ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ား သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းက႑မွ  အေထာက္အပံ့ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ား ျပဳစုထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပည္ပပုိ႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ ကုလားပဲတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပ်မ္းမွ်ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္မႈႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသည့္အျပင္ ငါးေစ်းအနီးႏွင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအနီး ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္သြားလမ္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသျဖင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရသျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာ လ်က္ရွိသည္။

မံုရြာ၊ ေရႊဘုိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အၾကား သြားလာရာ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး အနားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ သေဘၤာဆိပ္မ်ားသုိ႔သြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရပ္နားခ်ိန္ မပါဘဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး သက္သက္အတြက္ ၾကာသည့္အခ်ိန္သည္ ခရီးစဥ္အစမွ အဆုံုးအထိ သြားလာလွ်င္ ၾကာသည့္အခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီးရွိသည္။ ခရီးစဥ္အစမွ အဆံုးအထိ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသည္ လမ္းတံတား ျဖတ္သန္းမႈအတြက္ အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ ဘီးခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ျဖတ္ပုိင္း ျပသရန္တုိ႔အတြက္ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေသာ ဂိတ္စခန္းမ်ား၌ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။

အေ၀းေျပးလမ္းရွိ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေသာ ဂိတ္စခန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရေလ့ရွိၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေ၀းေျပးလမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ား အားလံုးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္မည္ ဆုိပါက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ ငါးနာရီမွ ေျခာက္နာရီခန္႔အထိ ေလ်ာ့နည္းသက္သာ သြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပထမအခ်က္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ျပည္ပပုိ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ ည ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအတြင္းသာ အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားေရးတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ပုိမုိျမင့္မားလာေစၿပီး ၎အခ်က္က စုိက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအား သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္မ်ားအား အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္မီ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာဆိပ္ကမ္းတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ အခ်ိန္သည္ ၎ဆိပ္ကမ္းတြင္  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိေနၿပီး အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးျခင္း၊ အျခားေထာက္ပံ့ ပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါလ်က္ရွိကာ ကုန္ေသတၱာမခ်မီ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္သည္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သည္ ယုံၾကည္အားထားရမႈ မရွိသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တုိးျမင့္ေစသည္သာမက တစ္ကီလုိမီတာတြင္ ပ်မ္းမွ်ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မႈ အျမန္ႏႈန္းကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ကုန္ေသတၱာစခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ အခက္အခဲရွိေနျခင္းက အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ျမင့္ တက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းက ႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္၊ ဆန္ကြဲႏွင့္ အျခားေသာကုန္စည္မ်ားကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ရာတြင္ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ သြင္းအားစုကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္း၊ သီးႏွံမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ရရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား (Value Added ထုတ္လုပ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအေပၚ တည္မွီေနရျခင္း၊ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းမႈစနစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား လိုအပ္ေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာ၌ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားစြာ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူ၍မရမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားစြာ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ၀ယ္၍မရမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွစဥ္းစားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ နီလာ