သီလ၀ါတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးမွ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၉၀ အထိ ရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ Zone (B) Phase-3 ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးမွ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၉၀ အထိ ျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ Zone (B) Phase-3 ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါ SEZ မွာ ေျခာက္ႏိုင္ငံက Investors ၁၂ ဦး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ဖိုး ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၈၂ ဦးဆီက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၅၀ ရွိခဲ့တာက အခုဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၁၉၀ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇုန္ (A) မွာ စုစုေပါင္း စက္႐ံုေျမကြက္ေတြရဲ႕ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Zone (B) Phase-1 မွာ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Zone (B) Phase-2 ရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ အခ်ိန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး Zone (B) Phase-3 ကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စီမံခ်က္ေတြ စတင္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါ ကုမၸဏီ MJTD မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားသည္ MTH ၏ အႀကီးမားဆံုး ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ဇုန္(A) ရွိ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဟတ္တာ ၃၀၀ အနက္တြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီ ၈၁ ခုသို႔ အငွားခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဇုန္ (B)၊ အဆင့္ (၁) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၈၃ ဟက္တာအနက္မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီရွစ္ခုသို႔ အငွားခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဇုန္ (ဘီ)၊ အဆင့္ (၂) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဧရိယာ ၅၉ ဟက္တာကို လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ အဆိုပါ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားမွ ေျမေနရာ ငွားရမ္းမႈမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုလည္း ပုံမွန္၀င္ေငြအျဖစ္ ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၀င္ေငြရရွိေနေသာ္လည္း သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ MJTD အပါအ၀င္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ရရွိမႈ က်ဆင္းသျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚထားကာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရွိထားၿပီး က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚထားသည္။ ထိုသို႔ အျမတ္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်သျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အျမတ္ခြဲေ၀ရာတြင္လည္း ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀ သာ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အျမတ္ေ၀စုမွာ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံ ၁၇ ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၉၁ သန္းေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီအားလံုး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၇ ခုကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၁၄၉၁ သန္းေက်ာ္ရွိကာ လုပ္ငန္း ၅၂ခုမွာ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ဇုန္အတြင္း စက္႐ံုမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္သားေတြအေနန႔ဲ လုပ္သားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ အကာအကြယ္ေတြခံစားႏုိင္ဖို႔ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ အျမဲတမ္းလုပ္သားေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ဟာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္႐ံုမ်ားရွိ အျမဲတမ္းလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ဆဲ စက္႐ံုမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ဇုန္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားလည္းရွိရာ ယင္းတို႔တြင္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံု၌ လုပ္ကိုင္သူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနသူေပါင္း ၁၅၀၀၀ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီ ဥပေဒအသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၁ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ဆုိင္ရာႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ ကုမၸဏီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ံုး၌ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲရန္ႀကိဳးပမ္းေနရာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္းကို ျမန္မာအလိုအေလ်ာက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းစနစ္ (MACCS) သံုးစြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ကိစၥမ်ား၊ ဗီဇာကိစၥမ်ား၊ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလႊာ တင္ျခင္းကိစၥတို႔ကို အြန္လိုင္းစနစ္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ကုမၸဏီမ်ားျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္၀င္ေငြခြန္ကိစၥကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဇုန္Aသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးလုနီးပါးရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ဇုန္B ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

တ႐ုတ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအဆင္သင့္ရွိသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အျမန္ဆံုးလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေရး လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ဇြန္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Seminar အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအဆင့္သင့္ရွိသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အျမန္ဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္က Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Seminar အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ပို႔မယ့္ဟာမ်ဳိးေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို အျမန္ဆံုးလာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စဥ္စားေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြလာၿပီး ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရွိၿပီးသား လွ်ပ္စစ္လည္း အဆင္သင့္ရွိေနတယ္။ SEZ ေတြမွာ လာၿပီးလုပ္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ လုပ္ကိုင္လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း အျမန္ဆံုးလက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ကုိလည္း ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာကေတာ့ ဒါကိုအျမန္ဆံုးလက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈအနက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၀၃ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၀၃ ဒသမ ၇၁ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃၆ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအကုန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၇၀၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ကိုးခု၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေလးခု၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ တစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္တစ္ခု စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၄၈၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိသည္။