လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ပုိမုိသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တင္ျပေတာင္းခံၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀ ေက်ာ္ ႐ႈံးမည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္က စုိက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၂၀၀ ပုိမုိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၆၂၁၀ ဒသမ ၉၄၀ ဘီလ်ံကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ က်ပ္ ၆၂၉ ဒသမ ၉၆၃ ဘီလ်ံ ႐ႈံးမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီး႐ံုးႏွင့္ ဦးစီးဌာနငါးခု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းငါးခုႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွစ္ခုအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၅၂၁၉ ဒသမ ၉၃၅ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္က်ပ္ ၉၉၁ ဒသမ ၀၀၅ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၂၁၀ ဒသမ ၉၄၀ ဘီလ်ံ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္ ၁၂၂၉ ဒသမ ၉၇၈ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၈၅၉ ဒသမ ၉၄၁ ဘီလ်ံ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသျဖင့္ က်ပ္ ၆၂၉ ဒသမ ၉၆၃ ဘီလ်ံ အ႐ႈံးေပၚကာ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ျပည္သူမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသို႔ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ လွ်ပ္စစ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္ေပးရေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံမႈသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သုံးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြထက္ က်ပ္ ဘီလ်ံႏွစ္ရာပုိမုိ ေတာင္းခံထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ရေငြမွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄၉၀၀ နီးပါးျဖစ္ၿပီး သုံးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀ ေက်ာ္လုိေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တုိ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လ်ာထားခ်က္ရေငြမွာ က်ပ္ ၂၇၄၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး လ်ာထားခ်က္သုံးေငြမွာ က်ပ္ ၂၇၆၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ လိုေငြ က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီး႐ံုးႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၅၆ ဒသမ ၇၀၅ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၇၈ ဒသမ ၂၃၄ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၆၀၈ ဒသမ ၆၂၅ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၉၇၃ ဒသမ ၀၁၂ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွစ္ခုအတြက္ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၃ ဒသမ ၈၅၅ ဘီလ်ံရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၀၅ ဒသမ ၉၁၅ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ အျခားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ခြဲ႐ံုမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႏွစ္မိုင္အတြင္း ေက်းရြာ ၅၀၈၀၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၂၆၇၅၈ ဓာတ္အားရရွိေစေရးအတြက္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္္အားစနစ္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအတြက္ World Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈပိုင္းတြင္ ဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္က႑တြင္လည္း စြမ္းအင္တိုးတက္သံုးစြဲမႈကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ တြင္းသစ္မ်ား တူးေဖာ္ရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခ်းေငြ ၁၄ ခုတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခု ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၈ ဒသမ ၈၅၀ ဘီလ်ံ၊ World Bank ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ သန္း၊ ADB ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၊ China Development Bank ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၊ ဂ်ာမနီေခ်းေငြ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြမ်ားတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခုအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ သာေကတ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Marubeni Co, Ltd ႏွင့္ Pre-Engineering လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ 230 KV ခြဲ႐ံု ေလး႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁)အား JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 500 KV မိတၳီလာခြဲ႐ံုႏွင့္ ေတာင္ငူခြဲ႐ံု ဓာတ္အားလိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၆၇၈ ဘီလ်ံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၄၀၃ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားၿပီး Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေခၚယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အဆင့္ (၂) ျဖစ္သည့္ 500 KV ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားလိုင္း၊ 500 KV ဘုရားႀကီးခြဲ႐ံုႏွင့္ လႈိင္သာယာခြဲ႐ံုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၄၁ ဒသမ ၁၁၅ မွ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၀၄၆ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း၊ က်န္စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ယူထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ Consultant တင္ဒါမ်ား စိစစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

China Development Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 230 KV အသုတ္-ပုသိမ္ ဓာတ္အားလိုင္း (၃၀ ဒသမ ၂၅ မိုင္)၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ႏွစ္႐ံုမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္းအနက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃၃၉ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ကာ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ေစ့ရက္ ေရာက္သည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၁၁၈ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ သထံု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၄၁ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရရွိခဲ့သည့္အနက္ ၃၈ ဒသမ ၅၈၆ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 66 KV ၊ 33 KV ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သစ္သားတိုင္မ်ားအား ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း၊ ACSR ႀကိဳးလဲလွယ္ျခင္း၊ ABC ႀကိဳးလဲျခင္း၊ Switch Bay လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 500 KV ေတာင္ငူ – ကမာနက္ (ဘုရားႀကီး) ဓာတ္အားလိုင္း ၁၁၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၀ ဒသမ ၅၉၄ သန္း ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ကာ Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြယူ႐ို၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑ အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ စီမံကိန္း ၁၄ ခု၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခ်းေငြရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခု၊ ယင္းစီမံကိန္း ၁၆ ခုအား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရ

သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာကို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သန္းေမာင္ဦး)

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၄၇ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပင္မတမံ အမ်ဳိးအစားမွာ ဇုန္အမ်ဳိးအစား (ေက်ာက္ျဖည့္တမံ) ျဖစ္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ ေရသိုေလွာင္ပမာဏမွာ ၆ ဒသမ ၉၆ သိန္း ဧကေပ သိုေလွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ယခုအခါ စီမံကိန္း၏ ၄၇ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ အရွည္မိုင္ ၇၀ ခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ သူေဌးေခ်ာင္းအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (၄) မွ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ အကူအညီရယူကာ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးက႑ ကုိးခုအတြက္ တြက္ခ်က္မႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၄၆၀၁ ဒသမ ၂၅ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနာ္ေ၀ Nor wegian Water Resources and Energy Directorcte (NVE) ၏ အေထာက္အပံ့အရ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြမွ လည္းေကာင္း စက္မႈလွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EHIN Bank တို႔၏ေခ်းေငြျဖင့္ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : than maung oo)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔သည္ ေမ ၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အမွတ္ (၂) ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ အ၀င္ပိုင္းႏွင့္ ေရထိန္းတံခါးျပြန္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊  ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ဥမင္လိုဏ္ခိုင္ခံ့ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ အထြက္ပိုင္း ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ဥမင္လိုဏ္တစ္ေလွ်ာက္ လိုက္လံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၁) ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေနမႈ အေျခအေနအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တမံအုတ္ျမစ္စိမ့္ ေရတားနံရံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံေအာက္ေျခေျမႀကီး၊ ေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ သန္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးဦးကာလ သစ္ပင္သစ္ကုိင္းခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးမ်ား လဲလွယ္ျခင္းကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္း မီးျဖတ္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးဦးကာလ သစ္ပင္သစ္ကုိင္းခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးမ်ား လဲလွယ္ျခင္းကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္း မီးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (၆၆) ေကဗီြ၊ (၃၃) ေကဗီြ ဓာတ္အားခဲြ႐ံုမ်ား၊ Distribution Transformer မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မုိးဦးကာလ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကုိင္း ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဓာတ္အား တည္ၿငိမ္ျပည့္၀စြာ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ ၀န္အားမႏုိင္ေတာ့ေသာ (၁၁) ေကဗီြဓာတ္အား လုိင္းႀကိဳးမ်ားအား လွ်ပ္ကာပါေသာ ဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးအသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ တုိက္ႀကီး၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ ဥကၠံ၊ ဒါးပိန္၊ ေဖာင္ႀကီး၊ အင္းတုိင္၊ ေျမာင္းတကာ၊ ေရႊလင္ပန္း၊ ထန္းတပင္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေရႊေပါကၠံ၊ တံြေတး၊ ဒလ၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္အား ယာယီျပတ္ေတာက္ရျခင္းမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊြတ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက အမ်ားျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအရ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေလးရြာတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ ဆိုလာျပားမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့စဥ္က ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ အမွန္တကယ္ခ်ေပးရာတြင္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားက စီမံကိန္းအားျငင္းဆို

အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအရ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၉၀ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပေက်းရြာမ်ား မီးလင္းေရးအတြက္ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေလးရြာမွ ေဒသခံမ်ားက ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ တပ္ဆင္ေပးမည့္ ဆိုလာျပားႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ တကယ္တမ္းခ်ထားေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမွာ ကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ယင္းစီမံကိန္းအား ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဦးဂ်ဳိးေလးစုေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းမႀကီးေက်းရြာ၊ ကုန္းတန္းေက်းရြာ၊ မင္းလမ္းစုေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအရ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေက်းရြာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးမည့္ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပမီးလင္းေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလူထုမွ ကုန္က်ေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ ထည့္သြင္းက်ခံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ ေက်းရြာမ်ားက တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းအား က်ခံေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ေဒသခံမ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ မူလေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့စဥ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ဂ်ာမနီ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာသြားၿပီးမွ အခု တ႐ုတ္ေတြျဖစ္ေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျငင္းလိုက္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်းလက္႐ုံးကို ပိုက္ဆံသြားသြင္းေတာ့ ပစၥည္းေတြ ေရာက္ေနတာက တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြျဖစ္ေနလို႔ မယူေတာ့တာ။ တ႐ုတ္ျဖစ္ဆိုေပမဲ့ ဂ်ပန္နည္းပညာပါ။ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အမွတ္မွားတာလို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိရတာနဲ႔ရတာနဲ႔မတူလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာေတြက မယူေတာ့တာ” ဟု မင္းလမ္းစုေက်းရြာမွ ေဒသခံ ကိုေက်ာ္စြာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးစဥ္က လိုက္ပါခဲ့သူ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးကလည္း ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ပစၥည္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ National Electrification Project ၏ Facebook Page မွလည္း ေဒၚနီနီမိုး၏ ေရးသားခ်က္အား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစ္မတို႔ ၂၀၁၇၊ ၁၁ လပိုင္းေလာက္မွာ ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးနဲ႔ ေက်းရြာကို ကြင္းဆင္းရတယ္။ အဲဒါမွာ 60W က ဘယ္ႏွလံုးယူမွာလဲ။ 100W က ဘယ္ႏွလံုးယူမွာလဲ ေမးၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ရွင္းျပတယ္။ ရွင္းျပတာမွာ ဦးစီးက 60W ဆို ငါးေသာင္း၊ 100W ဆို တစ္သိန္းခြဲဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕မူ၀ါဒအရ ေက်းရြာက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဌာနက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္တဲ့ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြကေနေပါ့။ အဲဒီလိုတြက္လိုက္ေတာ့ ပစၥည္းတန္ဖိုးက ခုနစ္သိန္းခြဲက်တယ္။ ရြာက တစ္သိန္းခြဲ စိုက္ရမယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးကလည္း ဂ်ာမနီနဲ႔ ဂ်ပန္ဆိုလာဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး ေျပာသြားတဲ့အခါမွာ ေက်းရြာကလည္း ခုနစ္သိန္းခြဲတန္တဲ့ဟာဆိုေတာ့ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီဟုတ္မွာဆိုၿပီး ယူလိုက္တယ္။ ေငြသြင္းတဲ့အခါမွက်ေတာ့မွ တ႐ုတ္ပစၥည္းျဖစ္ေနေတာ့ ရြာက လံုး၀မယူေတာ့တာ။ သူတို႔မယူေတာ့လို႔ အစ္မတို႔ကို လွမ္းအေၾကာင္းၾကားလို႔ အစ္မတို႔ကသိရတာ။ အစ္မရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာလည္း ေျပာတုန္းကတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အခုတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို သိရလို႔ ေရးလိုက္တာေပါ့။ အခုလို ျငင္းဆိုလိုက္တာက ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာေပါ့။ သူတို႔ဘက္က ရွင္းထားတာရွိေသးတယ္။ အနည္းဆံုးေစ်းနဲ႔ တင္ဒါေအာင္တာကို ဆြဲလိုက္ရတာဆိုတာ အနည္းဆံုးေစ်းနဲ႔ဆိုရင္ အခုေျပာတာက 100W ကို သံုးသိန္းခုနစ္ေသာင္းနဲ႔ တင္ဒါေအာင္သြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ျပည္သူဆီက ေကာက္ထားတုန္းကက်ေတာ့ ခုနစ္သိန္းခြဲေလာက္က်တယ္ဆိုၿပီး တင္ဒါမေအာင္ခင္ကတည္းက ေကာက္ထားတာဆိုေတာ့ ေစ်းကကြာဟမႈေတြလည္း ရွိေနတယ္။ အဲဒါကို ေမးစရာရွိလာတာ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးသန္းကလည္း ေမ ၅ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမွာ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္က ေဒသခံမ်ားအား ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအား ေဒသခံမ်ားက နားလည္မႈလြဲခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြကာလ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၉၀ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္အထိ သံုးစြဲမႈရွိေန

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြကာလတြင္ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၉၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀၊ မႏၲေလးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္အထိ သံုးစဲြမႈရွိေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံုးႏွစ္အတြင္း မတ္လ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ပမာဏမ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၇၃ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၈၈၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၃၂၉၀ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ကာလတူခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၂၁၆ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထက္ ၄၀၁ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၁၇ မဂၢါ၀ပ္ တုိးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိရွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ မဂၢါ၀ပ္ ၂၇၀၀-၂၈၀၀ ၀န္းက်င္သာ ထုတ္လုပ္မႈရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းလာခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အျမင့္ဆံုးဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစဲြလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေဒသသံုးစဲြမႈ၏ ၃၅-၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားေဒသသံုးစြဲမႈ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္းမီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂ ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားသည္။ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာမီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မီးသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုး တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးသုံးစြဲသူအိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၅၈ သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းမီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၂၈ သန္းမီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၃၂ သန္းအနက္ ၀ ဒသမ ၇ သန္းမီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၆၂ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ IFC၊ Norfund ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔ပူးေပါင္းကာ Yoma Micro Power တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္မရွိေသးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ International Finance Corporation ႏွင့္ ကေနဒါမွ လက္ရွိမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ Norfund ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔ႏွင့္အတူ Yoma Micro Power တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yoma Strategic က ဧၿပီ ၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းသံုးခု၏ ရွယ္ယာႏွင့္ ေၾကြးၿမီဘ႑ာေရး စုေပါင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ၂၈ သန္းအထိရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Yoma Strategic က ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ International Finance Corporation ႏွင့္ Norfund တိုက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ စီပိုင္ဆိုင္ၿပီး ယခုစီမံကိန္းအား ဦးေဆာင္သူ Alakesh Chetia က ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Yoma Micro Power လုပ္ငန္းအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၀ ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအတြက္ကို ဆိုလာစနစ္သံုး အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကနဦးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆိုလာစနစ္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ံုမ်ားမွ ေက်းရြာေပါင္းေလးရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာ လွ်ပ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ မွာမူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ေအာင္းေက်းရြာ မီးလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုဗဟုိျပဳ မီးလင္းေရးဌာနက ခ်ေပးသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာအ၀ယ္ေတာ္မ်ားက အလြဲသုံးစားလုပ္သည္ဟုဆိုကာ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္သတင္းစာရွင္းလင္း

ေက်းရြာေဒသခံမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္သတင္းစာရွင္းလင္းေနစဥ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္တုန္းအိုင္အုပ္စု ကရင္ေအာင္းေက်းရြာ မီးလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုဗဟုိျပဳဌာနက ခ်ေပးသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာအ၀ယ္ေတာ္မ်ားက အလြဲသုံးစားလုပ္သည္ဆိုကာ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက မတ္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ မီဒီယာစင္တာတြင္ လာေရာက္သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ေအာင္းေက်းရြာ လူထုဗဟုိျပဳဌာန အ၀ယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဦးျမကိုတို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ မီးႀကိဳး၊ ေၾကြသီးမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြးနိမ့္က်သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ အေရအတြက္ေလွ်ာ့၀ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ ယခုလို လာေရာက္သတင္းစာရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းဌာနကေန သိန္းသုံးရာခ်ေပးပါတယ္။ ရြာမီးလင္းေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူရာမွာ တင္ဒါေခၚရမယ္ဆိုလို႔ တင္ဒါေခၚေတာ့ ၿဖိဳးကုမၸဏီက ေအာင္သြားပါတယ္။ ေနာက္ပစၥည္းေတြ၀ယ္ယူတဲ့အခါ တင္ဒါေခၚတုန္းက စာရင္းေတြနဲ႔ ၀ယ္လာတဲ့ပစၥည္းစာရင္းကို ျပန္တုိက္ၾကည့္တဲ့အခါ ကြာဟေနမႈက ၆၄ သိန္းေက်ာ္ပါတယ္။ ၄၀၀ ဗုိ႔အား ဓာတ္အားလိုင္းကို Singale Pole Angle Iron စနစ္နဲ႔ ရြာတြင္းလိုင္း တပ္ဆင္တဲ့အခါ ၉၅ မီးႀကိဳး ေပ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ (၁၃၅၃၀) ၀ယ္ရမယ္လို႔ တင္ဒါထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမဲ့ တကယ္၀ယ္တဲ့အခါ ေပ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ (၅၂၃၁) ပဲ ၀ယ္ထားပါတယ္။ ၇၀ မီးႀကိဳး ေပ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ (၉၅၁၂) ၀ယ္ယူရမွာကိုလည္း ေပ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ (၇၇၄၇) ပဲ ၀ယ္ယူထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အရည္အေသြးပုိင္းပါ။ ၉၅ ႀကိဳးတပ္ဆင္ရမယ့္ေနရာမွာ ၇၀ ႀကိဳးပဲတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ၇၀ ႀကိဳးတပ္ဆင္ရမယ့္ေနရာမွာ ၅၀ ႀကိဳးပဲ တပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ ရြာမွာ မီးေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရမယ့္အလားအလာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး တင္ဒါေခၚယူစဥ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့စာရင္းနဲ႔ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ေပးတဲ့စာရင္းက ကြဲလြဲမႈရွိေနတဲ့အတြက္ တပ္ကုန္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးကို လာေရာက္စစ္ေဆးအေရးယူေပးဖို႔ လူကိုယ္တိုင္ေရာ၊ စာနဲ႔ပါ တရား၀င္တိုင္တန္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမဲ့ တုိင္ၾကားခ်က္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္က တာ၀န္ရွိသူေတြက ဘာမွအေရးယူေျဖရွင္းေပးတာမရွိဘဲ မီးလင္းေရးပဲ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပန္တဲ့အတြက္ အခုလို သတင္းစာလာေရာက္ ရွင္းလင္းရတာပါ” ဟု ကရင္ေအာင္းေက်းရြာက ဦးျမ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူစဥ္ကတည္းက ေျမျပင္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ႏိူင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္သြားသည့္ ၿဖိဳးကုမၸဏီကလည္း ၎တို႔၀ယ္ယူတပ္ဆင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ေပးထားသကဲ့သုိ႔ လူထုဗဟုိျပဳဌာနကလည္း စာရင္းဇယားမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွ လက္ခံျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံရသည့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ ဦးျမကိုက ေျပာၾကားသည္။

“အစက ရြာမွာ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံးပဲထားဖို႔ စီစဥ္ထားေပမဲ့ ေျမျပင္အေျခအေနကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ထရန္စေဖာ္မာႏွစ္လုံးထားဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ရြာအလယ္မွာ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံးတည္း မထုိင္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္လုံးခြထုိင္ဖို႔ လုပ္လိုက္တဲ႔အခါ မိန္းႀကိဳးကေန အိမ္ေတြကို ျပန္ဆြဲတဲ့အခါ ၉၅ ႀကိဳးအစား ၇၀ ႀကိဳးကို အသုံးျပဳလို႔ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ၿပီး စစ္ေဆးထားတာပါ။ အခု သူတို႔တိုင္တာကလည္း ခဏခဏပါပဲ။ အခု မီးႀကိဳးေတြ၀ယ္ယူတာကေန ပိုတဲ႔ေငြေၾကး သိန္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ထရန္စေဖာ္မာ၀ယ္တဲ့အထဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တဲ့သူတို႔တေတြလည္း ေနျပည္ေတာ္အထိ တက္တိုင္တာပဲ။ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္က တာ၀န္ရွိသူေတြအျပင္ ေနျပည္ေတာ္က လွ်ပ္စစ္ဦးစီးကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ပစၥည္းစာရင္းေတြ၊ လုပ္ေဆာင္တာေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္လိုအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေငြနဲ႔လုပ္ရတာဟာ သူတို႔ေျပာသလို ေပါက္လႊတ္ပဲစားလုပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စာရင္းနဲ႔ဇယားနဲ႔လုပ္ရတာပါ။ ဦးတို႔ရဲ႕စာရင္းဇယားအားလုံးကိုလည္း လူထုဗဟုိျပဳကို အပ္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဘက္ကလည္း လက္ခံၿပီးသားပါ။ ဦးတို႔မွာ ဘာမဟုတ္တာမွ လုပ္မထားဘူးလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးျမကိုက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ခန္႔၌ မတ္ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ေခတၱျဖတ္ေတာက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ မတ္ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ေခတၱျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက စုံစမ္းသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ရျခင္းမွာ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၀ တန္းစာေမးပြဲ ေျဖေနအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ မလုပ္ဘူးေပါ့။ အခု စာေမးပြဲေတြေျဖၿပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတြခုတ္ဖို႔ မီးခဏျဖတ္မွာ။ ၂၂ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) မနက္ ၉ နာရီကေန မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိျဖတ္မွာ။ သစ္ပင္ခုတ္မယ့္ ေနရာတစ္ကြက္ခ်င္းစီကိုပဲ မီးျဖတ္မွာ။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးကို ျဖတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ အလုံၿမိဳ႕နယ္ဆိုရင္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီနားတစ္၀ိုက္ကိုပဲ မီးျဖတ္မွာ” ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လိႈင္၊ အလုံ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ကမာရြတ္၊ မရမ္းကုန္း၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီး၊ လွည္းကူး၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ သန္လ်င္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးပါက ပုံမွန္အတိုင္း မီးျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသေရြ႕ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ေတာင္းဆို

ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအနီး၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္

စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မဆြတ္ခူးႏိုင္ေသးသေရြ႕ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၌ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းငါးခုသည္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ ကမၻာ့ျမစ္ႀကီးထဲက တစ္စင္းျဖစ္သည့္ သံလြင္ျမစ္ကို ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွ်မက အဆိုပါေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာ့အရွည္ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ေစမည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အခြင့္အေရးကို ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေရကာတာမ်ားကို တည္ေဆာက္ပါက ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ၾကာရွည္စြာခံစားလာရေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေျမမရွိ၊ ယာမရွိ၊ အိုးအိမ္မရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သလို ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း စစ္မီးမၿငိမ္းေသာေဒသမ်ားအျဖစ္သို႔ ထာ၀ရပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သံလြင္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု NLD အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ဘားအံႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းေနရာ၏ အေရွ႕ဘက္ မနီးမေ၀းနယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဘက္မွ ဟတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္းအတြက္ အဓိကက်သည့္လမ္းမကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၅၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိုးအိမ္ေနရပ္မ်ားကို စြန္႔ခြာကာ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ဆင္းရဲႏံုခ်ာစြာ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ပဋိပကၡ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ယေန႔အထိ မိမိတို႔ေက်းရြာမ်ားသို႔ မျပန္ႏိုင္ဘဲရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းေနရာ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေျမနီလမ္းတစ္ခုကိုလည္း အစိုးရက ယမန္ႏွစ္က ေဖာက္လုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤလမ္းေၾကာင့္ေနာင္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္သလို ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အစိုးရ၏ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေျမယာ၊ ဥစၥာပစၥည္း၊ အိုးအိမ္မရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သလို ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားစြာအတြက္လည္း အိမ္ျပန္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး၌ အဆိုပါစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားမွရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ သံလြင္ျမစ္ႀကီးႏွင့္ ၎အေပၚမွီခိုေနသည့္ ရွမ္း၊ ကရင္နီ (ကယား)၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သယ္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“တိုင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို ေရာင္းစားျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ဆြတ္ခူးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္တာ၀န္ခံ ကိုေစာသာဘိုးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာအနီး၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္းကာ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းရွိ ေဒသခံျပည္သူ ၅၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အီတုထ၊ သုမြဲထာ၊ မဲလထ၊ ဟတ္ႀကီးေတာင္ၾကားစသည့္ ေနရာေလးေနရာခြဲၿပီး ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး အခမ္းအနားမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေရကာတာႀကီး ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုိ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့။ ႏွစ္ရွည္၊ ႏွစ္တိုအသီးအႏွံပင္ေတြ အမ်ားႀကီးစိုက္ထားတယ္။ ေနာက္ေနအိမ္ေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေဆာက္ထားၿပီးၿပီ။ ေရကာတာတကယ္ျဖစ္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မနည္းဆံုး႐ႈံးၿပီေပါ့။ ေနရာေတြေရြ႕ရမယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္ကိုဘယ္လိုသြားေရြ႕ရမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လယ္ယာပဲလုပ္တတ္တာေလ။ တျခားဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ဒီဟတ္ႀကီးေဒသမွာ ေရကာတာေဆာက္မွာကို လံုး၀မႀကိဳက္ပါဘူး” ဟု ဟတ္ႀကီးေဒသ ေဘာတေလေက်းရြာေန ေစာထိန္လင္းက ေျပာၾကားသည္

အဆိုပါ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပြဲသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ ဟတ္ႀကီးေတာင္တန္းအနီး၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ ခန္႔မွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။