၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိပါက ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအတည္ျပဳ

၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိပါက ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အခန္း ၇ တြင္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္းအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ၀င္ေငြအလႊာ ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိအား သုညရာခိုင္ႏႈန္း၊၂,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္မွ ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ အထိ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိအား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္မွ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္အား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၀ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၊ ၂) တို႔အရ အေျခခံ သက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ၀င္ေငြအမ်ိဳးအစား တစ္ခုစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြ ျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္ မပိုေစရ၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပုဒ္မခြဲငယ္(၁၊ ၂) တို႔အရ ေအာက္ပါသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြကို ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မ ခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ႏုတ္ပယ္၍ က်န္ေငြအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ (က) အတူေန မိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦး အတြက္သာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ သားသမီး တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းစီ၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ား မႏုတ္မီ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္မွတစ္ပါး ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျပည္ပတြင္ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းစဥ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ အထိ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ်  ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳရ။ ထိုသို႔ စည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳသျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံ အထာက္အထားကို ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီလိုက္ အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ ျပဳျခင္းကို သီးျခားဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ကို မူလအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္ပါက အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 

၁၅၀၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီအထိ ဗင္၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ၀က္ဂြန္၊ Coupe အမ်ဳိးအစား ကားမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ

၁၅၀၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီအထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ၀က္ဂြန္ကားမ်ား၊ Coupe ကားမ်ားအား အထူးကုန္စည္ခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဥပေဒၾကမ္း၏  အပိုဒ္ ၁၁၊ အပိုဒ္ခြဲ(က)အပိုဒ္ခြဲ ငယ္ (၃) ဇယားအမွတ္စဥ္ ၁၅ (က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Double cab 4 Door Pickup မွ အပ ၁၅၀၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ၀က္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ Coupe ကားမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား ၀ယ္ယူစီးနင္းႏိုင္သည့္ အိမ္သံုးကား အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ က်သင့္ေစရမည့္အစား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး သေဘာမတူသူ မရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကားအမ်ဳိးအစားမ်ားအား အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အထူးကုန္စည္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည့္ Double cab 4 Door Pickup မွအပ ၂၀၀၁ စီစီမွ ၄၀၀၀ စီစီအထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ၀က္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ Coupe ကားမ်ားအား မူလျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ Double cab 4 Door Pickup မွအပ ၄၀၀၁ စီစီ ႏွင့္အထက္ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ၀က္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ Coupe ကားမ်ားအား အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ မူလဥပေဒၾကမ္း အတိုင္းထားရွိကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က “ဒီကားအမ်ဳိးအစားေတြကို အခြန္ႏႈန္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိေတာ့လည္း အခြန္မေဆာင္ဘဲနဲ႔ ရွိေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတြက ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ အခြန္ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ၀င္လာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အျပင္မွာ အခြန္မေဆာင္ဘဲနဲ႔ ရွိေနတဲ့ကားေတြ အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အခြန္မေဆာင္ဘဲရွိတာ။ ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကားေတြလည္း ရွိေနတာပဲေလ။ ဒါေတြကေတာ့ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကားေလာက အေနနဲ႔ကလည္း အခြန္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ရွိလာတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုိၿပီးအခြန္ရလာမယ္။ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးလုိက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပုိၿပီးအခြန္ပုိရလာမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က “၁၅၀၁ စီစီကေန ၂၀၀၀ စီစီထိဆိုတာက ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အမ်ားဆံုး အိမ္စီးကားျဖစ္တယ္။ လူေတြအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိး အစားထဲမွာ မပါဘူး။ လုပ္ငန္းသံုး၊ မိသားစုသံုးကားေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တာ။ အဲဒီလို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ အခြန္ေတြပိုရလာမယ္။ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူေတြ ပိုမ်ားလာမယ္။ ဇိမ္ခံကားေတြကို တတ္ႏိုင္လို႔ ၀ယ္စီးတဲ့သူေတြ အတြက္က်ေတာ့ အခြန္ေပးဖို႔ အပန္းမႀကီးေလာက္ဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဇိမ္ခံကားေတြရဲ႕ အခြန္ကို မေလွ်ာ့ဘဲ အရင္အတိုင္းပဲ ေကာက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မအား ထည့္သြင္းမည္၊ မသြင္းမည္ကို ယေန႔က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မအား ထည့္သြင္းမည္၊ မသြင္းမည္ကို ယေန႔ (မတ္ ၂၀ ရက္) တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ (မတ္ ၂၀ ရက္) တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ထပ္မံေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ပုဒ္မ အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အဆိုတင္သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ စတင္အသက္၀င္မည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ပထမေျခာက္လတြင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း က်သင့္ေစရမည္ဟု ပါရွိၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအစား အခန္းအသစ္ တစ္ခုျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ သံုးမ်ဳိးခြဲၿပီး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ပုဒ္မကို အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒအသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မကို က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မတ္ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မူသေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အား ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းရာတြင္ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳသည့္အခါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မသည္ ထည့္သြင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ပုလဲမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပသြားတာကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ကေတာ့ လူေတြအားလံုးေျပာေနတဲ့ ကိစၥေလ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက Annual Law ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းမယ္။ ဒီထဲမွာပါေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အခြန္အေကာက္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ တင္ျပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာအတြက္ကို ခြင့္ျပဳတယ္။ အားလံုးထဲမွာ ျပည္သူလူထုေတြထဲမွာ အျငင္းပြားေနတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ျပင္ထားတဲ့ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၃ ကေန ပုဒ္မ ၃၈ အထိကိစၥကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာအတြက္ နာယကႀကီးက ေျပာမသြားဘူး။ ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီကိစၥကို ေျဖၾကားမသြားတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ပါမလာေတာ့ဘူးလို႔ နားလည္ထားတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အသက္၀င္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္ရရွိမႈ ၃၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားရာတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ရရွိထား ျမစ္ႀကီးနား မတ္ ၁၇ ရက္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္ေငြရရွိမႈ ၃၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားရာတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စီမံ၊ ဘ႑ာႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကုန္သြယ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ေအာင္ဘာေလခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၂၂၇ ဘီလ်ံလ်ာထားရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္အထိ က်ပ္ ၂၀ ဒသမ ၅၀၃ ဘီလ်ံသာရရွိသျဖင့္ လ်ာထားခ်က္၏ ၅၉ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဦးေ၀လင္းက “လ်ာထားခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခြန္ေငြရရွိမႈက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း မရွိဘူး။ ခရီးသြားတိုးတက္လာတာ မရွိဘူး။ အခုတိုးတက္လာတာက တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းနဲ႔ ဖရဲစိုက္ခင္း ေတြဘက္က အခြန္တိုးလာတယ္။ လယ္ခြန္ေတြလည္း တိုးတက္စိုက္ပ်ဳိးတာ မရွိဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ သံုးႏွစ္စာေလာက္ ၀င္ေငြခြန္ေတြေကာက္တာ။ အထူးကုန္စည္ခြန္က က်ပ္တစ္သန္းကေန က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇၀ အထိ ေကာက္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ အေကာက္ခြန္မွာ ၂၂ ဘီလ်ံ လ်ာထားတာ ၃၂ ဘီလ်ံအထိ ေကာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေကာက္ခြန္ေငြေတြကို ျပည္ေထာင္စုကို အမ်ားစုအပ္ရတာေပါ့။ ျပည္နယ္ကသံုး လို႔ရတဲ့အခြန္က အနည္းအက်ဥ္းပဲရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားရင္ေတာ့ လမ္းပြင့္စရာ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ေငြ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ လ်ာထားေသာ္လည္း ၃၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ားေပၚထြက္လာေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ႏိုင္ေရး၊ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၅ အား က်င့္သုံးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ဆုိပါက ပုိျပည့္စုံမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစု လက္ခံထား

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Myanmar Union Parliament)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၅ အား က်င့္သုံးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ဆုိပါက ပုိျပည့္စုံမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုက လက္ခံထားေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္အေကာက္ကလည္း အခုဟာက လုပ္တာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဆုိေတာ့ ဒီေျခာက္လပဲ လုပ္တာေပါ့။ ေျခာက္လ လုပ္တဲ့အခါ မွာ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ (Tax Amnesty) ကုိ ေျခာက္လထဲမွာ ထည့္မယ္ဆုိရင္ သိပ္မျပည့္စုံဘူး။ တင့္လည္း မတင့္တယ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီသေဘာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ ၾကားနာတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းလည္း ၾကားနာတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဖ်က္ျခင္း၊ မဖ်က္ျခင္းက အစီရင္ခံစာ တင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ဖုိ႔ မဖ်က္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္မယ္ တစ္အခ်က္။ ဖ်က္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အရင္အတုိင္း ထားရမွာေပါ့။ အဲဒီလုိရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဒီဥစၥာက ဒီအထဲမွာ က်င့္သုံးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့။ သီးျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိျပည့္စုံမယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုက လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီအတုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပမယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ မူလဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အသစ္ျဖည့္စြက္လုိက္သည့္ အခန္း ၈ ရွိ ပုဒ္မအားလုံးကုိ ျဖဳတ္ၿပီး သီးျခား ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

“အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ (Tax Amnesty) နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိတယ္။ ကမၻာမွာ ႏုိင္ငံ ၄၀ ေလာက္က Tax Amnesty က်င့္သုံးခဲ့ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ Tax Amnesty မွာ ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဒီေပၚမွာလည္း တည္ေနတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ႐ႈပ္ေနတာက သိတဲ့အတုိင္းပဲ။ တရားမ၀င္ရတဲ့ ေငြေၾကးေတြ ရွိတာေပါ့။ ပုဒ္မ ၂၅ ဆုိတာ Tax Amnesty ကုိပဲ ေျပာတာပါ။ ဆုိေတာ့ အခြန္ကုိ ဒါကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဲဒီအပုိင္းမွာက အခုဟာက ပုဒ္မတစ္ပုိဒ္ တည္းနဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ မရဘူးဆုိ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းအေနနဲ႔ အခန္း (၈) ဆုိၿပီးေတာ့ ပုဒ္မေတြ ခြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္။ Tax Amnesty နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း မွန္တယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အတုိင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ဆုိသည္။

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက “ပုဒ္မ ၂၅ ဖ်က္လုိက္ရင္ အခန္း (၈) က မလုိေတာ့ဘူး။ အဲဒါကုိ မူလအတုိင္း ထားမယ္ေပါ့။ အရင္ႏွစ္ကအတုိင္း ထားမယ္ေပါ့။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဘယ္ပုံစံနဲ႔ ေရးဆြဲသင့္တယ္ ဆုိတာလည္း တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးတဲ့အပုိင္းေတြ ရွိတယ္။ ေထာက္ျပၿပီးေတာ့။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ ေျမာက္ေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ မူသေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ထမ္းေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္လာၿပီး လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းမွာ မမွ်တေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ျပည္သူမ်ား လိုလိုလားလား အခြန္ထမ္းေဆာင္လာေစရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုး ျမႇင့္လာေစရန္၊ အခြန္ေရွာင္ေနသည့္ အေျခအေနမွ အခြန္ေဆာင္လာေစရန္ လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံေနမႈအစား သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားသာ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပုဗၺသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရည္မြန္ (ခ) ေမာင္တင္သစ္က ေျပာၾကားၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ ထမ္းေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္လာကာ လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းမွာ မမွ်မတျဖစ္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အခြန္ေပးေဆာင္လာေစရန္ စြဲေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး အခြန္ႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ လူနည္းစုထံမွ အခြန္ရရွိေအာင္ ေကာက္ခံေနမႈအစား အခြန္ႏႈန္းနည္းနည္းျဖင့္ လူမ်ားစုထံမွ အခြန္မ်ားမ်ားရရွိလာေစရန္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ ဦးရည္မြန္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ႏႈန္းျမင့္တယ္။ တစ္နည္းအား ျပည္သူက မသထာဘူးဆိုရင္ အခြန္ေရွာင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အခြန္ႏႈန္းသင့္တင့္မွ်တမွသာ အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြ တုိးပြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံုမွန္စည္းၾကပ္ေနတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ ပုဒ္မ ၁၉ (ဂ) ဇယားပါ။ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရတဲ့ႏႈန္းထားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလႊာေျခာက္လႊာခြဲထားၿပီးေတာ့ ပထမအလႊာကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ ဒုတိယအလႊာကစၿပီး ၅၊ ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား စည္းၾကပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကို ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅ အနည္းဆံုး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေလွ်ာ့ခ်စည္းၾကပ္မယ္ဆို ျပည္သူေတြပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားလာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ဦးရည္မြန္က ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီက ၎တို႔ ရဲ႕အျမတ္ေငြေတြကို ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုပါက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ တရား၀င္အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မမွ်မတ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို မမွ်မတမႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြအေနနဲ႔  အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အခြန္ေရွာင္လိုမႈမ်ား တိုးပြားလာကာ ရရွိလာတဲ့ အျမတ္ေငြေတြကိုစည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ၀င္ေငြအျဖစ္ အခြန္ေပးေဆာင္လိုမႈမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိတဲ့ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရဆိုသည့္ အခ်က္ပါေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ၀န္နဲ႔အား မမွ်တဲ့အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ မသမာမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ ယူဆမိပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္

ျပည္တြင္းအခြန္ကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့မႈကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ ဗဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“တည္ဆဲအခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္၀ိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြကို အထူးအေလးထားၿပီး ဖိဖိစီးစီးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ အခြန္ ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့အခြန္စနစ္ (All Inclusive Tax System)  ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိက္႐ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ အခြန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္ရွိကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံျခင္းအစား တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (Value Added Tax) ကို  ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခ ပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေန တယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာ ရေငြတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ ရွိရင္ရွိေပါ့၊ အဲဒါမွမရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိတယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificae ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခု ျပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။