၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပသြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသို႔တင္သြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၇၆ ဒသမ ၁၀၇ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ွာ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဒသမ ၃၀၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၇၄ ဒသမ ၈၈၄ သန္းရွိၿပီး သြင္းကုန္မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၃၆ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၀၉ ဒသမ ၆၃၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၄၆ သန္းတင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၇ ဒသမ ၅၇၉ သန္း တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၅၅ ဒသမ ၇၁၄ သန္း ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ အုပ္စုသံုးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ၂၄ ဒသမ ၈၀၁ သန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၈၈ ဒသမ ၄၉၂ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမ၀တီ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ သံုးပတ္အလိုတြင္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ သြင္းကုန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သ္ုို႔ တင္သြင္းလာသာ ထိုင္းကုန္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္ သံုးပတ္အလိုတြင္ ယခင္ႏွစ္ကာ လတူထက္ ထိုင္းကုန္စည္မ်ား တရား၀င္တင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိကုန္သြယ္မွု အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္သို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွုမွာ ယခင္ႏွစ္က ထက္ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ တရား၀င္တင္သြင္းမွု မွာ  မတ္ ၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ၇၅၉ ဒသမ ၇၅၀ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ကထက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ဒသမ ၀၂၉ သန္း ေလ်ာ့နည္းေနေသးေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္းဌာနမွ မတ္ ၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွအျမန္လမ္း သစ္ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ကုန္သြယ္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယခင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မတ္ ၉ ရက္အထိ  ပို႔ကုန္ (၅၅ ဒသမ ၇၉၉ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ၈၀၇ ဒသမ ၇၇၉ သန္းပါ ျမင့္တက္ခဲ့၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ စုစုေပါင္း ၈၆၅ ဒသမ ၆၇၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ၇၄ ဒသမ ၀၉၂သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ၇၆၉ ဒသမ ၇၅၀ သန္း ကုန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ စံအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ငါး သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဘယေဆးႏွင့္ ႏွမ္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္မႈမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ ၁၃ ဒသမ ၆ ဆေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းသည့္ သြင္းကုန္မ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “အေကာင္းဘက္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္း ၀ယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းလာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္ပပို႔ကုန္အပိုင္းမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အေကာက္ခြန္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ အလွကုန္၊ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သြပ္၊ သံႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ လယ္ထြန္စက္၊ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ၊တရား၀င္တင္သြင္းလ်က္ရွိသလို ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္အႀကိဳ ကုန္စည္အျဖစ္ အရည္အသြးမျပည့္မီေသာ ဘီယာမ်ားကို တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၌ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၾကက္ဥတစ္လံုး တစ္က်ပ္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံမည္ဆိုေသာ သတင္းထြက္ ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္မွၾကက္သား အသည္း၊ ႏွလံုး၊ ပါကင္ထုပ္မ်ားႏွင့္ ၾကက္ဥမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးထာၿပီး မေရာင္းခ်နိုင္သည့္အခြန္မ်ားျဖင့္ ဟန္႔တားျခင္းခံရသည္ဟု ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။