ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆုိးရြားသည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆုိးရြားသည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ Soaltee Crown Palaza Hotel , Malhar Hall ၌ က်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘင္းမ္စတက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ခြဲ၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို လက္ခံ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆိုးရြားသည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား၊ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးထားၿပီး ဘင္းမ္စတက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ေအာက္မွ ဆက္လက္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘင္းမ္စတက္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တြင္ ပါ၀င္သည့္ သီးျခား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခြဲမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းဆဲအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ညိႇႏႈိင္းဆဲ အေျခအေနတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဘင္းမ္စတက္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကြပ္ကဲမႈစနစ္သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ရာ၌ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ပါက မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အနာဂတ္ ဘင္းမ္စတက္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံေကာင္းအျဖစ္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူၾကမ္းေရးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ပုဂၢလိကမီဒီယာအခ်ဳိ႕အား ေပးမ၀င္သျဖင့္ သတင္းမယူဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟုဆုိ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားေတြ႕ဆံုပဲြကို မီဒီယာသမားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ၀င္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ နယ္ေျမခံသတင္းသမားမ်ား မေက်နပ္ၾကကာ သတင္းမယူဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၊  ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သမၼတေတြ႕ဆံုပဲြသုိ႔ သတင္းရယူႏုိင္ရန္ နယ္ေျမခံသတင္းမီဒီယာအဖဲြ႕ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ရာ၊ မီဒီယာအဖဲြ႕ ငါးဖဲြ႕ကုိသာ ၀င္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး အျခားသတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူ ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထင္ေက်ာ္ေအးကအထက္မွ တားျမစ္ခ်က္အရ ၀င္ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး ဆက္လက္ေမးျမန္းျခင္းမျပဳရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပဲြကို MRTV အဖဲြ႕၊  Sky Net ႐ုပ္သံအဖဲြ႕၊ ျမ၀တီႏွင့္ ကေမၻာဇတုိင္းဂ်ာနယ္တုိ႔ကုိသာ ၀င္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အျခားမီဒီယာမ်ားကို ေပးမ၀င္သျဖင့္ မီဒီယာအခ်င္းခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေျခအေနကို နယ္ေျမခံသတင္းမီဒီယာမ်ား လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေထြ / အုပ္ သတင္းမ်ားကို မယူေတာ့ဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္အစုိးရဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တုန္းကေတာင္ ေဆးတကၠသိုလ္ဖြင့္ပဲြတုန္းက အေနာက္ကေနလုိက္ၿပီးေတာ့ သတင္းယူလို႔ ရေသးတယ္။ ဓာတ္ပံုတဲြ႐ုိက္ခြင့္လည္းရတယ္။ မီဒီယာေတြကိုကတ္ေတြ ေသခ်ာထုတ္ေပးတယ္။ အခုမွ အထက္ကညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘယ္အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္လဲ မသိဘူး။ အထက္ဆိုတာ မကုန္ေသးဘူးလားေပါ့။ ဒါဟာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရလိုအပ္ခ်က္အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု 7 Day ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

“သတင္းမီဒီယာ ပြင့္လင္းျမင္သာလာခ်ိန္မွာ စတုတၳမ႑ဳိင္ ရပ္တည္လာခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ဘူး။ သမၼတကိုယ္တုိင္ေတာင္ မီဒီယာသမားေတြကို ေလးစားတယ္။ ဥပေဒအတုိင္းလုပ္ပါလို႔လဲ ေျပာထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မီဒီယာဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားတယ္။ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ မွာ ေဖာ္ျပထားတာလြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူႏုိင္ခြင့္ ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရက ဒါကိုအေလးမထားဘူး” ဟု ခမ္းသားေငါ၀္းဂ်ာနယ္မွ ခြန္ရာဇာက ေျပာၾကားသည္။

“မီဒီယာေတြကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲတန္းတူ သတင္းရယူခြင့္ျပဳေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ကိုလည္း ဒီထက္ပုိၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သတင္းရယူခြင့္ေတြ ရေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ယူနတီဂ်ာနယ္မွ ကိုစေနက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႔ ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး နံနက္ပုိင္းေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ေဆာက္လက္စမိခင္ႏွင့္ ကေလးေဆး႐ံုႀကီးကုိ ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ကာ၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ႏွင့္ ျမစိမ္းေတာင္ေပၚတက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ လား႐ိႈးတြင္ ေတြ႕ဆံုပဲြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာတို႔ ထုိင္းအစိုးရအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

Photo: AFP

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာတို႔သည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ထိုင္းအစိုးရအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ မတ္လတြင္ သမၼတတာ၀န္ကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သူ၏ ပထမဆံုးတရား၀င္ ျပည္ပခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမတိုင္မီ ဧၿပီလအတြင္းက စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိသာ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတို႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (ACMECS) ႏွင့္ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဒီးယား-လာအုိ-ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ (CLMV) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိုလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 

Photo: AFP

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုမည့္ အစုိးရအိမ္ေတာ္ ျမက္ခင္းျပင္သို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာရာ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎ႏွင့္အတူ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း အတူလုိက္ပါလာသည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစုိးရအိမ္ေတာ္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အစုိးရအိမ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြကို အစုိးရအိမ္ေတာ္ Pakdibodin Hall ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ထိုင္းအစုိးရအိမ္ေတာ္၌ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၀ဲ)က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ (လယ္) အား ႀကိဳဆိုေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ထူး၊ သံအမတ္ႀကီးဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက အျပဳသေဘာ အကူအညီေပးေရး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခင္မင္ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အစုိးရအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဇနီးတုိ႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဇနီးတုိ႔ႏွင့္အတူ အစုုိးရအိမ္ေတာ္ခန္းမ၌ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ထိုင္း႐ိုးရာ အစားအစာမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ညပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဇနီးတုိ႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔က တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေထာက္ခံပြဲ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္စြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေထာက္ခံပြဲကို လူအင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ပိေတာက္ေရႊ၀ါရပ္ကြက္ အ၀ိုင္းပတ္ရွိ အမ်ားျပည္သူ နားေနေဆာင္တြင္က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေထာက္ခံပြဲသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာေသာ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုစတာဆုိင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ကာ ခ်ီတက္ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခမ္းအနားက်င္းပတာကိုေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြက ဦးေဆာင္စီစဥ္တာပါ။ ေဒသခံျပည္သူေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ျပည္သူေတြအားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း သူတို႔သေဘာဆႏၵနဲ႔ တက္ေရာက္လာၾကတာပါ။ ေကာ့ေသာင္းမွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြလည္း မလာမေနရဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြလည္း သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း တက္ေရာက္လာၾကတာပါ။ လူအင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးလတ္ကိုကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ႀကိဳဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္အား ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနထြန္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအျဖစ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုပြဲျပဳလုပ္

သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုပြဲကုိ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္လမ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ (တံခြန္) ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအျဖစ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုပြဲကို ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတႀကိဳဆိုပြဲအျဖစ္ မႏၲေလး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္လမ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္း႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳဆိုပြဲသို႔ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သမၼတသစ္ကို ႀကိဳဆိုတာက ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုတာျဖစ္သလို သမၼတသစ္ႀကီးက ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာေျမယာေတြအေပၚမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ မူလေတာင္သူေတြကို ျပန္ရေစခ်င္တဲ့ သေဘာကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း သမၼတႀကီးက အရင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကတည္းက ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြရွိသလို ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အရင္ကတည္းက သေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ သိမ္းဆည္းခံေျမယာေတြကို ျပန္လည္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ယေန႔ၾကံဳေနရတာက လယ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြက အစိုးရအဆက္ဆက္က ႐ႈပ္ေထြးလာတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြ တရားစြဲခံရတယ္။ အမႈလုပ္ ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံထားရတာေတြ ရွိေနတယ္။ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ထဲမွာလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေရးကို ဦးေဆာင္ေပးေနတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရတဲ့ထဲမွာ အဲ့ဒီလူေတြမပါလာခဲ့ဘူး။ ဒါကိုလည္း အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ (တံခြန္) ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႀကိဳဆိုပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံေျမယာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား အပါအ၀င္ ျပင္ဦးလြင္၊ ရွမ္းေျမာက္ အစရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အလိုက္ သမၼတႀကီးအား ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအေရးႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မူလေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားမွာ အစိုးရအဆက္ဆက္ ႐ႈပ္ေထြးလာသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတလက္ထက္အထိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မႈမ်ား အေျမာက္အျမားရွိခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာမခံမရေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ပါ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္အေပၚ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလဲ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ေတြ႕ရစဥ္

“ကြၽန္ေတာ္ ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ျပည္သူ႔တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ပါ့မယ္”

ဒီစကားကိုေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတရာထူးေရြးခ်ယ္ပြဲအၿပီး မီဒီယာေတြကို သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ မ်ားျပားလွတဲ့ ႏိုင္င့ံတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ သူယံုၾကည္ရသူ တစ္ေယာက္ကို တာ၀န္တခ်ိဳ႕လႊဲေပးဖို႔ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူးနဲ႔ဌာနအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မရွင္အမ်ားစုမွာ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ေနရာေတြကို တာ၀န္ယူထားတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းအေပၚမွာသာ တည္မွီေနတာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့ဘူးလို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့တာကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဦးထင္ေက်ာ္အေနနဲ႔ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ကစားကြက္က ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး သမၼတသစ္အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ကို တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲကို အၿငိမ္ကစားေနရာကေန အလႈပ္ကစားဖို႔ ေျခလွမ္းစလိုက္တာလို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း သူ႔ရဲ႕ ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈေတြေၾကာင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြသာမက တျခားပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပါ ေလးစားခ်ီးက်ဴးရသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန သူမွန္တယ္ထင္ရင္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ဘဲ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာနဲ႔ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ သမၼတရာထူးရခ်ိန္မွာ အရင္လို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူေတြက ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦး၀င္းျမင့္အေပၚ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးမလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တာ၀န္တခ်ဳိ႕ကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိကေတာ့ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မွာ သူေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းကို ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အစိုးရႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အေၾကာင္းကို အထူးညႊန္းဆိုခဲ့ၿပီး NLD ပါတီရဲ႕ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ကို သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္စ အခ်ိန္မွာပဲ ပါတီ၀င္ ျဖစ္လာၿပီး ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ပါတီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အႀကီးအေသး၊ အျမင့္ အနိမ့္မေရြးဘဲ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကြၽန္မတုိ႔ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ဦးကို ဒုတိယမ်ိဳးဆက္လို႔ ေခၚဆိုရမယ့္ သူမ်ားအတြင္းက ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ဳိးဆက္မ်ား အားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ နားမေထာင္ရေသးပါက ျပန္ဖတ္ၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းထားၿပီး သမၼတမိန္႔ခြန္း အေပၚမွာ ေထာက္ခံတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္တခ်ဳိ႕ကို သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ လႊဲေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ေစမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၈ ရက္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး သမၼတသစ္ ဦး၀င္ျမင့္အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ ဦးစားေပးရည္ မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ သုံးခုနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွစ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုံးခုအျဖစ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စတဲ့အခ်က္သံုးခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“သမၼတသစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းအေနနဲ႔ ေျပာသြားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတုိင္းလည္း ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳဆုိတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့” လို႔ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾကပ္မတ္ေရး၊ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး သမၼတသစ္က လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပိုမိုႏွိမ္နင္းေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ အေလအလြင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရးတို႔ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဘ၀သာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ နား၊ မ်က္စိျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားဖို႔၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္ၿပီး ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ကိုလည္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကိုၾကည့္ပါက NLD အစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္သံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက အားရေက်နပ္စရာပါ။ ဒါေပမဲ့ သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက အခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မလားဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြမွာ ဘာမွေလာက္ေလာက္လားလား လုပ္မျပႏိုင္ခဲ့တဲ့အေပၚ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြက အနည္းငယ္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ဒီလို သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနပါလ်က္နဲ႔ လုပ္မျပႏိုင္ခဲ့တာက ႏိုင္ငံတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးမႈဟာ အဓိကက်တယ္လို႔ အားလံုးက ႐ႈျမင္ထားၾကပါတယ္။ သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ကေတာ့ အေၾကာင္းအရာ ၁၄ ရပ္ ရွိပါတယ္။

၁။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို သတ္မွတ္တာ၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္တာ၊ ၀န္ႀကီးအေရအတြက္ အတိုး အေလ်ာ့ေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရပါမယ္။
၃။ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
၄။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ေတြ၊ တံဆိပ္ေတြ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္သလို ခ်ီးျမႇင့္ထားတာေတြကို ႐ုပ္သိမ္းမႈ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၅။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ သံတမန္ ဆက္သြယ္တာ၊ ျဖတ္ေတာက္တာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၆။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳခန္႔အပ္ထားတဲ့ သံတမန္ေတြကို ခန္႔အပ္တာ၊ ျပန္လည္ေခၚယူတာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၇။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးေတြကို ခန္႔အပ္တာ၊ ထုတ္ပယ္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၈။ ဥပေဒနဲ႔အညီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတာ၊ အတည္ျပဳတာ၊ ပယ္ဖ်က္တာ၊ ႏုတ္ထြက္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၉။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးကိုျဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စြာ မိန္႔ခြန္းေျပာတာ၊ သ၀ဏ္လႊာပို႔တာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၁၀။ လိုအပ္ရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူတာ၊ အထူးအစည္းအေ၀း ေခၚယူတာေတြလုပ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကို အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါတယ္။
၁၁။ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ (ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
၁၂။ ႏိုင္ငံက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခံရတယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး စစ္ေရးအရ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
၁၃။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္မွတ္ ထိုးပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။
၁၄။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ဥပေဒတာ၀န္ တရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာ၀န္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ) မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္၊ မည္သည့္ တရား႐ံုးမွာမွ ေျဖရွင္းဖို႔ တာ၀န္မရွိပါဘူး။

အဲဒီ ၁၄ ခ်က္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ေတြဟာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာတင္မကဘဲ အၾကပ္အတည္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာပါ အဓိကက်တာကို အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ေပးထားေပမယ့္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑က ေမွးမွိန္ေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပဲ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္အမ်ားစုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အေပၚ ဘယ္လိုတာ၀န္ေတြ ခြဲေပးမလဲဆိုတာ အားလံုးက စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။

“တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းေတာ့ တာ၀န္ခြဲလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်န္တဲ့သက္တမ္းကာလမွာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါမယ္။ ပိုၿပီး အသက္အရြယ္ငယ္တယ္။ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္း ေခၚယူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က သမၼတျဖစ္လာတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာမယ္ ယူဆတယ္” လို႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ရရွိထားတဲ့ အခြင့္အာဏာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ဆိုပါတယ္။

“ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သူရရွိထားတဲ့ အခြင့္အာဏာေပ့ါ။ ဒီဟာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အသုံးခ်ၿပီးေတာ့သြားမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တကယ္ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀ကုိ အမွန္တုိင္းသိမယ္။ ျမင္မယ္။ အဲ့ဒီဟာေတြကုိ ေတြ႕တယ္ျမင္တယ္ တကယ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ ဦးေသာင္းေအးက မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သူဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာနဲ႔ ရခိုင္ကိစၥကို ဖိဖိစီးစီး ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်န္တဲ့တာ၀န္ေတြကို သမၼတဦး၀င္ျမင့္ကို လႊဲေပးႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လ ေစာင့္ၾကည္သူေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီလိုသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာ၀န္တခ်ဳိ႕လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရင္ေတာ့ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သုံးခုျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးတာ၀န္ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၀ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ဟာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

“သူက ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္အဖိႏွိပ္ခံ ေရွ႕ေနဗ်ာ။ မတရားတဲ့ ဘားေကာင္စီဥပေဒနဲ႔ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းခံရတယ္။ ေထာင္ထဲလည္း ေနခဲ့ရၿပီးၿပီ။ အဲဒီလို တရားစီရင္ေရးစနစ္က ဘယ္လိုလဲဆိုတာ သူေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိလာၿပီ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သူ ဒီေနရာကို ေရာက္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းသာတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရား႐ံုးေတြသာမက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကိုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ တရား႐ံုးေတြခ်ည္း ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ တရား႐ံုးတစ္ခုတည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ရဲတို႔၊ ေထြအုပ္တို႔ အကုန္လံုးပါတာေပါ့။ အဲဒါေတြက သူ႔လက္ေအာက္မွာေတာ့ တိုက္႐ိုက္မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ၾကံရည္ဖန္ရည္ သတၱိဗ်တၱိနဲ႔ အဲဒီဟာေတြကို ကိုင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အဓိက အဟန္႔အတားက တရား႐ံုးေတြ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးေတြ မဟုတ္ဘူး။ ရဲတို႔ေထြအုပ္တို႔ ဒီတရားဥပေဒ မစိုးမိုးတဲ့ ဌာနေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒါေတြကို သူ႔ဘက္က လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အေနနဲ႔ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးဖို႔ကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့က်သြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အပိုင္းမွာပဲ ဦး၀င္းျမင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ရွိစဥ္ကာလက အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာရွိတယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တုန္းက တင္ခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ USDP လႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ အဆိုက မေအာင္ခဲ့ဘူး။ သူ အခုသမၼတျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါကလည္း ဥပေဒအရ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္အရာ။ ဒီကိစၥေလးကို လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ပေပ်ာက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။ ပေပ်ာက္တယ္ဆိုတာထက္ ေလ်ာ့က်သြားဖို႔ေပါ့ေနာ္။ ေလ်ာ့က်သြားဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္” လို႔ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုပါတယ္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအျပင္ NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းေနတဲ့ စီးပြားေရး အေျခအေနကိုလည္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

Myanmar Insider စီးပြားေရး ဂ်ာနယ္က သံုးလတႀကိမ္ ျပဳလုပ္တဲ့ စီပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီကေန မတ္လအတြက္လုပ္တဲ့ စစ္တမ္းအရ စီးပြားေရးအေျခအေန မေကာင္းဘူးလို႔ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေျဖဆိုၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ က အလြန္မေကာင္းလို႔ ေျဖဆိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေနာက္ဆံုးသံုးလမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့စစ္တမ္းမွာေတာ့ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က မေကာင္းဘူးလို႔ ေျဖဆိုၿပီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က အလြန္မေကာင္းဘူးလို႔ ေျဖခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကထက္ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ ေျဖဆိုသူ တိုးလာခဲ့တာပါ။

ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလားအလာေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိသူကလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ လာမယ့္သံုးလမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ မလုပ္ဘူးလို႔ ေျဖၾကားပါတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္မယ့္သူေတြ ပိုတိုးလာသလို အမ်ားအျပား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုတဲ့သူေတြလည္း ပိုတိုးလာခဲ့တာပါ။ ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုဟာ အခြန္အပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္ေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး အလားအလာကို သက္ေရာက္မႈ ေတြမ်ားေနတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းဟာ အလုပ္သမား ဆယ္ဂဏန္းကေန ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေမးျမန္းထားတာျဖစ္တယ္လို႔ Myanmar Insider ဂ်ာနယ္ကဆိုပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ေနရတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္တည့္မတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလားဆိုတာကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရး အပိုင္းေပါ့။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကလည္း စီးပြားေရးက အင္မတန္မွ ေႏွးေကြးေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အားလံုးလည္း အသိပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေပါ့။ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေအာင္ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္” လို႔ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားပါတယ္။

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မွသာ တိုးတက္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းေဇာ္က ဆိုပါတယ္။

“အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္ဖြဲ႕ရမယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ လဲေပးရမယ္။ အဲဒါေတြမပါရင္ တိုးတက္ဖို႔ သိပ္မလြယ္ဘူး။ ဦး၀င္းျမင့္ လုပ္ရဲမလား။ လုပ္တာကိုႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လႊတ္ေပးမလား” လို႔ ဦးေနလင္းေဇာ္က ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾကပ္မတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုလည္း ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေပၚ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေအာက္ေျခက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားေတြမွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ၊ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈေတြက အျမစ္တြယ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ မရွိခဲ့တဲ့အေပၚ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိလာတယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေတြ။ မတိုးတက္တဲ့ဌာနေတြကို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေစတာမ်ိဳးေတြ တကယ္အလုပ္မလုပ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တာေပါ့” လို႔ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆိုပါတယ္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က “ႏုိင္ငံေရးေရာ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အၾကံဳေရာ ရွိထားၿပီဆုိေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ ပုိၿပီးေတာ့ နက္နက္နဲနဲ လုပ္ႏုိင္မယ္ထင္တယ္။ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးလည္း သူက နဂုိကတည္းက စိတ္သန္တယ္။ ေျပာသြားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အကုန္လုံးေျပာသြားတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ သူ႔သေဘာထားကုိ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အေကာင္းကုိ ပုိေမွ်ာ္လင့္တာေပ့ါေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ပုိေမွ်ာ္လင့္တယ္။ သမၼတသစ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အရွိန္နဲ႔အဟုန္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” လို႔ မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NLD အစိုးရ ပထမသက္တမ္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Transparency International) ကေန ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနျပ အညႊန္းကိန္းက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၃၆ မွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အလြန္ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အညႊန္းကိန္းအဆင့္ တက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုးဆံုးစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အလိုက္စားဆံုးႏိုင္ငံေတြကို အနီေရာင္နဲ႔ ေဖာ္ျပတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင့္က ၁၃၆ ဆိုေပမဲ့ အမွတ္ ၁၀၀ မွာ ၂၈ မွတ္သာရတဲ့အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေအာင္မွတ္မရေသးပါဘူး။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကေန အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မၾကာခင္ထြက္ရွိလာတဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Transparency International) ကေန ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနျပ အညႊန္းကိန္းက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၃၀ မွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အရင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကထက္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္မႈက တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆင့္သတ္မွတ္မႈ တက္လာေပမယ့္ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ အလိုက္စားဆံုးႏိုင္ငံေတြကို အနီေရာင္နဲ႔ ေဖာ္ျပတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ေနပါေသးတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတ္ ၁၃ ရက္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳၿပီးပါက ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္ေနသူေတြကို ေကာ္မရွင္ကေန စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိလာမယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက လႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

လက္ရွိ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကလည္း လပိုင္းေလာက္သာရွိေသးေပမဲ့ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈေတြရွိေနသလို သမၼတသစ္၊ ေကာ္မရွင္သစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္ ေျပာသလို ငါးႀကီးႀကီးေတြ ေၾကာ္ျပႏိုင္မလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စာမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိရပါမယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းရမွာျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိႏိုင္သလို လူမႈစီးပြားကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အေနနဲ႔ အစိုးရသက္တမ္းရဲ႕ လက္က်န္သံုးႏွစ္မွာ သူ ပထမဆံုးေျပာၾကားထားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုံးခုနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ခ်က္ထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ ကတိျပဳထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၈ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပဲြကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပဲြကို ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ မီးေသြးတန္းလမ္းထိပ္တြင္ ဧၿပီ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သမၼတႀကီး ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပါတီ၀င္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ အခမ္းအနားစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အား အေလးျပဳျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သမၼတဦး၀င္းျမင့္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း အက်ႌမ်ားေပးေ၀ခဲ့သည္။

“အစုိးရသက္တမ္း အခုေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္က်န္ေသးတယ္။ အဲဒီသံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္တာျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကို ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ တင္ျပမႈအခ်က္အလက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ့္ အခန္းက႑ ပိုေပၚလြင္လာမယ္လို႔ ရဲရဲႀကီးေျပာရဲတယ္” ဟု ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအရ လုပ္ငန္းေတြလည္းမ်ားတယ္။ ကုိယ့္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို သမၼတဘယ္သူတက္လဲဆိုတာေတာင္ မသိဘူး။ အဲဒါေလးကို သိေစခ်င္တာတစ္ခု။ သမၼတသစ္တက္လာတဲ့ မူ၀ါဒရွစ္ခ်က္ကလည္း ျပည္သူေတြ အရမ္းအားကိုးေလာက္တဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွစုိးက ေျပာၾကားသည္။

“သမၼတႀကီးကလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့အထဲမွာ ရွစ္ခ်က္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈပေပ်ာက္ေရး အစရွိတဲ့ လယ္ယာေျမကိစၥေတြကအစ ေျပာတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကႀကိဳဆိုတယ္။ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ပါတီ၀င္ေတြေရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြေရာ ျပည္သူေတြကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အသင့္ပါပဲ။ ဘယ္အခန္းက႑ကေန ေဆာင္ရြက္လို႔ရမလဲ။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြေရာ ပူးေပါင္းၿပီး တုိင္ပင္ထားတာေတြရွိတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ တုိင္ပင္ထားပါတယ္” ဟု တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကြန္ရက္မွ ဦး၀င္းႏုိင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္တဲ့ သမၼတႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပဲြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီမရေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီရၿပီဆုိၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးေတြလည္း သိပ္မရေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အပင္ေပါက္ေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အပင္ေပါက္ေလး မေသသြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းမွျဖစ္ပါမွာ” ဟု ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

“၀” အထူးေဒသ (၂) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္ထံ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည့္အေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေၾကာင္းျပန္

“၀” အထူးေဒသ (၂) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္ထံ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည့္အေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း ေပးပို႔သည့္စာကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ေပးပို႔ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးပင္တင္ရွိပါေၾကာင္း လမ္းညြန္ခ်က္အရ ျပန္ၾကားအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ျပန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က မတ္ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္အား အထူးေဒသ(၂) “၀” ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစုိးရဥကၠ႒ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေဆြေတာ္သည္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ အထူးေဒသ(၂) “၀” ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကိုယ္စား မိမိအေနျဖင့္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳအပ္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ေရး၊ စီးပြားေရးသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ေဘးကင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈအသစ္မ်ား သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္ဟု ဦးေပါက္ယူခ်န္ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း PCMJ ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပ

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီမုိကေရစီႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း PCMJ (ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ) ၏ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္၏ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးပုံကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင္႔၏ ေျပာဆုိမႈသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္႔ တုိက္႐ုိက္ အခ်ိဳးက်မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားလုံး အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ မီဒီယာမ်ားသည္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ သတင္းရယူမႈ အပုိင္းတြင္ ခက္ခဲေနျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီေသာ သတင္းေရးသား ေပးပုိ႔မႈအတြက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစြဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန မရွိျခင္း အပါအ၀င္ အေျခအေန ဆုိးမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းေနရေၾကာင္း PCMJ ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိေသာ ျပည္သူ႔နား၊ ျပည္သူ႔မ်က္စိ၊ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္အျဖစ္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန လုံး၀ (လုံး၀) မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္လုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိေၾကာင္းတုိ႔ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထံ ဧၿပီ ၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲကုိ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္က ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုိလားၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၊ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း တစ္ရာခန္႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳပြဲအစတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆုိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက “သမၼတႀကီးေျပာသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္ဖုိ႔တုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ေပးမွရမွာေလ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်က္ေတြ အားလုံးႀကိဳက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးက သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ကုိ ေထာက္ခံရျခင္း ေလးခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံက တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္၊  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ သမၼတႀကီးျဖစ္လုိ႔  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီမ်ဳိးေစ့ခ်ေပးမယ့္ သမၼတႀကီးျဖစ္လုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ၊ အျပစ္မဲ့အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လုိ႔ သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မေကြးေက်ာ္ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက အဖြင့္ၾသ၀ါဒကထာမိန္႔ၾကားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ အတၳဳပၸတၱိဖတ္ၾကားျခင္း၊ တရားေရး၊ လယ္သမားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ားက “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အားေပးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ေပးမည့္၊ စံႏႈန္းျပည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္အညီ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးမည့္၊ လယ္သိမ္းခံလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အားေပးကူညီမည့္၊အျပစ္မဲ့အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူမ်ား အျမန္ဆုံး လြတ္ၿငိမ္းသာခြင့္ေပးမည့္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူမ်ား အျမန္ဆုံးလြတ္ၿငိမ္းသာခြင့္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစစသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ မတ္ ၃၀ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္း ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။