ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ ခန္႔အပ္ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္း ခန္႔ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း စစ္ေတြေဆး႐ံု၊ သကၠယ္ျပင္ေဆး႐ံု၊ ေျမာင္းေဘြေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေစတီေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ျပင္ပလူနာႏွင့္ အတြင္းလူနာမ်ားကို လက္ခံ ကုသေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္(၂) ေျခာက္လ သင္တန္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) သင္တန္းသား ေခၚယူျခင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ သင္တန္းသား/သူ ေခၚယူျခင္းမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားအား ေခၚယူျခင္းျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ တာ၀န္ခ်ထားရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ဦးစားေပး ေခၚယူ သင္တန္းေပး၍ ေမြးထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ စစ္ေတြ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခု (လ်ာထား-ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအသစ္ တစ္ခု တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုရွိရန္အတြက္ လူ တစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရး လုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

 

နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ UNDP ႏွင့္ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳ

ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ နယ္စပ္သုိ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကနဦး ကြင္းဆင္းစဥ္

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ UNDP ႏွင့္ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔အၾကား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးအုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၂ ရြာ)ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္အုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ)၊ စုစုေပါင္း ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၂၃ ရြာ) တို႔၌ ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔ဘက္မွ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ခရီးသြားလာခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရဲတင္းလြန္းၿပီး ျဖစ္လာမည့္ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံတကာပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးပါ၀င္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရရဲတင္းလြန္းၿပီး ျဖစ္လာမည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ဦးေသာင္းေအးက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီအခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဆိုပါအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြေပးၿပီး ေျပာတာကို လက္မခံဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ ကိုယ္လုပ္သြားတဲ့သေဘာျဖစ္ကာ ျပည္သူ႔အသံေတြကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္မိတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႕ၿပီးလုပ္ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းကတည္းက ေျပာခဲ့ၿပီး အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္လာတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုေတာ့  ဒီအစိုးရက တာ၀န္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္သင့္မလုပ္ ထိုက္ဘူးဆိုတာကို ျပည္သူလူထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕မယ္လို႔ ေၾကညာထားတာနဲ႔ ဖြဲ႕တာနဲ႔ကၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကာသြားတယ္။ ဒါကလည္း လူထုရဲ႕အသံကို နားေထာင္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို နားေထာင္တဲ့အခါမွာ အားလံုးက ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ ပါတီေပါင္း စံုကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ ဒီကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားထဲက အစိုးရက ဒါကိုလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အရမ္းရဲတင္းလြန္းတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ္ၾကည့္ဖို႔လုိတယ္” ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း၊ ကုလသမဂၢ CEDAW ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး  ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလို ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးျမသိန္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအိုရွီးမား ႏွင့္ ယူနီဆက္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေဟာင္း ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဟာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္လာမွသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းမ်ား လုပ္သင့္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဘာမွမသိရေသးေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားပုဂိၢဳလ္ႀကီး ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ အင္မတန္ဂုဏ္သေရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ထားရမည္ ဟု NLD ပါတီ၏ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အနာဂတ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ အနာဂတ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Dr.Surakiart Sathirahai  ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ဥကၠ႒က အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေနအထား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္အျခားအရာရွိမ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲဲ႕၏ ဥကၠ႒  Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒  Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံရာ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊  Dr.Surakiart Sathirahai ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕က အၾကံျပဳတင္ျပထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ UNHCR ၊ UNDP ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထုိးၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တုိ႔ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သဟဇာတျဖစ္ေရး ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊ ေရရွည္လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ IDP  စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ NVC  ကတ္ျပားထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကုိ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကတုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းခံရေသာ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤေကြ႕ေက်းရြာသား သုံးဦးထံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ သမၺာန္စာေပးပုိ႔

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္းရွိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား သုံးဦးအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ  ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ သမၺာန္စာေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသည္ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္းလုံျခံဳမႈပုိမုိအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားမွ တုိင္းရင္းသားမ်ားလာေရာက္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးစနစ္ျဖင့္ လာေရာက္အေျခခ် ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရၿပီး လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ အိမ္ေျခ ၄၈ လံုးရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခင္လပုိင္းကစတင္ကာ ထြက္ခြာေပးရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရွိလာခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ညႊန္ၾကားစာေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ကာ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေက်းရြာမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္လည္း ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ သမၺာန္စာေပးပုိ႔လာေၾကာင္း  သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးေယာက္ဆီကုိ ဒီေန႔ သမၺာန္စာေရာက္တယ္။ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) နဲ႔ တရားစြဲထားတဲ့သေဘာေပါ့ေနာ္။ စာေရာက္တာက ဦးထြန္းျမဦးရယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ေဒၚ ဥမၼာေက်ာ္ သုံးေယာက္ဆီကုိေရာက္တာေပါ့။ သုံးေယာက္ဆုိတာကလည္း ဒီရြာကုိ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျဖစ္ေနသူေတြကုိ အဓိကထားပုိ႔တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ ရင္ဆုိင္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) တပ္ထားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ဘာမွသက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ေတာ့ျမင္တယ္။ ဇူလုိင္ ၉ ရက္မွာ တရား႐ုံးကုိ အေရာက္လာရမယ္လုိ႔ေဖာ္ျပပါရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီရြာဟာ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က ရခုိင္ေတြရဲ႕ ေနရာလုိ႔သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီရြာမၿပိဳကြဲဖို႔အတြက္ေတာ့ ရပ္တည္သြားမွာပါ။ ရြာပ်က္သြားမွာကုိ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အထူးစုိးရိမ္ပါတယ္”ဟု တရား႐ံုးမွ ဆင့္ေခၚခံရသူ ဦးေအာင္ႏုိင္က ဆုိသည္။

အလားတူပင္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ကလည္း တရား႐ုံးမွေခၚသည့္အတြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမိေျမကုိကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ အဆုိပါေနရာသည္ ဘုိးေဘးဘီဘင္ လက္ထက္ကတည္းက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ရြာတည္ေဆာက္ေနထုိင္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္အဆက္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ ရြာတည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနထုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား လာေရာက္ေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔က လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ဖို႔ လာေရာက္ ေနထုိင္တာျဖစ္တယ္။ ဘုိးဘြားဘီဘင္ကတည္းက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ေနရာ ေက်းရြာေတြသာျဖစ္တယ္။ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ဖို႔ဆုိၿပီး လာေရာက္ေနထုိင္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကုိ ၿဖိဳဖ်က္ခုိင္းတာကေတာ့ စဥ္းစားလုိ႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔မွာ အျပစ္မရွိဘူးလုိ႔လည္းယုံၾကည္ပါတယ္” ေဒၚဥမၼာက ဆိုသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္းထက္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ စုစည္းေနထုိင္ေရးကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားၾကေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း အဆုိ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

“သေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾကတယ္ဆုိတာကလည္း ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတြကုိ ေနရာခ်ထားဖို႔မသင့္ေတာ္ဘူးဆုိၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလာေရာက္ ေနထုိင္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသင့္တယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘူးသီးေတာင္ ဂူတာျပင္ ေက်းရြာမွာဆုိရင္ မီးေလာင္ျပင္ေတြမွာ ဘဂၤါလီေတြက ေနအိမ္ ၇၆ လုံးကုိ ေဆာက္လုပ္ၿပီး လာေရာက္ေနထုိင္ၾကတာရွိပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကုိ အေရးမယူဘဲ ဒီသေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြကုိသာ အေရးယူမယ္၊ ဖယ္ရွားတယ္ဆုိတာ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ဆုိရင္ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့လက္ ခံမႈေတြကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဟုိဘက္ကုိေရာက္ေနသူေတြကုိက်ေတာ့ ေက်ာပြတ္ၿပီးေမြးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြက်ေတာ့ႏွင္တယ္ဆုိေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ျမင္တယ္”ဟု ဘူးသီးေတာင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၃၉၉ ဦးကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၃၉၉ ဦးကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အစိုးရ၏ Information Committee Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀  ရက္အထိ ကာလအတြင္း ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္သူ  ၈၇ ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ၂၅၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၃၉ ဦးတို႔အား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၃ တို႔တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ အထိကာလအတြင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕မ (၁) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္တို႔တြင္ (NV Card) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biometric Data စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၃၇၉ ဦး ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာတို႔တြင္ NV Card ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biometric Data စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၁၉၀၇ ဦးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ NV Card  လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕သကၠယ္ျပင္ IDP စခန္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေခါင္းဒုကၠာ IDP စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နိဒင္ IDP စခန္းတို႔တြင္ အဓိကေရွ႕ေျပးဧရိယာ (Pilot Area)  အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ NV Card လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈခံယူႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ လက္မွတ္သို႔မဟုတ္ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစ၍ ငါးလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၅ တုိ႔တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၇၀ (က) အရ အစုိးရအဖြဲ႕ထံသုိ႔ အယူခံတင္ျပပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ပုဒ္မ ၇၀ (ခ) အရ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံ၀င္ေရာက္ခဲ့သူ သုံးဦးကို ျပန္လည္စိစစ္၍ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမွန္ကန္ပါက ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ရန္ NV ကတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ေစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အျမဲတမ္းလာ ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ႏုိ္င္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္အသက္၀င္ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ေရးအတြက္ အဆုိပါကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အစုိးရက ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ ဆုိတာ နည္းနည္းေနာေနာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ဟုိတုန္းကလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလာမယ့္ ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စီ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္ဆုိတာ ငါတုိ႔ဆြဲလုိ႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ငါတုိ႔ ဂ႐ုထားစရာ မလုိဘူး ၊ ဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ မလြဲမေသြ လက္ခံရမယ္လုိ႔ မပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္ဆုိတဲ့ မာနမ်ိဳး ၊ အဲဒီမာနမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ရာထားဘတ္ဂ်က္ကုိ ငါတုိ႔ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖတ္မယ္၊ ေတာက္မယ္၊ ျဖဳတ္မယ္၊ အဲဒီလုိ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မာနကုိယ္စီ ရွိေနၾကဖုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေ၀း ေခၚေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည့္အတြက္ ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးကလည္း အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ပါတီအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အစုိးရ သီးသန္႔၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က သီးသန္႔၊ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္သီးသန္႔ အဲလုိျဖစ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အလြန္တရာမွ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စည္းလုံးမႈရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိဖုိ႔အတြက္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူေတြ အားကုိးေလာက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာၾကပါေစနဲ႔ ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မၾကာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကုိ လာပါလိမ့္မယ္၊ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလုိျပန္လည္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၾကံဳခဲ့ရသလုိ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုလုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဌာနမွ အမႈဖြင့္ထားေသာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးဌာနမွ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကုိ ခံေနရေသာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပညာေရးကိစၥ အပါအ၀င္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ေရးသားေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းေမာင္ဦး က “ သူတုိ႔ဘက္က အမႈဖြင့္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ရဲစခန္းမွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမယ္။ သူတုိ႔ ဒီကုိလာဖို႔ေတာ့ မလုိဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ Facebook မွာ ေရးတာကလည္း အမ်ားႀကီး ေရးခဲ့တာပဲေလ၊ ျပည္သူေတြကုိ ႏိႈးေဆာ္တာ၊ ခ်ျပတာမ်ဳိးသာ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ တုိက္ခုိက္တာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းတဲ့ စာထဲမွာေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က ေရးထားတဲ့အထဲမွာေတာ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလုိက္ ေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္းေတြကုိ အမွားေတြ ေရးတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ပညာေရးဌာနကုိ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူမ်ားတင္တာကုိ ကုိးကားၿပီး ေရးတင္လုိက္တာပါ။ အတိအက်က ေနာက္မွထြက္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ျပင္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အာဏာရွင္ဆန္တာကုိ မႀကိဳက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသူ ျဖစ္တယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာမယ္လုိ႔ လုံး၀ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ အခ်က္အလက္ အမွန္ကုိလည္း ႏွစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္တင္ျပခဲ့တယ္။ အမွားျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ ဒါအျပစ္လား။ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကုိ ျပည္သူေတြကုိ ခ်ျပတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဌာနကုိမွ နစ္နာေအာင္ မေျပာခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔၊ အစုိးရလုပ္တာကုိ တည့္မတ္ဖို႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္။ တင္ဒါကိစၥေတြကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ အေကာင္းဘက္က ေထာက္ျပခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔ဘက္က ေျဖေလ်ာ့မေပးရင္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦး အေနျဖင့္ သူ၏ Facebook တြင္ ငါတို႔ ရခိုင္ျပည္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲမွာ ၁။ ပညာေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၂။ စီးပြားေရး အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၃။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အနိမ့္က်ဆံုး၊ ၄။ လူမႈေရးနယ္ပယ္ႀကီး အပ်က္စီးဆံုး၊ ၅။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ဖ႐ိုဖရဲအရွိဆံုး၊ ၆။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္သူမ်ား မႀကိဳက္ဆံုး၊ (က်န္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွာ လူထုႏွင့္ အစိုးရမ်ားဟာ ရခိုင္မွာထက္ သဟဇာတ ျဖစ္တယ္) ၇။ လူငယ္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ အမ်ားဆံုး၊ ၈။ လမ္းမ်ား မေကာင္းဆံုး၊ ၉။ ပထ၀ီ ေရခံေျမခံ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၀။ သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အေကာင္းဆံုး၊ ၁၁။ ငါး ပုစြန္ ေရသယံဇာတ အေပါမ်ားဆံုး၊ ၁၂။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား အေကာင္းဆံုး၊ ၁၃။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အထြက္ဆံုး အစရွိေသာ စာသားမ်ား အပါအ၀င္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းသာ မွန္သည္ဟု လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သေဘာထား တူ မတူသည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း၌ပင္ တစ္ထပ္တည္းမက်သည့္ အေနအထားမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ မတူတုိင္းသာ အႏုိင္လုိခ်င္လုိ႔ အႏုိင္က်င့္မည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္တုိးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေမာင္ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ မၿပီးေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားသည္ဟုလည္း သိရွိရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔မွာ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

“ဦးသန္းေမာင္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခြင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း လႊတ္ေတာ္ၿပီးမွသာ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ျပန္လည္ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ ဇြန္ ၈ ရက္မွာ သြားေရာက္ အဖမ္းခံမွာ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သြားၿပီးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဆုိပါက UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ လမ္းႏွစ္သြယ္အရ ျပည္တြင္းကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္း

ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးတစ္္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး UNSC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိရာ ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအေရးႀကီး အဆိုအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေမ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤါလီဖိႏွိပ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခုသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈျဖစ္ၿပီး အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရကကုိယ္တုိင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ဖဲြ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္စဥ္စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္က အာဆာအၾကမ္းဖက္၏ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မပါျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈၿပီးေနာက္ဆုိသည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲကာလျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုလိုအစိုးရကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ခံေနရသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္မိ၍လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိမိျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈသည္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ျပည္သူကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားရာ ေရာက္ပါသျဖင့္ အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တက္ေစႏုိင္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တရား၀င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးရန္ မသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္မေန ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးမည္ဆုိပါကလည္း မိမိႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေလးစားယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ အာဆာအဖဲြ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမွ စတင္၍ စစ္ေဆးရန္ အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၅ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးတုိ႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ရခုိင္အေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ပါ၀င္ေစလ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔နယ္ေျမကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းတုိင္း ေဒသတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား မပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ပ်က္သုဥ္းမည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း အဆုိတြင္ပါရွိသည္။

ယင္းအေရးႀကီးအဆုိကုိ မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္ ၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ား၌ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးျခင္း၊ အာဟာရေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား) ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားအားလံုး သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးကုသခံယူခြင့္ မ်ားရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိၾကေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအား ခြဲျခား မႈမရွိဘဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔  လာေရာက္ျပသေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ားအတြင္း အသိေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ေဆးခန္းအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္လူထုအား ျပန္လည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းစီမံခ်က္’  ကုိ ေရးဆြဲထားၿပီး စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ရရွိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။