လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ သံခင္းတမန္ခင္း

ဧၿပီ ၃၀ ရက္က လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တို႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးရွည္၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မျငင္းဆိုႏိုင္သည့္နည္းတူ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ ေခတ္ၿပိဳင္အခင္းအက်င္းတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးရွည္ႀကီး ေအာင္ျမင္၊ ထေျမာက္ ခရီးေပါက္ေရးသည္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈတို႔ႏွင့္လည္း ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ စပ္ကူးမပ္ကူး ကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာမႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြညီလာခံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေလးထား၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္းအား ေကာင္းေမာင္းသန္ေရး ဦးတည္လ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာ၊ သံုးသပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ဦးတည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ငါး ႏိုင္ငံ၊ အလွည့္က်အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ထိန္းေက်ာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢႏွင့္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ နည္းနာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ လုပ္ဟန္မ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္ အထူးစီမံခ်က္ကို ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္သတ္မွတ္၍ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန စိုင္းျပင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံဆိုင္ရာ အထူးအလုပ္အဖြဲ႕မ်ားကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆိုင္ရာအထူးအလုပ္အဖြဲ႕ကို ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း သီးျခားထူေထာင္၍ ဟန္ခ်က္ညီညီေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ခ်ိ ၿပီး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရးတြင္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ထိပ္တန္းဦးစားေပး၊ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပထမဆံုးႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳ ေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာက်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည့္ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ငါးႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးသည္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ၿပီး၊ အလွည့္က်အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳ ေရးေကာင္စီႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံတကာသံခင္း တမန္ခင္း မ်က္ႏွာစာေကာင္းတစ္ရပ္ကို စနစ္တက် ခ်ဲ႕ထြင္ထူေထာင္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမို အားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး၊ ဖိအားမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ားကန္၊ ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးဦးတည္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆက္ဆံေရးတြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏ ဗီတိုအာဏာမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့လင့္ကစား ယေန႔တိုင္ ျမန္မာ့အေရးသည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ သံခင္းတမန္ ခင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေက်ာ္လြန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေျခရာေကာက္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ေလးႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ငါးႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ငါးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလးသည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလ  ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏အစီအစဥ္မူၾကမ္း (စက္တင္ဘာလ) ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ပါရွိသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစီအစဥ္ ျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြတ္သေဘာ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိလာႏိုင္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၏ကုလသမဂၢသံခင္းတမန္ခင္းတြင္ အေထြေထြညီလာခံကလည္း အကၡရာက်ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၄၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပထမဆံုး အ ႀကိမ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ၂၆ ရပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွလြဲ၍ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ၊ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ ေထာက္ျပ၊ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လစ္ဟာေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ အေထြေထြညီလာခံကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းရန္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ သံခင္းတမန္ခင္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသည္ သိသိ သာသာေလ်ာ့က်လာမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ ပိုမိုလူးသာလိွမ့္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ဥကၠ႒သစ္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏လူသားရင္းျမစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E. Ms. Maria Fernanda Espinosa Garce’s  က အမွာစကားေျပာၾကား၊ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ H.E. Ms. Maria Fernanda Espinosa Garce’s  ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ရက္တြင္ ၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ေလာင္းႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး သူသည္ စတုတၳေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးဥကၠ႒တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Antonio Guterresu သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၊ အေထြေထြ မူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ၏ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ သမၼတအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၆၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြ မူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလ သမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ အေထြေထြ မူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့က် လာေနသည္မွာ အနာႏွင့္ေဆးလြဲေနသည့္ သေဘာဟု သံုးသပ္မိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသံခင္းတမန္ခင္းကို ဆတိုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္သင့္သည္။ ဖိအားမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမင့္တက္လာခိုက္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား မတိုးသည့္အျပင္ ေလွ်ာ့ခ်ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ဖိစီးမႈ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ခါးစည္းခံရရန္ သာ အေၾကာင္းမ်ားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ျဖစ္၍ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံႀကီးတမန္ႀကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း အားေကာင္း ေမာင္းသန္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ကုလသမဂၢမွ အစျပဳ၍ သံခင္းတမန္ခင္း အစီအမံသစ္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာသစ္မ်ား၊ နည္းနာသစ္မ်ားႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး မေႏွးေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။