မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို သမိုင္း၀င္ထိန္းေက်ာင္းၿပီ

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္သူၿငိမ္း)

ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေသာ့ခ်က္က်၊ အေရးပါသည္။ အစိုးရ(အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳေရး) တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သံုးရပ္အၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းေမာင္းသန္မွသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေလ်ာ့ရဲလြန္းသည္၊ အားနည္းလြန္းသည္ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ လတ္တေလာ အခင္းအက်င္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ ေျခလွမ္းသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာျပဳစရာ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲမျခား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈအျဖစ္ သမိုင္း၀င္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ အဆိုျပဳလာသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၄ တို႔အရ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္သြင္းလာရာ ယင္းကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းလာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိ အခ်ိန္ယူ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတာက ေၾကညာခဲ့သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးသည္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳကိုယ္စား လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးေနရာတို႔၌ ဦးေအးေငြႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္အညီ တာ၀န္ေပးအပ္လိုေၾကာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဦးေအးေငြသည္ အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အဖြဲ႕ခြဲတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိၿပီး အၿငိမ္းစား တြဲဖက္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္သံမ်ား၊ ကန္႔ကြက္သံမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂ (ဂ) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏိုင္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထင္အရွား အေထာက္အထား ျပႏုိင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၂၆၂(က)(၁)အရ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲကျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲကျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၆၂(ခ)အရ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၂၆၂(ဃ)အရ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ အသံကို နားေထာင္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျမာ္အျမင္ရွိ ရွိ၊ သေဘာထားႀကီးႀကီး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရ၏ ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းကို ပြန္းပဲ့ေစႏိုင္သည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ဆိုပါက တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရသူ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးသစ္ ခန္႔ထားေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆာလ်င္စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၊ အေျဖရွာသင့္သည္။ အဆိုပါနည္းနာသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂(ဃ)အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတင္သြင္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၀န္ႀကီးေနရာအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမည့္ အစိုးရအသြင္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရ အၿငိမ္းစားအရာရွိမ်ားက ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားစုေနရာရေနၿပီဆိုလွ်င္ အရာရွိေဟာင္းအစိုးရ၊ ျဗဴ႐ိုကရက္ေဟာင္း အစိုးရသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အထိုင္ေဟာင္းကိုေဖာက္ထြက္၍ ဒီမိုကေရစီျပဳေရး၌ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဦးေဆာင္၊ ဦးရြက္ျပဳရန္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာဏာရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရာ၌ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳ၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈ အားေကာင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးစားေပး စဥ္းစားသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ အေျမာ္အျမင္ရင့္သန္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ၀န္းရံအၾကံေပးသည့္ေနရာတြင္ မျဖစ္မေန တာ၀န္ယူသင့္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းငါးႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ အာဏာရပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းကို အာဏာရပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း၀င္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး၊ စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ အာဏာရအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အာဏာရအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အႏိုင္ရရွိထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္သည့္ ၀န္ႀကီးေလာင္း ႏွစ္ဦးကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားၿပီး ေျပာင္ေျမာက္သည့္ သမိုင္း၀င္ေျခလွမ္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အစျပဳလိုက္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆင္ဖမ္းမည္၊ က်ားဖမ္းမည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ျခင္းမရွိလင့္ကစား ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူလ်က္၊ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ကာလတြင္ မျဖစ္မေန ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ျပခဲ့သည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ ေဖာက္ထြက္ရပ္ တည္ျပခဲ့သည့္ အေနအထားကို အတုယူလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ျပည္သူကို ပို၍ပုိ၍ မ်က္ႏွာမူလာမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုသည္ လက္သန္းတြင္ မင္စြန္းရက်ဳိးနပ္စ ျပဳသထက္ျပဳလာေနၿပီဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ မေကြးလႊတ္ေတာ္သည္ မေကြးအစိုးရကို သမိုင္း၀င္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့သည္ သာမက ခုနစ္ႏွစ္တာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းသည့္အမည္စာရင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ စံျပဳထိုက္ေသာ သမိုင္း၀င္လႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရမ်ားကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲမျခား ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္ထက္ ထိန္းေက်ာင္းလာႏိုင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

မေကြးတိုုင္းအတြင္း ျပည္သူမ်ား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးအသစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔ထားရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈကိုု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ထားေၾကာင္း သိရ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပစဥ္

မေကြးတိုင္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးအသစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔ထားရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုုျပဳခ်က္ တင္ထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ဟုု သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔က ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သည့္ ဦးေအးေငြ (၆၉  ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး (၆၇ ႏွစ္) တို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ (၈) ႏွင့္အညီ တာ၀န္ေပးအပ္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တင္သြင္းမႈကိုု တိုုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အဆိုလႊာ တင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ တင္သြင္းလာသည့္ ၀န္ႀကီးအသစ္ႏွစ္ဦးအား ကန္႔ကြက္သည့္ အဆိုတင္သြင္းသူ ၁၇ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊  ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ စိစစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ကန္႔ကြက္တဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၆၂ (ဂ) အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈက သက္ေသထင္ရွားမရွိရင္ ကန္႔ကြက္လို႔မရဘူးဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သိုု႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ပါတီကို မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္ေတြကို ေက်ာခိုင္းမသြားခ်င္လို႔ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ခဲ့တာပါ” ဟု စလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သရက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးေဇာ္မိုးေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအဆိုု တင္သြင္းလာတဲ့ ၀န္ႀကီးအသစ္ ႏွစ္ဦးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဒီ၀န္ႀကီးႏွစ္ေယာက္ကို ေထာက္ခံေပးမယ့္သူ ရွာလို႔မေတြ႕ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွာ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာက “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ေနရာအတြက္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းခံထားရသူမ်ားအနက္ ဦးေအးေငြသည္ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၱာ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတိုုင္ပင္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အဖြဲ႕ခြဲတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎သည္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိမွ ညႊန္မွဴးအဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ တြဲဖက္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးျဖင့္ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းခံရသူ ႏွစ္ဦးစလံုးက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးအသစ္အျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းခံခဲ့ရသည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ယခင္ အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာ (ယခုု) ဂန္႔ေဂါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျပဴးလြင္ အလုပ္ထုုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ျပည္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

တယ္လီေနာက စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုအား လူမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္မႈမွာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္ တင္ မတင္ ၄၈ နာရီအတြင္း သိရမည္ဟုဆို

လူ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမပံုအား ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Telenor page)

တယ္လီေနာက စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုအား လူအမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္မႈမွာ ကမၻာ့ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္ တင္မတင္ကို ၄၈ နာရီအတြင္း အေျဖသိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သိရသည္။

(၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕၌ တယ္လီေနာက ႀကီးမွဴးကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂင္းနစ္ကမၻာ့စံခ်ိန္သစ္ (Guinness World Record) တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုကို လူအင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပံုေဖာ္မႈတြင္ လူဦးေရ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါ၀င္တဲ့လူ အေရအတြက္က ၃၄၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အတိအက်ကို ထပ္ထုတ္ျပန္ ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ရလဒ္အတည္ျပဳခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ့ လူအေရအတြက္အရ မ်ားတယ္ဆိုေပမယ့္ စံခ်ိန္သစ္တင္ႏိုင္ဖို႔က ဂင္းနစ္အဖြဲ႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ေျမပံုကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ၾကားထဲမွာ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိး မရွိရဘူးတို႔၊ ပါ၀င္တဲ့သူေတြက တူညီ၀တ္စံုျဖစ္ရမယ္တို႔ စတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ကိုက္ညီရင္ေတာ့ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တိုက္ေျမပံု၊ ႏိုင္ငံေျမပံုအား လူအင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ ပံုေဖာ္မႈတြင္ စံခ်ိန္တင္ထားျခင္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ လူအင္အား ၈၁၁ ဦးျဖင့္ အာဖရိကတိုက္ေျမပံုကို ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Belron International က ဦး ေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူသားမ်ားျဖင့္ ၾကယ္ပံုစံပံုေဖာ္မႈတြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ႐ုရွားႏုိင္ငံရွိ အားကစားကြင္း တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပါ၀င္သူေပါင္း ၆၃၉၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႐ုရွားေအာင္ပြဲေန႔အႀကိဳ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္လံတြင္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆ႒မတန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သားမယား ျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းကုန္း ရပ္ကြက္တြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆ႒မတန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား တစ္ရပ္ကြက္တည္းေန အသက္(၃၀)အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အလိုမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းက ေအာင္လံၿမိဳ႕ မက်ည္းကုန္ရပ္ကြက္ေန ေဒၚ….. သည္ သမီးျဖစ္သူ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ ဆ႒မတန္းေက်ာင္းသူကုိ တစ္ရပ္ကြက္တည္းေနသူ မစန္းစန္းယုထံသို႔ စုေၾကးေငြပိုက္ဆံအား သြားေရာက္ ေတာင္းယူခိုင္းရာ ၁၅ မိနစ္ၾကာသည္အထိ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ လိုက္လံရွာေဖြရာ တိုးခ်ဲ႕ ၂ လမ္းေန မသူဇာႏွင့္ မခိုင္ေအးသြယ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သမီးျဖစ္သူအား ျမင္မိသလားလို႔ ေမးျမန္းရာ တစ္ရပ္ကြက္တည္းေနသူ ကုလား (ခ) ၾကည္လိႈင္က လက္ဆြဲေခၚသြားေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ၾကည္လိႈင္ဆိုသူ၏ ေနအိမ္သို သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ၾကည္လိႈင္က ေခၚသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုသျဖင့္ ၎၏ေနအိမ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရွာေဖြရာ သမီးျဖစ္သူအား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သမီးျဖစ္သူအား ေမးျမန္းရာမွ ၾကည္လိႈင္က သမီးျဖစ္သူအား ၎၏အိမ္သို႔ လက္ဆြဲေခၚသြားၿပီး အိမ္ေပၚအေရာက္တြင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကာယကံရွင္၏ မိခင္ျဖစ္သူက သမီးျဖစ္သူကို သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့သူ ၾကည္လိႈင္အား အေရးယူေပးရန္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ၾကည္လိႈင္အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကံမၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမြကိုက္ခံရသူမ်ားေနၿပီး တစ္လလွ်င္ ငါးဦးခန္႔ အကိုက္ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိေန

စစၥရံေက်းရြာအနီး လယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း ေကာက္လိုင္းစီးမ်ား ရိတ္သိမ္းေနမႈကို ေတြ႔ရစဥ္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမြကိုက္ခံရသူ မ်ားျပားေနၿပီး တစ္လအတြင္း ငါးဦးခန္႔အထိ အကိုက္ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ မိုးေႏွာင္းကာလအေက်ာ္ ေဆာင္းရာသီ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အကိုက္ခံရမႈ မ်ားျပားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္လအထိ အကိုက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အကိုက္ခံရမႈ ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“အခုရာသီမွာ အကိုက္ခံရမႈ နည္းသြားတယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ေတာထတဲ့အခ်ိန္မွာ အကိုက္မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာကို ေလးငါးေယာက္ေလာက္ ရွိခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ သံုးႀကိမ္ေတာင္ အကိုက္ခံရတာ။ သူက ကိုင္းသမားလည္းျဖစ္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ေတြကို ေပါင္တင္ရင္း အကိုက္ခံရတာ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္က်ေတာ့ ဆင္းရဲေတာ့ ျပည္က ဆရာ၀န္ႀကီးေတြက စိုးရိမ္လုိ႔ ရန္ကုန္ကိုလႊတ္တယ္။ သူက ဆင္းရဲေတာ့ ေပကပ္ေနၿပီး သဒၶါတဲ့လူေတြ ပိုက္ဆံနဲ႔ ကုလုိက္ေတာ့ ျပန္ေတာ့ေရာက္ေနၿပီ။ မ်က္စိေတြကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေတာထဲမွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ ဂ်ဳိးသေဘာက္ေတြ လိုက္ႏုတ္ရင္း အကိုက္ခံေနၾကရတယ္” ဟု စစၥရံေက်းရြာမွ ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

အမ်ားဆံုး ေတြ႕ၾကံဳရသည္မွာ ေျမြေပြးမ်ားျဖစ္ၿပီး အေကာင္ႀကီး အကိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေပပင္၊ ေထာက္ၾကံကြင္း၊ သကၠယ္ေျမာင္၊ ဒါန္းကိုင္းႏွင့္ အျခားရြာမ်ား၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အ ေနာက္ပိုင္း)၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္လည္း အကိုက္ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွႏ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိ၍ တာ၀န္ေက်သူျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

မေကြးတိုင္း တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ႐ံုးခန္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏုုတ္ထြက္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုုးမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိ၍ တာ၀န္ေက်သူျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ႐ံုးခန္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ The Daily Eleven ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔က တာ၀န္မွအနားယူရန္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔တင္ျပသည္ကုိ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ စာေပးပိုု႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္သြားမည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕အား The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ကြၽမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု တာ၀န္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ “မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ထဲက ေရြးသည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အျပင္က တိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ကျဖစ္ျဖစ္ ေရြးသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိေတြ႕မႈရွိၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေက်တဲ့လူမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ဖိုု႔မ်ားတယ္” ဟုု ေျဖၾကားသည္။

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ေတာေက်းရြာမွ ဦးလွထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာေတာ့ လယ္သိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုကိစၥရပ္ေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ၀န္ႀကီးမ်ဳိးကို လိုလားတယ္။ ပြင့္ျဖဴေဒသဆိုုေတာ့ မေကြးတိုင္းရဲ႕ စပါးက်ည္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ေရေပးေ၀တဲ့ကိစၥ၊ စိုုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကိစၥေတြကိုု ေတာင္သူေတြနဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ၀န္ႀကီးမ်ဳိးကို လိုလားတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ အကြၽမ္းတ၀င္ရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးကို လိုလားတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စြမ္းရည္က “၀န္ႀကီးခန္႔ထားေရးကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ခန္႔ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵကေတာ့ နံပါတ္ (၁) အခ်က္အေနနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးပါ။ နံပါတ္ (၂) အခ်က္ကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးကလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမ်ားတဲ့အတြက္ အလံုးစံုေတာ့ သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ နယ္ပယ္အလိုက္၊ ဥပမာစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနဆိုလည္း အဲဒီဌာနနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုုးပုုဂၢဳိလ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ လူမႈေရးအရေရာ၊ သူ႔ရဲ႕ပညာအရည္အခ်င္းအရေရာ အနည္းဆံုး တီးႏိုင္ေခါက္ႏိုင္သူမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ျပည္သူလူထုုနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟုု The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုသို႔မဟုတ္ NLD အစိုးရ၏ မူလကတည္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒတစ္ခု ဟုတ္မဟုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက “ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔က မေကြးတိုင္းကစတယ္။ မစဘူး။ ေရွ႕ကသြားတယ္။ ေနာက္ကလိုက္တယ္။ ဘာမွမေျပာလိုဘူး။ သတင္းစာထဲမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေတြ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ေတြ ေျပာထားတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းကဆိုရင္ ဒါေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဖတ္မိတယ္။ ဒါပဲ ေျဖႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳက အခက္ခဲဆံုး ကာလမ်ားအတြင္းကတည္းက ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ငိုလ်က္ ေျဖၾကားသည္။