ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေျမဧက ၁၆၈၀၀၀ အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ ေျမဧက ၂၀၀၀၀ အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကိုးသိန္းခန္႔ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေျမ ဧက ၁၆၈,၀၀၀ အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးႏိုင္မႈအျဖစ္ စီမံကိန္းပထမအဆင့္တြင္ ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကိုးသိန္းခန္႔ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလိမီတက္ (NYDC) မွ ေရးဆြဲထားသည့္  လူမႈ-စီးပြား ပင္မစီမံခ်က္ (SEMP)တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဆိုပါ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ တူညီသည့္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ-စီးပြား ပင္မစီမံခ်က္ (SEMP) တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အဆင့္ (၁) တြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ေျခာက္သိန္းမွကိုးသိန္းအထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ေလးသိန္းမွ ေျခာက္သိန္းခန္႔ကို အဆင့္ (၁) ဧရိယာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၈၀ ခန္႔ (ဧက ၂၀ç၀၀၀ ခန္႔) အေပၚတြင္ရည္မွန္းထားၿပီး ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ကနဦးႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးက႑တို႔မွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခန္႔မွန္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပထမအသုတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာႏိုင္၍ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ စီးပြားေရးရင့္က်က္၍ အျမဲတမ္းေနထိုင္သူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ လိုအပ္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းရရွိေရး ကနဦးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္ Supply Chain က႑မ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ ႏွစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းအၾကား ထပ္ဆင့္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ အစားအစာထုတ္လုပ္၊ စီမံ၊ ျပဳျပင္သည့္စက္႐ံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္လာပါက စက္႐ံုသို႔ တင္သြင္းမည့္  စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္၀ယ္လိုအားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေျခရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေနသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔အတြက္ကိုမူ အဆင့္ (၂) ဧရိယာျဖစ္သည့္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၆၀၀ (ဧက ၁၄၈,၀၀၀) ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေျမေစ်းကို သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေျမေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NYDC က သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ ေျမေစ်းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေျမေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကို ဧက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရမွ ေျမရယူမည့္ပံုစံမွာ အစိုးရက ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ရယူၿပီး ေဒသခံမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေျမရယူကာ ပိုင္ဆုိင္မႈခြဲေ၀မည္ ျဖစ္သည္။

“သီလ၀ါကို ေပးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ အစိုးရေျမကို သီလ၀ါေစ်းထက္ မေလွ်ာ့ဘူး” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆိုသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို စတင္စဥ္အခ်ိန္က တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၅ ေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ေဒၚလာေစ်းမွာ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေအာက္သာရွိသျဖင့္ တစ္ဧက က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ပတ္လည္သာ ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၀ ခန္႔ျဖစ္သျဖင့္ သီလ၀ါဇုန္ကဲ့သုိ႔ တစ္စတုရန္းေပ ၇၅ ေဒၚလာခန္႔ သတ္မွတ္ပါက လက္ရွိ ေဒၚလာေစ်းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေျမေစ်းသည္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အထက္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ သတ္မွတ္သည့္ေစ်းကိုမူ NYDC မွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွသာ သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။

NYDC တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံသာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးကုမၸဏီဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ေျမမ်ားစြာ ပိုင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးကုမၸဏီဟု ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ NYDC ၏ တာ၀န္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ေရးတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တြက္ရင္ အနည္းဆံုးေတာင္ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံလိုတယ္။ ငါးဘီလ်ံေလာက္ မရွိရင္ ဒီၿမိဳ႕သစ္က တက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ တက္မလာလို႔ရွိရင္ ဘယ္သူမွလည္းလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ မီးတို႔၊ ေရတို႔၊ လမ္းတို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔။ NYDC ကို တုိင္းအစိုးရက က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံပဲ ေပးထားတယ္။ အဲဒါက ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းပဲရွိၿပီး ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံ ဟေနတယ္။ NYDC ရဲ႕ တာ၀န္သည္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံကို သြားရွာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ထဲထည့္ဖို႔” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ NYDC အေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကို သားသမီး ေျမးျမစ္အစဥ္အဆက္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ရမည့္တာ၀န္ႀကီးမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေၾကြးမယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ Public-Private Partnership တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ရွိသည့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္ အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါ အျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံရရွိရန္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရက စီးပြားေရး၀င္မလုပ္ရဆိုသည့္ မူကို ေထာက္ခံေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာငါးဘီလ်ံကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး NYDC တြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံသာရွိ၍ အဆိုပါပမာဏမွာ ေဒၚလာခုနစ္သန္းသာရွိသျဖင့္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံရရွိရန္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  အစိုးရက စီးပြားေရး ၀င္မလုပ္ရဆိုသည့္မူကို ေထာက္ခံေၾကာင္း  NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀က ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရက စီးပြားေရး၀င္မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့မူကို ကြၽန္ေတာ္လက္ခံတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ အစိုးရက စီးပြားေရး၀င္လုပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တယ္ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွားပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ေအာင္ျမင္မႈရွိတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ အာရွတိုက္တစ္ခုလံုးၾကည့္ရင္ ဒီတစ္ႏိုင္ငံပဲ ေအာင္ျမင္မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

NYDC တြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံသာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးကုမၸဏီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမမ်ားစြာပိုင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ကုမၸဏီဟု ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NYDC ၏ တာ၀န္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ေရးတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တြက္ရင္ အနည္းဆံုးေတာင္ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံလိုတယ္။ ငါးဘီလ်ံေလာက္မရွိရင္ ဒီၿမိဳ႕သစ္က တက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ တက္မလာလို႔ရွိရင္ ဘယ္သူမွလည္း လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ မီးတို႔၊ ေရတို႔၊ လမ္းတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔။ NYDC ကို တုိင္းအစိုးရက က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံပဲေပးထားတယ္။ အဲဒါက ေဒၚလာ ၇ သန္းပဲရွိၿပီး ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံ ဟေနတယ္။ NYDC ရဲ႕ တာ၀န္သည္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလ်ံကို သြားရွာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ထဲထည့္ဖို႔”  ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေျမေနရာမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တံတားႏွစ္စင္းသာ ထိုးရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာစႀကႍတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္ေနရာျဖစ္ေနသျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသို႔ လြယ္လင့္တကူ စီမံကိန္း ေပးအပ္လိုက္မႈအေပၚ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေမးခြန္းထုုတ္ျခင္း၊ အစိုးရက စီးပြားေရး၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ေျမမ်ားစြာကို ေငြႏွင့္လဲမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာကို ခ်ိန္ဆရန္ လိုအပ္ျခင္း  စသည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေနၿပီး အဆိုပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ ႀကီးမားလြန္းသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားၿပီး ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္  NYDC Town Hall ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္  NYdC အေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို သားသမီး ေျမးျမစ္ အစဥ္အဆက္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမည့္ တာ၀န္ႀကီးမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေႂကြးမယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ Public – Private Partnership တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ရွိသည့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ( Equity Investors) ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္ အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါအျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ လူမႈစီးပြားစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရန္ Mckinsey ကို တာ၀န္ေပးထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္အား DFID က ေထာက္ပံံ့မည္

NYDC အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ပုံေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာပင္မစီမံခ်က္ (Socio-Economic Master Plan) တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီး လိုအပ္ေနသည့္ SEMP ကို ေရးဆြဲရန္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၾကံေပးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Mickinsey & Company ကို တာ၀န္ေပးခဲ့သည္ဟု NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ အေရးႀကီးသည့္ SEMP ေရးဆြဲႏိုင္မည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို UK ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန Department for international Development – DFID မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Socio-Economic Master Plan ကို ေရးဆြဲရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ တန္ဖိုးအဆိုျပဳခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ျမင့္မားေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑မ်ား သတ္မွတ္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအႏွီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ႏွင့္ အျမန္ဆုံးလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြရန္၊  အစိုးရအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေရးစီမံခ်က္ (Delivery Plan) တစ္ရပ္ကို ျပဳစုေပးရန္၊ စီမံကိန္းေရရွည္တည္ျမဲေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသည့္ အႏၲရာယ္အခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အၾကံျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

“SEMP ကို ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ Mckinsey ကုမၸဏီအေနနဲ႔ က်ယ္ျပန႔္တဲ့ သုေတသနျပဳလုပ္မႈေတြ၊ စိစစ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္မွာ ၿပီးဆုံးမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြ ဖတ္႐ႈႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ Royal Haskoning DHV အား အၾကံေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာတြင္ တင္သြင္းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ Royal Haskoning DHV အား အၾကံေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာတြင္ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) ဆာ့ခ်္ပန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Flood Risk Assessment) ျပဳလုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားကို ဧၿပီလအတြင္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီသံုးခု အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုသံုးခုအနက္ Royal Haskoning DHV အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ေရး အၾကံေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ျဖစ္တဲ့ Royal Haskoning DHV ဟာ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Flood Risk Assessment) ကို အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပင္ေလ့လာေရးနဲ႔ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးေတြကို Royal Haskoning DHV က ဧၿပီလကုန္ကစၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာမွာ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာက ရရွိလာမယ့္ ရလဒ္အေျဖေတြ နဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၊ အေဆာက္အအုံ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈေတြနဲ႔ မူ၀ါဒလမ္းၫႊန္ေတြမွာ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ Flood Risk Assessment အစီရင္ခံစာထဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ေနရာေတြမွာ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏိုင္မယ့္ ပန္းျခံေတြ၊ ေရကန္ေတြနဲ႔ ကမ္းနားကန္ေပါင္ေနရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆိုသည္။

Royal Haskoning DHV အေနျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈ ပမာဏ၊ ဒီေရ အတက္အက်ဇယား၊ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္မႈ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာတြင္ အၿပီးသတ္တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲတဲ့သူျဖစ္ျဖစ္၊ ဗိသုကာပညာရွင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူေတြ ဘယ္သူမဆို ေနရာတစ္ခု၊ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကို နားလည္ထားဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ တည္ေဆာက္မယ့္ေနရာရဲ႕ ေျမျပင္အေနအထားနဲ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို သိရွိ နားလည္ထားမွလည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံႏိုင္မလဲ ဆိုတာ သုံးသပ္အေျဖရွာလို႔ ရမွာပါ။ ဒါေတြကို ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Flood Risk Assessment) က ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ေမ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၈ ရက္ေျမာက္) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ လွ်ပ္စစ္/စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၃၀ ေက်ာ္အထိ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ အတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္လတ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္သူ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးေထာက္ျပခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာပါ အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေငြပင္လယ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္ (Dryport and ICD) စီမံကိန္း၊ စမ္းႀကီး၀ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိစီမံကိန္း၊ Smart & Eco City စီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း၊ မရမ္းကုန္း ဗီလာအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ပါရမီ အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (Project X) စသည့္ စီမံကိန္းတုိ႔ကုိ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ ေဒၚၾကည္ျပာ၊ ေဒၚသႏၲာမုိး၊ ေဒၚမုိးမုိးစုၾကည္ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈႏွင့္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

တ႐ုတ္အတက္ ျမန္မာအခ်က္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ အႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကုိ ျပသထားစဥ္

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဒါမွမဟုတ္ တ႐ုတ္ေခတ္သစ္ကြန္ျမဴနစ္လမ္းစဥ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေပၚလစီ အစိတ္အပိုင္းဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို အဓိက ဦးစီးပဲ့ကိုင္ခဲ့သူကေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သလို ဒုတိယေျမာက္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ပိတ္ထားတဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြကို စနစ္တက်၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းျပဦးေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သလို စစ္ေအးေခတ္လက္၀ဲဂိုဏ္းမွာ လမ္းသစ္ေဖာက္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ဟာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဒုတိယေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးလို႔လည္း အမည္တပ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ ေလးခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ (၁) ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူလာျခင္းမ်ား၊ (၂)ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းနဲ႔ မက္လံုးမ်ား၊ (၃)လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္စနစ္နဲ႔ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ (၄) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အင္စတီက်ဴးရွင္းပံုစံ စနစ္က်လာေစျခင္း စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တံခါးဖြင့္၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ အိမ္တစ္အိမ္လိုပဲ ျပတင္းေပါက္ေတြ၊ တံခါးေပါက္ေတြရွိတယ္။ တံခါးေပါက္ေတြကို ပိတ္ထားရင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ မရႏိုင္ဘူး။ ယင္ေကာင္ေတြလည္း ၀င္မလာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြကို ဖြင့္လိုက္ရင္ေတာ့ ေလေကာင္းေလသန္႔ေတြ ၀င္လာမယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ယင္ေကာင္ေတြလည္း ပါလာမယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီစကားဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ ကနဦး ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၁၉၈၀ အေစာပိုင္းၾကားကာလမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္း အေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အစိုးရကေန လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလက္မႈ၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာက႑ႀကီး ေလးခုကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

တိန္႔ေရွာင္ဖိန္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလးခ်က္သာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေရရွည္ခံတည္ၿငိမ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိုပါ စနစ္တက် ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမယ့္သူေတြကို စနစ္တက် ေမြးျမဴၿပီး အေမြဆက္ခံတဲ့စနစ္နဲ႔ အေမြလႊဲေျပာင္းပံု အဆင့္ဆင့္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ရာထူးကဆင္းခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ မွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ခဲ့သလို ခ်မ္းသာၿပီး ေခတ္မီတဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္း က႑ေတြကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့အျပင္ အလြန္တင္းက်ပ္ခဲ့တဲ့ စည္းကမ္းပိုင္းေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေျခလွမ္းႏွစ္လွမ္းအၿပီးမွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရး အရွိန္အလြန္ ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၃ အထိ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းက ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း တန္ဖိုးက တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလ်ံ ၅၄၀၀၀ ကေန ဘီလ်ံ ၈၀၀၀၀ အထိ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၈၀၀၀ မွ ဘီလ်ံ ၁၂၀၀၀ အထိ) တိုးပြားလာတာေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ဒုတိယေနရာမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္ေရးအင္အား (trading volume) က အေမရိကထက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ပိုမ်ားေနပါတယ္။

အလီဘာဘာနည္းပညာကုမၸဏီ

ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ ေလ့လာေရးခရီး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံက မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္း၊ ဟန္က်ိဳးနဲ႔ စန္းက်န္႔ၿမိဳ႕ေတြကို ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလ့လာေရးခရီးအတြက္ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ မြန္ဂိုလီးယားနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ဦးႏႈန္းနဲ႔ မီဒီယာသမား ၂၀ ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့တာပါ။
ေလ့လာေရးခရီးမွာ ပထဆံုးအေနနဲ႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေရးစင္တာမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီနဲ႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ သုေတသနနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းေတြကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နာရီကို ကီလို ၃၅၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေျပးဆြဲေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ ရထားလမ္းေတြရဲ႕ စုစုေပါင္းအရွည္ဟာ ၂၀၀၀၀ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ရထားလမ္းစုစုေပါင္းအရွည္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀၀ အထိ ျမႇင့္တင္သြားမယ္လို႔ ေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အပိုင္းမွာ အရွိန္ျမင့္ရထားစနစ္နဲ႔ အျမန္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကမၻာမွာ ပထမပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက OBOR လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တည္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္ေျပတာပါ။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း လြယ္ကူစြာ ၀င္လာႏိုင္တာပါ” လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၀၂၂ ခုသာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၂၈၂၄ ခု ရွိလာပါတယ္။ ၂၀၁၆ မွာ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ တ႐ုတ္မွာ လာေရာက္ ေက်ာင္းတက္ေနၿပီး ထက္၀က္ေလာက္က Belt and Road Initiative ႏိုင္ငံေတြကေနလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၇ သန္းအထိ ရွိလာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးက႑ဟာ တစ္ရွိန္ထိုး တိုးတက္ေနေပမယ့္ စာသင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္မႈကို အေရးေပးေနေသးတဲ့ စနစ္ေဟာင္းေတြကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားထြက္ စာသင္ေနတာက ကမၻာမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး UNESCO ရဲ႕ ၂၀၁၇ စာရင္းေတြအရ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသား ၈၀၀၀၀၀ ေက်ာ္က အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ စာသင္ယူေနၾကပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္က်ရင္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်ီနီယာ၊ သခ်ၤာ (Science, Technology, Engineering, Maths) ဘြဲ႕ရေတြ အမ်ားဆံုးက တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္မယ္လို႔ The Economist Intelligence Unitreport က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

“ယွဥ္ျပရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မိဘေတြပါ၀င္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ပညာေရးခရီးက အမ်ားဆံုး ငါးႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္အထိပါပဲ။ အခု လက္ရွိအခ်က္အလက္ေတြအရကေတာ့ ၁၃ ႏွစ္နဲ႔ ၁၄ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တ႐ုတ္ျပည္ အလုပ္သမားသံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ကေန ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ပညာေရးကို ၁၃-၁၄ ႏွစ္အထိ သင္ၾကားသြားႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမား အရင္းအျမစ္က ပညာတတ္ေတြျဖစ္မွသာ တ႐ုတ္ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ပညာေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ အရမ္းလိုက္ဖက္တဲ့ တြဲေဖာ္ပါပဲ” လို႔ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးစဥ္နဲ႔ Belt and Road (OBOR) မဟာဗ်ဴဟာမွာ သုေတသန (Research and Development) က ထိပ္တန္းအေရးႀကီးဆံုး က႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရက သုေတသနလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံ ထုတ္ေပးထားပါတယ္။

သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (Ministry of Science and Technology) က ဘတ္ဂ်က္ကို ေခတ္သစ္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ Internet of things ဥာဏ္ရည္တု (Artificial Intelligence) စတဲ့ ေလ့လာဖန္တီးမႈေတြလုပ္ၿပီး လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ အနာဂတ္အတြက္ နည္းပညာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံပညာမ်ား၊ က်န္းမာေရးနည္းပညာမ်ားနဲ႔ အေျခခံက်တဲ့ နည္းပညာမ်ားအတြက္ အသံုးခ်မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ သုေတသနအျဖစ္ အထူးပေရာဂ်က္ေပါင္း ၄၀၊ သာမန္ပေရာဂ်က္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ေနၿပီး ၂၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၈ အထိ သုေတသန ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ထိပ္တန္းေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပင္လယ္ေရနက္ေအာက္ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ နည္းပညာနဲ႔ ပစၥည္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသနလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ခုခ်ိတ္မိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးတြင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ပုဂၢလိက သုေတသနကုမၸဏီမ်ား ေပၚေပါက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အားေပးခဲ့တာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုမေပၚေပါက္ခင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကိုပဲ အားကိုးခဲ့ရတာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း သုေတသန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သီးသန္႔သံုးစြဲခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလက္ရွိမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့တာပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက အတုယူေလာက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ ကစလို႔ လူသန္းေပါင္း ၇၀၀ ေလာက္ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေရအတြက္က ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၈) သာရရွိတဲ့ ၀င္ေငြနည္းဆင္းရဲသား လူတန္းစားဦးေရကို ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္ လူ ၁၃ သန္း ဒါမွမဟုတ္ တစ္မိနစ္ကို လူ ၂၀ အထိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ၀င္ေငြတိုးပြားလာေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကစလို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေရရွည္စီမံကိန္းေတြကို အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ကာ အထူးရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးေဒသေတြကုိ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေဒသေတြက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာနဲ႔ တျခားအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့တာပါ။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ ၀ါဒကို ပိုမိုစံုလင္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ဆင္းရဲသားလူတန္းစားတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မယ့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံကို သံုးစြဲမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င့္ဖိန္က ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ၂၀၂၀ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကတိျပဳထားၿပီး လူေပါင္း ၄၃ သန္းေလာက္ရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

CCCC ကုမၸဏီ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍တင္ျပခ်က္

CCCC ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း

ေနာက္ထပ္ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီကေတာ့ ေပက်င္းၿမိဳ႕က CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION (CCCC) ကုမၸဏီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ CCCC ဟာ ကမၻာ့တတိယႏိုင္ငံတကာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ၁၄၈ ႏိုင္ငံမွာ ႐ံုးခြဲေပါင္း ၂၃၇ ခု ရွိတာ ေၾကာ့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္တယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ CCCC ကုမၸဏီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ CCCC နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရၾကားမွာ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္ဟာ ေကာင္းမြန္သထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ဆီက လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ထဲကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ CRPC နဲ႔ CCCC အပါအ၀င္ အမွတ္တံဆိပ္သံုးမ်ိဳးကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္ကိုလည္း အစီအစဥ္သစ္ေတြ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈအေပၚ ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Eleven Media Group ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အေျခအေနထိေရာက္ၿပီနဲ႔ ဘယ္လိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို ေမးျမန္းရာမွာ ကုမၸဏီဘက္က တာ၀န္ယူေျဖၾကားမယ့္ အႀကီးအကဲ မရွိေသးတာေၾကာင့္ အေျဖတိတိက်က် မရခဲ့ပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပဏာမစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက News Yangon Development ကုမၸဏီ (NYDC) နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက CCCC ကုမၸဏီတို႔ ပဏာမမူေဘာင္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (Framework Agreement) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ လိုအပ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံျပည္သူလူထုေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဒီစီမံကိန္းဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကို ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔ CCCC ကုမၸဏီနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုပါတယ္။

CCCC ဥကၠဌ Mr. Chen Fenjian က CCCC ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးတို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အရင္အစိုးရလက္ထက္ စတင္ခဲ့တဲ့ ေျမေနရာထဲက ေျမဧက၂၀,၀၀၀ မွာ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးပါက အနည္းဆံုး လူဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ရြာၿမိဳ႕ ငါးခု၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာရွည္တဲ့ ပင္မလမ္းေၾကာင္း၊ ၁၀ ကီလိုမီတာရွိတဲ့ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ေရသန္႔နဲ႔ ေရဆိုးထုတ္ စက္႐ံုေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ အေျခခံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရက က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံ အသံုးျပဳထားၿပီး NYDC ကုမၸဏီ ထူေထာင္ထားပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီမွာ ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိမ္းေ၀က ဒုဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္း၊ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးေဟာင္း George Yeo၊ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အရာရွိေဟာင္း ဦးထြန္းျမတ္တို႔က ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ရွင္းျပစဥ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ကူးလူးဆက္ဆံေရးစင္တာနဲ႔ OBOR

ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးကူးလူး ဆက္ဆံေရးစင္တာ (CCIEE) ကို သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စင္တာက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စတင္အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေၾကာင္းကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အစပ်ိဳးမႈမွာ အရင္ပိုးလမ္းမႀကီး စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပိုးလမ္းမႀကီးတို႔ ပါ၀င္ၿပီး အာရွေဒသကို ဥေရာပ၊ အာဖရိကတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ကြန္ရက္ေတြ တည္ေထာင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအစပ်ိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အစည္းအေ၀းအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ကေန ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏိုင္ငံကေန အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အစပ်ိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသလို အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ နဲ႔ တ႐ုတ္က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံေတြမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဘီလ်ံ ၅၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ေပါင္း ၅၆ ခုကိုလည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုဇုန္ေတြကေန အခြန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံနီးပါး ရရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁၈၀,၀၀၀ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုဆိုရင္ အပတ္စဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၃ ႏိုင္ငံနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ ရွိေနပါၿပီ။ ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို တ႐ုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားလမ္း ၃၉ ခုကလည္း လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤံလမ္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလမ္းမ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္မႈစတဲ့ စီမံကိန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၾကား လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတုန္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ငါးခုကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္းတို႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ စီးပြားေရး ပုိးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးကူးလူး ဆက္ဆံေရးစင္တာမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေ႐ႊလီကေနစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပါပဲ။ လက္ရွိမွာလည္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ေပါက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက သိပ္ကိုအေရးႀကီးသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တျခားေဒသေတြဆီ ေရာက္ရွိနိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ ျမင္ေတြ႕တဲ့အတိုင္းပဲ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြဟာ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈကို ျပသေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိေနတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ဟာ နယ္နိမိတ္ခ်င္း၊ ေတာင္တန္းခ်င္း ယွက္သြယ္ထိစပ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို တုိးျမႇင့္မယ့္ ေနာက္ထပ္ဆံုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီဆိုတာ ျပသလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ Eleven Media Group ရဲ႕ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ သြားေရာက္ေလ့လာ ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ ပန္းခ်ီ ပန္းပုေတြျပထားတဲ့ အႏုပညာခန္းမေတြ၊ China Hollyweed နဲ႔ Shulan Health ေဆး႐ံုမွာ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ႀကီး နည္းပညာ ကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့ CHINA ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOWN၊ Alibaba ကုမၸဏီ၊ Huawei ကုမၸဏီနဲ႔ Shenzhen Aerospace Dong-fanghong HIT Satellite ကုမၸဏီေတြကို ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနည္းပညာကုမၸဏီေတြကို ေလ့လာရာမွာ ေခတ္မီတိုးတက္လွတဲ့ နည္းပညာေတြကို ကုမၸဏီေတြက မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျပသတဲ့အျပင္ အနာဂတ္မွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိတဲ့ က႑ေတြမွာ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အျပင္ အေဆာက္အအံု၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းေတြကလည္း အံ့မခန္း တိုးတက္ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စန္းက်န္႔ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ေနရာ

တ႐ုတ္အတက္ ျမန္မာအခ်က္

တ႐ုတ္ျပည္ဟာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္ဖိုု႔ ၂၀၂၀ မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အားလံုုးပေပ်ာက္ေရး၊ ၂၀၃၅ မွာ စက္မႈႏုုိင္ငံအဆင့္ကို ေရာက္ရွိေရးနဲ႔ ၂၀၅၀ မွာ ဆိုရွယ္လစ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ သြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ယွဥ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးက က်ဆင္းေနတဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ရခိုင္အေရးကလည္း ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ရွိလာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အစိုးရေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္က ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြရွိသလို ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားကို တ႐ုတ္က ဟန္႔တားမႈေတြကို လုပ္ေပးေနတာေၾကာင့္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ အရင္အစိုးရေတြလိုပဲ တ႐ုတ္မွတစ္ပါး အားကိုးရာမရွိပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္သက္ဆိုး မရွည္ေစဖို႔နဲ႔ ရခိုင္အေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေနဖို႔ လိုသလို ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအင္အား အကူအညီ အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ေငြေၾကးအကူအညီရယူထားတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပဥၥမအမ်ားဆံုး ရယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ AidData အဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းကို ကိုးကားၿပီး တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတုန္းက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေငြေၾကးအကူအညီ စုစုေပါင္း ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံ ရယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြအရ ရခိုင္အေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေနရတဲ့အျပင္ ေငြေၾကးအပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေၾကြးႏြံမွာ နစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ယူတတ္ရင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အျမတ္အမ်ားႀကီးရရွိႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေအာက္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကိုလည္း တ႐ုတ္ဘက္က ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စီမံကိန္းအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိေနတာကလည္း တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာၾကားမွာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးထက္ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္ဆံေရးကသာ အဓိကက်ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး ျဖစ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အခက္မေတြ႕ေအာင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ ေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

CCCC က ေရးဆဲြမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆုိျပဳလႊာတြင္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံုစံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး NYDC မွ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ခ်ျပမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆိုျပဳလႊာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထိုးပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

China Communication Construction Company (CCCC) မွ ေရးဆြဲမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆုိျပဳလႊာတြင္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး NYDC မွ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ ခ်ျပမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ New Yangon Development Co.,Ltd (NYDC) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) ဦးသိမ္းေ၀ (Mr.Serge Pun) က ေျပာၾကားသည္။

NYDC Challenge ၏ ေျခလွမ္းသစ္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ CCCC ႏွင့္ NYDC တုိ႔ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆုိျပဳလႊာ (Pre-Project Documents – PPD) ကုိ ျပင္ဆင္တင္သြင္းရန္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး CCCC မွ တင္သြင္းလာသည့္ PPD ကုိ NYDC က ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခုရွင္းေအာင္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထုိးတာက CCCC ကုိ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးလုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ CCCC က စီမံကိန္း အႀကိဳအဆုိျပဳလႊာကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး NYDC ကလည္း သေဘာတူ လက္ခံၿပီးၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ PPD ကုိ အမ်ားျပည္သူကုိ ခ်ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီအဆုိျပဳလႊာထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ တင္ျပႏုိင္သူ ဘယ္သူမဆုိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူလသေဘာတူညီခ်က္မွာပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ အတိအက် လုိက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပန္းသီးႏွစ္လံုး ဘယ္အလံုး ပုိေကာင္းလဲဆုိတာ ယွဥ္ၾကည့္သလုိ ၾကည့္လုိ႔ရမွာပါ” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

အျခားကုမၸဏီတစ္ခုက CCC က တင္သြင္းထားသည့္ PPD ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါက CCCC အေနျဖင့္ ဒုတိယကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လက္လႊတ္ခံ၍လည္း ရေၾကာင္း၊ လက္လႊတ္ခံလုိက္ပါက ဒုတိယကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး PPD ျပင္ဆင္ျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးတုိ႔ကုိ အႏုိင္ရကုမၸဏီက CCCC ကုိျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ NYDC ႏွင့္ CCCC တုိ႔မွ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တင္ဒါဖိတ္ေခၚျခင္း မစတင္မီကတည္းက ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ ရယူထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တင္ဒါေခၚယူမည့္ PPD ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့လက NYDC ဖြင့္္ပဲြအၿပီးမွာ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာ တခ်ဳိ႕မွာ NYDC က ဘာလုိ႔ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ေနတာလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈ အတုိင္းအတာ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနလား အစရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္လုိ ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းအတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔အတူ လက္တဲြလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ CCCC က အလားတူတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း၊ ဒီဇုိင္းပံုစံထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ျခင္း အပုိင္းတုိ႔မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ NYDC ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေၾကာင္း မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ NYDC ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ရန္ကုန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမေနရာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဟု အမည္တြင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးပါက ယင္းေဒသသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အရြယ္အစားထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္၀န္းမည္ျဖစ္သည္။

NYDC ကုိ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ပုိင္ဆုိင္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရြာၿမိဳ႕နယ္ ငါးခု၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလုိမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္  ေရဆုိးထုတ္ စက္႐ုံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းအား တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အ၀ရရွိေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေစရန္ စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္က ႏွစ္ခ်က္ပဲ ထားပါတယ္။ တစ္အခ်က္က ဘာလဲဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေတြ အျပည့္အ၀ရရွိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ျပကို သန္႔ရွင္းတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကို စီးပြားေကာင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဦးတည္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ ၉ ရက္တြင္ Yangon Investment Forum ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားစြာရွိတယ္ဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ Yangon Investment Forum ကို က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔တြင္ မ တည္ေငြရင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၅ ခုေက်ာ္အထိ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ မႈခင္းမ်ားသည္ တိုင္းေဒႀကီးအေနျဖင့္ မျဖစ္စေလာက္ နည္းပါးသည့္ မႈခင္းသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းႏွင့္ အျခားအမႈ ၆၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေလးဦး ေသဆုံးကာ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမွာ ကိုးမႈ ျဖစ္ပြားရာ ယခင္ ႏွစ္ထက္ သံုးမႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ယခင္ ႏွစ္က ၁၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆး႐ံုအသီးသီး၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသျဖင့္ လာေရာက္ ေဆးကုသသူ ၃၀၁ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအနက္ ၁၃၇ ဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယာဥ္နာက်င္မႈႏွင့္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြား နာက်င္ေစမႈ ၇၉ မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ အေရးယူမႈအေနျဖင့္ မူးယစ္ရမ္းကားမႈ ငါးမႈ၊ ရဲအက္ ၃၀ (က) တစ္မႈ၊ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မအရ အေရးယူမႈတစ္မႈ၊ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒအရ အေရးယူမႈ ၁၂ မႈ၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ျဖင့္ အေရးယူမႈ ၃၇ မႈတုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ကနဦး အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အတြက္ ကနဦး အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ NYDC(New Yangon Development Company Ltd.,) မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ စက္မႈအေျခခံ တည္ေဆာက္ျခင္းက အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အျခားက႑မ်ားသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္က အလုပ္အကုိင္ ႏွစ္သန္းကုိ ဖန္တီးၿပီး ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အကူေပးျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ လူတန္းစား အားလံုးအတြက္ တန္ဖိုးသင့္ ေနထုိင္စရာလည္း ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

NYDC ကုိ အထူးကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခု၊ တံတား ႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလုိမီတာအရွည္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလုိမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စက္႐ံု၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆုိးထုတ္ စက္႐ံုမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရန္ကုန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမေနရာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဟု အမည္တြင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးစီးပါက ယင္းေဒသသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အရြယ္အစားထက္ ႏွစ္ဆ က်ယ္၀န္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC (New Yangon Development Company Ltd.,) မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အား စြမ္းရည္ရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း အစရွိသည့္ စံနမူနာအခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳၿပီး သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ထြန္းကားသန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ Public Private Partnership (PPP) ဟုေခၚသည့္ ေမာ္ဒယ္ကုိ အဓိက အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ပုဂၢလိက အဖဲြ႕အစည္းက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ NYDC ကုိ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖဲြ႕မွ စီမံခန္႔ခဲြမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ယင္းေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပုိင္အဖဲြ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေကာင္းမြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရန္ အစုိးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ သိရသည္။

“အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမး္သစ္မ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က NYDC ရဲ႕အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္န႔ဲ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သ႔ူေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ကူညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု NYDC ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Serge Pun (ဦးသိန္းေ၀) က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေစရန္ NYDC အေနျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္သည့္ Swiss Challenge ကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပဳျပင္ၿပီး NYDC Challenge ဟု အမည္ေျပာင္းကာ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူ အားလံုးထံမွ ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ Mr.George Yeo (စင္ကာပူႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးေဟာင္း) က ေျပာၾကားသည္။