ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ယေန႔အစည္းအေ၀းသည္ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ အေျခခံစီးပြားေရးျဖစ္သည့္ လယ္ယာက႑ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ထိ ခိုက္ဆုံး႐ႈံးေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ကုစား ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာကူညီျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယေန႔ထိသီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧက ေလးသိန္းနီးပါး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ဧကမ်ားကိုအခ်ိန္မီ ျပန္လည္အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ မ်ဳိးစပါးမ်ား၊ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရသျဖင့္ ထိခိုက္သြားသည့္ စပါးခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာသြင္းအားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီၿပီး အခ်ိန္မီရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း မ်ဳိးစပါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေသာ္လည္း အလုံးစုံျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေနမည့္အစား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္စနစ္တစ္ခု  သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။                     ဆန္းထူးေအာင္

ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ယေန႔အစည္းအေ၀းသည္ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ အေျခခံစီးပြားေရးျဖစ္သည့္ လယ္ယာက႑ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ထိ ခိုက္ဆုံး႐ႈံးေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ကုစား ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာကူညီျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယေန႔ထိသီးႏွံမ်ဳိးစုံ ဧကေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး မိုးစပါးသီးႏွံဧက ေလးသိန္းနီးပါး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ဧကမ်ားကိုအခ်ိန္မီ ျပန္လည္အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ မ်ဳိးစပါးမ်ား၊ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရသျဖင့္ ထိခိုက္သြားသည့္ စပါးခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာသြင္းအားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီၿပီး အခ်ိန္မီရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း မ်ဳိးစပါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေသာ္လည္း အလုံးစုံျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေနမည့္အစား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္စနစ္တစ္ခု  သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။