ကေလးငယ္မ်ားအား အရြယ္မတိုင္မီ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေန

ကေလးသူငယ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

ကေလးငယ္မ်ားအား အရြယ္မတိုင္မီ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ယူနီဆက္(ဖ္)က တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ရွိထားျခင္းျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ကေလးမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ သံုးသိန္းေက်ာ္ကို ေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍ က်န္ရွိေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္မရေသးေသာ ကေလးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္တိုင္းနီးပါးသည္ ေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ရွိၾကၿပီး ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားအရပ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ယူနီဆက္(ဖ္) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွစ၍ ဥေရာပသမဂၢ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း စီမံခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္တြင္း၌ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းအသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို အရပ္သားပြဲစားႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ေခၚယူ စုေဆာင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အရပ္သားပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔ မဟုတ္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳေနျခင္းကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းခုနစ္ဖြဲ႕အား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးစစ္သား ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ကို စတင္သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းေနသည့္ အရြယ္မေရာက္သူ လူငယ္ ၇၀၀ နီးပါးကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူထြန္း)

ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ မတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ေဒသအသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အခမ္းအနားေတြ က်င္းပေနၾကပါတယ္။ ေဒသမွာလက္ရွိျဖစ္ေနတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး အသတ္ခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးလြန္တဲ့သူကုိ လက္ရဖမ္းဆီးရရွိမႈမရွိေသးဘူး။ ကေလး၀နယ္ဘက္မွာဆုိရင္လည္း အေဖက ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္သမီးေလးကုိ မုဒိမ္းက်င့္တာရယ္၊ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိယ္တုိင္က ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးကုိ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တာကလည္း ဖမ္းဆီးရရွိမႈမရွိဘူး။ ဒီဟာေတြက ေဒသမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာ။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာကလည္း ေန႔စဥ္လာၿပီး ေျပာျပေနၾကပါတယ္” ဟု တရားမွ်တမႈအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွ မအားခူက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကေလးၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ကုိမ်ဳိးေဇာ္က “အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းေတြက အမ်ဳိးသားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီလုိလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အမ်ဳိးသားေတြ ပုိမုိပါ၀င္ေစခ်င္သလုိ အသိတရားေတြကုိလည္း ေယာက်္ားေတြ ပုိသိေစခ်င္လုိ႔ပါ။ ဒီလုိျဖစ္တာက မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတာ့ ပထမဆုံးပါ။ ဒုတိယက ေဖ့စ္ဘြတ္အြန္လုိင္းေတြေပၚက မေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိ အာ႐ုံမ်ားၿပီးေတာ့ လက္တည့္စမ္းခ်င္တာေတြလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ မိခင္ေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္သားသမီးကုိ ပစ္မထားသင့္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အရင္ကတုန္းကဆုိရင္ သားအဖျဖစ္တာ စြဲခ်က္က ႏွစ္ခုတည္းတင္ေတာ့ ၁၄ ႏွစ္ပဲက်တာ။ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးေစခ်င္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတို႔အေပၚ TCLC ေက်ာင္းမွ ေဒၚေစာကလ်ာက “ဒီပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈခံေနရတာရယ္၊ မၾကာခဏၾကားေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ Rape Case ေတြကုိ နည္းနည္းစိတ္ထဲမွာခံျပင္းတဲ့အတြက္ လာခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိေတာ့ စိတ္တုိင္းမက်ပါဘူး။ အေ၀းႀကီးမေျပာလုိပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမႈေတြက အခုခ်ိန္အထိ ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိေတာ့ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္မိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္မခံရေရးအတြက္ ဒီလုိမ်ဳိးပြဲမ်ဳိးကုိ ပါ၀င္ပူးေပါင္းတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးဌာနမ်ားက ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕မွစတင္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္-လား႐ႈိး လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားေရးဌာနက ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး တုိ႔အေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးေရး တုိ႔အေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လူတုိင္းပါ၀င္ကူညီေပး အစရွိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ဗီႏုိင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

“အခုတစ္ေလာမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြက ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာကုိ ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ အတြင္းမွာဆုိရင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္လုိက္တဲ့သူကုိလည္း ျပင္းထန္ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ ဒီေန႔ အခုလုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အစုိးရအေနနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ လူသတ္မုဒိမ္းမႈေတြပေပ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ ထိေရာက္ျပင္းထန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ျပင္ဦးလြင္မွ ေဒၚျမေအးၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြ ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္

 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြကုိ မတ္ ၁၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးပဲြတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တုိးျမင့္ရန္ ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိမိကေလးငယ္ အေစာ္ကားခံရသည့္အျပင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၏ စကားသံမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရခဲ့ရသူ၏ စကားသံမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနသူမ်ား၏ စကားသံမ်ား၊ တရားဥပေဒအရ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကေလးငယ္တုိင္း သိထားသင့္သည့္ ကဗ်ာမ်ား ရြက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။
 
ထုိ႔ျပင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အနုပညာရွင္မ်ား၊ ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အျဖဴေရာင္အက်ီၤမ်ား၀တ္ဆင္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္းကာ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။