လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းမွာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းနဲ႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္ၿပီး ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ ဒသမ ၉၄ သန္း၊ စီမံကိန္း အတုိင္ပင္ခံ ငွားရမ္းျခင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန္း၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၆၀ သန္းနဲ႔ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အတုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၇ သန္းတုိ႔ကို ADB ေခ်းေငြ ရယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေျမရရွိေရး စရိတ္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စရိတ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်သင့္မယ့္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသုံးစဲြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ADB ဘဏ္မွယူမည့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း၊ စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၄ ႏွစ္ စုစုေပါင္း  ၃၂  ႏွစ္ ျဖစ္ကာ အတုိးႏႈန္းအေနျဖင့္ ဆုိင္းငံ႔ကာလအတြင္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလအတြင္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ADB မွ ယခင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ၿပီး ၎ပမာဏတြင္ ADB မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ က်ခံသုံးစဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကာလသည္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၇၂ လ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းၿပီးစီးမည့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ADB ဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအပုိင္း (၁) ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းတြင္ အလုံ-သီတာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထား၀ယ္ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အပုိင္း ၂ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု (ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ) ႏွင့္ ျပည္နယ္သံုးခု (ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္) တုိ႔တြင္ ၆၆ ေကဗြီႏွင့္ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ ၄၂ ႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၆ ႐ုံ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း ၄၈ ခု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘ႑ာႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ က်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္း ျပဳျပင္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ငါးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အမွန္စာရင္း (A) အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၁၂၅ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅၈ ဒသမ ၅၈၇ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၉၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်ပ္ ၈၀၈၄ ဒသမ ၆၈၉ သန္းတုိ႔ကုိ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ NLD အစုိးရတာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း (PA) အရ က်ပ္ ၃၀၂၀၆ ဒသမ ၈၄၆ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္း (BE) ဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၃၃၁ သန္းျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ (RE) စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၅၂၁ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအထိ က်ပ္ ၆၈၅၃ ဒသမ ၃၀၁ သန္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၄၈၂၉၀ ဒသမ ၉၂၉ သန္း သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD  အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကုိ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးအား လံုေလာက္ေအာင္ ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးအား ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အ႐ႈံးခံကာ မီးေပးေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မ်ားမ်ားျဖန္႔ေ၀ပါက မ်ားမ်ား႐ႈံးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စိစစ္သုံးသပ္ကာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအၾကား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ၃၂၂၄ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး တစ္ရက္တာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ယူနစ္ ၆၁၀၉၄ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္နာရီ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသံုးစဲြမႈမွာ ၁၃၃၅ ဒသမ ၂ မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမင့္ဆံုး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တစ္ရက္တာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ယူနစ္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ၂၇၄၄ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး တစ္ရက္စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ယူနစ္ ၅၀၈၂၈ ဒသမ ၆ မဂၢါ၀ပ္နာရီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို လုံေလာက္ေအာင္ ေပးႏုိင္သည့္အဆင့္ တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဇြန္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေန၀န္းထက္)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအား လုံေလာက္ေအာင္ ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုအေျခအေနမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ လုံေလာက္ေအာင္ေပးႏုိင္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကုိ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး မရေသးတဲ့ေနရာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးကုိတုိးၿပီး ေက်းလက္ေဒသအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ဖို႔ က႑ေတြကေတာ့ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီး လုံလုံေလာက္ေလာက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးအား ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အ႐ႈံးခံကာ မီးေပးေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မ်ားမ်ားျဖန္႔ေ၀ပါက မ်ားမ်ား႐ႈံးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စိစစ္သုံးသပ္ကာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအၾကား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“လွ်ပ္စစ္မီးမွာ က႑သုံးခုေလာက္ ရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ရေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ အပုိင္းရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက သြယ္တန္းတဲ့အပိုင္း ရွိပါတယ္။ ေရာင္းခ်တဲ့အပုိင္း ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံေတြကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖန္႔ခ်ိရတဲ့အပုိင္း ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ သြယ္တန္းေရးအပုိင္း ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံေတြ စနစ္တက် မရွိတဲ့အတြက္ မီးအားမတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္တဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြကုိ ၾကံဳေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ား ပိုမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မီးႀကိဳးမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မီးႀကိဳးေတြျပတ္က်တဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးႀကိဳးေတြကုိ အသစ္လဲႏုိင္ဖို႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးႀကိဳးေတြ အသစ္လဲ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိတာ ႀကီးမားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနေတြကုိ ပုဂၢလိကက႑နယ္ပယ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒီက႑ေတြကုိလည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

 

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ လက္မွတ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ ေပးပုိ႔

No Electric Shock ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ လက္မွတ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္)ေက်ာင္းသားမ်ားက အသက္ဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ No Electric Shock လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဆးတကၠသိုလ္-၂ (ရန္ကုန္) မွ ကုိေအာင္ခန္႔က “လက္ရွိျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လွ်စ္စစ္ေရွာ့ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရနဲ႔ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြသာ အဆင္ေျပသြားတာ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ဒါမ်ဳိးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရားမွ်တစြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အတြက္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ ေနရာေတြမွာ မုိးရြာတာနဲ႔ ေရႀကီးေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဓာတ္ႀကိဳးပ်က္ၾကၿပီး အနားကရွိတဲ့သူ ဘယ္အခ်ိန္ ဒုကၡေရာက္မလဲ မသိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈမွ ရရွိေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ေပးပါရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထုိက္တန္ေသာ တရားမွ်တမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပီျပင္ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ျပဳေပးပါရန္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳေနေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ-အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား) စသည္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း အာမခံမႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀မႈ၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား အတြက္ ပုံမွန္စစ္ေဆး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ေဆးတကၠသုိလ္-၂ (ရန္ကုန္) တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ အပုိင္း (ခ) မွ ေက်ာင္းသား ကုိထြဋ္မ်ိဳးလြင္သည္ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ဖူဆန္တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္းအတြင္း ဘတ္စကက္ေဘာ အားကစား႐ုံ၏ သံပန္းကုိ ကုိင္မိရာမွ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ညေနပုိင္းက အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား ေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္း (၁၃ ႏွစ္) သည္ က်ဴရွင္မွအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ေရအုိင္ထဲ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးနင္းမိ၍ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေဆးေက်ာင္းသား ကုိထြဋ္မ်ဳိးလြင္ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ညေနတြင္ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈ စတင္ခဲ့ၿပီး ကုိထြဋ္မ်ိဳးလြင္ ေသဆုံးမႈအတြက္ တရားမွ်တမႈ လုိလားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ေနသျဖင့္ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပုိင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ား ျပဳျပင္ေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ေနသျဖင့္ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပုိင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန႔္ရွိရာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန႔္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လူေနသိပ္သည္းဆသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လူေနသိပ္သည္းဆထက္ လြန္စြာမ်ားျပားၿပီး 1900 People/ sq mile ခန႔္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈမွာ ၃၃၅၇ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားသုံးစြဲမႈမွာ ၁၅၄၈ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျမင့္ဆုံး ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ ၁၀၉၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ၄၅၃ မဂၢါ၀ပ္အထိ တိုးတက္သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ဓာတ္အားတိုးတက္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း အျပင္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးျခင္း အပိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ System Development လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ System Improvement လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၀န္အားႏိုင္နင္းမႈမရွိသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ၀န္အားႏိုင္နင္းေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ ၀န္အားႏိုင္နင္းမႈ မရွိေသာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားရွိ Power Transformer မ်ားကို အင္အားတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ ၀န္အားမႏိုင္နင္းေသာ Distribution Transformer မ်ားအတြက္ Load Center က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ Distribution Transformer မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ HDBC ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကုိ Spaced Aerial Cable (SAC) ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အျပင္ ADB၊ JICA၊ World Bank၊ ODA ေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလိုင္း အမ်ားစုသည္ HDBC လိုင္းႀကိဳးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ရာသီဥတု၊ သစ္ပင္သစ္ကိုင္း၊ တိရစၦာန္တို႔ေၾကာင့္ ယာယီဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္  အမ်ားျပည္သူ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ Insulation Cover ပါေသာ SAC ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၁၂ ဒသမ ၄၂ မိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၁၁ ဒသမ ၈၃ မိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၂၂ ဒသမ ၁၈ မိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းတြင္ ၁၈ ဒသမ ၈၁ မိုင္ စုစုေပါင္း ၆၅ ဒသမ ၂၄ မိုင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ ၇၁ ဒသမ ၁၅ မိုင္လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ဓာတ္အားေပး လ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိတြင္ ၂၆၆၅ အမ္ဗြီေအသာရွိသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအင္အား အေနျဖင့္ ၆၈၅ အမ္ဗြီေအ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအင္အား အေနျဖင့္ ၉၀၀ အမ္ဗြီေအ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ၄၂၅၀ အမ္ဗြီေအ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယာဥ္သြားလမ္းေပၚရိွ ေရအိုင္ထဲျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးကိုနင္းမိၿပီး အ႒မတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား

ယာဥ္သြားလမ္းေပၚရွိ ေရအိုင္ထဲျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးကိုနင္းမိသည့္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈကို စီစီတီဗီြမွတ္တမ္းမွ ေတြ႕ရစဥ္

ယာဥ္သြားလမ္း လမ္းမေပၚရွိ ေရအိုင္ထဲ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးကို နင္းမိသည့္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ ေသဆုံးမႈ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးသည့္ ေမာင္….(၁၃ ႏွစ္) သည္ အလက (၂) ေတာင္ဥကၠလာတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အ႒မတန္းေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္ လမ္းဘက္မွ သံသုမာလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာစဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ သံသုမာလမ္းအတိုင္းေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားတစ္စီးကို ေရွာင္တိမ္းရာမွ ေရအိုင္ထဲသို႔ ျပတ္က်ေနသည့္ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိမိၿပီး လဲက်ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္အနီးတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ စီစီတီဗီြမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

လမ္းမေပၚရွိ ေရအိုင္ထဲသို႔ ဓာတ္ႀကိဳး ျပတ္က်ေနသည့္အေၾကာင္းကို ယင္းေနရာအနီးတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေတာင္ဥကၠလာ လွ်ပ္စစ္႐ုံးသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“၃ နာရီခြဲေလာက္မွာ ေရွ႕လမ္းမေပၚမွာ ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်ေနလုိ႔ ေတာင္ဥကၠလာ EPC ႐ုံးကို ဖုန္းဆက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းမကိုင္လို႔ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက မီးပ်က္ေနတယ္။ မီးျပန္လာရင္ ဒီဟာ ဒုကၡေရာက္မယ္လုိ႔ အန္ကယ္ သူ႔ကို ေျပာလိုက္တယ္။  ၄ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ မီးျပန္လာတယ္။ မိုးရြာလုိ႔  ေရကတက္လာေတာ့ ဓာတ္ႀကိဳးကို ေရျမဳပ္သြားတယ္။ ၅ နာရီေလာက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ့ကေလးက ႀကိဳးကို တက္နင္းမိၿပီး ဓာတ္လိုက္သြားတာ”ဟု ျဖစ္စဥ္အနီးတြင္ရိွေနသူ ဦးေက်ာ္သင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေနရာသုိ႔ ေတာင္ဥကၠလာ EPC ႐ုံးမွ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ား လာေရာက္၍ ဓာတ္ႀကိဳး ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္ခဲ့ၿပီး  စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားက ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားကို  ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ဥကၠလာ EPC ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးကိုျပန္လည္ျပဳျပင္တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ ကေလးငယ္၏ အေလာင္းရွိရာ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ုံသုိ႔ ၎တို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈကို ေတာင္ဥကၠလာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၉/၂၀၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွစတင္၍ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

မေဒး ၆၆ေကဗြီဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ား ဓာတ္အားစနစ္မွ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ (Photo: Kyaukphyu ESE)

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ၂၄နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ ၂ တုိ႔မွ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာမ်ား ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊အိမ္တြင္း Wiring သြယ္တန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္း၍ မႈခင္းအသိပညာေပးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ အဆုိပါ  ၆၆ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္း ျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းအနီးရွိ သစ္ပင္၊ သစ္ကုိင္းမ်ား ခုတ္ျခင္း၊ ဓာတ္တုိင္မ်ားေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕)မွ သတိေပးထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-မေဒး အမွတ္ (၁၊၂ )၆၆ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးစီမံကိန္း (ေတာင္ပိုင္း)၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ႐ံုး (၃) ေရႊ ေတာင္မွႀကီးၾကပ္၍ ေအာင္ေကာင္းေက်ာ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဓနရာဇာကုမၸဏီတို႔မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေဒးကြၽန္းေဒသခံ ဦးထြန္းၾကြယ္က “မေဒးကြၽန္းေပၚမွာ ေက်းရြာ ေလးရြာရွိပါတယ္။ ေလးရြာလံုးမီးေပးမွာပါ။ မေဒးကြၽန္းမွာက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စက္ေတြနဲ႔ မီးရေအာင္ လုပ္ေနရာကေန SEZ အတြက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကေန မီးေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ရွိေသာ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ရြာမေက်းရြာ ၊ က်တန္းေက်းရြာ၊ ၿပိန္ေက်းရြာ နွင့္ ပန္းထိန္ဆည္ေက်းရြာတို႔ လွ်ပ္စစ္မီးရၾကမည္ဟု သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ၿမိတ္ၿမိဳ ႔ ျမင္ကြင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေစ်းႏႈန္း တျဖည္းျဖည္း တက္လာေနၿပီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိလာကာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းအရ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ထပ္တိုးလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို တိုင္းအစိုးရမွလည္း လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၃၅ က်ပ္၊ ၅၀ ေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကေတာ့ ကြၽန္မထင္တယ္။ လိုင္းဆြဲေနၿပီ ေမာ္လၿမိဳင္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ၃၅ က်ပ္ေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနထားတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕ပင္ ညီမွ်စြာ ေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိဘဲ ထား၀ယ္တြင္ တစ္ယူလွ်င္က်ပ္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာရွိၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာျဖင့္ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၄၀၅ က်ပ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္ ၄၃၀၊ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁၅ က်ပ္ အထိရွိေနၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပလံုးတံုတံုး ေက်းရြာတြင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၉၀၀ အထိ ျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္ေရာက္လာဖို႔ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လက္တြန္႔ေနၾကတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အရမ္းနစ္နာတယ္။ ဂက္စ္ထြက္တဲ့ေဒသျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးကို ဒီဇယ္ဆီနဲ႔ ေမာင္းေနရတယ္။ လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီထက္တက္လာဖို႔ ရွိေသးတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဒါကိုအခုထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးဘူး။ ေဒသအေနနဲ႔ အရမ္းနစ္နာပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အေနျဖင့္ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီတာခ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ ေအာက္ရရွိရန္ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္း ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္အရ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကတိေပး ေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိကို ေဒသခံမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အေျခအေနတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေအာက္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိသူ ၂၃ သန္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေရမွတ္အထက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လည္ပတ္ရန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသး

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾဥႏႏ)

ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ ေရလက္က်န္ အမွတ္အရ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံသည္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမွာ ၁၅ ရက္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အသီးသီးတြင္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ညႊန္ၾကားစာ ထြက္ရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္မ်ားအထက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္စီ က်န္ရွိေနေသး၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လည္ပတ္ရန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းထံမွ သိရွိရသည္။

ရဲရြာေရအားစစ္ စက္႐ံုမွာ တစ္ရက္လွ်င္ မဂၢါ၀ပ္အာ၀ါ ၄၃၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ရဲရြာေရေလွာ္တမံ၏ အနိမ့္ဆံုးေရအမွတ္မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၄၉၂ ေပ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္အထက္ ၂၂ ေပခန္႔ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက “ပံုေသေတာ့ ေျပာမရပါဘူး။ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္တာေပါ့။ အခုေနရာအႏွံ႔မွာ မိုးရြာလာတဲ့အတြက္ ေရေလ်ာ့ႏႈန္း နည္းသြားၿပီ။ ရဲရြာဆိုရင္ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္ေရာက္ဖုိ႔ ၂၁.၆၇ ေပ က်န္ ေနေသးတယ္။ ေပါင္းေလာင္းကဆိုရင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေရာက္ဖို႔ ၂၆ ေပက်န္ေနေသးတယ္။ စက္႐ံုလည္ပတ္ဖို႔ တစ္ရက္မွာမွ ဒသမ ၃ ေပ၊ ၄ ေပေလာက္ပဲ ေမာင္းႏွင္ရတာ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ႏွစ္ခုမွာ ၁၀ ရက္ ၁၅ ရက္ေလာက္ပဲ လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ ဆိုတာက ျဖန္႔ျဖဴးေရးဘက္က ခန္႔မွန္းပါ။ ရဲရြာဆို ေရလက္က်န္ ၂၂ ေပေလာက္ရွိမယ္။ အဲဒီ ၂၂ ေပကို ဒသမ ၄ ေပနဲ႔ပဲ စားၾကည့္လိုက္ရင္ ၅၅ ရက္ လည္ပတ္လို႔ ရေသးတယ္။ ဒါေတြက ပံုေသေတြေတာ့ တြက္လို႔မရဘူး။ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္တယ္။ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အပိုင္းကလည္း သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ ေဆာင္ရြက္ၾကရတာမုိ႔ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရွိႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကေတာ့ စက္ေတြလည္း ေကာင္းတယ္။ ေရလည္းေကာင္းေနတယ္ဆိုရင္ ေမာင္းေပးမွာပဲ။ အခုေတာင္မွ သံုးတဲ့ႏႈန္းေတြက ေလ်ာ့သြားၿပီ။ အရင္ေန႔ေတြက ပူလို႔ တစ္ရက္ကို အျမင့္ဆံုး မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ထြက္တယ္။ အခုသံုးတဲ့၀န္အားက ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းကဆိုရင္ မဂၢါ၀ပ္အာ၀ါ ၆၈၀၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး အခု ၅၈၀၀၀ ပဲရွိေတာ့တယ္။ အဲလိုေလ်ာ့သြားလို႔ရွိရင္ စက္႐ံုေတြကလည္း ေရသံုးစြဲမႈ နည္းသြားတယ္။ မကုန္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းအသီးအသီးတြင္ အလွည့္က်၀န္အား ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္အရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ၀န္အား ၃၀ မဂၢါ၀ပ္ေလွ်ာ့ခ်၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲကာ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း ကို ေမလ ၂၈ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရွိေသာ အဓိကစက္႐ံု တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမွ ၀ယ္ယူရရွိသည့္ ဓာတ္အားမ်ားအနက္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀ ခန္႔မွာ ေရႊလီအထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိသည္ ျမစ္ညႇာမွ ေရေလ်ာ့နည္းမႈ အေျခအေနအရ ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္  ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားမွာ ႀကိဳတင္သိုေလွာင္ထားသည့္ ေရပမာဏထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳကာ လည္ပတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ဟု သိရ

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္သက္တမ္း ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတက္မည္ဆိုသည့္ အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ သိခ်င္ပါတယ္ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈကို အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တက္မလား ဆိုတာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ တက္မယ္လို႔ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာဆိုရင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာတဲ့အမွ် ပိုပိုၿပီးေတာ့ စိုက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားသံုးသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူကိုလည္း ၀န္မပိေစခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဘယ္လိုအလႊာကို ဘယ္လိုႏႈန္းနဲ႔ တိုးရမယ္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမလုပ္ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူကို ခ်ျပဖို႔အတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္တာကာလမွာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္သူယံုၾကည္ လက္ခံလာေအာင္ေပါ့။ ျပည္သူကမွ မီးလည္းေကာင္းတယ္၊ ဗို႔အားလည္း ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာမွ ဓာတ္အားခကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေနၾကတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးမႈအေနျဖင့္ စက္႐ံုေျခာက္႐ုံမွ ၇၅၀ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးအပိုင္း အေနျဖင့္ ၂၃၀၊ ၁၃၂၊ ၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း ၃၁ လိုင္း (၁၅၉၈) မိုင္၊ ခြဲ႐ံု ၁၂၇ ႐ံု ၂၃၇၈ အမ္ဗီြေအ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃၃ ေကဗီြ၊ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၆၄၅၃ မိုင္ႏွင့္ခြဲ႐ံုမ်ား အေနျဖင့္ ၃၄၉၉ အမ္ဗီြေအအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ၂၇၁၈ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၆၀၉၇ စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၃၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စက္တပ္ဆင္အင္အား အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ၃၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၂  ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ National Electricity Master Plan ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Master Plan အရ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ၁၄၅၃၂ မဂၢါ၀ပ္အထိ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အေနျဖင့္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၆၃ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၃၁ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀၁ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။