၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအပ္ေငြစာရင္း၏လုိေငြကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ဗဟုိဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၅၀ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ရမႈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအပ္ေငြစာရင္း၏လုိေငြကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္  ဗဟုိဘဏ္ထံမွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၅၀ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ရမႈကုိ  ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိန္းတုိ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအပ္ေငြစာရင္း၏ လုိေငြအား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ အမွန္တကယ္ ေငြေခ်းယူႏုိင္သည့္ပမာဏမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၅၀၀ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေခ်းယူႏုိင္သည့္ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအပ္ေငြစာရင္း၏လုိေငြကုိ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အစုိးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ အစုိးရ ေငြတုိက္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ေခ်းယူျဖည့္ဆည္းရန္ သတ္မွတ္လ်ာထားခဲ့ရာ ျပည္တြင္းေခ်းယူႏုိင္သည့္ က်ပ္ ၃၀၉၀ ဘီလ်ံအနက္ ဗဟုိဘဏ္ထံမွ က်ပ္ ၁၂၃၆  ဘီလ်ံအထိ ေခ်းယူႏုိင္ရန္လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

၎လ်ာထားခ်က္အတုိင္း ဗဟုိဘဏ္ထံမွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံ ေခ်းယူႏုိင္ေရး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ  အမွန္တကယ္ေခ်းယူႏုိင္မည့္ ပမာဏသည္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၅၀၀ အစား က်ပ္ဘီလ်ံ  ၅၀၀၀ သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ထံမွ ေငြေခ်းယူျခင္းကုိ မူလလ်ာထားသည့္ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံအစား က်ပ္ ၁၄၉၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံသုိ႔ အခ်ဳိးက် တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟုိဘဏ္ထံမွ ေငြေခ်းယူမႈကုိ ေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခင္အတည္ျပဳထားသည့္ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံ အတုိင္းသာ ေခ်းေငြရယူရန္ ညႇိႏႈိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လစာရင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္းလုိေငြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က မူလအတည္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေပးႏုိင္မည့္ပမာဏ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံထက္ က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ရျခင္းမွာ သ၀ဏ္လႊာ၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအပ္ေငြစာရင္း၌ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ပုိေငြ က်ပ္ ၅၂၀ ဒသမ ၇၉၅ ဘီလ်ံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ထံမွ ေခ်းယူေငြအတြက္ ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပုိေငြ က်ပ္ ၅၇၆ ဒသမ ၂၄၅ ဘီလ်ံ ကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ဗဟုိဘဏ္ထံမွ ေခ်းယူေငြအတြက္ ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ခဲ့ျခင္း၊ ေငြတုိက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပင္ပေစ်းကြက္သုိ႔ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ပုံမွန္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီမႈ မရွိျခင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတစ္လတည္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္း၏ လုိေငြက်ပ္ ၁၁၉၈ ဒသမ ၃၈၄ ဘီလ်ံကုိ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေခ်းယူရန္လ်ာထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအပ္ေငြစာရင္းတြင္ ပုိေငြ ေပၚေပါက္သည့္လမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ျခင္းမျပဳေသးဘဲ  လစဥ္ လကုန္ရွိအေျခအေနကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ သုံးသပ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ ျမင္ကြင္း (ပံုႀကီး)ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေနသည္ကို သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းရယူေနစဥ္(ပံုေသး) (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)

ယခင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း  သူရဦးေရႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိန္းက သေဘာမတူေၾကာင္း ကန္႔ကြက္တင္ျပခဲ့သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းကုိ သူက ေရးဆြဲလုိ႔မရဘဲနဲ႔ အၾကံျပဳျခင္းကုိသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ကန္႔ကြက္သည္။

ထိုသို႔ ဦးစုိးသိန္းကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ယခင္ကလုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ေစလုိေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္လုိက္သည့္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ က်စ္လ်စ္ၿပီး ဥပေဒ ျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ နာယကဘက္က ျပဳစုတင္ျပသည္ဟု နားလည္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ မူၾကမ္းနဲ႔ နဂို ၂၀၁၆ ခု ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တုန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးလုိက္တဲ့ လက္ရွိ ယေန႔အထိရွိေနတဲ့ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္ေစလုိပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးတစ္ခ်က္ခ်င္းၾကည့္ရင္ ျပင္ဆင္ခ်က္က ဘာေၾကာင့္ျပင္ဆင္ရလဲဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အားလံုး ေပါက္ေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ခုနကေျပာတဲ့(ခ)(ဂ) ကြၽန္ေတာ္တင္ျပပါမယ္။ နဂိုတုန္း ကရွိတာက ေခတ္ကာလအေျခအေနနဲ႔ လုိက္ေလွ်ာ္ညီေထြရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးကုိျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပရမည္။ ဒါဟာ နဂိုတုန္းကေန အခုထိရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးကုိျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပရမည္ဆုိတာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကို တင္ျပရမည္ဆိုတာ မပါပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမည္သူကုိမဆုိ တင္ျပႏုိင္တဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ျဖည့္စြက္လုိက္တာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရမည္ဆုိတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိပဲ တင္ျပခုိင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလးကုိ ရွင္းလင္းေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦး၀င္းျမင့္က “ေနာက္တစ္ခုက (ဂ) မွာလည္းဒီလုိပါပဲ နဂုိဟာကုိ အရင္ဖတ္ျပပါမယ္။ နဂုိတုန္းက အထူးကိစၥရပ္မ်ား (ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား) ေပၚေပါက္လာပါက ၎ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္း အျခင္းအရာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ ျပရမည္။ နဂုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အဲဒီလုိ ေပးထားတာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္လုိက္တာက အထူးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ေယဘုယ်အားလံုးကို ျခံဳငံုၿပီးေတာ့ ေျပာလုိ႔ရ ႏုိင္တဲ့ အက်ဳံး၀င္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိတာ မပါေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို ေပၚေပါက္လာရင္လည္း အဲဒီကိစၥရပ္အေပၚမွာ အေၾကာင္းအျခင္းအရာႏွင့္ ဥပေဒအျမင္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းအျခင္းအရာကိစၥကို ႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရပါဘူး။ ဥပေဒ အျမင္ပဲ ႏႈိင္းယွဥ္ေပးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအျခင္းအရာဆုိတာကုိ  ျဖဳတ္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးရင္လည္း အဲဒါကို ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ဆုိတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕တဲ့အဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပဲ တာ၀န္ခံရမွာျဖစ္တယ္။  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပဲ တင္ျပရမယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ဆုိတာ အားလံုးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိန္းအေနျဖင့္ သေဘာတူပါလားဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေမးျမန္းရာ ဦးစုိးသိန္းက သေဘာတူေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ နာယကက သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နာယက,က က႑အလုိက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာ၀န္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နာယကက လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည္ဟု ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္မျပဳရေသးေသာ မည္သည့္အဆိုကိုမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳရဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အပါအ၀င္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္၊ က်င့္၀တ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလးစားလိုုက္နာရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္မျပဳရေသးသည့္ မည္သည့္အဆိုကိုမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳရဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အပါအ၀င္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္၊ က်င့္၀တ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလးစားလိုုက္နာရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္၀င္း၏ အဆိုတင္သြင္းမႈအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဆုိရွင္ေဆြးေႏြးတဲ့ထဲမွာ ပါပါတယ္။ သရက္မဲဆႏၵနယ္က ဦးကံျမင့္က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တုန္းက ပါသြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းၿပီးတဲ့ကိစၥကုိ ေမးခြန္းျဖစ္ေနတယ္။ အဆုိဟာ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ အဆိုတစ္ခုမဟုတ္လို႔ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ အဆုိတစ္ရပ္ သေဘာထားခ်င္းတူမယ္။ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း တူမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူပဲ အဆုိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာေျပာမယ္ဆုိရင္ နည္းဥပေဒ ၉၉ (ခ) မွာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမယ့္ကိစၥမ်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ခုက နည္းဥပေဒ ၁၅၇ (ဃ) မွာဆုိရင္လည္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးဆုိတဲ့ကိစၥမ်ဳိး။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နည္းဥပေဒ ၁၅၇ (င) မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥကို ဘာသာသာသနာကိစၥႏွင့္ ေရာယွက္တင္သြင္းသည့္အဆုိ မျဖစ္ေစရဆုိတဲ့ကိစၥမ်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ခုက နည္းဥပေဒ ၃၉ (ဃ) မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုကို ထိပါးပုတ္ခတ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရဆိုတဲ့ကိစၥမ်ဳိး။ ဒါမ်ဳိးေတြက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္က လႊတ္ေတာ္ကို စည္းကမ္းေသ၀ပ္စြာ ႀကီးၾကပ္ရတဲ့တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆိုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း စိစစ္ရတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဒီေနရာမွာေတာ့ ေျပာမယ္ဆုိရင္ နည္းဥပေဒ ၁၅၇ (စ) မွာဆုိရင္ ဥကၠ႒ကခြင့္မျပဳရေသးတဲ့ မည္သည့္အဆုိကိုမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳရ ဆုိတဲ့ဟာကိုလည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ လုိက္နာရမယ့္တာ၀န္ေတြရွိပါတယ္။ ထုိ႔အတူပဲ ၁၆၃ (င) မွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ခြင့္မျပဳႏုိင္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ မျဖစ္ရဘူးဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အဆုိကုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အဆုိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ စည္းကမ္းခ်က္ ေဆြးေႏြးရမယ့္က်င့္၀တ္ေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ ဒီေနရာကေန တစ္ပါတည္း အသိေပးလုိပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္အား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံ ေတာင္းခံ

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာ ႏွစ္အား ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယကထံ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္ စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒတို႔ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကထား၍ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတို႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ဟူသည္ တစ္ႏွစ္တာ သို႔မဟုတ္ ၁၂ လကာလအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးကိစၥမ်ား လ်ာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၂၇ ႏိုင္ငံ တြင္ ကာလသတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေလးမ်ဳိးခြဲျခား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတိုင္း) သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၅၆ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၃၃ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ  ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏုိင္ငံ ၂၀ ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာပါက ဒုတိယ ကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီကာလေက်ာ္လြန္မွသာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားရယူရာတြင္ ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အခ်ိန္မ်ားညႇိႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲေပးရျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆက္တည္း ရွစ္လခန္႔ ပြင့္လင္းရာသီ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ေနမႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီ အစတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးခါနီး မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအၿပီးသတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သံုးလပတ္အလိုက္ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈ ပိုမိုညီညြတ္မွ်တလာႏိုင္ျခင္း အစရွိ သည့္ အားသာခ်က္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာ ေငြအရအသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲတင္ျပရမည့္အခ်ိန္ ႏွင့္မကိုက္ညီေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအကူ အညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မိမိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညႇိႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက ေရး ဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရသစ္သို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခာက္လသာ ရွိေသးျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျဖည့္စြက္ေငြအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဌာန အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈမွာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ပ္ ၀ ဒသမ ၆၆၉ ဘီလ်ံ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ က်ပ္ ၂၄၁၈ ဒသမ ၃၂၆ ဘီလ်ံ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ ၅၆ ဒသမ ၅၇၉ ဘီလ်ံ၊ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား မွ ၀ ဒသမ ၀၅၀ ဘီလ်ံ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ မွ ၉ ဒသမ ၆၈၄ ဘီလ်ံ၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၃၁၆ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမွ က်ပ္ ၂၈ ဒသမ ၉၂၇ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား (လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕) မွ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၄၅၃ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအပ္ေငြ စာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ကို ထုတ္ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲ႔ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၂၀၀ ဘီလ်ံထက္ မပိုေစရလို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနဟာ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူရန္ လ်ာထားသည့္ ပမာဏ က်ပ္ ၃၄၄၆ ဘီလ်ံအနက္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလ်ံကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ လ်ာထားပါတယ္။… ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အပ္ေငြစာရင္း လိုေငြအနက္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလ်ံကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကိုရယူရန္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

 

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ စသည္ျဖင့္ သီးျခားေရးဆြဲထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“ၿပီးခါနီးပါၿပီ။ မူၾကမ္းၿပီးတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ CSO ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူဖို႔ရွိပါေသးတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလံုး စံုသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့  ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ဖတ္႐ႈနားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ျပေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္လည္း ဥပေဒသံုးခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာမွလြဲ၍ ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားစုမွာ တူညီသည့္အတြက္ လြယ္ကူေစရန္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ ဥပေဒသံုးခု ျပ႒ာန္းတယ္။ နည္းဥပေဒကလည္း သံုးခုျပ႒ာန္းတယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းတဲ့အတြက္ ဖတ္႐ႈတဲ့အခါ နားလည္ဖို႔ခက္ခဲတာ။ တစ္ခုတည္းသာ လုပ္လိုက္ရင္ အလြယ္တကူ သိရွိသြားၿပီလို႔ ယူဆတယ္။ တကယ္လည္း တစ္ခုတည္း ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ဖတ္ရတာ သိပ္လြယ္သြားတယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပုဒ္မလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း တစ္ခန္းပဲပိုတယ္။ အဲဒါကလည္း  ရည္ရြယ္ခ်က္ ထည့္လိုက္တဲ့သေဘာ။ ဥပေဒသံုးခုက ေပါင္းသြားတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးခုကို တစ္ခုေပါင္းတယ္။ အရင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳေတြက လိုအပ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကေလးေတြလည္း အသစ္ထည့္ထားတယ္။ CSO ေတြ ေလ့လာခြင့္ရမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ၿပီး လုပ္တာေတြ။ ဒါေတြကိုလည္း ဥပေဒသစ္မွာ ထည့္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္သြားမယ္။ ထူးထူးျခားျခားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး မရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ တစ္ခုတည္းအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမွာလည္း တစ္ခုတည္းသာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ တူညီစြာ ရရွိေနမႈကို စဥ္းစားသံုးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ ႏွစ္ေနရာဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္၀က္ကုိပဲ သူက အသံုးစရိတ္ရတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတြက္ အကုန္ရတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္ အဲဒီလိုသံုးရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သိန္းတစ္ရာစီ အညီအမွ်ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာလည္း အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတယ္။ နည္းဥပေဒက်ရင္ေတာ့ ဒါလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔ရွိေနတယ္။ အသံုးစရိတ္က တစ္ေျပးညီေပးထားေတာ့ တကယ္ကြင္းဆင္းတဲ့အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းေတာ့  သူ႔က်နည္းသြားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္က် လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းပဲရွိတယ္။ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ဒါေလးေတြကို သင့္တင့္ေအာင္ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၄ ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူၾကမ္းအေခ်ာသပ္ ေရးဆြဲၿပီးစီးပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။