ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၃၉၉ ဦးကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၃၉၉ ဦးကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အစိုးရ၏ Information Committee Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀  ရက္အထိ ကာလအတြင္း ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္သူ  ၈၇ ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ၂၅၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၃၉ ဦးတို႔အား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၃ တို႔တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ အထိကာလအတြင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕မ (၁) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္တို႔တြင္ (NV Card) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biometric Data စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၃၇၉ ဦး ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာတို႔တြင္ NV Card ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biometric Data စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၁၉၀၇ ဦးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ NV Card  လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕သကၠယ္ျပင္ IDP စခန္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေခါင္းဒုကၠာ IDP စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နိဒင္ IDP စခန္းတို႔တြင္ အဓိကေရွ႕ေျပးဧရိယာ (Pilot Area)  အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ NV Card လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈခံယူႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ လက္မွတ္သို႔မဟုတ္ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစ၍ ငါးလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၅ တုိ႔တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၇၀ (က) အရ အစုိးရအဖြဲ႕ထံသုိ႔ အယူခံတင္ျပပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ပုဒ္မ ၇၀ (ခ) အရ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံ၀င္ေရာက္ခဲ့သူ သုံးဦးကို ျပန္လည္စိစစ္၍ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမွန္ကန္ပါက ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ရန္ NV ကတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ေစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အျမဲတမ္းလာ ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ႏုိ္င္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္အသက္၀င္ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ေရးအတြက္ အဆုိပါကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အစုိးရက ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ ဆုိတာ နည္းနည္းေနာေနာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ဟုိတုန္းကလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလာမယ့္ ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စီ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္ဆုိတာ ငါတုိ႔ဆြဲလုိ႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ငါတုိ႔ ဂ႐ုထားစရာ မလုိဘူး ၊ ဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ မလြဲမေသြ လက္ခံရမယ္လုိ႔ မပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္ဆုိတဲ့ မာနမ်ိဳး ၊ အဲဒီမာနမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ရာထားဘတ္ဂ်က္ကုိ ငါတုိ႔ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖတ္မယ္၊ ေတာက္မယ္၊ ျဖဳတ္မယ္၊ အဲဒီလုိ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မာနကုိယ္စီ ရွိေနၾကဖုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေ၀း ေခၚေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည့္အတြက္ ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးကလည္း အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ပါတီအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အစုိးရ သီးသန္႔၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က သီးသန္႔၊ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္သီးသန္႔ အဲလုိျဖစ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အလြန္တရာမွ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စည္းလုံးမႈရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိဖုိ႔အတြက္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူေတြ အားကုိးေလာက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာၾကပါေစနဲ႔ ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မၾကာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကုိ လာပါလိမ့္မယ္၊ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလုိျပန္လည္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၾကံဳခဲ့ရသလုိ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုလုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဌာနမွ အမႈဖြင့္ထားေသာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးဌာနမွ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကုိ ခံေနရေသာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပညာေရးကိစၥ အပါအ၀င္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ေရးသားေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းေမာင္ဦး က “ သူတုိ႔ဘက္က အမႈဖြင့္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ရဲစခန္းမွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမယ္။ သူတုိ႔ ဒီကုိလာဖို႔ေတာ့ မလုိဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ Facebook မွာ ေရးတာကလည္း အမ်ားႀကီး ေရးခဲ့တာပဲေလ၊ ျပည္သူေတြကုိ ႏိႈးေဆာ္တာ၊ ခ်ျပတာမ်ဳိးသာ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ တုိက္ခုိက္တာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းတဲ့ စာထဲမွာေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က ေရးထားတဲ့အထဲမွာေတာ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလုိက္ ေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္းေတြကုိ အမွားေတြ ေရးတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ပညာေရးဌာနကုိ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူမ်ားတင္တာကုိ ကုိးကားၿပီး ေရးတင္လုိက္တာပါ။ အတိအက်က ေနာက္မွထြက္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ျပင္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အာဏာရွင္ဆန္တာကုိ မႀကိဳက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသူ ျဖစ္တယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာမယ္လုိ႔ လုံး၀ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ အခ်က္အလက္ အမွန္ကုိလည္း ႏွစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္တင္ျပခဲ့တယ္။ အမွားျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ ဒါအျပစ္လား။ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကုိ ျပည္သူေတြကုိ ခ်ျပတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဌာနကုိမွ နစ္နာေအာင္ မေျပာခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔၊ အစုိးရလုပ္တာကုိ တည့္မတ္ဖို႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္။ တင္ဒါကိစၥေတြကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ အေကာင္းဘက္က ေထာက္ျပခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔ဘက္က ေျဖေလ်ာ့မေပးရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦး အေနျဖင့္ သူ၏ Facebook တြင္ ငါတို႔ ရခိုင္ျပည္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲမွာ ၁။ ပညာေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၂။ စီးပြားေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၃။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၄။ လူမႈေရးနယ္ပယ္ႀကီး အပ်က္စီးဆံုး၊ ၅။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ဖ႐ိုဖရဲအရွိဆံုး၊ ၆။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္သူမ်ား မႀကိဳက္ဆံုး၊ (က်န္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွာ လူထုႏွင့္ အစိုးရမ်ားဟာ ရခိုင္မွာထက္ သဟဇာတ ျဖစ္တယ္) ၇။ လူငယ္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ အမ်ားဆံုး၊ ၈။ လမ္းမ်ား မေကာင္းဆံုး၊ ၉။ ပထ၀ီ ေရခံေျမခံ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၀။ သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၁။ ငါး ပုစြန္ ေရသယံဇာတ အေပါမ်ားဆံုး၊ ၁၂။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား အေကာင္းဆံုး၊ ၁၃။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အထြက္ဆံုး အစရွိေသာ စာသားမ်ား အပါအ၀င္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းသာ မွန္သည္ဟု လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သေဘာထား တူ မတူသည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ထပ္တည္းမက်သည့္ အေနအထားမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မတူတုိင္းသာ အႏုိင္လုိခ်င္လုိ႔ အႏုိင္က်င့္မည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္တုိးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ မၿပီးေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားသည္ဟုလည္း သိရွိရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔မွာ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

“ဦးသန္းေမာင္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခြင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း လႊတ္ေတာ္ၿပီးမွသာ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ျပန္လည္ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ ဇြန္ ၈ ရက္မွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမွာ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သြားၿပီးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဆုိပါက UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ လမ္းႏွစ္သြယ္အရ ျပည္တြင္းကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္း

ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးတစ္္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး UNSC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိရာ ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအေရးႀကီး အဆိုအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေမ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤါလီဖိႏွိပ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခုသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈျဖစ္ၿပီး အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရကကုိယ္တုိင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ဖဲြ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္စဥ္စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္က အာဆာအၾကမ္းဖက္၏ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မပါျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈၿပီးေနာက္ဆုိသည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲကာလျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုလိုအစိုးရကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ခံေနရသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္မိ၍လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိမိျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈသည္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ျပည္သူကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားရာ ေရာက္ပါသျဖင့္ အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တက္ေစႏုိင္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တရား၀င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးရန္ မသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္မေန ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးမည္ဆုိပါကလည္း မိမိႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေလးစားယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ အာဆာအဖဲြ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမွ စတင္၍ စစ္ေဆးရန္ အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၅ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးတုိ႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ရခုိင္အေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ပါ၀င္ေစလ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔နယ္ေျမကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းတုိင္း ေဒသတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား မပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ပ်က္သုဥ္းမည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း အဆုိတြင္ပါရွိသည္။

ယင္းအေရးႀကီးအဆုိကုိ မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္ ၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ား၌ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးျခင္း၊ အာဟာရေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား) ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားအားလံုး သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးကုသခံယူခြင့္ မ်ားရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိၾကေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအား ခြဲျခား မႈမရွိဘဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔  လာေရာက္ျပသေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ားအတြင္း အသိေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ေဆးခန္းအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္လူထုအား ျပန္လည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းစီမံခ်က္’  ကုိ ေရးဆြဲထားၿပီး စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ရရွိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း IDP စခန္းသုံးခုပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္စခန္းေလးခု မၾကာမီပိတ္သိမ္းမည္ဟု သိရ

ေျမပံုေတာင္ေပၚ IDP စခန္းကိုပိတ္သိမ္းၿပီး ေနအိမ္အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: san myatshwe)

မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း IDP စခန္းသုံးခုကို ပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္စခန္းေလးခုကို မၾကာမီပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းသံုးခုမွာ ရမ္းၿဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မၾကာမီ ဆက္လက္ပိတ္ရန္ရွိေနသည့္ IDP စခန္း ေလးခုမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ နိဒင္စခန္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္ေပၚစခန္းႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ သေကၠျပင္စခန္းႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာစခန္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္က “ပိတ္လိုက္တဲ့သံုးခုက ရမ္းၿဗဲကတစ္ခု၊ ေက်ာက္ျဖဴကတစ္ခု၊ ေပါက္ေတာက တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိတ္ဖို႔က်န္ေနတဲ့ ေလးခုက ေက်ာက္ေတာ္က နိဒင္၊ စစ္ေတြက သေကၠျပင္စခန္းနဲ႔ ေခါင္းဒုကၠာစခန္း၊ ေျမပံုက ေတာင္ေပၚစခန္းျဖစ္တယ္။ ေျမပံုေတာင္ေပၚစခန္းကေတာ့ ပိတ္ေနၿပီ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပိတ္ေနတာကိုး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚစခန္းကို ပိတ္သိမ္း၍ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေနအိမ္အလုံး ၅၀ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိ႕မွာ ေနအိမ္အသစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ေနအိမ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေျမပံုေတာင္ေပၚစခန္းတြင္ မိသားစု ၆၄၂ စုလူဦးေရ ၃၀၆၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္ေထာင္စု ၈၅ စု၊ လူဦးေရ ၅၈၁ ဦးရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်း႐ြာ IDP စခန္းပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ နိဒင္ေက်းရြာတာ၀န္ခံမ်ား၊ စခန္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၅ ရက္က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်း႐ြာ IDP စခန္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ နိဒင္ေက်းရြာတာ၀န္ခံမ်ား၊ စခန္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ IDP စခန္းအားပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္တစ္ဆက္စပ္တည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္သည္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခါင္းဒုကၠာ (၁) ႏွင့္ (၂) စခန္းမ်ားရွိ စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား၊ စခန္းအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး စခန္းပိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကနဦး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအားလုံး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရးအတြက္ လက္ေတြ႕အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ ေကာ္မရွင္မွ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခ်က္ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္အမ်ားစုမွာ ထပ္ေနေၾကာင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္ ၅၇ ခ်က္ကို မၾကာမီအေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၃၁ ခ်က္ကိုမူ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တင္ျပရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခ႐ိုင္သို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလးလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခ႐ိုင္သို႔ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၁ လံုး ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (စစ္ေတြ) မွ သိရသည္။

စစ္ေတြခ႐ိုင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ငါးလံုး၊ တည္းခိုရိပ္သာ ေျခာက္လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၇၂ ခန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ငပလီအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားသို႔ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဦးေရမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၈၂၇၂ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၂၉၇ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ၂၅၀၇ ဦးတို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမာက္ဦးေဒသကိုလည္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ရန္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ အဆိုျပဳစာတြဲ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးေဒသ၏ တန္ဖိုးမျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အလွအပမ်ားႏွင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို အသားေပး၍ UNESCO World Heritage Site စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္႐ိုက္ကူးထားသည့္ My Hidden City ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုကို ႏုိင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပပြဲမ်ားတြင္ ျပသႏုိင္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိေနသည့္ေနရာတုိင္း OBOR ေအာက္တြင္ Corridor အျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစႀကႍ MoU အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ယေန႔ေဆြးေႏြးမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မေဒးကြၽန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိေနသည့္ေနရာတိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ OBOR (Belt & Road Initiative) စီမံကိန္းေအာက္တြင္ Corridor အျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစႀကႍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအတြက္ MoU ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အၿပီးသတ္ညိႇႏိႈင္းမႈအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႀကီးမားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေလဆိပ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား MoU ေရးထိုးၿပီး၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သေဘာတူညီထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္အခ်ိန္က်ရင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လုပ္ငန္းေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာမွာပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MoU ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတိအက်တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔သို႔ ခရီးသြားသန္းႏွင့္ခ်ီ ထြက္ခြာျခင္းမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ခရီးသြားငါးသိန္းပင္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ေလဆိပ္မ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဟဲဟိုး၊ မေကြး၊ ပခုကၠဴေလဆိပ္ကဲ့သို႔ ေလဆိပ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းေအာက္တြင္ စီမံကိန္းအေသးစားမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းခ်င္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပလို႔ရတယ္။ အားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖိတ္တယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို လုပ္ခြင့္ေပးထားတယ္။ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သမွ် အားလံုးကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားက ဒီမွာလုပ္၊ ခင္ဗ်ားက ဟိုမွာလုပ္ ၀င္ၿပီးေတာ့ မစီမံ၊ မခန္႔ခြဲဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕စြမ္းရည္၊ စြမ္းအားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ကိုယ္တစ္ဦးတည္း ရာႏႈန္းျပည့္ျမႇဳပ္ႏွံတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္က လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ JV လုပ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခႊၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Ningzizhe (Ministeral Level) ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္၍ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေထာင္ေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား ဖလွယ္ၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အား အၿပီးသတ္ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿခံဳေျပာရရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကစၿပီး ရန္ကုန္အထိ စႀကႍေတြေဆာက္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ က႑ေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးစႀကႍလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက လမ္းသက္သက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွာ စၾကႍနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေတြေပၚလာတာရွိမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ ေနာက္ၿပီး အုိင္တီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေပၚလာတာရွိမယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး Logistics ေပါ့၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ခရီးသြားက႑နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ပါလာတာရွိမယ္။ ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ OBOR ရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေအာက္ထဲမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကႍ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီးသြားပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းတာအားလံုး ၿပီးျပတ္တဲ့အဆင့္ေပါ့။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဆင့္ကိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ လူမေနသည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးမွစ၍ ေနအိမ္ ၉၄ လံုး မီးကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Khinmg htoo)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ေမ ၁၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လူမေနသည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးမွစတင္ကာ ေနအိမ္ ၉၄ လံုး ကူးစက္မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သိရသည္။

“၀ေဘာ္ႀကီးမွာ ေနအိမ္စုစုေပါင္း ၉၄ လံုး မီးေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ မီးက ႐ႈိ႕မီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ လူမေနတဲ့ အဘိုးႀကီးအိမ္က စေလာင္တာပါ။ လူမေနတဲ့အိမ္က ဦးေအာင္ဘသိန္း အသက္ ၇၈ ႏွစ္ဆိုသူရဲ႕အိမ္ပါ။ သူတို႔က ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါၿပီ။ မီးေလာင္သြားတဲ့ ၉၄ လံုးထဲမွာ လူမရွိတဲ့အိမ္က ၆၈ လံုးပါ။ အဲဒီ ၆၈ လံုးကလူေတြက သီလာဆိုတဲ့ရြာကို ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ ၂၆ လံုးမွာ လူရွိပါတယ္။ မီးေဘးသင့္သူ ၁၀၃ ဦးက အခုေလာေလာဆယ္မွာ Cyclone Shelter နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနပါတယ္” ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာသည္ ယခင္က အိမ္ေျခ ၁၇၅ လံုးရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရာသီဥတုဒဏ္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေနအိမ္အလံုး ၄၀ သည္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းနံေဘး သီလာေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရာ လက္ရွိေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ ၁၃၅ လံုးရွိေသာ ေက်းရြာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မီးက မေန႔ကည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ လူမေနတဲ့ေနအိမ္တစ္လံုးက စေလာင္တာျဖစ္တယ္။ အားလံုး ကူးစက္ေလာင္သြားတာပါ။ မီးမေလာင္တဲ့ေနအိမ္က အလံုး ၄၀ က်န္ပါတယ္။ မီးေလာင္ဆံုး႐ႈံးသြားတဲ့ ေနအိမ္က ၉၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူေတြက Cyclone Shelter နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္က တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ေရာက္ေနၾကပါၿပီ” ဟု ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးေက်ာ္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရမွာ က်ား ၂၈၅ ဦး၊ မ ၃၀၂ ဦးေပါင္း ၅၈၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနအိမ္ ၉၄ လံုး မီးေလာင္ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာ မီးေလာင္မႈမွာ မသမာသူတစ္ဦးက ၀ါးအိမ္ထရံသို႔ မီး႐ႈိ႕ရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျပည္နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမ ၁၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင့္ႀကီးတိုက္နယ္ ၀ေဘာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ မသမာသူတစ္ဦးက ၀ါးအိမ္ထရံသို႔ မီး႐ိႈ႕ရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာရွိ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းၿငိႇမ္းသတ္သျဖင့္ ေမ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ မီးထိန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီတြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိသျဖင့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ ဒုမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းသူ ဦးေဆာင္၍ တပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦး၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ ထရံကာ (၁၅×၂၀×၁၂) ေပရွိ အိမ္ေျခငါးလုံး၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ ထရံကာ (၁၃×၂၀×၁၀) ေပရွိ အိမ္ေျခ ၁၄ လုံး၊ သြပ္မိုး၊ RC (၁၂×၂၀×၂၀) ေပ ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လုံး၊ ဓနိမိုး၊ ၀ါးကာ၊ ၀ါးခင္း (၁၅×၂၀×၁၂) ေပရွိ အိမ္ေျခ ၁၅ လုံးႏွင့္ ဓနိမိုး၊ ၀ါးကာ၊ ၀ါးခင္း (၁၂×၂၀×၁၂) ေပရွိ အိမ္ေျခ ၅၉ လုံး စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ ၉၄ လုံး မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာမည့္ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လိုအပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ World Food Program (WFP) ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း WFP က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္၊ Infestation & JUInfection ေတြပါ။ ဒါေတြအတြက္ ပံုမွန္သန္ခ်တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာေတြလည္းရွိတယ္။ အခုျပန္၀င္လာမယ့္သူေတြမွာ ပါ၀င္လာမယ့္ ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္လည္း အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရရရွိမႈအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စစ္တမ္းေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္အရပ္တိုင္းတာ၊ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမွာပါ” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀မႈႏႈန္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အာဟာရဌာနခြဲမွ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ‘လတ္တေလာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္ျခင္း’ စီမံခ်က္အား အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သားအင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ေ ရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။