အခြန္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူသည့္ အခြန္သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေပးေခ်ေငြမ်ားအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အခြန္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိေပးေဆာင္ရမည့္ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူသည့္ အခြန္ (၀င္ေငြခြန္အား ႀကိဳတင္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္) သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လစာေခါင္းစဥ္မွအပ သတ္မွတ္ေပးေခ်ေငြ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူက ေငြထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားအတုိင္း က်သင့္ေသာ၀င္ ေငြခြန္ကုိ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတုိးေပးေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လုိင္စင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပုိင္အခြင့္အေရးစသည္တုိ႔ကုိ အသံုးခ်ခြင့္ျပဳမႈဆုိင္ရာေပးေခ် ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက တင္ဒါစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလလံစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းၿပိဳင္ေခၚယူသည့္ စနစ္သုိ႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔ စုေပါင္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပံုတင္၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕၊ သမ၀ါယမ အသင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားက ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျပည္ပေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံပါ၀င္သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၁^၂၀၁၇ ကုိ ယခုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ပမာဏႏွင့္ ရေနသည့္အခြန္ပမာဏ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အစုိးရအေနျဖင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ပမာဏႏွင့္ ရေနသည့္ အခြန္ပမာဏသည္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဇြန္ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ျပင္ပ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔ခန္႔မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္က တကယ္ရတဲ့ေငြနဲ႔ အဲဒီလုိကြာၾကတယ္။ ကြာတယ္ဆုိတာကလည္း သဘာ၀က်ပါတယ္။ တကယ္ရတာက ဒီေလာက္ပဲရတယ္။ ရသင့္တာက ဒီေလာက္ရ တယ္။ ဥပမာ အခြန္မေကာက္ႏုိင္ဘဲ လြတ္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြ ဘာေတြ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ခုိးထြက္သြားတယ္။ သစ္ေတြ ခုိးထြက္သြားတယ္။ ဒါေတြဆုိရင္ မရဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာမွမရလုိက္ဘူး။ ခုိးထြက္သြားတယ္။ တကယ္တမ္း ဟုိဘက္ႏုိင္ငံေရာက္သြားတယ္။ ဒါေတြက ရသင့္တာေတြ မရဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါေတြက သူ႔ခန္႔မွန္း ခ်က္နဲ႔ သူရွိလိမ့္မယ္။ တိတိက်က်ခန္႔မွန္းဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေတာ့ အျခားေသာႏုိင္ငံေတြက စာရင္းေတြကုိပါ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ခန္႔မွန္းတာမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရေတာ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ယူဆခ်က္ ေတြသာျဖစ္တယ္။ အတည္ျပဳလုိ႔ မရဘူး။ Informal နဲ႔ Formal  နဲ႔က ဒီလုိပဲကြာေနမွာ။ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ တကယ္ရွိတာေပ့ါ။ Informal က ရွိေနတယ္”  ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခြန္မရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ကုန္သြယ္မႈက႑အပါအ၀င္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္သည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အခြန္ေပးသည့္ ဆုိင္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ မေပးသည့္ ဆုိင္မ်ားလည္းရွိၿပီး အဆုိပါကိစၥမ်ားကုိ အခြန္ရေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကေနၿပီး ဗုံးေပါလေအာ သံုးခြင့္ရေနပါလ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိက်တဲ့ အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ရွိဖို႔ေတာ့ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူလတ္တန္းစားကို ၀န္ပိေစျခင္း မရွိတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ အခြန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ အလြန္အေပး အကမ္းရက္ေရာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးလိုၾကေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေပးကမ္းမႈ ညႊန္းကိန္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားေပးကမ္းမႈရက္ေရာၿပီး ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ဟု သေဘာေပါက္ထားပါ လ်က္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္၏သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားခ်မွတ္မႈအား တ႐ုတ္က ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ ရွိ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းၿပီး တံု႔ျပန္

ဇြန္ ၁၅ ရက္က ရွန္ဟိုင္းရွိ 2018 CES ျပပြဲ၌ CT6 Cadillac ကားတစ္စီးေရွ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနစဥ္ (Photo: AP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိေသာ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကို မီးေမႊးခဲ့ရာ ေပက်င္းကလည္း အလ်င္အျမန္ပင္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကို ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ပိုမို၀ယ္ယူသြားမည္ဟု တ႐ုတ္၏ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးမွ်ေျခမညီမွ်မႈ တစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္ေနမႈႏွင့္ ေပက်င္း၏ ရန္လိုေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆိုင္  ရာမူ၀ါဒမ်ားအား ထရန္႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို သက္သာေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ အေမရိကန္သည္ တရားမမွ်တေသာ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးေနမႈကိုဆက္ၿပီး လက္သင့္မခံေတာ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔က တ႐ုတ္အား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းမႈသည္ ကနဦး ေၾကညာခဲ့သည့္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ ကို အျပည့္အ၀ မလႊမ္းျခံဳခဲ့ေပ။ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံတန္ ဖုိးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း ၈၁၈ မ်ဳိးကို ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္၍ သြင္းကုန္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားခ်မွတ္ရန္ သံုးသပ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္လိုက္သီဇာက ေျပာၾကားခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ အထိကို သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားက ႁခြင္းခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး စုစုေပါင္း တန္ဖိုးသည္ ယင္းပမာဏထက္ နည္းပါးႏိုင္သည္။

ေပက်င္းကလည္း ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံအထိ တန္ဖိုးရွိေသာ ၀ါရွင္တန္၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္ သြင္းကုန္  ၅၄၅ မ်ဳိးအား ဇူလိုင္ ၆ ရက္မွ စတင္၍ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား တန္ျပန္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ကုန္ပစၥည္း ၁၁၄ မ်ဳိးကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရေကာင္စီက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ယခင္ ကုန္သြယ္ေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားသည္ အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္၏ေခတ္ ေနာက္က်ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆဲြေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဘံုတံု႔ျပန္မႈေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တ႐ုတ္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ မည္သည့္တန္ျပန္ တံု႔ျပန္မႈမဆို တရားမွ်တမႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္၏ ထပ္မံပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က သတိေပးခဲ့သည္။ ထရန္႔က ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သံမဏိႏွင့္အလူမီနီယမ္သြင္းကုန္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈအား တ႐ုတ္က  ၀က္သား၊ ၀ိုင္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း ၁၂၈ မ်ဳိးအား ဧၿပီတြင္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တုိင္းသည္ အစုိးရထံမွ ရႏုိင္သမွ် အခြင့္အေရးကုိ တစ္ခုမက်န္ ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကိစၥအား မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳတတ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ လုပ္လုိ႔ရ၍ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသည္ အစိုးရထံမွ ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးကို တစ္ခုမက်န္ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကိစၥကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳတတ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ လုပ္လုိ႔ရ၍ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀က္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအ  တြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ ၾကပ္မတ္ ေကာက္ခံေပးႏုိင္ေရး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ တင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တုိင္းဟာ အခြန္ နဲ႔ မကင္းေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ ၾကေပမဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ထံ အခြန္ေပးေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းဟာ လုပ္လုိ႔ရလုိ႔ လုပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံက ရႏုိင္သမွ် အခြင့္အေရးကုိ တစ္ခုမက်န္ ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ကိစၥရပ္ဘက္မွာေတာ့ မသိက်ဳိးကြၽန္ ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ေတြ အခြန္ထမ္း ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ပညာေပး စည္း႐ုံးျခင္းမျပဳဘဲ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီ အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူတရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အခြန္ေျပေက်ေအာင္ ေပးေဆာင္ၾကၿပီး ျဖစ္ မျဖစ္ မည္ သူတို႔ က်န္ရွိၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူထားေၾကာင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း စသည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားနည္းနည္း ျဖင့္ အခြန္အေျခကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္မ်ားျပည့္၀စြာ ေကာက္ခံရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခြန္တိမ္း ေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ အခြန္ဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္း မ်ား၏ မေလ်ာ္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိရၿပီး အခြန္ေၾကြးက်န္ျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ အခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း အသိပညာေပး စည္း ႐ံုးေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းဟုဆုိကာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာရသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဥပေဒႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ႔အခြန္ေငြမ်ား အျပည့္အ၀ မရရွိသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသင့္ ေကာက္ခံထိုက္ေသာ အခြန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံႏုိင္ေရး၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈ အခြန္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈ၊ တရားမ၀င္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအတြက္ အဆုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၉ အရ ႏုိင္ငံသားတိုင္းဟာ အခြန္အေကာက္ေတြကို ေပးေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားလို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ေတြ ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိေရးဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ သာမက ျပည္သူေတြမွာလည္း တာ၀န္ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး ယခုအဆိုဟာ အခြန္ကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံဖို႔ အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြအရ ႏိုင္ငံေတာ္က ရသင့္ရထိုက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လစ္ဟင္းေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး စနစ္တက် ပိုမို ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ဖို႔ တင္ျပရတာျဖစ္တယ္”  ဟု အဆိုရွင္၀က္ လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ၾကပ္မတ္ ေကာက္ခံေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။