ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ား သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းက႑မွ  အေထာက္အပံ့ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ား ျပဳစုထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပည္ပပုိ႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ ကုလားပဲတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပ်မ္းမွ်ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္မႈႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသည့္အျပင္ ငါးေစ်းအနီးႏွင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအနီး ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္သြားလမ္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသျဖင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရသျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာ လ်က္ရွိသည္။

မံုရြာ၊ ေရႊဘုိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အၾကား သြားလာရာ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး အနားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ သေဘၤာဆိပ္မ်ားသုိ႔သြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရပ္နားခ်ိန္ မပါဘဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး သက္သက္အတြက္ ၾကာသည့္အခ်ိန္သည္ ခရီးစဥ္အစမွ အဆုံုးအထိ သြားလာလွ်င္ ၾကာသည့္အခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီးရွိသည္။ ခရီးစဥ္အစမွ အဆံုးအထိ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသည္ လမ္းတံတား ျဖတ္သန္းမႈအတြက္ အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ ဘီးခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ျဖတ္ပုိင္း ျပသရန္တုိ႔အတြက္ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေသာ ဂိတ္စခန္းမ်ား၌ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။

အေ၀းေျပးလမ္းရွိ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေသာ ဂိတ္စခန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရေလ့ရွိၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေ၀းေျပးလမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ား အားလံုးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္မည္ ဆုိပါက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ ငါးနာရီမွ ေျခာက္နာရီခန္႔အထိ ေလ်ာ့နည္းသက္သာ သြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပထမအခ်က္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ျပည္ပပုိ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ ည ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအတြင္းသာ အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားေရးတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ပုိမုိျမင့္မားလာေစၿပီး ၎အခ်က္က စုိက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအား သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္မ်ားအား အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္မီ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာဆိပ္ကမ္းတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ အခ်ိန္သည္ ၎ဆိပ္ကမ္းတြင္  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိေနၿပီး အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးျခင္း၊ အျခားေထာက္ပံ့ ပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါလ်က္ရွိကာ ကုန္ေသတၱာမခ်မီ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္သည္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သည္ ယုံၾကည္အားထားရမႈ မရွိသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တုိးျမင့္ေစသည္သာမက တစ္ကီလုိမီတာတြင္ ပ်မ္းမွ်ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မႈ အျမန္ႏႈန္းကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ကုန္ေသတၱာစခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာ အသံုးျပဳေနရသျဖင့္ ျမင့္တက္ေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ မီးရထားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာ အသံုးျပဳေနရသျဖင့္ ျမင့္တက္ေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ မီးရထားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ (Logistics Course) က အမ်ားႀကီးျမင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကားေတြပဲ သံုးေနရတယ္။ ရထားလမ္းေတြ ရွိေနပါလ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသံုးႏိုင္ဘူး။ ရထားလမ္းႀကီးေတြ အထင္ကရ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔မွ တစ္ေခါက္ပဲ ေျပးႏုိင္တယ္။ ဒီပစၥည္းကို ရွိေနလ်က္နဲ႔ မသံုးႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးေနတာ။ အဲဒါမ်ဳိးကို ျပန္အသံုးခ်မယ္။ ဘယ္မွာအသံုးခ်မလဲဆိုရင္ Logistics ဘက္မွာ ျပန္အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထားလမ္းအရွည္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သံလမ္းမိုင္ ၄၉၃၃ မုိင္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခုနစ္မိုင္ျမင့္တက္ကာ ၄၉၄၀ မိုင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၂ ဒသမ ၀၅ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၃ ဒသမ ၃၂ သန္း ျမင့္တက္ကာ ခရီးတစ္ကီလိုမီတာလွ်င္ ခရီးသည္ ၇၀၀၁ ဦး စီးနင္းသြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္တန္ခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၉၈ သန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၇၅ သန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစေရးအတြက္ ကုန္းလမ္း၊ မီးရထား၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈက႑တြင္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ပုဂၢလိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးေနၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ Master Plan အရ စီမံကိန္း ၁၄၂ ခု ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၈ ဘီလ်ံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ မီးရထားလမ္းပိုင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပို႔ေဆာင္ေရး Master Plan အရ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄၂ ခုကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈ ဘီလ်ံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဒီ Master Plan မွာပါတဲ့ လိုအပ္တဲ့စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄၂ ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီတြက္ခ်က္မႈအရ ၄၈ ဘီလ်ံေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုအပ္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ ျပပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ခန္႔မွန္းေျခတြက္ခ်က္မႈအေနနဲ႔ GDP တက္လာႏိုင္တဲ့ေမွ်ာ္မွန္းမႈကို ဒါ ADB တို႔ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ဒီ Transport Master Plan နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ Master Plan ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးက ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း ၁၄၂ ခုအနက္ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာက႑တြင္ စီမံကိန္း၄၈ ခု၊ မီးရထားလမ္းက႑တြင္ စီမံကိန္း ၁၄ ခု၊ ကုန္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ စီမံကိန္း ၃၃ ခု၊ ေရေၾကာင္းက႑တြင္ စီမံကိန္း ၁၅ ခုႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းက႑တြင္ စီမံကိန္း ၃၂ ခု စုစုေပါင္း စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄၂ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထားလမ္းႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ သည္ အရည္ေသြးနိမ့္က်ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈမ်ား၀င္ေရာက္လာၿပီး မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းမြန္လာပါက လက္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ GDP တြက္ခ်က္မႈမွာလည္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

“အဲဒီလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း လက္ရွိအေနအထားကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ GDP တြက္ခ်က္မႈအေနအထားအရလည္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္လာမယ္လို႔ မွန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ National Transport Master Plan စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Master Plan အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း ႏွစ္ခုေပါင္းကိုပါ စဥ္းစားေလ့လာၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Promotion Seminar တက္ေရာက္လာေသာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မီးရထားအဖြဲ႕အစည္းက တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၌ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္ေသြးျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္ေနၿပီး အဆိုပါက႑၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေစလိုေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနသျဖင့္ Joint Venture စနစ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တင္ျပ

ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ေရေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးေန ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစန္းခုိင္လွက  ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔  ေရေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနသျဖင့္ Joint Venture စနစ္အား ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳေပးၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ ဒုသမၼတသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (International Shipping Practices) နွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရာ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းေကာက္ခံေနသည့္ Port Tariff သည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ တားျဖစ္ေနသျဖင့္ႏုိင္ငံတကာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္  ျမန္မာကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစန္းခုိင္လွက တင္ျပခဲ့သည္။

ေရေၾကာင္းမွ ကုန္စည္စီးဆင္းႏုိင္ပါက   စရိတ္သက္သာႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို   အေျချပဳၿပီး ေရေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔  ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“သေဘၤာနဲ႔ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို  ကုန္စည္ေတြ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ စရိတ္က  အမ်ားႀကီး သက္သာသြားႏုိင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးကေန ကုန္စည္ကို ေရေၾကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းကို အေျချပဳၿပီး ဆိပ္ကမ္းေတြကေန အေျချပဳၿပီး သေဘၤာေတြဟာ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ကို ထြက္ေနတရွိတယ္။ ဧရာ၀တီတုိင္းကို ထြက္ေနတာရွိတယ္။ အထက္ျမန္မာျပည္ကို ထြက္ေနတာရွိတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေၾကာကို ထြက္ေနတာရွိတယ္။ ဒီသေဘၤာရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပိုၿပီးေတာ့ စနစ္က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ Logistics နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ သက္သာႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏုိင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပင္လယ္၀ဘက္အထိ တိုးျမႇင့္ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆိပ္ကမ္းကိုးခုရွိသည့္ အနက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္စည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို  ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို ပိုၿပီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္  စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။