တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ထင္ရွားေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အပါအ၀င္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားျမင္သာေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ျပည္သူသုိ႔ အၾကံျပဳသည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ ၃၀ ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ျပည္သူလူထုသုိ႔ အၾကံျပဳထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာတြင္ ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းအၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္တာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္သုံးခုကုိ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၅၂၁ ဦးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၂၁၇ ဦးတုိ႔ကလည္းေကာင္း စုေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ ၃၀ ကာလအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚေပါက္ေရးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးျခင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီအရ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား မေရရာျခင္း၊ အစိုးရႏွစ္ရပ္ရွိေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးေနျခင္းတုိ႔သည္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ ျပည္သူ႔ဘက္တြင္ အျမဲရပ္တည္သင့္သည္ဟု အဆုိပါ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးအေပၚ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိၾကရာ၌ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ တန္းတူေရးရရွိႏုိင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အားလုံးလက္ခံ သေဘာတူႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္လည္း ေဒသအားလုံး တစ္ေျပးညီ တူညီႏုိင္ရန္ကိုလည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ အစုိးရအေနျဖင့္ ၾကားမေနဘဲ ၎ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး နည္းလမ္းရွာသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႔တြင္ က်င္းပ

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းရွိ အပန္းေျဖရိပ္သာတြင္ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)
ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအႏွံ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၈ စကၠန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အေလးျပဳျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ေက်းဇူးဆပ္ေသာ္အားျဖင့္ Public အခမ္းအနား လုပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတယ္။ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ခ်တယ္။ အမွ်ေပးေ၀တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိလုပ္လုိက္႐ံုနဲ႔ ၿပီးၿပီလား။ သူတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ေက်ၿပီးလား ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္တာက တာ၀န္မေက်ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတိတ္သမုိင္းေတြကုိ သင္ခန္းစာယူမယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ကုိ သမုိင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းမယ္။ တုိင္းျပည္မွာ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ တစ္ပါတီ စစ္အာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ အရိပ္ေငြ႕ေတြျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးေပ်ာက္ဆံုး ဆိတ္သုဥ္းသြားတဲ့အထိ လုပ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီအခမ္းအနားေတြကုိ ဒီလူေတြ သတိတရ ေအာက္ေမ့႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ တာ၀န္ေက်ဖုိ႔အတြက္က သူတုိ႔အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ခံယူၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သယ္ယူေဆာင္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။အဲဒါမွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ေက်မယ္လုိ႔ ခံယူပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ထုိ႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုက ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ျခင္း၊ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ပန္းမ်ားခ်ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေပးပုိ႔လာေသာ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ယေန႔ အရပ္သားစစ္စစ္ အစုိးရဆုိတာက ၈၈ က ေမြးဖြားေပးလုိက္တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုအားလည္း ရွစ္ေလးလံုးမွာ ပါ၀င္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့သူေတြ ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရအဖဲြ႕အထဲမွာ ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဒီေန႔သည္ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႐ံုးပိတ္ရက္လည္း ျဖစ္ရမယ္။ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေန႔လည္း ျဖစ္ရမယ္”ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းကလည္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေန႔ကုိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕အား လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းေပးရန္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးေၾကာင္း သိရသည္။

■ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖရိပ္သာတြင္ အခမ္းအနား က်င္းပၿပီး ထုိရိပ္သာထဲတြင္ ျပခန္းမ်ား ထားရွိကာ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုသမိုင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အေရးေတာ္ပံုကာလက အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စသည္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး အေရးအခင္းကာလက ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကို တီဗီမ်ားျဖင့္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေနရာ၊ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီလိုအခမ္းအနားမ်ိဳး က်င္းပဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ အိပ္မက္ဆန္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိပတိလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လြင့္ပ်ံ႕ေနတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းေတြ အစီအရီကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ခြပ္ေဒါင္းအလံ တစ္လက္နဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႔ၾကံဳခံစားရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေန႔ ဒီျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၃၀) က ေနၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးကို ျပသေနတဲ့ သေကၤတလို႔ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ခံယူပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးကိုကိုႀကီး ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနား ပထမေန႔ႏွင့္ ဒုတိယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေန႔၌ အခမ္းအနားတြင္ တင္ျပကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံု နွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္႐ုပ္တု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ကန္သာယာ ျပည္သူ႔ပန္းျခံတြင္ ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္သာယာျပည္သူ႔ပန္းျခံတြင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္႐ုပ္တုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀ထြန္းေနာင္)

ထို႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းဓာတ္ပံုမ်ားအား ျပသျခင္း၊ အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွစ္ေလးလံုး ကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသူမ်ားက ေဟာေျပာခဲ့ၾကၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက “ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္းသံၿပိဳင္ သီဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

■ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနား

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ပုလဲရတု အထိမ္းအမွတ္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စုေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဌးလွေအာင္)

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားကုိ မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ ဓမၼသာလခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ပထမေန႔ ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေန႔ ညပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ အၿငိမ့္ျပဇာတ္၊ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

■ ပဲခူးၿမိဳ႕

ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းနားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူေရးေကာ္မတီ နာယက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုဘိုေတာက္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္း NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းဒန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားက ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ က်င္းပရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဒီမိုကေရစီေက်ာက္တိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ဟသၤာတၿမိဳ႕

ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္ ပုလဲရတု ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျပည္သူမ်ား ခန္းမအျပည့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ သဘာပတိ ေဒါက္တာမန္းျမင့္ဆိုင္က “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အကုန္ပ်က္သြားတယ္။ ပရမ္းပတာပဲ။ ဓားေတြ၊ တုတ္ေတြ၊ လွံေတြ ရဲလည္း မႏိုင္ဘူး။ တပ္လည္း မသိဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ရဲ႕လံုျခံဳေရး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မဆံုး႐ႈံးေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းျပီး ထိန္းေက်ာင္းေပးတာ။ ကုိယ့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ တာ၀န္ေက်တဲ့ ျပည္သူျပည္သား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္တာ။ အဲဒီလိုပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ရွိေသးတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ေတြ မေရာက္တာ အမ်ားႀကီး။ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထုိက္လ်က္သားနဲ႕ ေဘးေခ်ာင္ထိုး ခံရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး။ လူတုိင္းကို မေျပာဘူးေနာ္။ တကယ္ေတာ္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။ တကယ့္ကို အလုပ္ကို လံုး၀မလုပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ဟသာၤတၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ေက်္မ်ိဳး)

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္က “တိုင္းျပည္မွာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာကို ျပည္သူလူထုက မခံခ်င္တာနဲ႕ ရွစ္ေလးလံုးက စျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာလည္း ျဖစ္တယ္။ သပိတ္စခန္းမွာ သပိတ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က သပိတ္ေကာ္မတီထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သပိတ္ေကာ္မတီက ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးအတြက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။ ေထာင္မေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ေထာင္ေပါက္တယ္။ ဟသၤာတမွာ ေထာင္မေပါက္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီအတိုင္းေတာ့ လုပ္ခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္မေပါက္ေအာင္ ေထာင္သားေတြ မဆူေအာင္ သံဃာေတာ္ေတြက ေထာင္သားေတြနဲ႔အတူ ေထာင္မွာသြားၿပီး ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေထာင္သားေတြက ၿငိမ္တယ္။ ေထာင္သားေတြ စားဖို႕ ရပ္ရြာကေန ေကာက္ခံလို႕ရတဲ့ အစားအစာေတြ ေထာင္ကိုပို႔ခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဟသၤာတက ေထာင္မေပါက္ဘူး။ တျခားၿမိဳ႕ေတြဆို ေထာင္ေပါက္ၿပီး ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္တယ္။ ဟသၤာတမွာက အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ စည္းစနစ္တက် ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာသိမ္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီသပိတ္မွာပါတဲ့ သပိတ္ရဲေဘာ္ ေလးေယာက္ က်ဆံုးခဲ့တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ကေလးၿမိဳ႕

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ ပုံႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ကေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္နံနက္ ၈ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။

“ရွစ္ေလးလုံး ျဖစ္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာပါၿပီ ။ ရွစ္ေလးလုံးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးဆုိတာက ဒီေန႔အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ဆုိတာက ေမွးမွိန္ေနပါေသးတယ္။ ဘာနဲ႔တူလဲ ဆုိတာက မၿပီးေသးတဲ့ ပန္းခ်ီကားလုိ ဆက္လက္ၿပီး ျခယ္မႈန္းၾကပါဦးလုိ႔။ တစ္ဖက္ကလည္း ဒီမုိကေရစီကုိ ဒီကေန႔ က်ေရာက္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ အရင္တုန္းကလုိ တက္တက္ၾကြၾကြေတြ အားမ်ားနည္းေနသလားလုိ႔ ယူဆရပါတယ္ ။ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္ နည္းတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ဖက္က အတုိက္အခံ အင္အားစုက မ်ားလာမွာ ျဖစ္မွာပါတယ္။ ဒါကသဘာ၀ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရွစ္ေလးလုံးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ အားသြင္းေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မျပတ္ ႏႈိးေဆာ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္သူထြန္း)

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ (၃၀) ျပည့္ႏွစ္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္ (ကေလးၿမိဳ႕) မွ ဦးဘၾကဴးက “ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းက အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ (၁) ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ လူငယ္ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကုိ မသိဘဲနဲ႔ ပ်က္ျပယ္သြားမွာစုိးလုိ႔ ဒီအခမ္းအနားကုိ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္တယ္။ (၂) ေနာက္ေပၚေပါက္လာမယ့္ ရွစ္ေလးလုံးကုိ ႀကံဳႏုိင္ေသးတဲ့ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြကုိ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းခ်င္လုိ႔ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္ ။

“ေသဒဏ္က်ၿပီး ေထာင္က ျပန္လြတ္လာၿပီးေတာ့ ရွစ္ေလးလုံး အင္အားစု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ဆုိၿပီးေတာ့ အစဥ္တစုိက္ ရွစ္ေလးလုံးေန႔ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ အခမ္းအနားကုိ အၿမဲတမ္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ အားလုံးရဲ႕ ပံ့ပုိးကူညီမႈနဲ႔ အတူတကြ ခမ္းတနားလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အင္မတန္ကုိ ၾကည္ႏူးအားရခဲ့ပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအဖြဲ႕မွ ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္ ။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္း ကေလးခ႐ုိင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိခ်စ္သိန္းထြန္းကလည္း “သြားတဲ့သူေတြလည္း သြားၾကၿပီ။ က်န္ေနတဲ့ သူေတြလည္း က်န္ေနၾကၿပီ ။ အားလုံးကုိ သတိရေနရင္းနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ တုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ အတြက္ ျပည္သူအားလုံးက ၀န္းရံေပးၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္ ။

■ ေမာ္လၿမိဳင္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ရိုးတန္းေတာင္ ေပါက္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ႏွီးဘုရားဓမၼာ႐ံုတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ သီလခံယူျခင္း၊ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလမ်ားအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ားအား အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္း ေအာက္ေမ့သည့္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ ေအာက္ေမ့ သတိရဖြယ္မ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔လာေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“အဓိက က ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေငြရတု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ဖို ့၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို ့၊ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေပးဖို ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ေတြအတိုင္းပဲ။ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ကေန ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္ အခ်ိန္အထိ ဒီအတိုင္းပဲ သြားေနပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက အခုအခ်ိန္အထိ ျပည့္ျပည့္၀၀ မျဖစ္ေသးဘူး။ တခ်ဳိ႕လည္း စီမံေဆာင္ရြက္ဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုရင္ လံုး၀ကို လႈပ္လို႔ မရေသးဘူး”ဟု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးအဖြဲ ့တာ၀န္ခံ ဦး၀င္းေက်ာ့မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မုဒံုၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ စသည္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမ၀တီၿမိဳ႕

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၈၈) ညီေနာင္ပါတီက ႀကီးမွဴး ျပဳလုပ္သည့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ပုလဲရတု အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ ကရင္စာေပေနာက္လမ္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္နံနက္က ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ပုလဲရတု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီတို႔မွ ပါတီ၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စိတ္၀င္စားသူူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီ၏ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္သိန္းက ဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ လက္ရိွ အစိုးရလက္ထက္၌ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွာလား။ အသစ္ေရးဆြဲႏိုင္မလား ဆိုသည္ကို အလွမ္းေ၀းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားၿပိဳင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ဓမၼရတနာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္၊ အမ်ဳိးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုစိုင္းတို႔က အမွတ္တရ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေနေအာင္က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုး အမွတ္တရ စကားေျပာၾကားၿပီး ျခေသၤ့ႀကီး အိပ္ေနၿပီလားဟု ေမးေနၾကသည္ကို က်န္သည့္ပါတီမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရိွေၾကာင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးမွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

■ ၿမိတ္ၿမိဳ႕

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေတာရေအာက္ေက်ာင္းတြင္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားအား ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျပည္ၿမိဳ႕

ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ လူထုအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား စုေပါင္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ျပည္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း (အေနာက္ျခမ္း) ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးကာလ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ လက္ရွိနုိင္ငံေရးအေပၚ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားေဆြးေႏြး သေဘာတူမႈမ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ေတာင္ငူၿမိဳ႕

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ႏွစ္ ၃၀ ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ပုလဲရတု အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွစ၍ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕သမုိင္း၀င္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႀကီး မုခ္ဦးအနီးတြင္ က်ဆုံးခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဘုရားႀကီး အေရွ႕ဘက္မုခ္ဦးတြင္ အမွတ္တရ ပန္းစည္းမ်ားခ်၍ ဦးညြတ္ အေလးျပဳျခင္း၊ ပုလဲရတု အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွတ္တရစကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔၌ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံး အခမ္းအနားကုိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

ညေန ၆ နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေကတုရတနာခန္းမႀကီး၌ ရွစ္ေလးလံုး တုိက္ပြဲ၀င္က်ဆုံး ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ နာမက်န္း ရဲေဘာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ အမွတ္တရ ကဗ်ာရြတ္ဆုိျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပုံျပပြဲ၊ သံခ်ပ္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ စာေရး ဆရာေမာင္သာခ်ဳိ၊ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း ၁၉.၈.၈၈ ရက္တြင္ ေတာင္ငူ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႀကီး အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီးတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေဇာ္၀င္းထြန္း၊ အလီ၊ ေဒၚသိန္းၾကည္၊တင္ဦး၊ ကုိစုိးႀကီးတုိ႔ ငါးဦးသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေသနတ္ပစ္သတ္ျခင္းကုိ ခံရၿပီး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမစ္ႀကီးနား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ အလွဴအတန္းလုပ္ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္းတြင္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း က်ဆံုးသြားေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေပါင္းတို႔အား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားအတြက္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းျဖင့္ စတုဒိတာ ေကြၽးေမြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္း၍ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕မ၊ ရွပ္ေျပးဂိိတ္မွ ခြန္သာရပ္ကြက္ ေရရွင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းအထိ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတြင္ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ တံျမက္လွဲျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွစ္ေလးလုံးအထိမ္းအမွတ္ အမႈိက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္

မိုးညႇင္းေဒသ နန္းမားၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဒသတြင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဟာေျပာျခင္း၊ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေ၀မွ်ျခင္း၊ က်ဆံုးရဲေဘာ္မ်ားကို လြမ္းဆြတ္ တမ္းတျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ေနသည့္ ရဲေဘာ္တို႔အား ေလးစားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ စုေပါင္း ေန႔လယ္စာ လက္ဆံုစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

■ မုံရြာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းက ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားမစမီ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအား ရည္စူးကာ သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းကပ္ျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မုံရြာၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားသို႔ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳ ပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းညြန္႔၀င္း၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေကာင္းခန္႔လင္း)

ထို႔ေနာက္ မုံရြာၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္းက ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအ၀င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမင္းျခံၿမိဳ႕

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ ပုလဲရတု အခမ္းအနားကို ျမင္းျခံၿမိဳ႕ မဏိကဥၥနာခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအခမ္းအနား က်င္းပရတာကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္လို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ၊ ဘယ္လိုေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္ ဆိုတာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လူငယ္ေတြ သိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေျပာျပခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအခမ္းအနား က်င္းပရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ၌ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ ျမင္းျခံသပိတ္ေကာ္မတီ မွ ျဖန္ခ်ိခဲ့ေသာ “တိုက္ပြဲေခၚသံ” သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢက “ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္း ဆက္လက္သီဆို၍ က်ေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေပါင္းအား ၀မ္းနည္းျခင္းအားျဖင့္ ရွစ္စကၠန္႔ခန္႔ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ျမင္ကြင္းကုိ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖရိပ္သာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရိပ္သာတြင္ ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္မ်ား၊ အေရးအခင္းကာလက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လက္ႏွိပ္စက္ အပါအ၀င္ လူ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား စသည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး အေရးေတာ္ပံု ကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားက ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း တီဗီြမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္သူမ်ား ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ျပသထားသည္။

အခမ္းအနား ပထမေန႔သို႔ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နယ္အသီးသီးမွ ရွစ္ေလးလံုးမ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

“ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ရေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေပါ့။ ၿပီးျပည့္စံုတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ရေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေပါ့။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြဟာ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ရတာ”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္သူ႕ပါတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ အျပည့္အ၀ မရရွိေသးေၾကာင္း ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္လွုပ္ရွားခဲ့သူ၊ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏိုင္)

“ဒီမုိကေရစီ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ပါတီစုံ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ အစုိးရေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီအေျခအေနကိုေတာ့ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ရွစ္ေလးလုံးကာလက ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ အေျခအေနကုိေတာ့ ျပည့္ျပည့္၀၀ မရရွိေသးပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ လုိခ်င္တဲ့ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲကာလပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုသမိုင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ေပၚေပါက္ရန္အတြက္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ျပဳစုသင့္ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က တိုက္တြန္းသည္။

“ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုသမိုင္း ျပဳစုဖို႔နဲ႔ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ က႑အသီးသီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ က်ရာတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိ ႏိုင္ငံျခားမွာေတာ့ သူတို႔က အတၳဳပၸတၱိ အဘိဓာန္လိုဟာမ်ဳိး ရွိတယ္။ အဲလို အတၳဳပၸတၱိ အဘိဓာန္လိုဟာမ်ဳိး ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ဳိးကို အျမန္ဆံုး အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ျပဳစုဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒါေတာ့ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္”ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္းျပတိုက္ (ယာယီ) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တနလၤာေန႔မွအပ အျခားေန႔မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီး၊ တုိင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ သုံးခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပါင္းခ်ဳပ္ကာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ အႀကံျပဳစာတမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ဦးျမေအးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။