၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္း ေက်ာ္သာ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိ ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၄ ဒသမ ၆၃၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္ အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊  စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၃ ဒသမ ၂၈၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၂၇၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၀၇၄ ဒသမ ၃၇၇ သန္းရွိၿပီး ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၁၇၆ ဒသမ ၄၈၅ သန္းရွိသျဖင့္ ေမလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ ဒသမ ၁၀၈ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ား ဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အ မ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျဖင့္တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္သုိ႔  ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိကရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေစေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အပံ့နည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေရး၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္ထုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒမ်ား လုိအပ္ျခင္း၊ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးစနစ္ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း (JV)၊ စီးပြား ေရးကတိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ေပးျခင္း (BCC)၊ တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္လႊဲေျပာင္း (BOT) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာ-အီးယူစီးပြားေရးဖိုရမ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ-အီးယူ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အီးယူမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ လယ္ယာက႑၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

၎က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့၊ ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတဲ့၊ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္ကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရလည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရာမွာ လြယ္ကူေစမွာျဖစ္သလို ကုမၸဏီငယ္မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း ပိုမိုၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး အာဏာသက္၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အေျခအေန ဖန္တီးခြင့္မ်ားရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခင္းက်င္းေပးထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဥပေဒမူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာ ထိေရာက္လာမည္ဟု အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၈ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လည္ပတ္ေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢက ကုမၸဏီစုစုေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း Asia Development Outlook 2018 အရ သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၀ယ္လိုအားျမင့္မားလာျခင္းကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာမယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရတုိင္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ မလုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္ၿပီး အက်ဳိးရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ရယူၿပီီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ လက္ခံခ်င္ေၾကာင္း စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးစုိး၀င္းေျပာၾကား

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရတုိင္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ မလုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္ၿပီး အက်ဳိးရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ရယူၿပီီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ လက္ခံခ်င္ေၾကာင္း စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးစုိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ့ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရတုိင္းကို ကြ်န္ေတာ္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြ ယူၿပီးေတာ့မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ လက္ခံခ်င္တယ္။ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ေနပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ စိတ္ေအးလက္ေအး ေနၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တယ္” ဟု ဦးစုိး၀င္း ေျပာၾကားသည္။

 

အသက္ ၈၀ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးစုိး၀င္းသည္ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစုိး၀င္းက “စုိးရိမ္သင့္ပါတယ္။ ေကြးေသာလက္ မဆန္႔မီ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးမီ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသက္အရြယ္နဲ႔ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ က်န္းမာေရးကုိေတာ့ အထူးဂရုစုိက္ၿပီး ေနပါတယ္” ဟု မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိတုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အနည္းငယ္ တုိးတက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အေထာက္အကူျပဳသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသစ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစုိး၀င္းသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Limited တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၀ိဇၨာ၊ ဥပေဒ၀ိဇၨာ၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဒီပလုိမာ(BA,BL,DMA) တုိ႔ကုိ ရရွိထားသူျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ျၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းအေနျဖင့္ ၎၏ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ဦးစုိး၀င္းအားခန္႔အပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔လာျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါအျမတ္အစြန္း လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား NYDC ရွာေဖြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္ အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါ အျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြေန ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္ေစ်းကြက္ (Frontier Markets) ေတြဟာ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္းျမန္ေပမယ့္ သက္တမ္းႏုနယ္ၿပီး ေငြေပၚမလြယ္တဲ့၊ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီေစ်းကြက္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ အေျခအေနကို မေရာက္ရွိေသးေပမယ့္ တိုးတက္မႈလ်င္ျမန္တဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ အျပည့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈေတြကလည္း ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ စြန႔္စားမႈတစ္ရပ္လို ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေစ်းကြက္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ စြန႔္စားမႈမ်ားေလေလ အျမတ္အစြန္း မ်ားေလေလဆိုတဲ့မူကို လက္မွာစြဲကိုင္ထားၿပီး ျပန္ရမယ့္ အျမတ္အစြန္းကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ နဲ႔အထက္ ရွိဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြေဆာက္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ ဘ႑ာေငြမရွိေပမယ့္လည္း ေခ်းေငြယူ တည္ေဆာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြကို အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမယ့္ တာ၀န္ႀကီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔လည္း အစီအစဥ္ လည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မွ်တတဲ့ အျမတ္အစြန္းျပန္ရမယ့္ ေရရွည္ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ (long-term equity investor) ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ NYDC အေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို သားသမီး ေျမးျမစ္အစဥ္အဆက္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမည့္ တာ၀န္ႀကီးမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေႂကြးမယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ရန္  Public-Private Partnership တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းမွာရွိသည့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးသူမ်ား (Lenders) အၾကား ျခားနားခ်က္မွာ ေခ်းေငြ ေပးသူမ်ားမွာ တာ၀န္ယူစရာမလိုဘဲ အတိုးရသည့္အျပင္ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ပါက အရင္းကိုလည္း ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စြန႔္စားမႈအျပည့္ယူရၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအာင္ျမင္ပါက အျမတ္မ်ားသလို မေအာင္ျမင္ပါကလည္း အရင္းပါဆုံးပါးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာမွာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံ ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ NYDC မွ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) နဲ႔ ေဆာက္ လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတဲ့ အစီအမံဟာဆိုရင္ မဟာဗ်ဳဟာက်သလို လက္ေတြ႕လည္းက်ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြဟာ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမယ့္တာ၀န္ႀကီးကို ပခုံးထမ္းေနစရာမလိုဘဲ ဒီစီမံကိန္းကရရွိလာမယ့္ အသီးအပြင့္ေတြကို ဒီစီမံကိန္းႀကီးမွာ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔အတူ မွ်ေ၀ စံစားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာကေန ျပန္ရမယ့္ အျမတ္အစြန္း  (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယုံၾကည္ပါတယ္။ NYDC ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ကေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ေပါင္းစုံအတြက္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဒီအျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ နဲ႔  ရွယ္ယာတန္ဖိုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Equity Investments) ေတြကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရသန႔္၊ သြား ေရးလာေရးလြယ္ကူဖို႔နဲ႔ ျမန္ဆန္တဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ စတဲ့အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း စက္မႈစီမံကိန္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ရရွိေအာင္ အရင္ ရွာေဖြေနပါတယ္။ ဒီအဆင့္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္ထူေထာင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ေမလအထိ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအတြက္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) အရ  ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းေလးခုရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၅၉ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၂၂၉၉၃ ဒသမ ၉၀၂ သန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၄၆၄ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွာ ဟိုတယ္ က႑တစ္ခုႏွင့္ စက္မႈက႑ကိုးခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခု၊ ေဒၚလာ ၁၁၈ ဒသမ ၃၂၈ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၅၈၇၇၉ ဒသမ ၅၉၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ ဒသမ ၄၇၆ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇၈၇၀ ဒသမ ၅၉၉ သန္း ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၆၉၉၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ ၿပီး အျခားက႑၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမာလာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက  စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၇ ဒသမ ၃၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၂၅ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။