ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ရွိေစရန္ ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၆၄ ဦး ထပ္မံခန္႔ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ရွိေစရန္ ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၆၄ ဦးအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္မံ ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပးအစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသား သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) ေျခာက္လ သင္တန္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ ေခၚယူျခင္းမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားအား ေခၚယူျခင္းျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ တာ၀န္ခ်ထားရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ဦးေစားေပး ေခၚယူသင္တန္းေပး၍ ေမြးထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ စစ္ေတြ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခု (လ်ာထား-ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တစ္ခု ရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရွိသည့္ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာ ရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္း ႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ တရားခံေျပးမ်ားအား အျမန္ဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ သတင္းဖလွယ္ ေပးပို႔ေရးတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ တိုက္တြန္း

ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ တရားခံေျပးမ်ားအား အျမန္ဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ သတင္းဖလွယ္ ေပးပို႔ေရးတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ယင္းသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ တရားခံေျပးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ သုံးႀကိမ္ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ဦးလြင္ဦး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Asaduzzaman Khan MP ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရးဌာနႀကီး၊ အတြင္း၀န္ Mr. Mostafa Kamal Uddin ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လုံျခံဳေရးဌာနႀကီး၊ အတြင္း၀န္ Mr. Farid UDDIN Ahmed Chowdhury ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အတြင္း၀န္၊ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) Md. Khurshed Ala, BN ႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ပထမအသုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စုမွ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျမစ္ေၾကာင္းနယ္နိမိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ျခင္းတို႔ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႕ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ လုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႔ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးလုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ ၁၃၅၉၅ ဒသမ ၁၆၆ သန္း ခဲြေ၀သုံးစဲြခဲ့ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မွာ ယခုကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းစာ ႐ုပ္သံ၊ ဆိုရွယ္တို႔မွေန၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ လံႈ႔ေဆာ္ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ံုး အေပၚမွာ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမ်ားျ ဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက တင္ျပလာပါတယ္။ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ အရာထမ္း အမႈထမ္းေပါင္း ေျခာက္ဦးရွိၿပီး မိသားစုအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၁ ဦးရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  သံ႐ံုးမိသားစုမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ကာကြယ္ေပးဖို႔ရန္ အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ လက္ရိွတာ၀န္ခ်ထားသည့္ ရဲ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအျပင္ ၀န္ထမ္းတိုးျမႇင့္ တာ၀န္ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္မည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ံုးဘက္သို႔ ေတာင္းဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အေနျဖင့္ အီဂ်စ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳထားသည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ခံသုံးစဲြရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ ၄၇ ဒသမ၂၄၄ သန္းအား ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ၈၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ရွစ္ရာေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာလာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ သပိတ္ေတာင္၊ ေတာင္ရြာ၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ကံဆိတ္၊သရက္ျပင္၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ အလယ္ ေခ်ာင္း၊ ေဆးအိုးက်၊ ဒိုးတန္း၊ ေျမာင္းနား၊ အာကာေတာင္၊ ဖ႐ုံေခ်ာင္း၊ ၀က္မက်ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ တို႔မွ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း  ၈၆၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔ထဲတြင္ က်ား ၄၆၁ ဦးႏွင့္ မ ၄၀၇ ဦးတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအရ ေရွ႕တန္း အမွတ္ (၁၁) လုံ ျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စိမ္းညႇင္းျပာ ေတာင္ေက်ာ္လမ္းအတိုင္း ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကမ္းေျခ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ထိ ဘဂၤါလီ ၂၇၀ ဦး (က်ား ၁၃၀၊ မ ၁၄၀) တို႔ က်န္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ စုစုေပါင္း ၁၁၃၈ ဦး(က်ား ၅၉၁၊ မ ၅၄၇)တို႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ ညေန ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ ကမ္းေျခသို႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသကံခြဆုံ၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ သိမ္ေတာင္၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ကြန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ရြက္ညိဳေတာင္၊ ကင္းေတာင္၊ ဗဒန္နာ၊ သပိတ္ေတာင္၊  ေျမာင္နား၊ ၀ရကြၽန္းႏွင့္ ကက်က္ဘက္ေက်းရြာ ၁၆ ရြာတို႔မွ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦးတို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ ကမ္းေျခေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ယခင္ ၉၃ ဦးရွိသျဖင့္ ယခု စုစုေပါင္း ၈၈၁ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၉၀၀ ေက်ာ္သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္တြင္ ၁၀၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၂၀၀ ဦး၊  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္  ၁၃၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္  ၁၅၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၂၁၅ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ ၁၂၀ ဦး ထြက္ခြာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လာေခၚသည့္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး ထြက္ခြာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါစာအ မွတ္ (၀၅၁)/၃/၆-၁(လံုျခံဳ)/အဖရ (ရခိုင္) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ကာ ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညားေရးမွဴး႐ံုးမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရးမွဴးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈)၌ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕အား ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္း ဥကၠ႒၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ အဖြဲ႕၀င္ခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္လာပါက ေျဖၾကားရန္ မလုိေၾကာင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းခံလာပါကလည္း ျပသေပးပို႔ျခင္း မျပဳရန္၊ အကယ္၍ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္းတု႔ိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးကိုယ္စား စာထုတ္ျပန္သူ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပညာေရးဌာန တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနတုိင္းက ထုတ္ပါတယ္ဗ်။ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာထဲမွာ ပါသလုိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ မကုိက္ညီဘူးလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာစာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦး (စီမံကိန္း/ကြန္ပ်ဴတာ/စာရင္းအင္း) လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ က ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စုုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ စာထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္၀င္းက “အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္စာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ုိက္ေပးပုိ႔တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုိင္းေပၚမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ေတြကုိ ပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မပူးေပါင္းဖုိ႔ ထုတ္ျပန္တာလုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔ တကယ့္ကုိ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ အမွန္တရားတစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕လုိအပ္ခ်က္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္ရဲ႕ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ေျမာက္ဦးအေရးအခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္။ အခုလုိ တုိက္တြန္းတာဟာ အစုိးရတစ္ခုရဲ႕ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ သက္ဆုိင္သူေတြကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းဖုိ႔ ရွိတယ္။ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္မွာပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ သိလာလိမ့္မယ္။ အဖမ္းခံထားရသူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕မယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္၊ အဲဒီအခါက်ရင္ အေျဖေပၚလိမ့္မယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ညက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အရပ္သားခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဆႏၵျပလူအုပ္အား ေသနတ္ပစ္ၿဖိဳခြင္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆုိပါအဖြဲ႕ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၂/၂၀၁၈) ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ “ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ မွာၾကားခ်င္တာက တာ၀န္၀တၱရားေတြကို လိုက္နာပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းတိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္နဲ႔။ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အသံဟာ ျပည္သူရဲ႕အသံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေနၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အခ်ဳပ္ခ်ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေနၿပီး လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အခ်ဳပ္ခ်ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦး အသတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ အစုိးရက ဖမ္းဆီးထားသည္။

“အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ပါတဲ့ ရဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရပဲ။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး စစ္ေဆးတယ္ဆုိရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္တာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးသား။ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ပတ္သက္ဆက္စပ္တဲ့ သူေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ ကာလမွာေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အစုိးရက ျဖစ္စဥ္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ တြင္ အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္၏ ၎တုိ႔ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ၌ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔က တုတ္၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ၀ိုင္းရံ တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ ေဖာက္ကာ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္း႐ံုးခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းဒင္နယ္ေျမ ရဲစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွစ္စီးကို သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎နယ္ေျမ၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အတြက္ ၎ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး အား ရဲစခန္းသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား သုသာန္သို႔ ေခၚေဆာင္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာမွ ရြာသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုသျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ဌာန အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ၀န္းက်င္တြင္ ရာႏွင့္ ခ်ီသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ေနရာ ငါးေနရာတြင္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အက္စစ္ေလာင္း၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကို ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ေျမကြင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ပဏာမစိစစ္ခ်က္အရ AP သတင္းဌာန၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အစုိးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္အား စစ္ေတြ သုသာန္တြင္ မီးသၿဂၤိဳဟ္

သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ေသဆံုးသြားသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္အား စစ္ေတြ သုသာန္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္ မီးသၿဂၤဳိဟ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အသုဘ အခမ္းအနားသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးဘိုဘိိုမင္းသိုက္၏ မိသားစုဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ (၃၇)ႏွစ္သည္ ရင္ညြန္႔ထိုးသြင္း ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္၊ ဝဲ/ယာ နို႔အုံေအာက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္စီ၊ ဝဲ/ယာလက္ျပင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္ ဝဲမ်က္ခုံးျပတ္ရွ ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္တို႔ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၃၀ ရက္ေန႔၊ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၇ မိုင္ခန္႔အကြာ ယိုးငူေက်းရြာႏွင့္ ေအာင္ျဖဴပင္ေက်းရြာၾကား သရက္ခ်ိဳ ေက်းရြာအနီး ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမိုင္တိုင္ (၁၆၉/၀-၁)ၾကား၌ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အမႈအား ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး (ပ)၁၃/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၄၄၀/ ၁၁၄ ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္ အခ်ိန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴး စိုးေအာင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴး ေအာင္သန္းဝင္းတို႔ ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး (ပ)၁၃/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၄၄၀/ ၁၁၄ အမႈမွ မသကၤာသူ တိမ္ညိဳေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္(ခ) ခိုင္ေက်ာ္ (၄၇)ႏွစ္၏ သားႀကီးျဖစ္သူ မင္းသန္းေဌး (ခ)မင္းသန္းထိုက္ (၂၀)ႏွစ္ တို႔အပါအဝင္ ၂ ဦးသည္ သားငယ္ျဖစ္သူ မင္းခ်စ္သူ(၁၅)ႏွစ္ ၉ တန္း ၾကဴစန္းရြာသစ္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေနသူထံ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (၈)မိုင္ မီးပြိဳင့္၌ မင္းသန္းေဌး(ခ) မင္းသန္းထိုက္အား 9C/xxxx Hilux Surf ယာဥ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

နံနက္ ၇ နာရီ ၄၅ အခ်ိန္တြင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ယက္စမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြက္သစ္(၃) နယ္ေျမ ေမတၱာဂုဏ္ေရာင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္(ခ) ခိုင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေတာင္ပိုင္း ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး ထြန္းေဖဦးစီးပူးေပါင္း အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္(ခ) ခိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း (၄၇) ႏွစ္ႏွင့္ ေခၽြးမ မခိုင္ဇာလိႈင္(၂၀)ႏွစ္ (မင္းသန္းေဌး(ခ) မင္းသန္းထိုက္၏ ဇနီး) တို႔အား 5M/xxxx Honda Insight ယာဥ္ ၁ စီး၊ ေငြက်ပ္ ၇၅၀ သိန္းႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္(ခ) ခိုင္ေက်ာ္၊ မင္းသန္းေဌး(ခ) မင္းသန္းထိုက္၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း၊ မခိုင္ဇာလိႈင္တို႔ ၄ ဦးအား စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားေက်း႐ြာအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ေနအိမ္ ေျခာက္လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Photo-K.T.Y.K.K

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားေက်း႐ြာအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနအိမ္ ၆ လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ရာ​ေဇာက္​ဒူလာ (ဘ) ​ေနာ္​ဇီလာ​ေမာက္​ ဆိုသူ၏ ေနအိမ္သည္ ဇန္​န၀ါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္​ခန္​႔တြင္​ မီးဖုိမီးႂကြင္​မီးက်န္​မွတစ္​ဆင္​့ အနီး႐ွိ ဝါးထရံသုိ႔ မီးကူးစက္​​ေလာင္​ကြၽမ္​းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
ေနာက္ထပ္​ ေနအိမ္​​ ၅ လုံးသို႔ ကူးစက္မီး​ေလာင္​ကြၽမ္​းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီး​ေလာင္​မႈအား ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္​ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ မီးသတ္တပ္​ဖြဲ႔ဝင္​ ၂၀ ဦး ၊ မီးသတ္​ကား ႏွစ္စီးႏွင့္ လုံျခဳံ​ေရးတပ္​ဖြဲ႔ဝင္​မ်ား လုိက္​ပါၿပီး မီးၿငိမ္​းခဲ့ၾကရာ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္​တြင္​ မီးထိန္​းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္​တြင္​ မီးၿငိမ္​းခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

Photo-K.T.Y.K.K

မီးစ​တင္​​ေလာင္ကြၽမ္းသည့္ ေနအိမ္​ပုိင္​႐ွင္​မွာ ရာ​ေဇာက္​ဒူလာ (ဘ) ​ေနာ္​ဇီလာ​ေမာက္​ ဆိုသူ၏ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး (၁၅×၁၂ ×၁၀ )​ ေပ၊ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ​ေဘးကပ္​လ်က္​​ ေနအိမ္​မ်ားမွာ ဇီယာညီဆလမ္​၏ ေနအိမ္ (၁၅×၁၂ ×၁၀ )​ ေပ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊အဘူကာ​ေလာင္၏ေနအိမ္ ​(၁၅×၁၂ ×၁၀ ) ​ေပ၊ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ႏူ႐ူလာ​ေမာက္​၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅×၁၂ )​​ေပ သြပ္​မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ ​ေရာ္​႐ွီတာ​ေမာက္​၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅ ×၁၂ )​ေပ သြပ္မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ ရာ​ေမာက္​ဒူလာ၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅×၁၂ ) ​ေပ သြပ္​မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္တို႔ကို ကူးစက္မီးေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္​ဖုိးမွာ ၂၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳ႕ဦးရြာသစ္ ေက်းရြာတြင္ မီးဖို မီးၾကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤါလီ ေနအိမ္တစ္လံုး မီးေလာင္ဆံုးရွံဳးမႈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ သားေ႐ႊဦး(ကစၧပ)

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ ေသဆံုး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္အား ေတြ႕ရစဥ္

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာမွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ ေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးသုိ႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျဖစ္စဥ္က ဟုတ္ပါတယ္။ ကားေမွာက္တာပဲ သိတယ္။ ဘယ္လိုဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲဆိုတာ စံုစမ္းဆဲပါ။ ေသဆံုးတာမွန္ပါတယ္” ဟု ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးဘစုက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္စစ္ေတြ အေ၀းေျပးလမ္းမ၊ ေျမာက္ဦး – စစ္ေတြလမ္းပုိင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းနဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၾကား၊ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၁၆၉ – ၁၇၀ၾကားရွိ ဇရက္လွ်ဳိ ေက်းရြာအနီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ ေသဆံုးရျခင္းကို အေသးစိတ္ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကားတိမ္းေမွာက္သည္ကိုသာ လတ္တေလာ သိရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ေျမာက္ဦး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္စဥ္အား စစ္ေဆးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးပါ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳစဥ္

ေျမာက္ဦး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္အား စစ္ေဆးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးပါ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရာ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕အား အတည္ျပဳ မျပဳကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကိုရယူကာ ကန္႔ကြက္သူ႐ွိသည့္အတြက္ မတ္တတ္ရပ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မဲခြဲရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၆ မဲ၊ ၾကားေန ေလးမဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တာလဲ ဆိုတာကို တစ္ခုတည္းေျပာတာနဲ႔စာလို႔ရွိရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနမွာ ဒီေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚတာေပါ့ေနာ္။ ေခၚလိုက္ေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးက ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ပိုင္းမွာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရလဲ။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရလဲ ဆိုတာကို ေျပာခဲ့တာ မရွိၾကဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္က ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား။ ဒါက်ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ျပႆနာ ရွိေနတာကိုး။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္လား၊ ျပည္နယ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္လား။ အခုလုိျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥေတြမွာ တကယ့္တကယ့္မွာဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕မယ္။ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတကဖြဲ႕မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံက ဖြဲ႕မယ္ စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု NLD ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အား ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ၊ ၂၅ ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၂ ၊  နည္းဥပေဒ ခြဲ (က)၊ (ခ) တို႔အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္းက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိက စံုစမ္းမယ့္ဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေနရာမွာ ႏွစ္ဖက္ရွိတယ္။ တစ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့သူ၊ ေနာက္တစ္ခုက သံပန္းသံဇကာေတြကို ၿဖိဳဖ်က္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆိုင္ကယ္ေတြကားေတြကို ခဲေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္တယ္ ဆိုတဲ့ဟာေတြလည္း ၾကားသိရတယ္။ ဒါေတြဟာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခ့ဲသလား၊ ျဖစ္ခ့ဲလို႔ ရွိရင္လည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူေပါ့ေနာ္။  ေနာက္တစ္ဖက္က လူစုၿဖိဳခြဲတဲ့အခါမွာ လူထုၿဖိဳခြဲပံု အဆင့္ဆင့္အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ဘဲနဲ႔ က်ည္စစ္က်ည္မွန္နဲ႔ အဆင့္ေတြေက်ာ္ၿပီး လုပ္တယ္လို႔ ၾကားေနရတယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွာ အျပစ္ရွိသလို တစ္ဖက္မွာလည္း အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ တစ္ဖက္ကို အျပစ္ခ်ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ဖက္ကို လႊတ္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း ဒါဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ ေအာက္မွာေနတဲ့သူေတြ အကုန္လံုးေပ့ါေနာ္။ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္သလို ဥပေဒကို က်ဴးလြန္တ့ဲသူေတြကိုလည္း တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အေရးယူသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အ တြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းရာကုန္းတြင္ ၂၃၃ ႏွစ္ ေျမာက္ရခိုင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်႐ႈံးျခင္း ၀မ္းနည္းေအာက္မိဖြယ္ အခမ္းအနားက်င္း ပျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္သျဖင့္ လူထုက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၂ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ခုနစ္ဦးရိွခဲ့သည္။