ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ထမံသီေဘးမဲ့ေတာတြင္ ယခင္က တပ္ဆင္ခဲ့ေသာ ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မွ ရရွိေသာ၀က္၀ံပံု (ဓာတ္ပံု – ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး)

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအား ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အမရဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းသည္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အီတလီအေျခစုိက္ INGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ Istituto OIKOS အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းပထမပုိင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားမႈ၊ ေနရင္းေဒသအေျခအေန၊ ေဂဟစနစ္အေျခအေန၊ ၀က္၀ံမ်ား၏ေကာင္ေရအခ်ဳိးအစားႏွင့္ ေပါက္ဖြားမႈအေျခအေန၊ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ားနဲ႔ သဘာ၀အပင္မ်ားကုိ ေနရင္းေဒသေတြမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား၊ က်ားမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာလိပ္၊ ေက်းငွက္ စတဲ့သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ေတြကုိ အထူးျပဳကာကြယ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ၊ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္နဲ႔ ေဘးမဲ့ေတာေတြ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ားေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားေတြ႕ရိွရတာေၾကာင့္ အထူးျပဳကာကြယ္သည့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာနဲ႔ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း၊ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳး၀ုိင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေရးေတာမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈအရလည္း အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ သာမက ၎တုိ႔၏ေနရင္းေဒသမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္မွမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ ဆက္စပ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဓိကမ်ဳိးစိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးမ်ဳိးစိတ္မ်ားဟု ေျပာ၍ရသည့္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ စသည့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ေနရင္းေဒသေခၚသည့္ Habitats မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းပ်က္စီးလာျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတုိ႔က အဓိကၿခိမ္းေျခာက္လာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အႏၲရာယ္သည္ တရားမ၀င္ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္၍ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခံေနရေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ျပည္သူအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား မျပည့္စံုသေရြ႕ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားရန္လိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ျပန္လည္အစားထိုး ျဖည့္တင္း၍ မရႏိုင္သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား မျပည့္စံုသေရြ႕ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားရန္လိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမက ေဆြးေႏြးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)မွ ဦးေဖခ်စ္ တင္သြင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ေဒၚထုေမက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚထုေမက “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္အစားထိုး ျဖည့္တင္း၍ မရႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ သယံဇာတေတြျဖစ္တဲ့ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ မူ၀ါဒေတြ မျပည့္စံုသေရြ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔လိုပါတယ္။ သဘာ၀သစ္ေတာေတြ  ျပဳန္းတီးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဇုန္ေတြအလိုက္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္မီ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုတာက မလိုအပ္ဘဲ မထုတ္လုပ္တာ၊ အလြန္အကြၽံ မထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ မထုတ္လုပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေအာင္ တရားမ၀င္ေသာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မဆို၊ မည္သူ႔ကိုမဆို စံျပအေနနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံမႈခိုင္မာရန္ လိုအပ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္တို႔ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း အေျခအေနေကာင္းကို ဖန္တီးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလမ်ားက သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပံုစံစနစ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ၊ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းဟုဆိုႏိုင္သည့္ စံျပအျဖစ္ တစ္ခုမွ်မေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ေဆြးေႏြးသည္။

“ကြၽန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ကထြက္တဲ့ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာင္းခ်ျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ အႀကီးစား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြကို အမ်ားဆံုး ရွာေပးေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ျပည္နယ္အျဖစ္ ဦးေမာ့လာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ သဘာ၀သယံဇာတ စိန္ေခၚခ်က္တို႔ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုလူမႈစီးပြား အေပၚမွာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမေတြ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို တစ္ႏွစ္မွ် ရပ္တန္႔ထားဖို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ထားေသာ္လည္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းဆဲလို႔ ေထာက္ျပလိုပါတယ္” ဟု ေဒၚထုေမက ေဆြးေႏြးသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ယခုအဆိုသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ သယံဇာတ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မွ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကိုပင္ ႏိုင္နင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ အဖိုးတန္ အရည္ေက်ာက္အဆင့္ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသာရွိေၾကာင္း၊ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း အားလံုးနီးပါးအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုသာ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္စာရင္းအရ တရား၀င္တင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရွိသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၀၅ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏသည္ ကီလိုဂရမ္ ေပါင္း ၃၆၁ သန္းအထိရွိၿပီး ထိုဆယ္ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ တင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏသည္ ကီလိုဂရမ္ ၇၂ သန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ပမာဏကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္သယ္ပို႔ ေရာင္းခ်ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားကို တိမ္းေရွာင္လိုျခင္း၊ တရားမ၀င္ တူးေဖာ္မႈမ်ား စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ေနရာေတြဟာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းကရတဲ့ ၀င္ေငြအခ်ဳိ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အဓိက၀င္ေငြ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီရတနာ နယ္ေျမေတြကို အၿပိဳင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွိသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့သူေတြ၊ အာဏာကပ္ပါး ေငြရွင္ခ႐ိုနီႀကီးေတြ၊ အခြင့္အထူးရ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကုမၸဏီႀကီးေတြကပဲ အမ်ားစုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္းကို ထိေရာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္၊ အႀကီးစား ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးဆိုရင္ အႀကီးမားဆံုး အထိနာမယ့္ သူေတြက အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြရွည္ၾကာၿပီး အလြန္ကိုခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ယူရပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးသည္။

သတၱဳတြင္းဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသ တစ္ခုတည္းမွာပင္ လုပ္ကြက္ ၃၅၀၀၀ ဧကခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရ တက္ခါနီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကာလတုိကာလ အတြင္းမွာပင္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရအေနျဖင့္ လိုင္စင္သက္တမ္း ကုန္သည့္အခါ သက္တမ္းမတိုးေပးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သက္တမ္းခ်ထား ေပးခဲ့သည့္အတြက္ မဟားတရား အလုအယက္ ထုတ္ယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္ တင္သြင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္  အဆိုအား ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာ့သနပ္ခါးကို သစ္ေတာခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေန

ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ သနပ္ခါးတံုးမ်ား ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သနပ္ခါး၊ ဖာလာ၊ ၀ဥ စသည့္ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း အရာေတာ္ သနပ္ခါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၏ (၂၇/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေသာ သနပ္ခါး၊ ဖာလာ၊ ၀ဥ စသည့္ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရန္ အလို႔ငွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ေမွ်ာစာႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူျခင္းတို႔ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“သနပ္ခါးရယ္၊ ၀ဥရယ္၊ ဖာလာရယ္ကုိ ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာသြားလာဖုိ႔ တရား ၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္၊ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေပ မယ့္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က သနပ္ခါးအသင္း သားေတြဆုိရင္ ကညြန္႔ကြင္းမွာဆုိ ရဲက်င္း ေက်းရြာက ကုိေဇာ္လတ္ကုိ ကညြန္႔ကြင္း သစ္ ေတာက ဖမ္းဆီးပါတယ္။ ေနာက္ မင္းလွၿမိဳ႕ နယ္က ေဒၚမာမာဦးရဲ႕ သနပ္ခါးကုိ မင္းလွၿမိဳ႕ အ၀င္ သစ္ေတာဂိတ္ကေန ဖမ္းဆီးပါတယ္။ ေနာက္ ၿငိမ္းစံရြာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရာေတာ္ သနပ္ခါးအသင္း၀င္ကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္ အ၀င္ ပ်ဥ္းမနားဂိတ္ကေနၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးပါ တယ္။ အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ကုိ ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ရပါတယ္။ မင္းလွ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အဖမ္းခံရတဲ့ မမာမာဦးကုိေမးတဲ့ အခါမွာ ဖမ္းတဲ့သစ္ေတာက တာ၀န္ခံနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ကုိ ဖုန္းခ်ိတ္ေပးပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လုိ႔ ဖမ္းတာလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ မွာ သူတုိ႔ဆီမွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ တရား၀င္ မေရာက္ေသးလုိ႔ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ တရား၀င္ ထြက္တဲ့စာေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ မိမိရဲ႕ ေအာက္ေျခဌာနမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုိ႔ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု သနပ္ခါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသုိ႔ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ မေရာက္ရွိေသး၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ သနပ္ခါးအသင္း အဖြဲ႕အစုမ်ားကုိ တရား၀င္ေပးပုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေစလုိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သနပ္ခါးကို အရာေတာ္၊ ပခုကၠဴ၊ ေရစႀကိဳ၊ ေပါက္ႏွင့္ ၿမိဳင္စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးၾကေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ျပည္ပမွ သနပ္ခါး အလွကုန္မ်ား ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ျပည္တြင္း  သနပ္ခါး ေစ်းကြက္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။