႐ုံး၀န္ထမ္းအား ႐ုိင္းပ်စြာ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းေသာ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ လ၀ကဦးစီးမွဴးကို အေရးယူရန္ စံုခံုဖြဲ႕စစ္ေဆး

မိမိ႐ုံး၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ႐ုိင္းပ်စြာ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆုိင္ရာ႐ုံးမွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ လ၀ကဦးစီးမွဴးကို ယခုအခါ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္႐ုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ထားၿပီး ပင္းတယတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ပါက တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ခ႐ုိင္႐ုံးတြင္ ဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ စစ္ေဆးခ်က္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ုံးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခ်မွတ္ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ေနရင္ အေျဖရလဒ္ကို သိရပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ ကနဦး စစ္ေဆးထားပါတယ္။ ဒီဦးစီးမွဴးကို ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစံုလင္လင္ သိရေအာင္ စံုခံုအဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စံုခံုစစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္႐ံုးမွာ တြဲဖက္အေနနဲ႔ တာ၀န္ေပးထားမယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက ႐ုံး၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ႐ုိင္းပ်စြာ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းေနသည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္ႏွင့္အတူ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ မူႀကဳိေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးတို႔၏ ခိုးယူေပါင္းသင္းေနမႈကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံျပဳမူေနမႈအေပၚ လိုအပ္သလို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရန္ ပင္းတယၿမိဳ႕ ဆင္ေခါင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ပင္းတယၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္စာမွာလည္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။