ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ပိုမိုရွားပါးလာႏိုင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ပါရီအနီး ေစ်းတစ္ခုတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါ က ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သိသိသာသာ ရွားပါးသြားလိမ့္မည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံ တစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပူေႏြးလာေသာ ေလတို႔ေၾကာင့္ ယခုရာစုႏွစ္ကုန္တြင္ပ်မ္းမွ် ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အထြက္ႏႈန္းသည္ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါး ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ဟု အမ်ဳိးသား သိပၸံအကယ္ဒမီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈသည္ လက္ရွိအလားအလာအတိုင္း ဆက္သြားမည္ ဆိုပါက ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္သည္ ၇ ဒသမ ၂ ဖာရင္ဟိုက္ ( ၄ ဆဲစီးယပ္) ထပ္မံျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ပ်မ္းမွ်သီးႏွံ အထြက္ႏႈန္းကို ၃၁ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။

ယင္းသို႔ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားမႈသည္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကေနရာ အမ်ားစုႏွင့္ ေတာင္အာရွတို႔တြင္ အထူးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အာဟာရ ပါ၀င္မႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ ၁၇၄ ခုအား အေျခခံၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ေတြအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပံုမွန္နည္းလမ္းကိုသံုးၿပီး ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အစားအစာေတြဟာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု လန္ဒန္ရွိ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အပူပိုင္း ေဆး၀ါးေက်ာင္းမွ ဦးေဆာင္သုေတသနျပဳသူ ေပါလင္းစကီဘိခ္က ဆိုသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ျမင့္တက္လာေစေရး အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသင့္သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေျပာင္းပင္မ်ား (ကမၻာေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေပါက္ေရာက္ႏိုင္ဆံုး သီးႏွံ) ၏ အေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈကို ႀကီးထြားေစသည့္အေၾကာင္း ဒုတိယေျမာက္ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္လည္း ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈသည္ ေျပာင္းတို႔၏ ႀကီးထြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု သုေတသီမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေျပာင္းတင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီး၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ျဖစ္သည္။

Ref : AFP

အေျခခံေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွစတင္ကာ အေျခခံေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကေနစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (JICA) တို႔ရဲ႕ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လကေန စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ၿပီး ဒီစီမံကိန္းမွာ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (မႏၲေလး)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတို႔က အတိုင္ပင္ခံအင္ ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ အေျခအေနေတြ၊ စြန္႔ပစ္ေရေတြေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္က ေတာင္သမန္နဲ႔ ဒု႒၀တီျမစ္တို႔ရဲ႕ ေရအရည္အေသြး အေျခအေနေတြကို အဓိက ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးမ်ဳိးသစ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ မွစတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရႏွင့္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရႏွင့္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လက္ရွိ ေရႏွင့္ ဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသခံမ်ားက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ံု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရိွ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၃ ခု တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္မ်ား အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုကြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းမ်ားအနက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃၀ အနက္ ၃၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆံုး တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံေနရျခင္း၊ တရားမ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္မ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ကြၽန္းမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း တိမ္ေကာလာမႈမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အိမ္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ား၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလာျခင္းမ်ား ႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းအရ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအဆင့္ (၁)၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းအရ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အဆင့္ (၂) ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေန အဆင့္ (၁၃) သို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရၿပီး အေကာင္းဆံုး ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အဆင့္ (၁) ေနရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းက ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ယင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းမွ သိရသည္။

“စစ္တမ္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္း မပါတာက လုပ္ရတဲ့ အခက္အခဲေၾကာင့္ပါ။ ပြဲေတြ လုပ္ၿပီး ေကာက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကူညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ရွိမွရတာပါ။ စိမ္းလန္းအမိေျမက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေကာက္ခံရတာေတြကို စုစည္းၿပီေတာ့ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေပးတာေတြ လုပ္တယ္။ အဓိက က ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္အေနအထားနဲ႔ လုပ္ခြင့္မရခဲ့ဘူး” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရာရွိ ဦးေအးခ်မ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကုိ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ေလးလတာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃၀ မွေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ လူဦးေရ ၃၉၅ ဦးမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ စိမ္းလဲ့တင္ဥယ်ာဥ္အား လုိင္စင္ခ်ေပးထားျခင္း မရိွေသးဟုဆို

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ စိမ္းလဲ့တင္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အ၀င္အား ညေန ၆ နာရီခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ စိမ္းလဲ့တင္ အပန္းေျဖစခန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခ်ေပးထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းကို လိုင္စင္မခ်ရေသးဘူး။ အပန္းေျဖစခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာတက္လာလို႔ရွိရင္ သတ္မွတ္၀င္ေၾကးရိွထားၿပီးဆိုေတာ့ ဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘယ္ႏွဧက၊ ဘယ္ေလာက္ေကာက္သင့္လဲ။ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေကာက္သင့္လဲ။ ေနာက္တစ္ခုက Adventure Land။ ဒါကေတာ့ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မွာ ပါၿပီးသားဆိုေတာ့ ဒီဧကအေပၚမွာ တစ္ႏွစ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေကာက္သင့္လဲဆိုတာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ ျပည္နယ္အစိုးရကို တင္လုိက္မယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရအစည္းအေ၀းမွာ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ဒါကိုလုိင္စင္ထုတ္ေပးရမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းနံေဘးရွိ စိမ္းလဲ့တင္ သဘာ၀အပန္းေျဖစခန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

စိမ္းလဲ့တင္မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေျမဧရိယာခုနစ္ဧကရိွ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ငယ္ တည္ေထာင္ခြင့္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိမ္းလဲ့တင္ အပန္းေျဖစခန္းငါးဧက၊ စိမ္းလဲ့တင္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ခုနစ္ဧကႏွင့္ စိမ္းလဲ့တင္ Adventure Land ၁၀ ဧကတို႔ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္က ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စိမ္းလဲ့တင္ Adventure Land ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းကို က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးၿပီးပါက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခေၾကးေငြယူၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရကူးကန္အပါအ၀င္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားသည္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းရွိ Adventure Land ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္က မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းတို ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အပန္းေျဖစခန္း၊ ကေလးကစားကြင္း၊ ေရကူးကန္၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္မ်ားမွာ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ႏုိင္ႀကီးႏွင့္ စိမ္းလဲ့တင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မုတၱမမိသားစုကမၻာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မြန္မင္းလမ္းေရကူးကန္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ကြၽန္းႏွစ္ပင္ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၁ Paradise အပန္းေျဖစခန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ထမံသီေဘးမဲ့ေတာတြင္ ယခင္က တပ္ဆင္ခဲ့ေသာ ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မွ ရရွိေသာ၀က္၀ံပံု (ဓာတ္ပံု – ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး)

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအား ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အမရဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းသည္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အီတလီအေျခစုိက္ INGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ Istituto OIKOS အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းပထမပုိင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားမႈ၊ ေနရင္းေဒသအေျခအေန၊ ေဂဟစနစ္အေျခအေန၊ ၀က္၀ံမ်ား၏ေကာင္ေရအခ်ဳိးအစားႏွင့္ ေပါက္ဖြားမႈအေျခအေန၊ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ားနဲ႔ သဘာ၀အပင္မ်ားကုိ ေနရင္းေဒသေတြမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား၊ က်ားမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာလိပ္၊ ေက်းငွက္ စတဲ့သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ေတြကုိ အထူးျပဳကာကြယ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ၊ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္နဲ႔ ေဘးမဲ့ေတာေတြ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ားေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားေတြ႕ရိွရတာေၾကာင့္ အထူးျပဳကာကြယ္သည့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာနဲ႔ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း၊ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳး၀ုိင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေရးေတာမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈအရလည္း အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ သာမက ၎တုိ႔၏ေနရင္းေဒသမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္မွမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ ဆက္စပ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဓိကမ်ဳိးစိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးမ်ဳိးစိတ္မ်ားဟု ေျပာ၍ရသည့္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ စသည့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ေနရင္းေဒသေခၚသည့္ Habitats မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းပ်က္စီးလာျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတုိ႔က အဓိကၿခိမ္းေျခာက္လာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အႏၲရာယ္သည္ တရားမ၀င္ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္၍ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခံေနရေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနသည့္ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနသည္႔ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးဇုန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေနမႈအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာက ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ အထက္ပိုင္းမွာတစ္ဖြဲ႕ပါ။ ေအာက္ပိုင္းမွာတစ္ဖြဲ႕ပါ။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေျမေတြကို စိတ္၀င္စားၾကတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဘက္ကလည္း ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္တဲ့ ေျမအမိ်ဳးအစား ဟုတ္မဟုတ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခိုင္းထားပါတယ္။ ၀ါးဆိုတဲ့မ်ဳိးက ႏွစ္အတိုတြင္းမွာ ေငြျပန္ရမယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ၀ါးကို ၀ါးေလာက္ပဲသုံးေတာ့ တန္ဖိုးကသိပ္မရၾကဘူးေလ။ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအဖြဲ႕ေတြက နည္းပညာေတြနဲ႔ ၀ါးမစိုက္ပ်ဳိးခင္မွာ သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးသြားမယ္။ နည္းပညာဆိုတာ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္ေခ်ာေတြထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာကိုေျပာတာပါ။ ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ၀ါးကေနျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ ေလလြင့္တဲ႔၀ါးျခမ္းေတြကအစ ျပည္ပကို အိတ္စ္ပို႔တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ ကူညီေပးမွာလို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေလေဘး/ေရေဘး က်ေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေနသည့္ ေဒသမ်ားအား ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ယင္း၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) ေအာက္ပိုင္း မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႔ရယ္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕မွာက သဘာ၀တ္၀န္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးေနတာေတြမ်ားလာေနတဲ့အတြက္ ဒီပ်က္စီးမႈေတြကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္လုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အသင္းတို႔က တင္ျပေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ါးပင္စိုက္ပိ်ဳးပုံ စိုက္ပ်ဳိးနည္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)ေအာက္ပိုင္းအဖြဲ႕က နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကအမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူး႐ိုးမေဒသ တစ္ခုလံုးကို သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈစီမံကိန္း တစ္ႀကိမ္စာ ၁၀ ႏွစ္အထိ ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာ ထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူး႐ိုးမအတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္ေသာ ပဲခူး႐ိုးမတစ္ခုလံုးကို သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈစီမံကိန္း တစ္ႀကိမ္စာ ၁၀ ႏွစ္အထိ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳဘဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈသည္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာသယံဇာတ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သစ္ေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း တတိယအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံကိန္း MRRP (၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ အထိ) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို လံုး၀ရပ္နားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ပမာဏေအာက္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္ေသာ ပဲခူး႐ိုးမေဒသ တစ္ခုလံုးကို သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈ စီမံကိန္း တစ္ႀကိမ္စာ ၁၀ ႏွစ္အထိ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳဘဲ အနားေပးျခင္း၊ ျပဳစုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

MRRP စီမံကိန္းတြင္ စိုက္ခင္းမူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္း၊ သဘာ၀ေတာတန္ဖိုးျမႇင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္း၊ သီးႏွံသစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပ်ဳိးပင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ သစ္ေစ့ႏွင့္ ပ်ဳိးပင္ဌာနမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီး စိုက္ခင္းေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုျခင္း၊ သစ္ေစ့ထုတ္ဧရိယာႏွင့္ မ်ဳိးသန္႔ဥယ်ာဥ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊  ႀကိဳး၀ိုင္းႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အထူးစိမ္းလန္း စိုျပည္ေရး စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထင္းအစား အျခားေလာင္စာ တိုးျမႇင့္အသံုးခ်ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ အသံုးခ် သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းေပါင္း ဧရိယာဧက ၃၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကုိ စီးဆင္းတဲ့ဟာေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြး အမႈန္႔ေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ သတၱ၀ါေတြကုိလည္း မ်ားစြာထိခုိက္ေစတယ္ . . .” ဆရာႀကီးဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးေရးကုိ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အနားယူခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ (Myanmar Green Network) တြင္ သတၱဳတြင္းပညာရွင္ အၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆရာႀကီး ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအေၾကာင္း ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားလုံး နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ၁၉ ရာစု အစပုိင္းေလာက္ကစၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ဗားဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္ဘက္မွာ စၿပီးေတြ႕ခဲ့တာေပါ့။ ေတြ႕ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ နဂုိမူလကေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔နဲ႔ အေႏြးဓာတ္ ရရွိေရးအတြက္ သုံးစြဲတာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန အပူထြက္မွန္းသိတဲ့ အခါက်ေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္က်ေတာ့ အပူစြမ္းအင္ကုိ သုံးၿပီးေတာ့ ဗြိဳက္လာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ဗိြဳက္လာကုိ မီး႐ႈိ႕ဖုိ႔အတြက္ သုံးတာေပါ့။ သုံးေတာ့ အဲဒီကေန ရလာတဲ့ အပူကေန အဲဒီကေနရတဲ့အားနဲ႔ စက္ေတြကို ေမာင္းႏွင္လာၾကေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္က ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသုံးတယ္။ သြားလာေရးလည္း သုံးတယ္။ ေနာက္ဆက္သြယ္ေရး စက္႐ုံေတြ ေနရာတုိင္းလုိလုိသုံးတယ္။ အဲဒီေခတ္ကစၿပီးေတာ့ ကမၻာမွာ ေက်ာက္မီးေသြးဟာ စြမ္းအင္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ စတင္အသုံးျပဳခဲ့တာပါလဲ။

ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ မွတ္မွတ္သားသား ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ကေလး၀ဘက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကုိ စေတြ႕တယ္။ အရင္ကေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မတြင္က်ယ္ခဲ့ဘူး။ ဟုိတုန္းက MRTC ေခၚတာေပါ့။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ MRTC ေခတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တစ္ခုတည္းေသာ အစုိးရပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အျဖစ္နဲ႔သုံးတယ္။ အဲဒီမွာ ေျမေအာက္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္နည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့တယ္။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ကမၻာက ဘယ္အခ်ိန္မွာ စၿပီးသတိထား သိရွိခဲ့ၾကပါသလဲ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ သိတာေတာ့ တုိ႔ ၁၉ ရာစုေနာက္ပုိင္းမွာ လူေတြက ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေတြေၾကာင့္ လူေတြက သက္တမ္းတုိတာေတြ၊ ေရာဂါဘယ ထူေျပာတာေတြ၊ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့တာေတြ စၿပီးေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေတြ႕ေတာ့ ကမၻာႀကီးကလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကေန ထုတ္လႊတ္လုိက္တဲ့ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေလထုထဲမွာလည္း ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္လာတယ္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတယ္ ဆုိတာကုိ သိပံၸပညာရွင္ေတြက စတင္ေတြ႕ရွိတဲ့ အခါမွာ ကုလသမဂၢကုိ တင္ျပၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဒါကုိ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းဖုိ႔လုိတယ္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဘာလဲဆုိေတာ့ တုိ႔ကမၻာေျမႀကီးကုိ ေနေရာင္ျခည္က ထြက္လာတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကမၻာေျမႀကီးကုိ မေရာက္ေအာင္ အုိဇုန္းလႊာကေနၿပီးေတာ့ စုပ္ထားေပးတယ္၊ ကာကြယ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အုိဇုန္းလႊာႀကီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပါးပါးၿပီး ေပါက္လာတဲ့ အခါၾကေတာ့ ကမၻာေျမႀကီးကုိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ မွာ ပုိၿပီးေတာ့ ျမန္လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အညႊန္းကိန္းအရေျပာရင္ ၁၀ ဆုိရင္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အဆင့္၊ ရွစ္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုံမွန္ေပါ့။ အခုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းဟာ ၁၃၊ ၁၄ အထိျဖစ္ေနတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိလည္း အရပ္ေဒသတုိင္းမွာ ၁၃ က အနည္းဆုံးရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးဆက္က ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတဲ့အတြက္ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးတယ္။ အုိဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးတဲ့အတြက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က ကမၻာႀကီးအေပၚ ပုိက်ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေရျပားေရာဂါေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ တိမ္စြဲတဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ အခု ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရွိခ်က္ အရဆုိရင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေတာင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးပါဘူး။ ဒါက စာေစာင္ထဲမွာပဲ ေတြ႕ေသးတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ႔ အရြယ္လြန္ေတာ့ အေရျပားေရာဂါ၊ အေရျပား ကင္ဆာေတြျဖစ္တယ္။ တိမ္စြဲေရာဂါျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေနပူထဲမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္ကာတဲ့ ေနကာမ်က္မွန္ေတြ တရား၀င္ တပ္ဆင္ခြင္႔ေပးလုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသားနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ မထိေအာင္ လက္ရွည္အက်ႌေတြ၀တ္ၿပီး ကာကြယ္တယ္။ ဦးထုပ္ေတြ ေဆာင္းၾကတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေဘး သက္သာေအာင္လုပ္တယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စြမ္းအင္ဘယ္ႏွမ်ဳိးေလာက္ ထုတ္ယူရရွိႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ဟာကေတာ့ နံပါတ္တစ္ အခ်က္ကေတာ့ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အဲဒါလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရအားလွ်ပ္စစ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကပဲ သုံးေနရတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရွိတယ္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရွိတယ္။ ေလစြမ္းအင္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ဒီေရက စြမ္းအင္ထုတ္လုိ႔လည္းရတယ္။ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ကလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သိပ္မသုံးဘူး။ ရွိလည္း နည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သုံးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ကေတာ့ ဒီေရစြမ္းအင္ရွိတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေရစြမ္းအင္က စစ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ေကာ႔ေသာင္းအထိ ပင္လယ္ကမ္းႀကီးကုိ ပုိင္တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔ကို ဒီေရအတက္အက် ႏွစ္ႀကိမ္ရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ႀကိမ္မွာ ဒီေရအတက္အက် အားကုိသုံးၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္တဲ့စက္ကုိ လည္ေစျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သဘာ၀အတုိင္း ဒီေရရွိေနသမွ် ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ကုန္က်စရိတ္လည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္။ သူကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္ေတြမွာ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းနဲ႔ ေ၀းကြာတဲ့ ေဒသေတြမွာ စၿပီးသုံးေနၾကတယ္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိၿပီးေတာ့။ အဲဒီလုိသုံးတဲ႔ေနရာမွာ အဓိက,ကေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ဖမ္းတဲ့ ဆုိလာျပားရယ္။ ဆုိလာျပားကေနၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေျပာင္းတဲ့ အင္ဗာတာရယ္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြပဲ လုိတဲ့အတြက္ ေနရာေဒသမေရြး သုံးႏုိင္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္းပဲ ဒါကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးပါတယ္။ အိႏိၵယမွာလည္း ထုိနည္းတူပဲ။ ေနစြမ္းအင္ကုိ သုံးတယ္။ ေလစြမ္းအင္ကုိ သုံးတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာနဲ႔လည္း အစားထုိးၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့သြားတဲ့စြမ္းအင္ကုိ အစားထုိးၿပီးေတာ့ အားလုံး ေရတုိစီမံကိန္းေတြ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ ခ်ၿပီးေတာ႔ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ထင္ထင္ရွားရွား ဥပမာကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ေအပတ္ ညီလာခံႀကီး လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေၾကညာတဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေလထုက အင္မတန္ညစ္ညမ္းတယ္။ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္။ အဲဒီ ကာဗြန္ေတြေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ၅၀၀၀ ကုိ တစ္ခါ တည္း ပိတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ မီးခုိးအထြက္မ်ားတဲ့ ကားေတြကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကုိ ဒီလုိနည္းနဲ႔ လုပ္ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းလဲဆုိေတာ့ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္ကုိသုံးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က လုိအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကုိ ျပန္ျဖည့္ ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္တယ္။ အခု ဆုိရင္ ေလစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိေတာင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အာရွမွာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ ေနၿပီ။ ထုိနည္းလည္းေကာင္း အတူတူပဲ။ အိႏိၵယလည္း ေျပာင္းေနၿပီ။ သူတုိ႔က ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကုိသုံးတယ္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကုိ သုံးဖုိ႔အတြက္လည္း လုိအပ္တဲ႔ ရန္ပုံေငြေတြကုိလည္း ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ထုတ္ေခ်းၿပီးေတာ့ သုံးေနတာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ဆက္တည္း ဆက္ၿပီးစဥ္းစားမယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ေတာ့ ယုိးဒယားမွာလည္း ထုိ႔အတူပဲ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ပိတ္ပစ္လိုက္တာမ်ားတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္ပစ္လုိက္ရၿပီ။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ – ေက်ာက္မီးေသြးကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္းပဲ မီးေလာင္ၿပီဆုိရင္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ လူသားေတြ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ် ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေက်ာက္မီးေသြးက ပစၥည္း ၁၃ မ်ဳိးထြက္တယ္။ သူက မီးေလာင္ၿပီးရင္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္ေပးတယ္။ အပူစြမ္းအင္ ထုတ္ေပးၿပီးတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အေငြ႕အျဖစ္ နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚကုိ ေျပာင္းလဲ ၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒါေတြက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ကာဗြန္မုိ ေနာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ႏုိင္ထ႐ုိဂ်င္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ဆာဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္တုိ႔၊ ႏုိက္ထရတ္ ေအာက္ဆုိက္တုိ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ အာဆင္း နစ္ေခၚတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ေတြ၊ ျပဒါးေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ယူေရနီယမ္လည္း နည္းနည္းပါးပါးထြက္တယ္။ အဲဒီလုိဟာေတြ ထြက္တဲ့အခါက် အဲဒါေတြအကုန္လုံးက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အသြင္သဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သြား ၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္တယ္။ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ ဆုိက္ထြက္တဲ့အတြက္ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္က ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္အျဖစ္နဲ႔ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ရြာေစတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေတြက ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ႐ွဴၿပီးေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ ထုတ္တယ္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္က တုိ႔လူအတြက္ မလုိအပ္တဲ့ ပစၥည္း။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအတြက္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ မလုိအပ္တဲ့ပစၥည္း။ အဲဒီပစၥည္းေတြ ေလထုထဲကုိ ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ အဓိကကေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ လူရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္မယ္။ ေသြးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ေနာက္တစ္ခုက ကုိယ္လက္အဂၤါေတြေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြရွိတယ္။ ခဲဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္တယ္။ ခဲဓာတ္ေငြ႕ကလည္း ေသြးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ ဆာလဖာၾကေတာ့ ႐ွဴမိၿပီဆုိရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ က အဆုတ္ထဲကုိ ေရာက္သြားမယ္။ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းမွာ သက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ လူကုိကင္ဆာေတြ အစ အားလုံးေသာ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့ ဟာေတြကလည္း ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ခဲ၊ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္နဲ႔ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္က ေလထဲေရာက္သြားလုိ႔ရွိရင္ ေလထဲမွာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ မ်ားတာနဲ႔အမွ် တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေခ်ဖ်က္မလဲဆုိရင္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သဘာ၀ႀကီးက ဖန္တီးထားတဲ့ အတုိင္းပဲ အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ သစ္ပင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ စုပ္ယူတယ္။ အဲဒီလုိ သစ္ပင္ေတြ မ်ားမ်ားရွိရင္ေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ေလထဲသက္ေရာက္မႈ သက္သာသြားတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအရ သိၾကတဲ့အတုိင္းဘဲ။ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးတာ မ်ားေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကုိ စုပ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးက က်ဆင္းေနတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာလည္း က်ဆင္းေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာဗြန္ေအာက္ဆုိက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အသုံးျပဳတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ေနရတယ္။

ေမး – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္ ထပ္ေဆာက္မယ္လုိ႔ သိထားပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ –  အရင္တုန္းကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ၁၁ ခုအထိ လက္မွတ္ထုိးထားခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုေနာက္ပုိင္း အန္အယ္ဒီအစုိးရ တက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ သိပ္မရွိဘူး။ ပ်က္သြားၿပီလုိ႔ တိတိက်က် ေၾကညာႏုိင္တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းက င႐ုတ္ေကာင္းရယ္။ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နားက အန္ဒင္ရယ္၊ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဖ်က္ၿပီးၿပီလုိ႔ တိတိက်က် ေၾကညာၿပီးၿပီ။ က်န္တဲ့ဟာေတြကေတာ႔ ဖ်က္သိမ္းတယ္လုိ႔ မေၾကညာေသးဘူး။ လက္ရွိလည္ပတ္ ေနတာကေတာ႔ တီက်စ္ရယ္၊ ေကာ့ေသာင္းရယ္။ ေကာ့ေသာင္းက ႏုိင္ငံပုိင္မဟုတ္ဘူး ပုဂၢလိကပုိင္၊ တီက်စ္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ထားတာပဲ။

ေမး – ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ဥပေဒ နည္းဥပေဒကေရာ မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါလည္း ရွင္းျပေပးပါဦးခင္ဗ်။

ေျဖ – ဥပေဒ နည္းဥပေဒကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္တဲ့ နည္းစဥ္ေတြရွိတယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့ နည္းစဥ္ေတြရွိတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက အင္မတန္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီးေတာ့ မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတုိင္း ႏုိင္ငံတုိင္း လုိလုိမွာ သူ႔ကုိ သီးျခားပညာရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ သီးျခားသင္ေပးရတယ္။ သတၱဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ခုခြဲထားတယ္။ ႏွစ္ခုခြဲထားတဲ့ အေလ်ာက္လည္း သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နဲ႔ ဥပေဒကလည္း ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာ သီးျခားစီထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိလုိ႔  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကေလး၀ေက်ာက္ မီးေသြးတြင္း တစ္ခုတည္းရွိခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့မွ မရွိခဲ့ဘူး။ ရွိကုိ မရွိဘူးေပါ့။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ နဂုိမူလသတၱဳဥပေဒထဲမွာပဲ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဟာေလာက္ပဲ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္ေအာင္ဆုိတာေလာက္ ပဲရွိတယ္။ သီးျခားဥပေဒအေနနဲ႔ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေက်ာက္မီး ေသြးအေပၚမွာ အေျခခံမယ့္အသံေတြက လည္း ၾကားလာရတဲ့အတြက္ အခုေက်ာက္မီး ေသြးတူးေဖာ္မႈေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားလာၿပီ။ မ်ားျပားလာတဲ့အေလ်ာက္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈေတြကလည္း မ်ားလာတယ္။ ထိခိုက္မႈမွာ လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈရွိသလုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈလည္း မ်ားတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြရွိတယ္။ မၾကာေသးမီကာလက ထိခိုက္မႈအေနနဲ႔ နီကယ္စက္႐ံုနားက ေက်ာက္မီးေသြးေတြကုိ စည္းကမ္းမရွိ စြန္႔ပစ္မႈေတြအတြက္ ဒါက စည္းကမ္းမရွိ စြန္႔ပစ္တယ္ ဆုိတာကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း အပုိင္းမွာ အားနည္းတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အားနည္းလုိ႔ ျဖစ္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္ေတြက ဟသၤာေခ်ာင္းေတြကုိ ခ်တယ္။ ဟသၤာေခ်ာင္းက ဘယ္သြားလဲ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကို သြားတယ္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း အေရးတႀကီး ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ေတြက အဲဒီေဒသမွာ အမ်ားဆံုး ေနထုိင္ၾကတယ္။ အခုဆုိရင္လည္း ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ အေရအတြက္က အေတာ္ေလးနည္းေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကုိ စီးဆင္းတဲ့ဟာေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြးအမႈန္႔ေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ သတၱ၀ါေတြကုိလည္း မ်ားစြာထိခုိက္ေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခ်ာင္းထဲက ေသာက္မိတဲ့ ကြၽဲေတြ၊ ႏြားေတြ ဗုိက္ႀကီးေတြေဖာင္းၿပီး ေသတယ္။ အဲဒီလုိ အလားတူကိစၥ ေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးလုိ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေအာင္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာထိန္းသိမ္း သင့္တယ္လုိ႔ ေတြးမိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေလာက္မွာ ေရႊစက္ေတာ္နား က ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ေျမေအာက္ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းမွာ ေပ ၆၀၀ ေလာက္နက္တဲ့ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အပါအ၀င္ ေဒသခံအလုပ္သမား ရွစ္ေယာက္ေလာက္ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲမွာ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတာ့ ေက်ာက္မီး ေသြးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သီးျခားဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးေတာ့ စနစ္တက် လုပ္ကုိင္ေနတာ ရွိပါတယ္။ သီးျခားေက်ာက္မီးေသြး မုိင္အင္စရက္ခ်ာေတြလည္း ခန္႔ထားတယ္။ ထုိ႔နည္းအတူလည္း ဂ်ပန္မွာ ဆုိရင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ လုပ္တယ္။ လူဦးေရမ်ားတဲ့ တ႐ုတ္မွာ ဆုိရင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မၾကာ မၾကာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ျဖစ္လုိက္ရင္လညး္ ေသဆံုးမႈေတြ ပါေနတာေတြက မ်ားတယ္။ အျပင္းအထန္ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ေသဆံုးမႈ ဒီႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အလားအလာ ရွိေနတယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ မီးေလာင္မႈေတြ၊ အနံ႔အသက္႐ွဴမိတဲ့ ျပည္သူလူထုက အျမဲတမ္း Complain တက္တာေတြရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔က ျပင္ဆင္မႈ ထုတ္ရမယ္။ ဒါကုိ ျဖစ္ခါမွလုိက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေနမယ့္အစားကုိ နဂုိကတည္းက တိတိက်က် စည္းကမ္းဥပေဒ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရမယ့္ အာဏာပုိင္ေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူလည္း လက္ကုိင္ျပဳႏုိင္မယ့္ ဥပေဒရွိမယ္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္လာရင္လည္း ဒီဥပေဒ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိတဲ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ၿပီးေတာ့မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရမယ္။

 

ကမၻာေပၚ၌ အေကာင္ေရ ၅၀၀ ေအာက္သာ က်န္ရွိေသာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီး ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္း (ဒီလံုးငွက္) ထက္၀က္ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္းခိုရန္ ၀င္ေရာက္ေလ့ရွိ

ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းငွက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေဆာင္းခိုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-BANCA)

ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ ၅၀၀ ေအာက္သာက်န္ရွိေသာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီး ေရ ေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္း (ဒီလံုးငွက္) ထက္၀က္ခန္႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္းခိုရန္၀င္ေရာက္ ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔၀င္ေရာက္ေဆာင္းခိုရာတြင္ မြန္ ျပည္နယ္ မုတၱမေကြ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ နံ႔သာကြၽန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကၿပီး မုတၱမေကြ႕တြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ၾကကာ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္း ငွက္ေကာင္ေရ ၂၅၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ငွက္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကေၾကာင္း ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (BANCA) မွ Program Officer Education & Livelihood ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းေတြက တစ္ကမၻာလံုးမွာမွ အေကာင္ေရ ၅၀၀ ေအာက္ပဲရွိေတာ့တာ။ သူတို႔ကို မုတၱမေကြ႕မွာပဲ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ေတာ့တယ္။ ပညာရွင္ေတြ သတ္မွတ္တာကေတာ့ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္က မုတၱမ ေကြ႕မွာလာၿပီး ေဆာင္းခိုတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေတာ့ အေကာင္ေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ ၂၅၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ တကယ္တမ္း Survey လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္ေရ ၁၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ေတာ့ေတြ႕တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြက လူသြားလို႔ မရတာလည္းပါတယ္” ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းငွက္မ်ားသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ငွက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေဆာင္းရာသီတြင္ ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္းခိုေလ့ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာလအကုန္ ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယအပတ္မွ ဧၿပီလကုန္အထိ ခုနစ္လခန္႔ ေနထိုင္ေဆာင္းခိုေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုတၱမေကြ႕သည္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းငွက္မ်ား ေနထိုင္ေဆာင္းခိုရန္အတြက္ အဆင္ေျပဆံုး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ သူတို႔စားဖို႔ အစားအစာေပါ့။ ဒီမွာက သဲကဏန္းေတြ ရွိတယ္ေလ။ သူတို႔က သဲဂဏန္းေတြကို ႀကိဳက္တယ္။ စားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုတၱမေကြ႕က သူတို႔ေနဖို႔ အဆင္ေျပဆံုး အႀကိဳက္ဆံုးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ရာသီဥတုကလည္း ကိုက္ညီတယ္။ ေႏြးေထြးတယ္ေလ” ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ား၏ သတ္ျဖတ္စားေသာက္မႈ၊ ၎တို႔၏ ေနထိုင္ရာ စားက်က္ေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္း နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္း ငွက္ေကာင္ေရမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာၿပီး မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ခါဥရင္ ေလးလံုးပဲဥတယ္။ ေလးလံုးမွာမွ ႏွစ္ေကာင္ပဲေပါက္တယ္။ အမ်ားဆံုး သံုးေကာင္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္က ငွက္မုဆိုးေတြ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွာ ဆိုရင္လည္း ခ်ဳိးေၾကာ္၊ စႏိုက္ေၾကာ္ေတြေရာင္းတဲ့ မုဆိုးေတြရွိတယ္ေလ။ အဲဒီလို ဖမ္းစား၊ ေရာင္းစား ၾကတာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း မ်ဳိးျပဳတ္ဖို႔ နီးလာတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး လူေတြရဲ႕ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြ ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕စားက်က္ေတြ တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးကုန္တယ္” ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းငွက္မ်ားသည္ ႐ုရွားမွ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံစသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေဆာင္းခိုၾကၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအထိ သြားေရာက္ ေဆာင္းခိုၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ လာေရာက္ေဆာင္းခိုရာတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအထိ မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကီလိုမီတာျဖင့္ ၈၀၀၀ ခန္႔ ပ်ံသန္းလာရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအထိ မပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အခ်ဳိ႕ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ိုင္းငွက္ အေကာင္ငယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Yellow Sea တြင္ ေဆာင္းခိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေအးပိုင္းေဒသရွိ ငွက္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလကုန္ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္းခိုေလ့ရွိၿပီး ထိုေဆာင္းခိုငွက္မ်ားတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီး ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ေဘးမဲ့ေပးရန္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားအား ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန

ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား (ဓာတ္ပံု-WCS Myanmar)

အေအးပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕မွ ငွက္မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းမွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေဆာင္းခိုရန္ စတင္၀င္ေရာက္ လာၾကၿပီး ထိုေဆာင္းခိုငွက္မ်ားထဲတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေသာ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး စားေသာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) မွ ဦးႏိုင္လင္း၏ ေျပာၾကားသည္။

“ေဆာင္းခိုငွက္ဆိုတာ ေဆာင္းတြင္းပိုင္းမွာ သူတို႔ဘက္မွာေအးလို႔ အေအးေရွာင္ရင္းနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ေရာက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ ဒီမွာလည္း ေရရွည္အတြက္ ငွက္ၾကည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို အမ်ားႀကီး အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်လို႔ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေဆာင္းခိုငွက္ေတြကို ပစ္ခတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးစားေသာက္ ေနၾကတာရွိေတာ့ ဒီလိုမလုပ္ၾကဖို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္က ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း ေဒသခံေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ဒါကိုလုပ္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္စားေနၾကတာလဲ၊ ေနာက္ကြယ္မွာ သူတို႔အဆင္မေျပလို႔လား၊ သူတို႔ရဲ႕ အဆင္မေျပမႈကို လတ္တေလာ ေျဖရွင္းတာလား၊ တကယ့္ကို အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားႀကီးရလို႔ ေလာဘႀကီးၿပီး လုပ္တာလား စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ အမ်ားႀကီးကို ေလ့လာၿပီးလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးမွ အဲဒီအေပၚမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ Action ယူဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ၊ ဆက္စပ္ဌာနေတြနဲ႔ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြ အကုန္လံုးပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္” ဟု ဦးႏိုင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေဆာင္းခိုငွက္ အေကာင္ေရ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္းလည္း ဦးႏိုင္လင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဆာင္းခိုငွက္ေတြ ၀င္ေရာက္မႈ ႏွစ္စဥ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ တိက်တဲ့ အေကာင္အေရအတြက္ကို သုေတသန မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္နည္းနည္းလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ရွိတာက သူတို႔ရဲ႕ ပ်ံသန္းရာ လမ္းေၾကာင္း (Fly Way) ေပါ့။ အဲဒီေနရာမွာကိုက နည္းနည္းလာတာေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သူတို႔ေနရင္းေဒသမွာလည္း နည္းေကာင္းနည္းလာတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု ဦးႏိုင္လင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေဆာင္းခိုငွက္ အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာရွိၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားတြင္ က်က္စားေသာ ေရငွက္မ်ား၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ က်က္စားေသာ ေရေညႇာင့္ ႏႈတ္သီး၀ိုင္း ကဲ့သို႔ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ငွက္မ်ားႏွင့္ သိမ္းငွက္၊ လင္းယုန္ ငွက္ကဲ့သို႔ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ သာစည္႐ြာ၌ GPS စက္တပ္ဆင္ထားေသာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး ရွားပါးေဆာင္းခိုငွက္လင္းယုန္ (Steep Eagle) တစ္ေကာင္ကို ေဒသခံတစ္ဦးက ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ အဆိုပါငွက္သည္ မြန္ဂိုလီယားႏိုင္ငံမွ သုေတသနလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ေနေသာ ငွက္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုငွက္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းကို ၎တို႔မွ သိရွိထားၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ Online မွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။