၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပ့ါလိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ တစ္လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ သာ သတ္မွတ္သင့္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တင္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုရွိ ကြမ္းယာဆုိင္တြင္ တင္ေရာင္းသည့္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထား သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ တစ္ လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ သာ သတ္မွတ္သင့္ ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကို ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ အထက္ပါအတုိင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၁၊ အပုိဒ္ခဲြ (က)၊ အ ပုိဒ္ခဲြငယ္ (၃)၊ ဇယားအမွတ္စဥ္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆးေပါ့ လိပ္လုပ္ငန္းသည္ စက္ကိရိယာ အသုံးမျပဳသည့္ အိမ္တြင္းလက္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစရန္ လိုအပ္ ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ုိးရာအေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ မိ႐ုိးဖလာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ ယခုအဆုိျပဳထားသည့္ အခြန္ ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္ အတြက္ အခြန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျခင္း ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ ႏႈန္းဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္  ေဆးေပ့ါလိပ္ တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ၂၅ ျပား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပ့ါလိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ တစ္က်ပ္အျဖစ္ အဆုိျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ေလးက်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္  ၇၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ကိုးက်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်း သည္ ၇၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀ အဆင့္ ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၃ က်ပ္ႏွင့္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၉၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၆ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေျခာက္က်ပ္ ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၄ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ ၈၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၉ က်ပ္ႏွင့္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်း သည္ ၁၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ လွ်င္ အခြန္ ၂၁ က်ပ္အျဖစ္ အဆုိ ျပဳထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး ေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ထူး ျခားခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိကာ ပထမအ ခ်က္မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ယခင္က ၀င္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေပးထားေသာ ၀င္ေငြပမာဏကုိ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားႏွင့္ စိန္ႏွင့္ျမအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရႊစင္ ေရႊတံုးမ်ားႏွင့္  စိန္ႏွင့္ ျမအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၏ အထူးကုန္စည္ခြန္က႑တြင္ စီးကရက္၊ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၀ိုင္တို႔ကို အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား တုိးျမႇင့္ထားေသာ္လည္း စိန္ႏွင့္ျမကိုမူ အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ “စိန္ႏွင့္ျမမွအပ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း”  ေပးေဆာင္ရန္ “စိန္ႏွင့္ျမမွအပ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ား၊  စိန္ႏွင့္ျမမွအပ လက္၀တ္ရတနာတြင္ စြဲကပ္ထားသည့္ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားၿပီး စိန္ႏွင့္ျမ အ႐ိုင္းထည္မ်ားႏွင့္ အေခ်ာထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၄ (က) တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

စိန္ႏွင့္ျမတို႔အေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတံုးတို႔အေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္သာ စိန္ႏွင့္ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိန္ႏွင့္ျမတို႔သည္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိသျဖင့္ တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒအရ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ အေပၚတြင္ အထူးကုန္စည္ခြြန္ ေကာက္ခံရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈ အေပၚတြင္သာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတံုးကဲ့သို႔ ကုန္စည္အား ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေငြေၾကးကဲ့သို႔ တန္ဖိုးသတ္မွတ္၍ အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ေရႊစင္ေရႊတံုး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈတိုင္းအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းတို႔သည္ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအား ေစ်းဖြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ မျပဳႏိုင္ဘဲ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈအား ထိခိုက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို သြယ္၀ိုက္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးခိုင္မာမႈကို အထိုုက္အေလ်ာက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြည္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရႊေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိန္ႏွင့္ျမတို႔အား အထူး ကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမရိွသည့္အတြက္ ျပည္ပမွစရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ တရား၀င္ တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လက္ခစားေက်ာက္ေသြး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေသြး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျပဳေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေသြးပညာရပ္ ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပတၱျမားကဲ့သို႔ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ပါကုန္ေခ်ာကုန္စည္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာာအဆင့္မီ ကုန္ေခ်ာကုန္စည္ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါက ေစ်းႏႈန္းပိုုမိုရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စိန္ႏွင့္ ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခြန္ႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိကာလႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအား ယခင္ႏွစ္အတုိင္း သတ္မွတ္ထား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအား ယခင္ႏွစ္အတုိင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီး ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) ၀င္ ေငြခြန္အခန္းတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္း အထိ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိၿပီး ထိုသို႔ စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳ သျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္ အထား ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအျဖစ္ တစ္က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၂,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊၂၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ  ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ အထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းေစကာမူ မည္သူမဆို ေျမငွားရမ္းျခင္း၊ အေဆာက္အအံု ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အခန္းငွားရမ္းျခင္းတို႔မွ ရရွိေသာ စုစုေပါင္းငွား ရမ္းခရေငြအေပၚ ပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ၿပီး က်န္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ သီးျခားစည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  ထပ္မံစည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားျဖစ္ပါက အခြန္ထမ္း အမ်ဳိးအစားအလိုက္ သီးျခားသတ္ မွတ္ေပးထားေသာ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္ ႏုတ္ပယ္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ(ဂ) ဇယားပါ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤပုဒ္မပါ၀င္ ေငြခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြရရွိသူ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြအမ်ဳိး အစားတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခား၀င္ေငြခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ၀င္ေငြ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အ တြက္ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳ ေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္မပိုေစရဟုလည္းေကာင္း၊ ၀င္ ေငြခြန္ဥပေဒပါ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ ၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ႏုတ္ပယ္၍ က်န္၀င္ေငြအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အတူေနမိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးအ တြက္သာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ သား သမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းစီျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပ ေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သက္သာခြင့္မ်ားမႏုတ္မီ စည္းၾကပ္ မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအ ေပၚ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို အေျခ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္၀င္ ေငြမွ ၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြရွိပါက ယင္း၀င္ေငြအား ႏုတ္ ပယ္ၿပီး က်န္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း  ေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚတြင္လည္း ေကာင္း၊ ၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြအ ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အသံုး ျပဳသည့္ ၀င္ေငြအားလံုးအေပၚ  ၀င္ ေငြရလမ္းအတိအက် တင္ျပႏိုင္ပါ က ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း သည္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္း မ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါ ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဘဲ ၀င္ေငြက်ပ္  ၁-၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၀င္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁-၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္အထက္ အား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖင့္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ အခြန္ က်ပ္ ၁၅၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ေကာက္ခံထားၿပီး ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၈၀ ေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၅၃၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ အခြန္ အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိမႈ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၅၃၃ ဒသမ ၁၄၈ ဘီလ်ံျဖစ္သျဖင့္ လ်ာထားခ်က္၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေန ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ-စက္တင္ဘာ ကာလအတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၂၁၀၀ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ေကာက္ခံရန္ ေမွ်ာ္မွန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဇူလုိင္လကုန္အထိ က်ပ္ ၁၅၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေကာက္ခံရရွိမႈတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္က႑မွ က်ပ္ ၂၈၇ ဒသမ ၇၆၆ ဘီလ်ံ၊ သမ၀ါယမက႑ မွ က်ပ္ ၀ ဒသမ ၃၉၈ ဘီလ်ံႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ က်ပ္ ၁၂၄၄ ဒသမ ၉၈၄ ဘီလ်ံပါ ၀င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ အခြန္တစ္မ်ဳိးခ်င္း ေကာက္ခံရရွိမႈအေျခအေနမွာ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ၅၈၀ ဒသမ ၈၁၃ ဘီလ်ံ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၅၃၈ ဒသမ ၅၈၃ ဘီလ်ံ၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ က်ပ္ ၃၂၆  ဒသမ ၆၁၈ ဘီလ်ံ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၂၄၆ ဘီလ်ံ၊ ေအာင္ဘာေလသိန္း ဆုခြန္ ၃၂ ဒသမ ၈၈၈ ဘီလ်ံတုိ႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ-စက္တင္ဘာ ၾကားကာလအတြင္း အခြန္အရပ္ရပ္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၇၉၁ ဘီလ်ံေကာက္ခံရန္ လ်ာထား ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ၈၆၃ ဘီလ်ံ၊ ကုန္ သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၆၉၂ ဘီလ်ံ၊ အထူး ကုန္စည္ခြန္ က်ပ္ ၄၃၁ ဘီၤလ်ံ၊ တံဆိပ္ေခါင္း ခြန္ ၂၇ ဒသမ ၉၈ ဘီလ်ံ၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုခြန္ က်ပ္ ၄၀ ဘီလ်ံအထိရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈပမာဏမ်ားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၉၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၇၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ က်ပ္ ၄၄၅၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီ လ်ံ (ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ) ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ လတာၾကားကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ဧၿပီ-စက္တင္ဘာ ေျခာက္လတာၾကားကာလ တြင္ က်ပ္ ၂၇၉၁ ဘီလ်ံေကာက္ခံရန္ ခန္႔ မွန္းထားသည္။

အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း (မူလခန္႔ မွန္းေျခ)၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီ -စက္တင္ဘာ ၾကား ကာလတြင္  ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း (မူလ ခန္႔မွန္းေျခ) ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ သည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေလး  ႏွစ္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္က်ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔အခြန္ေကာက္ခံမႈျမင့္ တက္လာေသာ္လည္း အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွစ ၍ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံရရွိသည့္ အရပ္ရပ္အခြန္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအား ပစၥည္းခြန္ (Property Tax) အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေကာက္ခံမည္

ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းအား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္တြင္း ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံရရွိသည့္ အရပ္ရပ္အခြန္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ညီမွ်ေသာေငြအား ပစၥည္းခြန္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒကုိ ဆြဲေပးတယ္။ အခုက ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ဆီက ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္မယ္ဆုိတဲ့ ပုံစံကုိ ခ်ေပးတယ္။ စည္ပင္အခြန္ဌာနတုိ႔ကုိ သီးျခားခြဲထုတ္လုိက္တယ္။ ဌာနေတြကုိ ျခဳံလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ၁၀ ဖြဲ႕ပဲရွိေတာ့တယ္။ အရင္က ၂၂ ဖြဲ႕ရွိတယ္။ အခြန္ဌာနကုိ သီးျခားေတာ့ လုပ္ထားတယ္။ အခြန္ဌာနတုိ႔ စစ္ေဆးေရးဌာနတုိ႔ကုိ သီး ျခားလုပ္ထားတယ္}} ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ပစၥည္းခြန္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္ထံမွ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နမိတ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္ အရပ္ရပ္အခြန္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကုိ ပစၥည္းခြန္အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပစၥည္းခြန္၊ ေျမခြန္၊ ေျမခမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ခြန္မ်ား၊ ေရခြန္၊ ေရဖိုး၊ ေရခ၊ မိလႅာခြန္၊ မိလႅာခ၊ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးခြန္၊ အမ်ားသုံးအိမ္သာခြန္ႏွင့္ အေထြေထြအခြန္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဘီးခြန္၊ ညအိပ္ခြန္၊ လမ္းအသုံးျပဳခႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ေစ်းမ်ား၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ ကပြဲ႐ုံမ်ား၊ အပန္းေျဖရိပ္သာမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မဂၤလာခန္းမမ်ား၊ ရပ္နားခ ရယူထားေသာ ယာဥ္ရပ္နား အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ အားကစားကြင္းမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တုိက္မ်ား၊ ဂုိေဒါင္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း သေဘၤာက်ဥ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ တည္းခုိခန္းမ်ား၊ အေပါင္ဆုိင္မ်ား၊ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ဆီသုိေလွာင္႐ုံ၊ သုိေလွာင္ကန္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ပြဲ႐ုံမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အခန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေသာ ေျမမ်ား၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ပစၥည္းခြန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမျပဳခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအတြက္ျဖစ္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ေကာ္မတီပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေျမမ်ား၊ သခ်ဳႋင္းေျမမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုိးရေဆး႐ုံ၊ ပရဟိတရိပ္သာ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒကုိ ဇြန္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒပါ အခန္း၊ အပုိဒ္ခဲြ၊ အပုိဒ္ခဲြငယ္မ်ား၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

အခြန္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူသည့္ အခြန္သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေပးေခ်ေငြမ်ားအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အခြန္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိေပးေဆာင္ရမည့္ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူသည့္ အခြန္ (၀င္ေငြခြန္အား ႀကိဳတင္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္) သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လစာေခါင္းစဥ္မွအပ သတ္မွတ္ေပးေခ်ေငြ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူက ေငြထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားအတုိင္း က်သင့္ေသာ၀င္ ေငြခြန္ကုိ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတုိးေပးေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လုိင္စင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပုိင္အခြင့္အေရးစသည္တုိ႔ကုိ အသံုးခ်ခြင့္ျပဳမႈဆုိင္ရာေပးေခ် ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက တင္ဒါစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလလံစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းၿပိဳင္ေခၚယူသည့္ စနစ္သုိ႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔ စုေပါင္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပံုတင္၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕၊ သမ၀ါယမ အသင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားက ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျပည္ပေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံပါ၀င္သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၁^၂၀၁၇ ကုိ ယခုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ပမာဏႏွင့္ ရေနသည့္အခြန္ပမာဏ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အစုိးရအေနျဖင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ပမာဏႏွင့္ ရေနသည့္ အခြန္ပမာဏသည္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဇြန္ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ျပင္ပ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔ခန္႔မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္က တကယ္ရတဲ့ေငြနဲ႔ အဲဒီလုိကြာၾကတယ္။ ကြာတယ္ဆုိတာကလည္း သဘာ၀က်ပါတယ္။ တကယ္ရတာက ဒီေလာက္ပဲရတယ္။ ရသင့္တာက ဒီေလာက္ရ တယ္။ ဥပမာ အခြန္မေကာက္ႏုိင္ဘဲ လြတ္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြ ဘာေတြ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ခုိးထြက္သြားတယ္။ သစ္ေတြ ခုိးထြက္သြားတယ္။ ဒါေတြဆုိရင္ မရဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာမွမရလုိက္ဘူး။ ခုိးထြက္သြားတယ္။ တကယ္တမ္း ဟုိဘက္ႏုိင္ငံေရာက္သြားတယ္။ ဒါေတြက ရသင့္တာေတြ မရဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါေတြက သူ႔ခန္႔မွန္း ခ်က္နဲ႔ သူရွိလိမ့္မယ္။ တိတိက်က်ခန္႔မွန္းဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေတာ့ အျခားေသာႏုိင္ငံေတြက စာရင္းေတြကုိပါ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ခန္႔မွန္းတာမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရေတာ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ယူဆခ်က္ ေတြသာျဖစ္တယ္။ အတည္ျပဳလုိ႔ မရဘူး။ Informal နဲ႔ Formal  နဲ႔က ဒီလုိပဲကြာေနမွာ။ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ တကယ္ရွိတာေပ့ါ။ Informal က ရွိေနတယ္”  ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခြန္မရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ကုန္သြယ္မႈက႑အပါအ၀င္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္သည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အခြန္ေပးသည့္ ဆုိင္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ မေပးသည့္ ဆုိင္မ်ားလည္းရွိၿပီး အဆုိပါကိစၥမ်ားကုိ အခြန္ရေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကေနၿပီး ဗုံးေပါလေအာ သံုးခြင့္ရေနပါလ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိက်တဲ့ အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ရွိဖို႔ေတာ့ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူလတ္တန္းစားကို ၀န္ပိေစျခင္း မရွိတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ အခြန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ အလြန္အေပး အကမ္းရက္ေရာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးလိုၾကေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေပးကမ္းမႈ ညႊန္းကိန္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားေပးကမ္းမႈရက္ေရာၿပီး ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ဟု သေဘာေပါက္ထားပါ လ်က္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္၏သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားခ်မွတ္မႈအား တ႐ုတ္က ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ ရွိ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းၿပီး တံု႔ျပန္

ဇြန္ ၁၅ ရက္က ရွန္ဟိုင္းရွိ 2018 CES ျပပြဲ၌ CT6 Cadillac ကားတစ္စီးေရွ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနစဥ္ (Photo: AP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိေသာ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကို မီးေမႊးခဲ့ရာ ေပက်င္းကလည္း အလ်င္အျမန္ပင္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကို ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ပိုမို၀ယ္ယူသြားမည္ဟု တ႐ုတ္၏ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးမွ်ေျခမညီမွ်မႈ တစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္ေနမႈႏွင့္ ေပက်င္း၏ ရန္လိုေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆိုင္  ရာမူ၀ါဒမ်ားအား ထရန္႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို သက္သာေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ အေမရိကန္သည္ တရားမမွ်တေသာ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးေနမႈကိုဆက္ၿပီး လက္သင့္မခံေတာ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔က တ႐ုတ္အား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းမႈသည္ ကနဦး ေၾကညာခဲ့သည့္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ ကို အျပည့္အ၀ မလႊမ္းျခံဳခဲ့ေပ။ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံတန္ ဖုိးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း ၈၁၈ မ်ဳိးကို ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္၍ သြင္းကုန္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားခ်မွတ္ရန္ သံုးသပ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္လိုက္သီဇာက ေျပာၾကားခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ အထိကို သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားက ႁခြင္းခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး စုစုေပါင္း တန္ဖိုးသည္ ယင္းပမာဏထက္ နည္းပါးႏိုင္သည္။

ေပက်င္းကလည္း ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံအထိ တန္ဖိုးရွိေသာ ၀ါရွင္တန္၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္ သြင္းကုန္  ၅၄၅ မ်ဳိးအား ဇူလိုင္ ၆ ရက္မွ စတင္၍ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား တန္ျပန္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ကုန္ပစၥည္း ၁၁၄ မ်ဳိးကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရေကာင္စီက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ယခင္ ကုန္သြယ္ေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားသည္ အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္၏ေခတ္ ေနာက္က်ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆဲြေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဘံုတံု႔ျပန္မႈေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တ႐ုတ္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ မည္သည့္တန္ျပန္ တံု႔ျပန္မႈမဆို တရားမွ်တမႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္၏ ထပ္မံပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က သတိေပးခဲ့သည္။ ထရန္႔က ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သံမဏိႏွင့္အလူမီနီယမ္သြင္းကုန္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈအား တ႐ုတ္က  ၀က္သား၊ ၀ိုင္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း ၁၂၈ မ်ဳိးအား ဧၿပီတြင္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တုိင္းသည္ အစုိးရထံမွ ရႏုိင္သမွ် အခြင့္အေရးကုိ တစ္ခုမက်န္ ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကိစၥအား မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳတတ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ လုပ္လုိ႔ရ၍ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသည္ အစိုးရထံမွ ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးကို တစ္ခုမက်န္ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကိစၥကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳတတ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ လုပ္လုိ႔ရ၍ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀က္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအ  တြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ ၾကပ္မတ္ ေကာက္ခံေပးႏုိင္ေရး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ တင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တုိင္းဟာ အခြန္ နဲ႔ မကင္းေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ ၾကေပမဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ထံ အခြန္ေပးေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းဟာ လုပ္လုိ႔ရလုိ႔ လုပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံက ရႏုိင္သမွ် အခြင့္အေရးကုိ တစ္ခုမက်န္ ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ကိစၥရပ္ဘက္မွာေတာ့ မသိက်ဳိးကြၽန္ ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ေတြ အခြန္ထမ္း ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ပညာေပး စည္း႐ုံးျခင္းမျပဳဘဲ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီ အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူတရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အခြန္ေျပေက်ေအာင္ ေပးေဆာင္ၾကၿပီး ျဖစ္ မျဖစ္ မည္ သူတို႔ က်န္ရွိၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူထားေၾကာင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း စသည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားနည္းနည္း ျဖင့္ အခြန္အေျခကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္မ်ားျပည့္၀စြာ ေကာက္ခံရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခြန္တိမ္း ေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ အခြန္ဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္း မ်ား၏ မေလ်ာ္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိရၿပီး အခြန္ေၾကြးက်န္ျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ အခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း အသိပညာေပး စည္း ႐ံုးေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းဟုဆုိကာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာရသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဥပေဒႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ႔အခြန္ေငြမ်ား အျပည့္အ၀ မရရွိသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသင့္ ေကာက္ခံထိုက္ေသာ အခြန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံႏုိင္ေရး၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈ အခြန္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈ၊ တရားမ၀င္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအတြက္ အဆုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၉ အရ ႏုိင္ငံသားတိုင္းဟာ အခြန္အေကာက္ေတြကို ေပးေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားလို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ေတြ ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိေရးဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ သာမက ျပည္သူေတြမွာလည္း တာ၀န္ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး ယခုအဆိုဟာ အခြန္ကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံဖို႔ အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြအရ ႏိုင္ငံေတာ္က ရသင့္ရထိုက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လစ္ဟင္းေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး စနစ္တက် ပိုမို ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ဖို႔ တင္ျပရတာျဖစ္တယ္”  ဟု အဆိုရွင္၀က္ လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ၾကပ္မတ္ ေကာက္ခံေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။