စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၀၀ သာျဖစ္ေသာ္လည္း အစုတစ္စု အမွန္တကယ္တန္ဖိုး ၃၄၂၁၉ က်ပ္ ရွိသျဖင့္ ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာေန

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ခန္႔သာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရွယ္ယာတစ္စု၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုး (Fair Value) မွာ ၃၄၂၁၉ က်ပ္အထိ ရွိေနသျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာေၾကာင္း FPB က ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

FPB ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာအရ အစုတစ္စုတန္ဖိုး (Book Value Per Share) မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၃၂၈၉ ဒသမ ၃၄ က်ပ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၃၇၃၁ ဒသမ ၅၅ က်ပ္ ရွိသျဖင့္ ၁ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ တန္ဖိုးအေပၚ ဘဏ္ပိုင္အေဆာက္အအံု၊ ေျမေစ်းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးမွာ ၃၄၂၁၉ က်ပ္အထိ ရွိေနသျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာရေၾကာင္း FPB က သံုးသပ္ထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း၍ FPB ၏ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ၀င္ေငြထက္၀က္ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုး တုိးတက္လာၿပီး အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀၀ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FPB ၏ အတုိး၀င္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၆ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေငြလႊဲႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမ်ားမွာ ၁၉ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

အျမတ္ေ၀စု ခြဲေ၀ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အျမတ္ေ၀စုမ်ား ခြဲေ၀ေပးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ လစဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

FMI ၏ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမတ္ေ၀စုက်ပ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ၂၀ လွ်င္ ရွယ္ယာတစ္စု Bonus Share ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ သံုးႏွစ္အတြင္း အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ စံခ်ိန္တင္ အနည္းဆံုးအျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်ပ္သိန္း ၆၆၆၀ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္တင္ထားၿပီး ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ TMH တယ္လီကြန္း ပါ၀င္လာၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳမႈကို ေန႔စဥ္ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္အျဖစ္သို႔ မတ္လကုန္တြင္ တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္သို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လအလိုက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ သိသာစြာ ျမင့္တက္မလာေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ် အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ၌ FMI ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၃၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၇၉၀၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၄၀၀၀ ႏွင့္ TMH  ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ စတင္အသက္၀င္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေၾကညာ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ Listed ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚမႈကို ရွင္းလင္းေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ စတင္အသက္၀င္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ FMI အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

FMI ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္၍ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ FMI အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ေန႔ကို FMI က ထပ္မံ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ငန္းစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္၊ ဒီေန႔မွာ အာဏာတည္တယ္။ ဥပေဒအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ကုမၸဏီေတြမွာ ၀ယ္လို႔ရပါၿပီ။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ေရာင္း၀ယ္ဖို႔ဆိုတာၾကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ကိစၥေတြ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ၀ယ္လို႔မရေသးဘူး။ ဥပေဒက ဒီေန႔အာဏာတည္တာ။ YSX မွာက System ေတြ Rule ေတြလုပ္ရတယ္။ Security ကုမၸဏီေတြမွာ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ရတယ္။ အဲဒီလို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရတဲ့ ကိစၥေလးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနရပါတယ္။ တည္ေဆာက္ေရးကာလမ်ဳိးေပါ့။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ၿပီးပါၿပီ။ ဘယ္ေန႔၀ယ္ခြင့္ရမလဲဆိုရင္ Listed ကုမၸဏီေတြ ဘယ္ေလာက္အဆင္သင့္ျဖစ္လဲ။ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳမယ့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ထြက္ပါမယ္။ Listed ကုမၸဏီေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ရဦးမယ္။ အဓိက,ကေတာ့ Listed ေတြပါ။ သူတို႔ Re-registered ျပန္လုပ္ရပါဦးမယ္။ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ပါ၀င္ဖို႔ကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ဘယ္ေလာက္ထိ လက္ခံေပးထားလည္းဆိုတာကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို အေၾကာင္းၾကားရပါဦးမယ္” ဟု ဦးေဌးခြၽန္က ဆိုသည္။

လစဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္အၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ဟုဆို

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ လအလိုက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၇ သန္းခန္႔႐ွိၿပီး ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေမ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုန္းက ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ၃၉ သန္းေက်ာ္ကေန မတ္ ၃၀ ရက္ကစၿပီး တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္အၿပီးမွာ တစ္ရက္ကို ၅၇ သန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျဖင့္ဆိုရင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွယ္ယာအေစာင္တြင္လည္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယခင္က တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ၆၇၆၁ ေစာင္မွ ၉၂၅၁ ေစာင္အထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ထက္ ၃၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္ဟု ဦးမင္းသူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ေရာင္း ခ်သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံအထိ သံုးဆေက်ာ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုက်ဆင္းခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ အနည္းဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၇၄၀၀ ေက်ာ္၊ မတ္လတြင္ က်ပ္ ၇၇၈၃ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္ က်ပ္ ၈၇၅၃ သိန္းေက်ာ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္ထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ သံုးဆခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား မ်ားျပားလာေစေရးအတြက္ Listing Promotion Seminar ကို ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္း၀င္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ ကူညီႏုိင္ရန္ Listing Consulting Division ႏွင့္ JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ Special Task Force ဖြဲ႕စည္းျခင္း စသည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟုဆို

ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ Myanmar Development Summit 2018 အခမ္းအနားတြင္ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

“ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းက Power Purchase Agreement ထိုးၿပီးရင္ ေျပာရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ၾကာေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးသိရသေလာက္ေတာ့ Power Purchase Agreement လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ထိုးခါနီးေနၿပီ။ ထိုးၿပီးရင္ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းလာမယ္။ ၿပီးရင္ စာရင္း၀င္ (Listed) သြားမယ္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ခုကလည္း လုပ္ေနဆဲ။ လာမွာ။ ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ။ ဒီႏွစ္ဆိုတာက အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခု Power Purchase Agreement ထိုးဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္ေလးညႇိၿပီးသြားၿပီ။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္” ဟု ဦးေဌးခြၽန္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုကူညီရန္ Listing Consulting Division ကို စတင္ထူေထာင္လိုက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အစည္း အေ၀းအရ Listing Consulting Division ကို မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ Listing and Trading Participant Department ၏ ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္လိုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သိရွိလိုေသာ စာရင္း၀င္စံႏႈန္းမ်ား၊ စာရင္း၀င္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္း၀င္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Listing Consulting Division ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ First Myanmar Investment Co.,Ltd (FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (MTSH)၊ Myanmar Cityzens Bank Ltd (MCB)၊ First Private Bank Ltd (FPB)၊ TMH Telecom Public Co.,Ltd စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ငါးခုအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္မူ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ အသီးသီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ေပၚကာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ဘဏ္လမ္းေထာင့္တြင္တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးေ၀)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း Block Trading (ရွယ္ယာအေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ) အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈတြင္မူ က်ပ္ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ေပၚကာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚထားၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးရွယ္ယာ ၁၀၀၀၀ မွ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမွာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ FMI, MTSH, MCB ကုမၸဏီသံုးခုမွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုနစ္တြင္မူ FMI, MTSH, FTP, MCB ကုမၸဏီေလးခုမွ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစုရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား၌ FMI မွ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္သိန္း ၉၁၅၀၊ MTSH မွ က်ပ္ ၂၄ ဒသမ ၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ MCB မွ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္သိန္း ၈၈၀ အထိပါ၀င္ကာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၇၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း FMI ရွယ္ယာမ်ား Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္မရွိခဲ့ဘဲ MTSH မွ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ MCB မွ စုစုေပါင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၆၄၄၂ သိန္းေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၃၃၄၉ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ FPB မွ ၇ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ၇၆၀၈ သိန္းေက်ာ္ဖိုးအထိ Block Trading ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚရာ၌ က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၁၀ လျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၂ လတာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာမည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစရန္ အြန္လိုင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ကို MSEC, KBZSC, CBSC ႏွင့္ Aya Trust စသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီေလးခုအား Online Trading စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI, MTSH, FTP, MCB ကုမၸဏီေလးခုမွ စာရင္း၀င္ရွယ္ယာ ၇၇၆ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ TMH တယ္လီကြန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၁၂၂ သိန္းေက်ာ္မွာ စာရင္း၀င္ရွယ္ယာျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

နမ့္ေပၚ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက Great Hor Kham ကုမၸဏီက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေရး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ဘဏ္လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

နမ့္ေပၚေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက လုပ္ငန္းတန္ဖိုးသင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအလားအလာ ညႊန္းတမ္းတို႔ ေရးဆြဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သို႔ စိစစ္ခံရန္ တင္ျပၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Great Hor Kham ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဥကၠ႒ စိုင္းအုန္းျမင့္က ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဖြင့္ပြဲတြင္ SECM မွ Great Hor Kham ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္း၀င္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္း၀ယ္ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ Due Diligence, Internal Control Review, Coporate Governance ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ စတင္လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ယူသည့္ ကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကာလမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ နမ္႔ေပၚေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျခာက္လခန္႔ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ကာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ ကိစၥသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နမ့္ေပၚေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက လုပ္ငန္းတန္ဖိုး သင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအလားအလာ ညႊန္းတမ္းတို႔ ေရးဆြဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)  ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သို႔ စိစစ္ခံရန္ တင္ျပၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ အစား၊ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ယခင္အစုရွယ္ယာတစ္ ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အစား၊ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္သို႔ အစုရွယ္ယာ ခြဲျခမ္းတန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းအား၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ အျမတ္ေ၀စု ခြဲေ၀ေပးျခင္း မရွိဘဲ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ အသားတင္ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ က်ပ္သန္း ၁၇၅၄၅ ဒသမ ၅၈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ဖယ္ခ်န္ထားသည့္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၁၄၉ ဒသမ ၇၈ သန္းရွိကာ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ စာရင္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္၂၄၆၇ ဒသမ ၉ က်ပ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI၊ MTSH၊ MCB ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တုိ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း MAPCO၊ Great Hor Kham ႏွင့္ TMH Telecom  တို႔ စာရင္း၀င္ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အစုရွယ္ယာ ၁၁ သန္းေက်ာ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ မ,တည္ထားသည့္ တာမိုးညဲ ဦးျမင့္လြင္၏ TMH Telecom သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ကနဦး အစုရွယ္ယာ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံဖိုးခန္႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

သီလ၀ါရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သီလ၀ါရွယ္ယာ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာသည္ ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈမျပဳမီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္ကာ အျမင့္ဆံုးေစ်းမွာ ရွယ္ယာ တစ္စုက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄၁၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈျပဳကာ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္၍ ရွယ္ယာတစ္စု လ်င္ က်ပ္ ၅၁၀၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၃၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ျမင့္တက္မႈမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တြင္ သီလ၀ါရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၈၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၇၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၅၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၅၅၀ မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ အဖြင့္ေစ်းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၃၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာရွယ္ယာမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရွယ္ယာမ်ားကို ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခု၏ သီလ၀ါရွယ္ယာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာေနသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာမ်ားကို ယခင္က အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးကိုးခုက အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး FMI, Golden Land Asia Development Limited, Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd, Myanmar Agricultural & General Development Public Ltd, Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation Ltd, Myanmar Sugar Development Public Company Ltd, Myanmar Technologies and Investment Corp,Ltd, National Development Company Group Ltd, New City Development Public Company Ltd တို႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာ မခြဲစိတ္မီက ၁၇၅၅၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အစုရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀ တိတိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ကာ ရွယ္ယာခြဲစိတ္ခ်ိန္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀၀ ပိုင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd က ရွယ္ယာ  ၅ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ယခင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုလာၿပီး FMI က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၆၅ ၊ Myanmar Sugar Development Public Company Ltd က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး က်န္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုမွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။