အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္၍ ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက Heritage Foundation ၏ 2015 Macro Economic Data ႏွင့္ Index of Economic Freedom အစီရင္ခံစာတို႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀ီကီပီဒီးယားရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးဇယားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး နည္းပါးေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ရရွိမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၄၄၅၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၇ ဒသမ ၆၉ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၉ ဒသမ ၉၉ အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၆၈ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၉၃ သာ ရွိခဲ့သည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈတြင္ မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေစပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းကလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ နည္းလြန္းတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေပမယ့္ အခြန္ရရွိမႈေတြက ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လို အေပးအယူ (Compromise) လုပ္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပး

အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (MCEA) ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းက ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက မိမိ၏ စည္းစိမ္မွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ၀ယ္ယူသူအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးရွိန္၀င္းက ဆိုသည္။

“အာမခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က အခြန္ေလွ်ာ့တာကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ အသင္းကိုယ္စား အာမခံပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းကရတဲ့ အခြန္အခ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ေပါင္းထားပါ။ ဒုတိယ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းကရတဲ့ တိုက္ခန္းေတြက ရတဲ့ေငြ အခြန္အခရတဲ့ေငြ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ၂၀၁၈ မွာ ရမယ့္ေငြ လုိင္းတားလိုက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္ႏႈန္းေတြ ၀ယ္ယူသူေတြအတြက္ ေလွ်ာ့ၿပီးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ အကယ္၍မ်ား ၂၀၁၈ ထက္ကို က်သြားမယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာေငြအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠဌ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖည့္တင္းၿပီးေတာ့ ေလ်ာ္ပါမယ္။ မွတ္ထားပါ။ ဘယ္သူမွ မေလ်ာ္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အသင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ရွိတဲ့ စည္းစိမ္ေတြကို စိုက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းလုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးရွိန္၀င္းက ဆိုသည္။

ဦးရွိန္၀င္း၏ ေျပာစကားကို ကတိက၀တ္အေနျဖင့္ မွတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မွတ္ထားလိုက္မယ္ေနာ္။ အဲဒီလိုေပါ့ေနာ္ ကြၽန္မတို႔ အခြန္အခေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျခားကိစၥေတြလည္း ပါတာေပါ့။ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားတက္တဲ့ အတြက္လည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ ငါးႏွစ္လံုးလံုး ႐ံုးကန္ရက်ဳိး နပ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ဒီလိုပဲ သံုးသပ္ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက အခြန္ေကာက္တယ္ ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ေကာက္လဲ ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးကေတာ့ သိၿပီးသားလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္မထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုရင္ အခြန္အေနနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ သံုးေပးဖို႔အတြက္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခြန္ေတြ ေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြ အတြက္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြန္ေတြ ေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ဒဏ္ေပးခ်င္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရာ ေခြၽးႏွဲစားနဲ႔ ရထားတဲ့ ေငြေတြကေန ျဖတ္ယူခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံအတြက္ သံုးဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံတင္ မဟုတ္ဘူး ႏိုင္ငံတုိင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စကားေျပာစရာ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္င့ံအသံုးစရိတ္အား အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈမွသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သယံဇာတ ေရာင္းခ်ၿပီး ႏိုင္ငံအသံုးစရိတ္အား ရွာေဖြမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ အခြန္အေကာက္ေတြ မရွိဘဲ ရွိတဲ့ သယံဇာတေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြရွာတဲ့ကိစၥမ်ဳိး ကြၽန္မတို႔ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ခုိင္မာဖို႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုလို႔ရွိရင္ အခြန္အေကာက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံအသံုးစရိတ္အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိဖို႔ဟာ အင္မတန္မွ လိုပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြအတြက္လည္း ကြၽန္မတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္မတို႔အခြန္ေတြ မေကာက္ခ်င္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်ရမႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း ဦးေမာင္၀ိတ္ တင္ျပ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း တက္မလာေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုံ႔ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူ ေစပိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က တင္ျပခဲ့ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း တက္မလာေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ (Tax Amnesty) ေပးျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းေတြေရာ လုပ္သားေတြပါ ေလွ်ာ့ခ်ရတဲ့ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းခံရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အေျခခံလုပ္သားေတြဟာ ၀င္ေငြရပ္ဆုိင္း ခံရတာနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း ၀င္ေငြဟာ အဓိက ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးျခင္းကို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ဘာေၾကာင့္ေႏွးေကြးလည္း ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦးမယ္ ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသလဲဆိုရင္ သူတို႔ျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခ နည္းတယ္။ အျမတ္ရႏိုင္ေျခ မ်ားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္လာမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ မေသခ်ာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲက ျပန္ထြက္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာဖို႔ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ အေမခင္ဗ်။ အဲဒီလို ၀င္ေရာက္လာဖို႔ အခ်က္မ်ားစြာ ေလ့လာေတြ႕ရွိတဲ့ အထဲက အခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတုိးႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေခ်းေငြဟာ ၁၃ က်ပ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြဟာ တြက္ေခ်မကိုက္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီဟာကို ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း။ ယာယီအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျခပစၥည္း ၀ယ္ယူရပါတယ္။ ၀ယ္ယူၿပီဆိုတာနဲ႔ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ေနရပါတယ္။ လုပ္ငန္း မစေသးဘူး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခြန္ကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ တင္ျပပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံပစၥည္းေတြ ၀ယ္ရင္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြနဲ႔ ၀ယ္တဲ့သူေတြက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေနရတာျဖစ္လို႔ ဒီ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးဖို႔ကိုလည္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတင္ပါက ကနဦးျမႇဳပ္ႏွံေငြ (Paid-up Capital) ကုိ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း တင္ျပေနရၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ တင္ျပရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းတူ Paid-up Capital ကုိ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပစရာမလိုေၾကာင္း ျပ႒ာန္းေပးေစလိုသည္ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို အသားေပး တင္ျပခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွာ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္ ေငြမ်ားကိုသာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြမ်ားကိုသာ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြရလမ္း ျပႏိုင္သည့္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ပါက အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေပးေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေမာင္၀ိတ္က တင္ျပ ေတာင္းဆိုသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ ကြၽန္မတို႔ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ အဘက္ဘက္က ၾကည့္ရပါတယ္။ တစ္ဖက္တည္းက ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင္ တခ်ဳိ႕အလုပ္ေတြမွာ အလုပ္ေတြ မျဖစ္တာေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ကေန ရပ္ဆုိင္းလိုက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ေနာက္ဆုံးၾကည့္လိုက္တဲ့ Data ေတြအရ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက တက္မလာဘူး ဆိုတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြကို ရပ္ဆုိင္းေနတယ္ ဆိုေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ၀င္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ဘဏ္တုိးႏႈန္းေပါ့။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒါေတြကို မဆံုး႐ံႈးခ်င္ဘူး။ မဆံုး႐ံႈးဖို႔ အာမခံခ်က္ ေစာင့္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ စြန္႔စားရဲရတယ္။ အေအာင္ျမင္ဆံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုမွ ၀င္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားသူေတြ မလုပ္ရဲတဲ့ မလုပ္တတ္တဲ့လုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားတာေတြကို စြန္႔စားၿပီးေတာ့ အတုိင္းအတာ တစ္ခုရွိလုိ႔သာ အင္မတန္မွ ေအာင္ျမင္သြားၾကတာပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္သူကမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းေပါ့။ ေဒၚလာေစ်းဟာ ျပင္ပကမၻာကေန ႐ိုက္ခတ္လာတာ။ ကြၽန္မတို႔က ျပင္ပကမၻာကေန ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလို႔ မရဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စိတ္ပူစရာ မရွိဘူးဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္ေတာ့မွ အာမခံခ်က္ ေပးလို႔မရဘူး။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြကို ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္အခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္ႀကီးမ်ားဟာ အခြန္လြတ္ကင္းမႈေတြ ေပးတာကို သေဘာမတူသူေတြ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာ ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ အခြန္လြတ္ကင္းမႈေတြ မ်ားမ်ားေပးတာဟာ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးဆိုၿပီး အၾကံျပဳတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရက အဘက္ဘက္ကိုလည္း နားေထာင္ရပါတယ္။ အဘက္ဘက္ကိုလည္း ခ်ိန္ဆရပါတယ္။ စီးပြားေရး တစ္ကြက္ကိုလည္း ၾကည့္လို႔မရဘူး။ ႏွစ္ကြက္ သံုးကြက္ကိုလည္း ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္႐ံုမကဘူး။ ကမၻာ့ရဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းကိုလည္း ၾကည့္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားၿပီး တိုင္ပင္ေပးပါ့မယ္။ မလုပ္ဘူး၊ လုပ္မယ္ကေတာ့ ဒီမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖေပးလို႔ေတာ့ မရေသးပါဘူး” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။