စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္၊ စာေပႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္း ေလးခုအား ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုခ်င္းစီအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးတည္ေထာင္ျခင္းအျဖစ္ မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း မျပဳမီ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာတရား႐ုံးအား မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အပ္ႏွင္းႏိုင္သည္။မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေစ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနယ္ေျမေဒသတြင္ မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးမ်ားကို တည္ေထာင္၍ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးမ်ားက ခ်မွတ္စီရင္ေသာ စီရင္ခ်က္၊ အမိန္႔ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ေအဂ်င္စီက ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခံမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူပိုင္ခြင့္တရား႐ံုးသို႔ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က “ဒီဥပေဒေတြက အေရးတႀကီး လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမွန္က  ဒီထက္အေစာပိုင္းကတည္းက ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းတာ။ ဒီဥပေဒက ဘာနဲ႔အတူတူအေရးႀကီးသလဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာ လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေတြဟာ မူပိုင္ခြင့္ ထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လာၾက တာပဲ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ေတြက ပါလာၾကမွာ။ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို ေဘးလူေတြက  အလြယ္တကူအသံုးခ်ေနမယ္ဆိုရင္ အာမခံခ်က္မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ဆိုရင္ ဒီလို ဥပေဒေတြရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းတာ။ ဒီဥပေဒေတြကို စၿပီးေတာ့အေျချပဳၿပီးလုပ္ခဲ့တာက သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနပါ။မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြက အသံုး၀င္မႈမ်ားတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာဖို႔ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ထိုက္သင့္တဲ့အာမခံခ်က္ေတြရွိေအာင္လို႔ ဒီမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဒီမွာက သီခ်င္းေခြေတြလည္း ေကာ္ပီေတြလုပ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ၀င္လာတဲ့ပစၥည္း၊ ဒီဇိုင္းေတြကိုလည္း ဒီမွာပဲ လြယ္လြယ္ကူကူဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီး ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလိုက်မူ ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအာမခံခ်က္မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ မူပိုင္ခြင့္ရွိထားတဲ့ပညာရွင္ေတြဟာ ခံစားခြင့္ေတြ တိုးလာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါမွာ ဒီလိုဥပေဒရွိလား မရွိလား ေစာင့္ ၾကည့္ၾကတယ္။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္  Brand အေနနဲ႔လာမွာ။ ႏိုင္ငံတကာရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာေရာက္ဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည့္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္း ေလးခုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ဟုဆုိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္အျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာရာအုိေက လုပ္ငန္းေပါင္းမည္မွ်ရွိပါသနည္း၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္အား ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးပါသနည္း၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြန္အား မည္မွ်သတ္မွတ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရွိခဲ့သည္” ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း ၾကယ္ျပပြင့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ စုစုေပါင္း ၃၂၆ ခု၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ၁၁၂ ခု၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၀ ခု၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၇၈ ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တေျပးညီသတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ စက္တစ္လံုးလွ်င္သံုးေသာင္း၊ သက္တမ္းတုိးေၾကးႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြကုိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၁ သန္းေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရာအုိေကလုပ္ငန္းကုိ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒႏွင့္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာနည္းဥပေဒအခန္း (၃)၊ နည္းဥပေဒ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ အရ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ စည္းကမ္း ၁၇ ခ်က္ျဖင့္ အေျခခံစိစစ္၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ဗီြဒီယုိကာရာအုိေကသီဆုိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီြဒီယုိဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒအခန္း (၆) ပုဒ္မ ၁၉ အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၆)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၊ ၂၄ အရလည္းေကာင္း ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမွ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွစိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ထံတင္၍ အတည္ျပဳခ်က္ထပ္မံရယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အား ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားကိုဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အား ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဆိုအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္) ၆၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူဦးေရျမင့္မားေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈအတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအားသာခ်က္ကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္းက ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈ ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားစုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိး ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ဆိုသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိး စီမံကိန္းကို အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသာမက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အတုယူက်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးစီမံကိန္းကို လိုက္နာက်င့္သံုး၍ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၀င္ေငြတိုးတက္လာကာ    ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကို အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာမ်ားကို အစိုးရမွ ကူညီေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိး စီမံကိန္း၏ လႈပ္ရွားမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဒသထြက္ သယံဇာတမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္၊ နည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ျခင္းတို႔သည္ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚထုေမတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ကန္႔ကြက္သူမရွိ၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားတုံ႔ျပန္မႈမရွိဘဲ ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိးပုံစံမ်ဳိးဆုိပါက UN အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ဖိအားေအာက္က ႐ုန္းထြက္ရန္ခက္ခဲသြားမည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိ ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ႔ျပန္မႈမရွိဘဲ ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိးပုံစံမ်ဳိးဆုိပါက UN အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေအာက္က ႐ုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအးက တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမရွိေၾကာင္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုသာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးအား သိရွိေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီအစုိးရလက္ထက္မွာ တိတိလင္းလင္း ေျဖၾကားတာ မေတြ႕ဘူး။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လည္း ေျပာတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေျပာတယ္။ အခု State Level အေနနဲ႔ ေျဖတာမေတြ႕ဘူး။ ႏုိင္ငံတကာကို ဒီ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္းကုိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ရမယ္။ သတင္းအမွန္ေတြကုိ ပ်ံ႕ေစခ်င္တယ္။ သိေစခ်င္တယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ၀င္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ Safe Zone ေတာင္းမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ ျပည္နယ္ေတာင္းမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ခဲြထြက္ေတာ့မယ္။ ဒီလုိ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ သြားလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာကုိ ထုိးေဖာက္ဖုိ႔က်ေတာ့ တိတိလင္းလင္း တိတိက်က် State Level က ေျဖတာ မၾကားမိဘူး။ သူတုိ႔ ၀င္ႀကီးစိုးၿပီးေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ေလးဟာ ေပ်ာက္သြားမယ္။ အဲဒီျဖစ္သြားႏုိင္တာေပ့ါ။ ဒါကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ ဒီေမးခြန္းကုိ ေမးတာပါ”ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူလတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမပါဘူးဆုိတာ အားလုံးသိရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့အမည္ဟာ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိတဲ့ အမည္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ လူမ်ဳိးသစ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖန္တီးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေနတာ ေရွးယခင္ကတည္းကပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ႔ျပန္မႈမရွိ ဘဲ ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိးပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟာ ၀န္ခံျခင္းသေဘာကုိ သက္ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ UN အပါအ၀င္ OIC လုိ အဖဲြ႕ ႀကီးေတြရဲ႕ ဖိအားေတြေအာက္က ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ့ကုိ ခက္ခဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ/ဘဂၤါလီအေရးဟာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွၿပီး ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႕စြာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြဟာ ပုိမုိဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ပြားႏုိင္တာကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးမွာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားကုိ ဂ႐ုမစုိက္လုိ႔မရဘူးဆုိတာမွန္ေပမယ့္ ဂ႐ုစုိက္လြန္းအားႀကီးရင္လည္း အမွားမွားအယြင္းယြင္းနဲ႔မလုပ္မိဖုိ႔ သတိျပဳရမွာျဖစ္သလုိ ထိလြယ္၊ ရွလြယ္အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ ထိမွာ ရွမွာေၾကာက္လုိ႔ မကုိင္တြယ္ဘူးဆုိရင္လည္း ပုိမုိဆုိးရြားသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအး၏ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက “ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ားမွာလည္းပဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳတာ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၀န္ထမ္းေတြ၊ သံအမတ္ႀကီးေတြ၊ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကလည္းပဲ ၎အသံုး အႏႈန္းကိုသံုးစြဲျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ထိုသို႔သံုးစြဲလာေသာ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း အစည္းအေ၀းေတြမွာ တရား၀င္သံုးစြဲေခၚဆိုလာပါကလည္း တရား၀င္ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ေထာက္ျပ ျခင္းေတြကိုလည္းပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္ အာဆီယံအစည္းအေ၀းေတြ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ UN အဖြဲ႕အစည္း၊ INGO ေတြကျပဳလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းေတြကိုသြားေရာက္တဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ၎ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အလားတူ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားလ်က္ရွိပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုမပါရွိ ေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီးသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း၌ ေကာက္ယူရရွိသည့္ လူမ်ဳိးစုစာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အမည္နာမသစ္၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကိစၥတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိေနသည့္အတြက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္သြား ရန္လ်ာထားၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရပညာရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူခ်က္မ်ား ရရွိခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ဳိးစာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို လြတ္လပ္ေရးမရမီ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ႏွင့္  ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၃၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ၊၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္း ေခါင္စာရင္းႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း ကိုလည္း ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအမည္ကို မည္သည့္သန္းေခါင္စာရင္း တြင္မွ် မပါရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ဟု ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။