၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ေပးထား

မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ေပးစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ ေထာင္႐ိုက္သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ ပင္ေထာင္႐ိုက္လုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ကြၽန္းစို႐ိုက္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းကေန တရား၀င္ သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ ပင္ေထာင္႐ိုက္ျခင္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သစ္မာပင္ ေထာင္႐ိုက္မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ သစ္မာပင္ ၂၇၀၀ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ သစ္မာစုစုေပါင္း ၂၇၀၀ ပင္သစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေပးထားတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကြၽန္းထုတ္လုပ္ျခင္း လုံး၀မရွိပါဘူး။ ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ လုံး၀မရွိပါဘူး။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမန္မာေရြးခ်ယ္နည္း စနစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ စနစ္ကို က်င့္သုံးပါတယ္။ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေရြးခ်ယ္စနစ္အတြက္ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ အပင္ေတြ စာရင္းေကာက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘယ္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ စာရင္းေကာက္ပါတယ္။ ေနာက္စာရင္း အင္းပညာအရ ေတာဧရိယာႀကီးကို နမူနာ ၾကာပန္းေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ အလႊာေတြ ခြဲၿပီးေတာ့မွ နမူနာခြက္ေတြ ခ်မွတ္ပါတယ္။ သူတို႔နည္းစနစ္အတိုင္း ခ်မွတ္ၿပီးတာေတြကို ၀န္ထမ္းေတြက ေျမျပင္မွာ ကြင္းဆင္းၿပီး နမူနာခြက္စာရင္း ေကာက္ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ သစ္မ်ဳိးပင္ေထာင္ စာရင္းေတြ လုံးပတ္အလိုက္ အတန္းအစားအလိုက္ ကုတ္နံပတ္ေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထည့္တြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံဌာနမွ တြက္ခ်က္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းအရ ပင္ေထာင္ပင္ေရေပါ့။ တစ္ႏွစ္ကို အပင္ဘယ္ေလာက္ထုတ္မယ္၊ သစ္မာဆို ဘယ္ေလာက္ထုတ္မယ္ တြက္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏွစ္စဥ္ခ႐ိုင္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာသစ္ထုတ္ရန္အတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သစ္မာပင္ေထာင္႐ိုက္မွတ္ လုပ္ငန္းကို စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အထက္ မတၱရာ(၄၁)တြင္ သစ္မာပင္ ၆၀၀၊ အထက္ မတၱရာ (၄၂)တြင္ သစ္မာအပင္  ၁၂၀၀၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔ပန္သဲနီ(၁၈) သစ္မာအပင္ ၄၀၀ ႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔ပန္သဲနီ (၂၁) တြက္ သစ္မာအပင္ ၅၀၀ စုစုေပါင္း သစ္မာပင္၂၇၀၀ ကို ပင္ေထာင္႐ိုက္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ေျခာက္ေပအထက္ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၁၃၀၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၁၄၂၆၄၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္၁၉၅၉၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္အပင္ ၈၂၀ ႏွင့္ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္တြင္ သစ္မာပင္ အပင္ ၉၅၀ စုစုေပါင္း ႏွစ္စဥ္ သစ္မာပင္ေထာင္ ၁၈၁၂၃ ပင္ေထာင္႐ိုက္ သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး စေကဘာျဖင့္ အထုိးခံရ

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေရွ႕ဘီးေထာင္၍ စတန္႔စီးသည့္ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ၀င္တုိက္မိရာမွ စေကဘာျဖင့္ အထုိးခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၉ ရက္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ခြဲစိတ္ပါရဂူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျမတ္ေအာင္သည္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အနီးစခန္းရွိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဓမၼသဟာယ သာသနစင္တာမွ ရပ္ကြက္ႀကီး (၉) ရွိ ၎၏ေနအိမ္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ျပန္လာစဥ္ ရပ္ကြက္ႀကီး (၅) အစုိးရဧည့္ေဂဟာလမ္း၊ ဧည့္ေဂဟာဂိတ္အနီးသို႔အေရာက္ လမ္းေပၚ၌ ဆုိင္ကယ္ေလးစီးျဖင့္ အမ်ိဳးသားခုနစ္ဦးသည္ ဆုိင္ကယ္စတန္႔ျပဳလုပ္၍ ေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေမာင္းႏွင္စဥ္ ဆုိင္ကယ္စတန္႔ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တဆ ပြတ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ပြတ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျမတ္ေအာင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔ၿပီး လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယာဥ္ေပၚမွဆင္း၍ ေမးျမန္းစဥ္ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားအနက္ သုံးဦးမွ ၎အားခ်ဳပ္ကုိင္၍ တစ္ဦးက ၀မ္းဗုိက္အား စေကဘာျဖင့္ ထုိးခဲ့သျဖင့္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျမတ္ေအာင္မွာ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ဆုိးသြမ္းလူငယ္ခုနစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျမတ္ေအာင္အား ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သည္အထိ ဆက္လက္ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဆုိးသြမ္းလူငယ္ ခုနစ္ဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္၍ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊၾကက္ယက္၊ ေရႊၾကက္က် ဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရား ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္အား ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ စည္ကားစြာက်င္းပ

ေရႊၾကက္ယက္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းရန္ လွည့္လည္လာစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမဳိ႕နယ္ ေရႊၾကက္ယက္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ေရႊၾကက္ယက္၊ ေရႊၾကက္က် ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ကုိ ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကဆုန္လဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ေရႊၾကက္ယက္အုပ္စု ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ သေျပတန္း၊ ခ၀ါေတာ္၊ ကြက္သစ္ (၁)၊ ေရႊဟသၤာ၊ ေရႊဒင္၊ ကုိးသင္း၊ သကၠယ္ေတာ္၊ ကြက္သစ္ (၂)၊ ရြာသစ္၊ ေရႊေလာင္း၊ ပတၱျမား၊ စိန္တုံး၊ ေရႊေလး၊ မုိးေကာင္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေရွးမူမပ်က္ ရာဇာ၀င္း၊ ေဒ၀ါ၀င္း၊ ပုဂံ၀င္းမ်ားခင္းျခင္း၊ တူညီ၀တ္စုံမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္း၊ အတီးအမႈတ္ အကအခုန္မ်ားျဖင့္ မဂၤလာေညာင္ဇင္ ေက်ာင္းတုိက္၀င္းတြင္ စုရပ္ျပဳလုပ္ကာ စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး ေရႊၾကက္ယက္ဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ရွိ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကို ေက်းရြာအလုိက္ ေညာင္ေရသြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးယခင္ ဘုိးဘြားအဆက္ဆက္မွ ဘုရားရွင္အမွီျပဳ၍ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ရာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ ရည္စူး၍ ေႏြရာသီ၏ပူျပင္းမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေအးျမေသာေရခ်မ္းမ်ားျဖင့္ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေညာင္ေရသြန္း လွည့္လည္ရာတြင္ လုိက္ပါၾကမည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသူ/ ေက်းရြာသားမ်ားက လွည့္လည္ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ စည္းကမ္းတက်ျဖင့္ လုိက္ပါၾကရန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္ဆင္ျခင္း၊ သ႐ုပ္ပ်က္ကခုန္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အသိေပးေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေက်းရြာသူ/ ေက်းရြာသားမ်ားကလည္း ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း ေဂါစရာမ္ေက်ာင္းတုိက္ ၁၁ ေက်ာင္းသုိ႔ ဆြမ္း၊ ဟင္းခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ ခ်ဳိခ်ဥ္အရသာမ်ားကုိ ရပ္ကြက္အလုိက္ လွည့္လည္အလွဴခံ၍ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းတုိက္မ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္တြင္ ရပ္ကြက္ (၁၅) ရပ္ကြက္မွ ၀တၳဳေငြ၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အစရွိသည့္တုိ႔ကုိ ရပ္ကြက္အလုိက္ လွည့္လည္အလွဴခံ၍ မဲက်ရာေက်ာင္းတုိက္မ်ားသုိ႔ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿပီး ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း လွဴဒါန္းမႈအစုစုတုိ႔အတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ျခင္း မဂၤလာျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခိုးယူခံခဲ့ရေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားႏွစ္ဆူကုိ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္ႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမတို႔မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမိ

ပဲခူး႐ိုးမျဖတ္လမ္းနံေဘးရွိ ကုိင္းေတာစပ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ထိုင္ေတာ္မူဘုရားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေနစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခုိးယူခံခဲ့ရေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားႏွစ္ဆူကုိ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္ႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္းမွ အသီးသီး ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ကာ က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမနဲႀကီးေက်းရြာ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္းမွ တည္ထားကိုးကြယ္ထားသည့္ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ေျခာက္ေပ ေျခာက္လက္မရွိ ရပ္ေတာ္မူဘုရားႏွင့္ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ႏွစ္ေပ ေျခာက္လက္မခန္႔ရွိ ထုိင္ေတာ္မူဘုရားႏွစ္ဆူမွာ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အမႈဖြင့္ တုိင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဘုရားခိုးယူေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲအကူ တပ္ဖြဲ႕ခြဲ မႈခင္းအကူဌာနစိတ္မွ ရဲအုပ္ရဲအ၀င္း ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕မွ စံုစမ္းခဲ့ရာ ယင္းဘုရားမ်ား ခိုးယူသူအဖြဲ႕ထဲမွ ပါ၀င္သူဟု ယူဆရသူ ေအးကုိ (ခ) အုန္းခင္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရာ ဥာဏ္ေတာ္ ေျခာက္ေပ ေျခာက္လက္မ ရွိသည့္ ရပ္ေတာ္မူဘုရားကုိ ျမ၀တီတစ္ဖက္ကမ္းရွိ မဲေဆာက္တြင္ ထုိင္းဘတ္ေငြျဖင့္ ေပါင္ႏွံထားၿပီး ထုိင္ေတာ္မူဘုရားကုိ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ႐ိုးမျဖတ္လမ္းနံေဘးရွိ ကုိင္းေတာစပ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ကုိ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္းမွ ထုိင္ေတာ္မူဘုရားကုိ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ရပ္ေတာ္မူဘုရားအား ေပါင္ႏွံထားသည့္ မဲေဆာက္သို႔သြားေရာက္ကာ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဘုရားျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ခဲ့့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ဆူကေတာ့ ပဲခူး႐ိုးမေတာထဲမွာ ထားခဲ့တာပါ။ ရပ္ေတာ္မူဘုရားကေတာ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးမွာ သြားေရာက္သိမ္းဆည္းခဲ့ရတာမို႔ အခက္အခဲေတြကေတာ့ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေတြကို သူ႔ကိန္း၀ပ္စံပယ္ရာေက်ာင္းေတာ္ဆီ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါၿပီ။ နယ္ေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားခိုးတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနလို႔ ေက်းရြာေတြ အေနနဲ႔ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ရဲအုပ္ရဲ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဘုရားႏွစ္ဆူအနက္ ရပ္ေတာ္မူ ဘုရားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရားခုိးယူသူမွာ ေလးဦးျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးကုိသာ ဖမ္းဆီးရမိထားရာ ဖမ္းမိထားသည့္ ေအးကုိ (ခ) အုန္းခင္ကို ငါ့သေရာက္နယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၁၆/၂၀၁၇ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀/၂၉၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကလည္း ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ယုန္တုိးေက်းရြာရိွ ရြာဦးျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း ကိန္း၀ပ္စံပယ္လ်က္ရိွေသာ အင္း၀ေခတ္လက္ရာ ဥာဏ္ေတာ္ ခုနစ္ေပႏွင့္ သံုးလက္မရွိ ေရွးေဟာင္းမံဘုရားဆင္းတုေတာ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈကုိလည္း တုိင္းအကူတပ္ဖြဲ႕မွပင္ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။