ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ၌ ၿဗိတိန္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ တ႐ုတ္က ကန္႔ကြက္

Photo: AFP

 

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆုိသည့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေရး ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ၿဗိတိန္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ တ႐ုတ္က ကန္႔ကြက္ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း ေမ ၈ ရက္ တြင္ရရွိခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေနသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ခုိင္မာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တုိက္တြန္းသည့္ စာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကုိ ၿဗိတိန္က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ေမ ၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေရးယူမႈတုိ႔အား ရည္ညႊန္းသည့္အေၾကာင္းအရာအားလုံး ပယ္ဖ်က္ထားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တ႐ုတ္၏ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ျပႆနာ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၿဗိတိန္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေဘးကင္းစြာ ျပန္လာခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိက္တြန္းထားၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။