္ေစခ်င္တာပဲ။ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္လိုတယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ထားတာ ဥယ်ာဥ္ေျမျခံေျမဆိုရင္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ကေန ၃၀၀၀ က်ပ္အထိ ရွိပါတယ္။ ဒါက ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္တာပါ။ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုက လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ အထိသာ ေကာက္ခံႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထြန္းလင္းေအာင္

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြ လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ Online Tax Payment System တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုး၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ ဗဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“တည္ဆဲအခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္၀ိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြကို အထူးအေလးထားၿပီး ဖိဖိစီးစီးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့အခြန္စနစ္ (All Inclusive Tax System) ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိက္႐ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထားေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဳဟာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ အခြန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာအရ လက္ရွိကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းအစား တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (Value Added Tax) ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုုးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တို႔မွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား မည္သည့္အစုိးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိေနသည္ကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခြန္စနစ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ The Asia Foundation ၏ အစီရင္ခံအား အႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္စသည့္ အခြန္စနစ္သံုးခုမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို မည္သည့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိေနသည္ကို ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အခြန္စနစ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ The Asia Foundation ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အႀကိဳသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုလက္ရွိမွာ အခြန္စနစ္က ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီးေတာ့ ဒီလို႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့အခါ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ သူတို႔ျမင္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ အခြန္စနစ္ကို မယံုၾကည္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အခြန္စနစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ သူတို႔ သိနားလည္ေအာင္လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာဆိုအသိေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု The Asia Foundation မွ တာ၀န္ရွိသူ မေဟမာန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ေလ့လာထားသည့္ ေမးခြန္း ၁၁၈ ခုျဖင့္ လူဦးေရ ၁၄၀၀ ကို ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္သံုးခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳရန္ အဖြဲ႕လုိက္ေဆြးေႏြးမႈႏွစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ဘားအံၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တို႔မွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအမ်ားစုအား မည္သည့္အစိုးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ နီးပါးသည္ ၎တို႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက အခြန္မ်ားကို မည္သို႔ သံုးစြဲေနသည္ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရယူလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အခြန္စနစ္ကို နားလည္မႈ အားနည္းေနေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ လက္ခံထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားကို အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးေကာက္သင့္သည္ဟု မထင္ျမင္ေစလိုေၾကာင္း၊ အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြမွာရွိေနတဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေလးေတြ၊ အခြန္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္တာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာ မေပ်ာက္သြားခင္မွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အဲဒါကေတာ့ အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု မေဟမာန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ 2017 Public Expenditure Review အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္မွ ရရွိမႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀) ေအာက္ရရွိသူမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ယင္းပမာဏထက္ပိုေသာ ၀င္ေငြကို အခြန္စတင္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရာ က်ပ္သန္း ၃၀ အထိ ရရွိသူမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္ကိုမူ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်သင့္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္သည္ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆံုးအခြန္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။