ေဆးယဥ္ပါးေနသည့္ ေရာဂါ

မႏၲေလးၿမိဳ႕  ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေရာင္းခ်သူမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ဖမ္းဆီးေနစဥ္

ယခုေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစိမ့္၀င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုပမာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား စိမ့္၀င္လာမႈသည္ ရင္ေလးစရာေကာင္းလွသည္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ အသိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္

မေကာင္းမွန္းသိေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆုိးက်ိဳးအျပစ္မ်ားကုိမူ ေသေသခ်ာခ်ာသိရွိျခင္းမရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာေနရာယူလာျခင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး ေန႔မ်ားတြင္ ပညာေပးျပခန္းမ်ားႏွစ္စဥ္ ခင္းက်င္းျပသၾကေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းထဲ အျဖစ္သေဘာမွ် က်င္းပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ထိ ေရာက္စြာလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

အရာရာစူးစမ္းတတ္စ အရြယ္လူငယ္မ်ားသည္ အသစ္အဆန္းျမင္လွ်င္ စမ္းသပ္လုိၾကသည္။ စမ္းသပ္ဖူးမွ ေခတ္မီသည္ဟု အေတြးေရာက္တတ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတင္းအက်ပ္ဆြဲေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊ အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ လူငယ္မ်ားစိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္မိသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ရွိ လူငယ္မ်ားသည္ လူေနမႈဘ၀ တုိးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူရမည့္အစား ၀ုိင္းဖြဲ႕၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာင္း ပါးစပ္အရသာခံ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ေနတတ္ၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ လူငယ္မ်ား လက္ခံထားသည့္ အယူအဆမ်ားမွာလြဲမွားေနလ်က္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ ကုိယ္လက္ ေပါ့ပါး၍ စိတ္ဖိစီးမႈ  (stress) ေလ်ာ့က်ေစသည့္ေဆး၊ အေတြးအေခၚဆန္းသစ္၍ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမ်ားေပးသည့္ေဆး၊ အရက္ေရခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အရက္အာနိ သင္ေလ်ာ့က်ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဆးအျဖစ္မွတ္ယူကာ လမ္းလြဲသုံးစြဲေနၾကသည္။ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားမေရြး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ သုံးစြဲေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံပင္ ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား လူငယ္မ်ားၾကား လြယ္လင့္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ဲသနည္း။ အရင္းအျမစ္ကုိေသခ်ာပုိင္း စစ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အျဖစ္သနစ္မ်ားမွာ ဘူးေပၚသလုိ ေပၚလာပါေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လူငယ္မ်ားရင္းႏွီးကြၽမ္း ၀င္လာေသာအခါ အရက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဧည့္ခံတတ္ၾကသည္။ အရက္ေသစာေသာက္ စား၍ေရခ်ိန္ေက်ာ္ အမူးလြန္လာေသာအခါ ေဆးသုံးစြဲေနသည့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားက ဧည့္သည္လူငယ္မ်ားကုိ အရက္အာနိသင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အတူတကြ သုံးစြဲျဖစ္လာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္သုံးစြဲဖူး ေသာဧည့္သည္လူငယ္မ်ားက မိမိၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေဒသခံလူငယ္မ်ားပါ ထပ္ဆင့္ဆြဲေခၚရင္း လူငယ္မ်ားၾကားလြယ္ လင့္တကူပ်ံ႕ႏွံ႔လာခ့ဲသည္။

စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးသည္အရြယ္အစား ပမာဏ ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔သည္ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ မိမိတုိ႔ တပ္ဖြဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ရန္ပုံေငြအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ တင္သြင္းေရာင္းခ်ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ ေဒသခံမ်ားအား တပည့္ေမြးျမဴ၍ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးမ်ားထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ ယခုတြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သာမက ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၏ အရွိန္အ၀ါကုိ အသုံးခ်ကာ စီးပြားေရးပမာ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ပန္းတုိင္ကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနသည္ကုိ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိသည္။

“ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး” ဟူ ေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ေက်းလက္ေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားသည္ အယူအဆနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ အတၱသမားမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္ ထုိးေကြၽးခံေနရသည္။ လူငယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္လည္း အသိျမင္အတတ္ သင္စူးစမ္းလုိသည့္ အက်င့္ဆုိးမ်ားစြဲကပ္ေနေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္သုံးစြဲရာမွ ေဆးစြဲသည့္ အဆင့္သုိ႔ေရာက္မွန္း မသိေရာက္လာသည္။

လူငယ္မ်ားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဆြဲေဆာင္ ျဖားေယာင္းရင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအတူတကြ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲသည့္အခ်ိန္မွာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ မဟာသႀကၤန္ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ ေဆး၀ါးအျဖစ္ အမွတ္မွားကာ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္မ်ား၊ စိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ၍ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈပါ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထုိမွ်မက ေရစုန္ေမ်ာ ဘ၀ပ်က္၍ အပယ္ခံဘ၀ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဖယ္ၾကဥ္ခံလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ပစ္ပယ္ခံရမႈမ်ားလာေသာအခါ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ္ေသေၾကာင္း ၾကံစည္မႈမ်ား (succide) ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။

လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲၿပီးသည့္အခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးတြင္ပါေသာ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိ။ တစ္ေယာက္တည္းေငးငုိင္လ်က္ ေလထဲ အိမ္ေဆာက္ေနသူပမာ စဥ္းစားေတြးေတာေနတတ္သည္။ စိတ္ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခႏၶာကုိယ္ပိန္လွီက်ဆင္းလာသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သံသယမ်က္လုံးျဖင့္ ႐ႈျမင္လာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အသိစိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းနည္းလာ၍ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားလည္း အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္မိလာသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား အရက္ေသာက္သုံးမႈႏႈန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ျမင့္တက္လာသည္။ အရက္အလြန္ အကြၽံေသာက္သုံး၍ မူးယစ္လာေသာအခါ အရက္အာနိသင္ေလ်ာ့က်ေစရန္ စိတ္ၾကြမူး ယစ္ေဆး၀ါးကုိ ထပ္ဆင့္သုံးစြဲမိျပန္သည္။ ထုိသုိ႔တြဲဖက္သုံးစြဲျခင္းသည္ ေဆးလမ္းလြဲ အသုံးျပဳျခင္း (Drug abuse) ပင္ျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္သုံးမႈ ပမာဏပုိမုိျမင့္တက္လာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးလည္း ပုိစြဲေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ လက္ခံထားသည့္ လြဲမွားေနေသာ အသိအမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိသည္။ ဤသုိ႔လြဲမွားေနျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားၾကား အသိပညာေပးမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး အထိမ္အမွတ္ေန႔မ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ျပခန္းမ်ားျပသၿပီး ေပၚပင္သာသာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိ။ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးကုိမုန္းတီးေနရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိယ္တုိင္နားလည္ထားရန္ လုိအပ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးပညာေပးမႈအခန္း က႑မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လုိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိက္နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုိက္ခ်ိတ္ဆက္၍ အသိပညာေပးမႈ အခန္းက႑မ်ား အခြင့္သာသလုိ အစဥ္တစုိက္ျပဳလုပ္ ေပးရန္လုိသည္။ အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ အစုိးရဌာနမ်ား၌ သာမကအျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေအာက္ေျခအဆင့္တုိင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္။

လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ ၎တုိ႔စိတ္ပါ၀င္စားေသာ က႑မ်ားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ထားရန္ လုိသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔စိတ္၀င္စားေသာ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ ပရဟိတမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ နည္းပညာ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ လက္မႈပညာတစ္ခုခုတြင္ လက္တြဲေခၚ၀င္ေရာက္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲလုိေသာ စိတ္အာ႐ုံမ်ား ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ယခုအခါ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ လူငယ္မ်ားၾကားသာမက စာသင္ခန္းမ်ား ထိတုိင္ေအာင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္အနာဂတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိမွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ကုိျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လူထုတစ္ရပ္လုံးနားလည္ေအာင္ခ် ျပထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ပစၥဳပၸန္ကာလ ေဆးယဥ္ပါးေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔နားလည္ လက္ခံထားေသာ ခံယူခ်က္ အမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိသည္။ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မွသာျဖဴစင္ေသာ ဘ၀ျဖင့္လွပေသာ အနာဂတ္ဆီ ခ်ီတက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရာဇာ၀တ္ဆုိင္ရာျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ သိရွိနားလည္ေနဖုိ႔လုိသည္။ ေဆးစြဲေနသည့္ လူငယ္မ်ား အနာဂတ္မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းလက္တြဲကူ၍ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ ေဆးျဖတ္ေပးရန္လုိသည္။

သုိ႔မွသာ မူးယစ္ကင္းစင္ေသာ လူေနမႈ ဘ၀ျဖင့္ အနာဂတ္ေကာင္းတစ္ခုပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါပမာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ လူညြန္႔ တုံးေစမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္မွ လူငယ္မ်ား ႐ုန္းထြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကုိ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္

မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေရာင္းခ်သူအခ်ဳိ႕ကုိ ဖမ္းဆီးေနစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကုိ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔က စတင္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေဘးကမ္းနားရွိ အိမ္တစ္လံုးတြင္ အုပ္စုလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေနသည့္ ဗြီဒီယိုဖုိင္တစ္ခု ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ ညပုိင္းက လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဗီဒီယုိဖုိင္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အပါအ၀င္ ပူးေပါင္းစစ္ေဆး ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အဆိုပါ အနီးတစ္၀ုိက္ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အငွားအိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲထားသူဟုယူဆရသည့္ လူငယ္ရွစ္ဦးခန္႔ႏွင့္အတူ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၃၆ ျပားခန္႔ ကနဦး ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ျမန္မာျပည္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီးမ်ဳိးေအာင္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ “လတ္တေလာ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေနဆဲမို႔ ဘာမွေျပာလုိ႔ မရေသးပါဘူး။ ေနာက္မွ ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းကလည္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း တာ႐ိုးအနီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေနၾကသည့္ ဗီဒီယုိဖိုင္ တက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မင္းတဲအီကင္းရပ္ ကမ္းနားလမ္း အေနာက္ဘက္တြင္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ သံုးစြဲသူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တဲမ်ားကုိသာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေနၾကသည့္ ဗီဒီယိုင္ဖုိင္အခ်ဳိ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ခဲ့သလို သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ေသာ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးအုပ္ေက်းရြာ အတြင္းသို႔လည္း ဇြန္ ၂ ရက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိ ေနအိမ္၂၃ လံုးကုိ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ သံုးစြဲေနသူ အမ်ားအျပားကုိသာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စိတ္ၾကြေဆးျပား အနည္းငယ္သာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး

ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံသူအား ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္

ယခင္က ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္လုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ အျခားေသာဆန္႔က်င္ ဘက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၊ စ႐ုိက္စုံလွတဲ့ လူတန္းစားေပါင္းစုံတုိ႔ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕မူလအ မည္နာမဟာ စကားရပ္တစ္ခုအ သြင္နဲ႔သာ တည္ရွိေနရတာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလ အယဥ္ေပၚ အ႐ုိင္းကဖုံး၊ မူလၿမိဳ႕ခံတုိ႔ေနရာမွာ အျခားေသာ စ႐ုိက္မတူညီသူေတြ အစားထုိး၀င္လာ…၊ မူလယဥ္ေက်းမႈတန္ဖုိးကုိ မေလးစားသူေတြ၊ စ႐ုိက္ဆုိးသြမ္းသူေတြနဲ႔အတူ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မႏၲေလးဟာ  အ႐ုိင္းဆန္လာခဲ့ရတာ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္က ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူေတြက လြမ္းတေနၾကမွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ လအနည္းငယ္အတြင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ညေတြမွာ  ဓားကုိင္ေသာင္းက်န္းတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ဓားကုိင္လုယက္တဲ့မႈခင္းေတြ၊ ေနာက္ဆုံး လုယက္သတ္ျဖတ္ၾကတဲ့အထိ မႈခင္းေတြဟာ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူ ေတြအၾကားမွာ ေန႔စဥ္၊ ညစဥ္မၾကားခ်င္ မျမင္ခ်င္ဆုံး သတင္းဆုိးေတြအ ျဖစ္ေနရာယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ညပုိင္း အခ်ိန္မွာ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ မႈခင္းေတြကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ညပုိင္းနဲ႔နံနက္အေစာပုိင္းေတြမွာ ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ အထုိက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ သြားတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္…

ယခု ၾသဂုတ္လအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ခံေတြၾကားမွာသာမကဘဲ  လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြထက္ မွာပါ အဲဒီအေၾကာင္းအရာက ေနရာယူထားျပန္ပါတယ္။ ယခင္က ညပုိင္းအခ်ိန္ေတြမွာသာ ၾကားရေလ့ရွိတဲ့ ဒုစ႐ုိက္မႈအေၾကာင္းအရာေတြ က လူစည္ကားတဲ့ ေန႔ခင္းအခ်ိန္ေတြမွာပါ ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားလာရပါတယ္။ ညပုိင္းအခ်ိန္ေတြမွာ ၾကားေနက် လုယက္မႈ၊ ခုိးမႈ၊ ဓားေထာက္လု ယက္သတ္ျဖတ္မႈ မႈခင္းေတြထက္ ပုိၿပီး အ့ံၾသထိတ္လန္႔စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုယက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္လာတဲ့အထိ ဆုိးရြား လာတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ခံေတြၾကားမွာ စုိး ရိမ္ထိတ္လန္႔ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔အတူ မလုံျခံဳမႈဆုိတဲ့ ခံစားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ေနၾကရပါတယ္။

 

■ ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုယက္မႈနဲ႔ လက္နက္ဥပေဒ

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္ လူစည္ကားရာလမ္းမေပၚမွာ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့အရပ္သားႏွစ္ဦးကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ျမရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္၊ လမ္းသြယ္(၁) ရပ္ကြက္၊  ၅၅ လမ္းနဲ႔ ၅၆ လမ္းၾကား၊  ၅၅ လမ္း အေနာက္ဘက္၊ ရြာလယ္လမ္းနဲ႔ႏွင္း ဆီလမ္းၾကားအေရာက္မွာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးနဲ႔အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ ေမာင္းႏွင္ လာတဲ့ ဆုိင္ကယ္ကုိ ေသနတ္သမားက ေဘးကေန အျခားဆုိင္ကယ္တစ္စီးနဲ႔၀င္တုိက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ လက္ကုိင္အိတ္ကုိ လုယူခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျဖစ္သူက ျပန္လည္လုယူခဲ့ရာမွာ ေသနတ္သမားက အသင့္ပါ လာတဲ့ ပစၥတုိေသနတ္နဲ႔ သုံးခ်က္ပစ္ခတ္လုိက္ပါတယ္။ ေသနတ္သမားရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ သူမွ အခင္းျဖစ္ေနရာမွာတင္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး အမ်ဳိးသားကုိေတာ့ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးကုိ အတြင္း လူနာအျဖစ္ တင္ပုိ႔လုိက္ရပါတယ္။ ေသနတ္သမားကုိေတာ့ အနီးမွာရွိတဲ့ျပည္သူေတြက လုိက္လံ၀ုိင္း၀န္း ဖမ္းဆီးခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အပ္ႏွံေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကနဦး ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ အခင္းျဖစ္စဥ္မွာ က်ဴးလြန္သူ ေသနတ္သမားဟာ ေငြလုယူဖုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိထားတဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေငြလုယူဖုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေသနတ္သမားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လုိ႔ဆုိေပမဲ့ စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေတြလည္း ရွိလာျပန္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ေသနတ္ကုိ ဘယ္ကေနရခဲ့တာလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀ယ္ခဲ့တာလား။ ၀ယ္ခဲ့တာဆုိရင္ေရာ…၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္ၿပီး လုယူရတဲ့အထိ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖုိးႀကီးပစၥည္းေတြပါေနတာလဲ၊ ရန္ၿငိဳးရန္စေၾကာင့္လားစတဲ့ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ဖုိ႔အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဓိကအေျဖကေတာ့ က်ဴးလြန္ခဲ့သူကာယကံရွင္ကပဲ  သိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီး စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းေနတာက ေသနတ္သမားဟာ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္မွာ ေနထုိင္ၿပီး ပန္းရန္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းရန္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူဟာ စပိန္ႏုိင္ငံထုတ္ ပြိဳင့္ ၃၂ အမ်ဳိးအစား ပစၥတုိေသနတ္တစ္လက္၊ ယင္းက်ည္ ၂၂ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ႏွစ္ခုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားတာက ေမးခြန္းထုတ္ေ၀ဖန္စရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕မူလဇာတိဟာ  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေသနတ္သမားဟာ လုယူဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အမႈနဲ႔  ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုယက္မႈခ်င္းတူေပမဲ့၊ လုယက္မႈပုံစံမတူတဲ့အမႈ တစ္ခု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ ညေနပုိင္းက ေမာင္ကိန္းေရႊဆုိင္ကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ၿပီး ဓားျပတုိက္ခဲ့တဲ့အမႈပါ။ ေရႊဆုိင္ကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ၿပီး လုယက္ဓားျပတုိက္သူဟာ တစ္ဦးတည္းဆုိင္အတြင္းကုိ ၀င္ေရာက္လာၿပီး မွန္ေကာင္တာကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္တာ၊ ဆုိင္အတြင္း ပစ္ခတ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကုိ လုယက္ခဲ့ပါတယ္။ ဓားျပတုိက္ၿပီး ဆုိင္ျပင္ကုိျပန္ အထြက္မွာ ေရႊဆုိင္မွာ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္လုံးေထြးသတ္ပုတ္ၿပီး တရား ခံကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈမွာလည္း ေသနတ္သမားကုိ ျပည္သူကပဲ  ၀င္ေရာက္လုံးေထြးသတ္ပုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈမွာဆုိရင္ ေသနတ္သမားဟာ ေရႊဆုိင္ကုိ ဓားျပတုိက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသနတ္ကုိအသုံးျပဳတုိက္ခုိက္သြားတယ္လုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆလုိ႔ရပါတယ္။ ေရႊဆုိင္ကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ၿပီး လုယက္ဓားျပတုိက္သြားတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့တာ မေတြ႕ ရပါဘူး။ ယခု ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ ေသနတ္သမား က လုယက္ခံရသူ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ အေသပစ္သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ အခင္းျဖစ္ေနရာမွာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားကေတာ့ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုယက္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ေရႊဆုိင္ကုိ ေသနတ္ပစ္ခတ္ဓားျပတုိက္လုယက္မႈျဖစ္စဥ္၊ လမ္းမေပၚမွာ ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ေနသူႏွစ္ဦးကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ၿပီး လုယက္တဲ့ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခု ဟာ ခ်ိန္ထုိးစဥ္းစားၾကည့္ရမယ့္အခ်က္ေတြပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေရႊဆုိင္ကုိ  ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္သူဟာ တန္ဖုိးႀကီး ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကုိ လုယက္မႈေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ေသနတ္ကုိအသုံးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။ ယခု ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ အျခားလက္ နက္ေတြျဖစ္တဲ့ တုတ္၊ ဓားလက္နက္ေတြကုိအသုံးမျပဳဘဲ  ေသနတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳတဲ့အျပင္ ဆုိင္ ကယ္သမားဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးဆီက  လုယက္ခဲ့႐ုံသာမကဘဲ လူကုိပါအေသပစ္သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္း စားေတြးေတာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၿပီးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ဴးလြန္သူ ေသနတ္သမားကုိ  ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ကန ဦး စစ္ေဆးခ်က္မွာေတာ့ ေသနတ္သမားဟာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးက ဘဏ္တစ္ခုကေန ေငြထုတ္ၿပီးထြက္အလာမွာ ေငြပါလာမယ္အထင္နဲ႔ လုယက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

“လင္မယားႏွစ္ေယာက္က ဘဏ္ထဲကေနထြက္လာေတာ့ ပုိက္ဆံပါလာမယ္ထင္ၿပီး လုယူဖုိ႔လုပ္ရာကေန ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ လင္မယားႏွစ္ဦး ဘဏ္ကေနအထြက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းကတည္းက အဲဒီလူက ပါလာတာ။ ေျပာေနၾကတဲ့ ေသနတ္ဘယ္ကရ တယ္၊ လူငွားၿပီးသတ္ခုိင္းတယ္ စတာေတြကေတာ့ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာမွေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္အရ ေသနတ္ပစ္ခတ္သူက တစ္ဦးတည္းပါ”လုိ႔ မႏၲေလးခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီးမ်ဳိးေအာင္က အမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယခုကဲ့သုိ႔ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္အခ်ိန္မွာပင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ လုယက္မႈေတြ ဒုစ႐ုိက္မႈေတြ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေနၾကတာဟာ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ အလြန္အင္မတန္ အ႐ုပ္ဆုိးအၾကည္းတန္ေစသလုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကုိ အခ်က္ေပး စိန္ေခၚထုိးႏွက္လုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူေတြ အၾကားမွာလည္း ေန႔စဥ္လႈပ္ရွား သြားလာၾကရာမွာ ညပုိင္းအခ်ိန္ေတြသာမကဘဲ ေန႔ပုိင္းအခ်ိန္ေတြမွာပါ မိမိလုံျခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္မကင္းစိတ္ေတြက ေန႔စဥ္ေ၀ဒနာတစ္ခုလုိ ခံစားေနၾကရပါတယ္။

 

■ လက္နက္ဥပေဒမွာ ဘယ္လုိျပ႒ာန္းထားလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုကုိ တရား၀င္လက္နက္ (ေသနတ္ စသည့္လက္နက္မ်ား) ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္လုိင္စင္နဲ႔  ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေပးထားသူအခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလက ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အရပ္သားမ်ားအား လုိင္စင္ျဖင့္လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူ မည္မွ်ရွိၿပီး မည္သည့္လက္နက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိလိုပါသည္” လုိ႔  ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္းက ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အဆုိရွင္ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးႏုိင္၀င္းေအာင္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေအာင္သန္းထြဋ္နဲ႔  ကေမၻာဇဘဏ္ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ဦး ေအာင္ကုိ၀င္းအပါအ၀င္ အရပ္သားေလးဦးကုိ လုိင္စင္ျဖင့္ တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေပး ထားတယ္လုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လိုင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူ ေလးဦးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ဦးမွာ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလႈိင္ျဖစ္ၿပီး ပစၥတို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ဦးကေတာ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္ (အၿငိမ္းစား) ျဖစ္ၿပီး ၅၃၈ တစ္လက္ႏွင့္ ၅၃၂ တစ္လက္ကုိင္ေဆာင္ ထားပါတယ္။ တတိယတစ္ဦးကေတာ့ ဦးျမင့္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီပစၥတို တစ္လက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ စတုတၳတစ္ဦးကေတာ့ ဦးေအာင္ကုိ၀င္းျဖစ္ၿပီး CZ- 2075၊ 9MM တစ္လက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” လုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္က ေျဖၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သြားလာခြင့္ျပဳထားသူေတြကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာလည္း အလားတူလုိင္စင္ နဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးထားတာေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္လုိင္စင္နဲ႔ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရဖုိ႔ဆုိတာ သာမန္လူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးက အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ေရးမူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္အပါအ၀င္ လက္နက္အားလုံးကို လုိင္စင္ျဖင့္သာ ကုိင္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ လုိင္စင္ျဖင့္ တရား၀င္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိဖုိ႔က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိ တဲ့ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္လုိင္ စင္ပါမစ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ေတြျပဳလုပ္ၿပီး စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား (ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္)အက္ဥပေဒအရ လုိင္စင္မဲ့လက္နက္ကုိင္ေဆာင္တာ၊ လက္၀ယ္ထားရွိတာ၊ ေရာင္းခ်တာ၊ စည္းမ်ဥ္းတားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိ ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္တာ စတဲ့ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကုိ တရားမ၀င္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပါက လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉ (က) အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ကေန ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ မွာ (က မွ စ် အထိ) ပုဒ္မခြဲေတြကုိ အပုိင္းလုိက္ သီးျခားထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ မွာ လက္နက္စသည္တုိ႔ကုိ လုိင္စင္မဲ့ မသိေအာင္ ၀ွက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကုိပါ သီးျခားထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀ ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့မယ္ဆုိပါက ပုဒ္မ ၁၉ (က၊ င၊ ဃ၊ စ) တုိ႔နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၂၅ အရ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းကရွာေဖြစဥ္ လက္နက္စသည္ တုိ႔ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္လွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္)အားထုတ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္)၊  ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ သည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ လက္နက္မ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရားမ၀င္လက္နက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမ်ားသုိ႔ အ ျမန္ဆံုးလာေရာက္အပ္ႏွံၾကရန္ႏွင့္ လာေရာက္အပ္ႏံွျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရအေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ တယ္။

သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ႏုိင္ငံမွာ တရားမ၀င္ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၀င္ေရာက္ေရာင္းခ်ေနတာ၊ တရားမ၀င္ကုိင္ေဆာင္အသုံးျပဳေနတာေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနတာကုိ စုံစမ္းရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ သိရွိထားပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္သာဓကေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိထားၿပီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ တရားမ၀င္လက္နက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္တဲ့မႈ ခင္းျဖစ္စဥ္ေတြကတစ္ဆင့္ အလြယ္ကူဆုံးသိႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခုျပရမယ္ဆုိရင္ ရပ္သိရြာသိျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းပါ ၁၅ ဦးတုိ႔ကုိ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ဳိးစုံ အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြ နဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သူတုိ႔ကုိ လက္နက္မ်ားအက္ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ အပါအ၀င္ အမႈေပါင္း ၁၇ မႈခန္႔နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့တာကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္လက္နက္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အထိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနမလဲဆုိတာ မေတြးရဲစရာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးမၾကာခင္မွာပဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အထက္ပါေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေရႊ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ေသနတ္သမားတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔  သက္ဆုိင္ရာက ထုတ္  ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တရားမ၀င္ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနတဲ့ လက္နက္ေတြ၊ တရားမ၀င္ လက္၀ယ္ထားရွိသူေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနသူေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအ ေနနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ ေရာက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔ တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမ၀င္ လက္နက္မ်ဳိးစုံကုိင္ ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ လက္၀ယ္ထားရွိသူမ်ားနဲ႔တရားမ၀င္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းေတြ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာကုိ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္အပ္ႏွံၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားမ၀င္ လက္နက္ေတြဟာ ဘယ္ကေနလာတာလဲ၊ ဘယ္လုိ ၀င္ေရာက္လာတာလဲဆုိတာ အေျဖရွာဖုိ႔လုိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟာ လက္နက္ကုိ အားကုိးၿပီး လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈေတြ  ဆက္တုိက္ က်ဴးလြန္လာေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မလုံ ျခံဳမႈျပႆနာေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

 

■ မႏၲေလးက ရက္ေပါင္း ၉၀ သိမ္းငွက္ စစ္ဆင္ေရး

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ လူသတ္မႈအပါအ၀င္ အမႈအခင္းႀကီးေတြ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေစဖုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ရက္ေပါင္း ၉၀ သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၉၀ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းမွာ မႏၲေလးခ႐ုိင္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ခုိးမႈ၊ လူသတ္မႈ စတဲ့အမႈ အခင္းေတြအပါအ၀င္ မႈခင္းမ်ားစြာကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေန႔စဥ္လုိလုိ ေဖာ္ျပေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ဇြန္ ၂၅ ရက္က စၿပီးေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရး ဆုိၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ သတ္မွတ္ၿပီး လုံျခံဳေရးနဲ႔မႈခင္းက်ဆင္းေရးကုိ ပုိၿပီးတုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါ တယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္လုိက္တဲ့အတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္” လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရး ႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက မႈခင္းက် ဆင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းအစုိးရ အဖြဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကားထားတဲ့ ရက္ေပါင္း  ၉၀ သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းမွာ ယခု ၾသဂုတ္လလယ္ပုိင္းအထိ အမႈေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးထားႏုိင္ခဲ့တယ္လု႔ိ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးကေန သိရပါတယ္။ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ ေရးကာလအတြင္းမွာ ယခင္က ညပုိင္းအခ်ိန္ေတြမွာ ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားေနရတဲ့ မႈခင္းျဖစ္စဥ္အသံေတြ ၾကားရတာ နည္းသြားခဲ့ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္းမျဖစ္ပြားဖုိ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတာကုိေတာ့ မျဖစ္မေန အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ လုံျခံဳေရးကုိ လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့ပမာဏကေတာ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားနည္း ပါးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မယ့္ သူေတြဆုိတာကလည္း လုံျခံဳေရးအင္အားနည္းတာ၊ လစ္လပ္ေနတာကုိ အျမဲတမ္း အခြင့္ေကာင္းယူေခ်ာင္းေျမာင္းေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုံျခံဳေရး လစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ မႈခင္းေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ျငင္းလုိ႔မရႏုိင္ ပါဘူး။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ရက္ေပါင္း ၉၀ သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းက ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကုိပါ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္အတြင္းမွာ ထည့္သြင္းတာ၀န္ေပးအပ္ထား တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မႏၲေလးခ႐ုိင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အားအေျခအေနနဲ႔ မလုံေလာက္ တာေၾကာင့္ အျခားခ႐ုိင္က တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ေခၚယူၿပီး စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေစတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ နားလည္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေအာက္ေျခရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အၾကားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။  ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ည ၉ နာရီက မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ သံလ်က္ေမွာ္အ ေရွ႕ လႈပ္ရွားရဲကင္းမွာတာ၀န္က်ေနတဲ့ ရဲဒုတပ္ၾကပ္က အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ရဲတပ္သားကုိ ကင္းတာ၀န္သြားဖုိ႔ ႏႈိးခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကားမ်ားခဲ့ကာ ရဲတပ္သားျဖစ္သူက ရဲဒုတပ္ၾကပ္ျဖစ္သူကို ၁၂ ဗုိ႔ ေျပာင္းေခ်ာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္မွာ နဖူးေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ၀ဲနားရြက္ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ညာေပါင္ရင္း ေပါက္ထြက္ဒဏ္ရာေတြ အသီးသီး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ဟာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရၿပီး ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္သားကုိေတာ့ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးဟာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနဲ႔ ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ကေန မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕  သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေရာက္ရွိေနၾက သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား မလုံေလာက္ျခင္း၊ ရွိေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္အင္အားနဲ႔ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြမွာ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကေန မလုိလားအပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အထိျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အားအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြဲေ၀ေပးမႈေတြကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲသင့္တယ္ဆုိတာ ျပသေနတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ရက္ေပါင္း ၉၀ သိမ္းငွက္ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း မွာပဲ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူႏွစ္ဦးကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္လုယက္ခဲ့တဲ့ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္း မျဖစ္ပြားေစေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းပုိင္းေတြကုိ က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားခဲ့ ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ခံေတြအၾကားမွာလည္း ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္ၿပီး လူသတ္မႈပါ ပူးတြဲက်ဴးလြန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈေတြ၊ စုိးရိမ္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ထြက္ေပၚလာေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္ထဲေရးက ရဲခ်ဳပ္တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ထက္ ပုိအလုပ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ အျခားသူကို အစားထုိးေပးဖုိ႔ အခ်ိန္က်ၿပီ။ ရွက္တတ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေလာက္ႀကီး ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႀကီး (ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ) ေတြ ျဖစ္လာေနၿပီဗ်ာ။ ဒါေတြက (ျပည္ထဲေရး) အရပ္သားအစုိးရလက္ေအာက္မွာလည္း ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိင္ထားသူကေတာ့ တာ၀န္ယူရလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကုိ လုပ္ႏုိင္မယ့္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ လဲေပးပါ။ အခုဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အိမ္ျပင္ကုိထြက္လာရင္ အိမ္ျပန္ေရာက္ပါ့မလားဆုိၿပီး စိတ္ပူေနရတယ္။  လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ေနရင္ေတာင္ ဟုိၾကည့္သည္ၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ေနရတာ။ ဘယ္သူကမ်ား ေသနတ္နဲ႔ပစ္မလဲလုိ႔။ အ႐ူးကေန ဓားနဲ႔၀င္ခုတ္မလား၊ ရဲအခ်င္းခ်င္းေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး ကုိယ့္ ၀င္မွန္မလားဆုိၿပီး ေၾကာက္ေနရတယ္။ တရားဥပေဒက အားနည္းတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ရွိကုိမရွိတာ” လုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက သူ႔ရဲ႕အျမင္ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 

■ ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး

ေသနတ္ပစ္ခတ္ၿပီး လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္လာတဲ့အထိ အေျခအေန ဆုိးရြားလာတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့အေျဖကုိ ျပည္သူအပါအ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ပါ အေျဖထုတ္ဖုိ႔လုိ အပ္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ အက်ဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေနတာ  အားလုံးသိၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လုယက္မႈ၊ ခုိးမႈ၊  ဓားျပမႈ မႈခင္းအခ်ဳိ႕မွာဆုိရင္ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ပုံမွန္ရာဇ၀တ္မႈကုိ အလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ က်ဴးလြန္ေန ၾကသူေတြလုိမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး ေငြေၾကးအရမ္းက်ပ္တည္းလာတာေၾကာင့္ ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္လာၿပီး ရာဇ၀တ္မႈကုိ က်ဴးလြန္က်တာျဖစ္တယ္ဆုိတာ  စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရရွိထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကေန သိရပါတယ္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမႈ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သည္ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေစ  ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ရာဇ၀တ္မႈေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေျဖရွာေျဖရွင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။

ယခုေနာက္ပုိင္း မႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ  မူယစ္ေဆး၀ါးအမႈကိစၥေတြကလည္း ထိပ္တန္းမႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနျပန္ပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ မႈခင္းျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕မွာ မူးယစ္ေဆး ၀ါးသုံးစြဲဖုိ႔အတြက္ ပစၥည္းလုယူတာ၊  ဆုိင္ကယ္ခုိးယူသြားတာေတြ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ၾကားေနရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မႈခင္းေတြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေနတဲ့ သတင္းေတြ မၾကာ ခဏေတြ႕ေနရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေနတယ္ဆုိေပမဲ့ အဓိကေက်ာ္ေစာ သတင္းရွိသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးသလုိ ႀကိဳတင္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ေနတာေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္းမျဖစ္ေစဖုိ႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ က ရက္ေပါင္း ၉၀ သိမ္းငွက္ စစ္ဆင္ ေရးစီမံခ်က္နဲ႔ အထူးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုၾကားမွာလည္း ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမွာ ေသနတ္ပစ္ခတ္လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ခုိးမႈ၊ လုယက္မႈေတြေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေ၀ဖန္မႈ ေတြက ရွိေနဆဲပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္အလွည့္ေရာက္လာမလဲဆုိတဲ့ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔စိတ္ေတြက ၿမိဳ႕ခံလူထုအေပၚမွာ ေျခာက္လွန္႔လုိ႔ ေန ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္ႏုိင္မလဲ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ က်ဆင္းသြားႏုိင္မလဲ စတဲ့ မေရရာႏုိင္ေသးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရဆဲအ ေျခအေနမွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္သားေတြကပဲ ဆက္လက္ဆုိးသြမ္းမင္းမူေနႏုိင္မွာလား၊ သားေကာင္ျဖစ္သြားမလားဆုိတာ…။

 

မူးယစ္စစ္ဆင္ေရး ဘယ္အထိသြားမလဲ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာတင္ေဆာင္လာေသာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား (ပုံႀကီး) စိတ္ၾကြေဆးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ (ပုံေသး)

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိၿပီး မူးယစ္သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနရတာဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ က်႐ံႈးမႈႏြံထဲကို ပို႔ေနသလို ခံစားရပါတယ္” မတ္ ၃၀ ရက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတတာ၀န္ယူၿပီး သံုးလခန္႔အၾကာမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ တက္ေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းေပး တိုင္ၾကားႏိုင္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရး ဌာနကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွာ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တုိင္ၾကားရမည့္ ဖုန္းနံပတ္၊ ဖက္စ္နံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆး သတင္းေပးတဲ့သူေတြ အတြက္ လံုျခံဳေရး၊ သတင္းေပးတဲ့ သူေတြအတြက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

သမၼတ႐ံုးက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနက မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားျခင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ကြင္းဆက္အားလံုး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ အဆံုးအထိ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ ဗဟိုအဖြဲ႕ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္မႈေအာက္မွာ သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးသူေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ တရားခံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ခြဲေ၀ေပးသြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

“ဒီဌာနကို ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတဲ့သတင္းကို သမၼတကို တင္ျပမယ္။ သမၼတကေန စိစစ္မယ္။ စိစစ္ၿပီးရင္ ဒီဟာကို ေအာက္ေျခကို အဆင့္ဆင့္ကို မခ်ျပဘူး။ ဗဟိုမွာဖြဲ႕ထားတဲ့ အထူးအဖြဲ႕ကို ေပးမယ္။ အထူးအဖြဲ႕က သြားၿပီးစစ္ေဆးမယ္။ စံုစမ္းမယ္။ ေဖာ္ထုတ္မယ္။ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြကို တရား႐ံုးတင္မယ္။ အမႈဖြင့္မယ္။ သတင္းေပးတဲ့သူ၊ ဖမ္းဆီးတဲ့သူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဒီသုံးဦး သံုးဖလွယ္ အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀သြားမယ္” လို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

တန္ဖိုးမ်ားျပားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈေတြကို ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမႇင့္တဲ့ အေနအထားမွာဆိုရင္ တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက ၾကာျမင့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္ေပးအပ္မယ္လို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

“တရား႐ံုးမွာဆိုရင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ၾကာတယ္။ ဒီအမႈကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းဖို႔ တရား႐ံုးက စီရင္ခ်က္ခ်တဲ့ အထိဆိုရင္ အရမ္းၾကာမယ္။ ၾကာေနမယ္ဆိုေတာ့ တန္ဖိုးသင့္ၿပီးရင္ သတင္းေပးသူ၊ ဖမ္းတဲ့သူကို ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္ၿပီး ေပးထားမွာ။ ေပးတဲ့အခါ သတင္းေပးတဲ့သူ ဘယ္သူလဲဆိုတာ မသိေအာင္လို႔ ဆုခ်ီးျမႇင့္တာကိုလည္း သတင္းထုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳရတယ္။ ဒီ Process က ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတိုဆံုး လုပ္ထားတယ္” လို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

သမၼတရဲ႕ မူးယစ္စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးမိမႈေတြ ဆက္တိုက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ကေန ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္အထိ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၃၅၈ မႈရွိၿပီး တရားခံ ၄၈၀ ေက်ာ္နဲ႔အတူ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ရွစ္သန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီလို ဖမ္းဆီးရတဲ့ ေနရာမွာ တရားခံေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ရတာေတြလည္း ရိွတယ္လို႔ သမၼတ႐ံုးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ဘယ္ေလာက္အထိရိွေနလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ UNODC (ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး) ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစုိက္ဧကေပါင္း ၁၀၁,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ ဘိန္းစိုက္ဧက ၃၅၀, ၀၀ ခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္မႈ စီမံကိန္း ၁၅ ႏွစ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာဆိုရင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားဆံုး ျပည္နယ္ကရွမ္း ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒုတိယ စိုက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားဆံုး ျပည္နယ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္က ဘိန္းစိုက္သူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဘိန္းခင္းစိုက္ကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပိုမ်ားလာၿပီးေတာ့ ဘိန္းခင္းတစ္ဧကကို က်ပ္ ၂၅ သိန္း အထက္ ကုန္က်တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ထြက္ရိွလာတဲ့ ဘိန္းကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ WY စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲမႈက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို ေနရာမ်ဳိးမွာဆိုရင္ စိတ္ၾကြေဆးတစ္ျပား က်ပ္ ၃,၀၀၀ ခန္႔သာရိွၿပီးေတာ့ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲမႈေတြ မ်ားလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“မူးယစ္ေဆးသံုးတဲ့သူမ်ားလား၊ မမ်ားလား ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္မွာ အခ်ဳပ္ခန္းနဲ႔ေတာင္ မဆံ့ေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ က်ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဆးမႈေတြခ်ည္းပဲ” လို႔ မဂၤလာဒံု မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို ဖမ္းဆီးရမိတ့ဲသူ အမ်ားစုက သံုးစြဲသူနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ အခ်ဳိ႕က သံုးစြဲသလို သယ္ယူပို႔ေဆာင္တာလည္း လုပ္ေဆာင္တာလို႔ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိတ္ၾကြေဆး အသံုးျပဳမႈ မ်ားလာတာကိုလည္း သမၼတကလည္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား အရြယ္ေတြအထိ သံုးစြဲမႈပ်ံ႕ႏွံ႔ လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္ ကာလကတည္းက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနတာကို ၾကားသိေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ အဖိုးနည္းနည္းနဲ႔ လက္လွမ္းမီ လြယ္လင့္တကူ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ျပည္တြင္းမူးယစ္ ေဆးသံုးစြဲသူ အမ်ားစုကလည္း WY ကို သံုးစြဲေနသလို ျပည္ပကို တင္ပို႔ရာမွာလည္း WY က ထိပ္ဆံုးက ရိွေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔တဲ့ စိတ္ၾကြေဆးေတြကို မေလးရွားမွာ ဖမ္းမိတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ကြန္တိန္နာနဲ႔ သယ္ပို႔တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔တဲ့ WY ပို႔ကုန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆိုရင္လည္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ေရႊဇားတံတားအနီးမွာ ေတြ႕ရွိတဲ့ယာဥ္ကို စစ္ေဆးရာ ဆာလာအိတ္မ်ားအတြင္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကိုပို႔မယ့္ ခ်င္းေတြနဲ႔ ေရာေႏွာထည့္ထားတဲ့ စိတ္ၾကြေဆးေတြကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ စိတ္ၾကြေဆး အေရအတြက္က စုစုေပါင္း အျပား ၂၇၆၆ ၀၀၀ ရိွၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရအတြက္မ်ားရင္ တရားခံလြတ္တယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း အဲဒီစိတ္ၾကြေဆးေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားခံကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

 

အႏုပညာရွင္ေတြလည္း အဖမ္းခံရတဲ့ မူးယစ္ေဆး

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ျပည္သူေတြအၾကား တစ္ေန႔တ ျခားပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ မူးယစ္ေဆးေတြကို ႏွိမ္နင္းေရးအျဖစ္ ထင္ရွားတ့ဲ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရိွလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ရန္ကင္းလမ္း၊ Golden City အိမ္ရာေန အဆိုေတာ္ ေရႊထိုက္ (ခ) မေ၀လြင္ေဇာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၁၉၉၄ ျပား၊ အိုက္စ္ ၇၇၃ ဂရမ္၊ ဘိန္းျဖဴ ၁၁ ဂရမ္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ ၁၂ ဂရမ္နဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားပါတယ္။

အလားတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကလည္း အဆိုေတာ္ ​​ရဲမင္​းသိန္​း(ခ) ရသ အပါအ၀င္ သံုးဦးအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​ ထြန္တံုးရပ္​ကြက္​ ေအာင္​​ေဇယ်လမ္​း ၄၉ လမ္းနဲ႔ ၅၀ လမ္​းၾကားရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​တစ္​ခုမွာ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား စုစု​ေပါင္​း​ ၁၆၅၅ ျပား၊ ကာလတန္​ဖိုး​ က်ပ္​ ၈၂၇၅၀၀၀ တို႔နဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေအာင္ပင္လယ္ နယ္ေျမရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သူကေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာမိုက္တီး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔မွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၆ ျပားနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ကို ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွာ ႐ံုးထုတ္ရမန္ယူခဲ့ၿပီးေတာ့ ကြင္းဆက္တရားခံေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ သြားမယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာထားပါတယ္။

အႏုပညာေလာကမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈေတြက အရင္ကတည္းက ရိွခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ Facebook မွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ မိုးေဇၿငိမ္း အေကာင့္ပိုင္ရွင္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ေတြထဲမွာဆိုရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အႏုပညာရွင္ တခ်ဳိ႕ကို တာ၀န္ရိွသူေတြက စစ္ေမးထားတဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီထြက္ဆိုခ်က္ေတြအရဆို အႏုပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈေတြ ရိွတယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ အဲဒီထြက္ဆိုခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လက္ရိွ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္တီးဟာလည္း သံုးစြဲတဲ့သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

အဆိုပါ အစစ္ခံခ်က္ေတြထဲမွာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ား၊ ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အနည္းဆံုး ၁၈ ဦးခန္႔အထိ ရိွတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီအႏုပညာရွင္ရဲ႕ စစ္ခ်က္ထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရး သြားေရာက္ခ်ိန္မွာ သံုးစြဲတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ၊ အလုပ္အားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ စုေ၀းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲတာေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိုးေဇၿငိမ္း အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆိုသူကို ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ မရရိွခဲ့ပါဘူး။

ထိုသို႔မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္တြင္ ၎တို႔အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသည့္ မူးယစ္ေဆး အမ်ဳိးအစားမွာ WY စိတ္ၾကြေဆး အမ်ဳိးအစား ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ခံထားပါတယ္။

ယခင္ကတည္းက မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြ ရိွခဲ့ေပမယ့္ တစ္လအတြင္း ဆက္တိုက္ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြကေတာ့ မရိွသေလာက္ပဲလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရိွ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အႏုပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈေတြ ရိွေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ မသံုးတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရိွတယ္လို႔ Horizon Band မွ Keyboard တီးခတ္သူ  ေအာင္ေလးက ေျပာပါတယ္။

“အႏုပညာသမားတိုင္း မူးယစ္ေဆးမသုံးဘူး။ ဒါကအမွန္တရားပါ။သူ႔ဘာသာသူ ႀကိဳက္လို႔သုံးတာေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ဘယ္သူလာေမးေမး ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ ၀မ္နည္းစရာေကာင္းတာက ဂီတသမား၊ ႐ုပ္ရွင္သမား၊ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ ေနာက္ၿပီး က်န္တဲ့အႏုပညာသမားေတြကို ေရာခ်ၿပီး မစြပ္စြဲေစခ်င္ပါဘူး” လို႔ ကိုေအာင္ေလးက ေျပာပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမွသာ ခံစားမႈ အားေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြက လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲလို႔ အႏုပညာ ဖန္တီးႏိုင္တယ္ ဆိုတာက ဆီေလ်ာ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူက သံုးသပ္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ့္ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ဘာမွမပတ္သက္ပါဘူး။ အရက္ေသာက္ၿပီး တီးမွ ေရးမွ ဆိုမွ ခရီးေရာက္တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ အခုေခတ္ သုံးစြဲေနၾကတဲ့ WY၊ Ice ဘာညာေတြ သုံးစြဲၿပီးေတာ့ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈ တစ္ခုကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ မယုံရင္ သာမန္ ၀ါသနာရွင္ တစ္ေယာက္ကို မူးယစ္ေဆးသုံးၿပီး ဖန္တီးခိုင္းၾကည့္ပါလား။ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္ ေသာက္တစ္လြဲေတြ။ ဆိုလိုခ်င္တာက စိတ္ကိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးတဲ့ အရာေတြက အသုံးမ၀င္ပါဘူး” လို႔ ကိုေအာင္ေလးက ဆိုပါတယ္။

တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔မွာ အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြဲသူေတြ အမ်ားအျပား ရိွေနၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာကမွာ မဆိုသံုးစြဲသူေတြ ရိွေနတယ္လို႔ ကိုေအာင္ေလးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးကို သုံးၾကသလဲ။ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္ႏိႈက္က သုံးခ်င္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒါအျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးမွာ ေဆးေျခာက္သုံးၿပီး အႏုပညာ လုပ္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္သုံးစြဲၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္သုံးစြဲၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္သုံးစြဲၿပီး စစ္တိုက္ေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္သုံးစြဲၿပီး ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရေတြရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့မူးယစ္ေဆး အားလုံးပါပါတယ္။ ဒါကို အႏုပညာသမားေတြအားလုံး မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲတယ္ဆိုတာ လက္မခံပါဘူး။ မယုံရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီလာခဲ့ မူးယစ္ေဆးေတာ့မရဘူး။ ဟင္းေကာင္းေကာင္း ခ်က္ေကြၽးမယ္။ အရက္၀ေအာင္ တိုက္ပစ္လိုက္မယ္” လို႔ကို ေအာင္ေလးက ဆိုပါတယ္။

 

သမၼတရဲ႕မူးယစ္စီမံခ်က္ထဲက ဓားစာခံမ်ား

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မိန္းမစီးကတၱီပါဖိနပ္မ်ား အတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရဲဇာနည္)

ဇြန္ ၂၆ ရက္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ သမၼတရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးစီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မႈကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းကို သမၼတ႐ံုးက ရဲခ်ဳပ္႐ံုးကို ေပးၿပီးေတာ့  ဖမ္းဆီးမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္တာပါ။

“သမၼတ႐ံုးက ခ်ေပးတဲ့ သတင္းကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကေတာ့ ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနရတာပဲ။ အခက္အခဲကေတာ့ မရိွပါဘူး။ သတင္းတည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့မွ ဖမ္းဆီးရတာဆိုေတာ့ အခက္အခဲက မရိွပါဘူး” လို႔ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္း အရာရိွ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ တရားခံအခ်ဳိ႕ေတြထဲမွာ အမွန္တကယ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနသူ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အသံုးခ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြလည္း ရိွေနတယ္လို႔ မဂၤလာဒံု မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ ဖိနပ္အတြင္း စိတ္ၾကြေဆး၀ါးေတြ ဖမ္းမိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာဆိုရင္ အသံုးခ်ခံရတဲ့ အေနအထားမွာ ရိွတယ္လို႔ ၎က ေျပာပါတယ္။

“ဟိုးတေန႔ကဆိုရင္ ေလဆိပ္မွာျဖစ္တဲ့ ကိစၥလိုမ်ဳိးေပါ့။ တရားခံလို႔ စြပ္စြဲခံရသူက လက္၀ယ္မွာ ေတြ႕တ့ဲဟာေပါ့။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပိုက္ဆံႏြမ္းပါးတဲ့သူ၊ မရိွဆင္းရဲသားေတြကို ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးခ်ၾကတာေပါ့။ မင္းဒီပစၥည္းေလး ယူသြားေပးလိုက္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီပုဂၢိဳလ္က (သယ္ယူေပးတဲ့သူ) သံသယရိွတဲ့သူ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ေစာဒကမတက္ရဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ဆိုတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံ တစ္ခုကေတာ့ ဆင္းရဲလို႔ပဲ” လို႔ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မူးယစ္မႈေတြမွာလည္း ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနၿပီးေတာ့ မူးယစ္မႈေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ သူေတြဟာ ဥပေဒကို နားလည္မႈ အားနည္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တရားခံ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးတာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

“မဂၤလာဒံု ကိစၥဆိုရင္လည္း ဖမ္းမိတဲ့သူေတြက ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြနဲ႔ သိပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အားနည္းတာေပါ့။ တရားခံရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ဆံုး႐ံႈးတာေတြရိွတယ္။ အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လာေနတာပဲ။ မူးယစ္မႈေတြေပါ့။ အဲဒီမွာက ဘာေတြ႕ရလဲဆိုေတာ့ ရဲက FIR လို႔ ေခၚတဲ့ ပထမစစ္ခ်က္ကို ရေအာင္ယူလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာက အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ ပထမစစ္ခ်က္ကို မယူခင္ Legal Counselling လို႔ေခၚတဲ့ ေရွ႕ေနနဲ႔ တိုင္ပင္ရတယ္။ ဒီစကားကို မေျပာခ်င္ မေျပာဘဲ ေနလို႔ရတယ္။ ေရွ႕ေနနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ပထမစစ္ခ်က္ကို ထြက္ဆိုလို႔ရတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ ဆင္းရဲသား စြပ္စြဲခံရတဲ့သူေတြကို ရဲကလမ္းေၾကာင္း ေပးၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္း ထြက္ဆိုရင္ မင္းတို႔လြတ္မယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြဆိုရင္ ကူညီေပးတယ္လို႔ ေျပာလုိက္။ ပိုက္ဆံနဲ႔ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာလိုက္။ အဲဒီလို လိုတဲ့ပံုစံကို ဆဲြယူၿပီးေတာ့မွ အမႈကို တည္ေဆာက္တာ” လို႔ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

မူးယစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတရဲ႕ လုပ္ကိုင္ပံုေတြ အေပၚမွာ အားရစရာ ေကာင္းေနတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ဒီအခ်ိန္က နည္းနည္းေစာေနၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့ လက္ႀကီးသမားေတြကို ဖမ္းဆီးရမိဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာလို႔သူက ဆိုပါတယ္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္က မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းႀကီးေတြ မမိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနက လာေျဖတာ ေပါ့တီးေပါ့ပ်က္ေပါ့။ ဂိုဏ္ႀကီး မမိျခင္း မိျခင္း ဆိုတာထက္ ၾကားထဲက အသံုးခ်ခံလိုက္ရတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။  မူလေနာက္ကြယ္က ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနတဲ့သူ၊ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ သူေတြက သယ္ေပးတဲ့သူကို မိၿပီလို႔ သတင္းရတာနဲ႔ ေျပးၿပီပဲေလ။ အခုအဲဒီလိုေတြ မျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ အခုကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ အစြန္အဖ်ားေလာက္နဲ႔ အသံုးခ်ခံသူေတြပဲ မိေသးတာ” လို႔ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ အမႈေတြကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ အမႈေပါင္း ၁၃၆၄၀ ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တာကေတာ့ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၅၂၀၀၀၀ ရွိခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားနဲ႔ ေက်နပ္ရေတာ့မလား

သမၼတရဲ႕ မူးယစ္ေဆးစီမံခ်က္က လက္ရင္းျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းမမိေသးဘဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ သူေတြ၊ အနည္းငယ္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့သူေတြကိုပဲ ဖမ္းဆီးရမိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအၾကား ေ၀ဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါး အဲဒီေလာက္သာမိရင္ မူးယစ္ဂိုဏ္းေတြ အကုန္မ်ဳိးတုံးကုန္ၿပီ။ လုပ္ေနတဲ့သူ မမိတဲ့အတြက္ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရတာေလ။ ဒီႏိုင္ငံေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိတဲ့အတိုင္း အခုဆို အခ်ဳပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာက မူးယစ္ေဆး ကိစၥေတြခ်ည္းပဲ။ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီေလာက္သာမိေနရင္ မ်ဳိးတုံးသြားတာ ၾကာၿပီေပါ့” လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တာ၀န္ယူရတဲ့ သူေတြကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးၿပီးေတာ့ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ စီရင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသိန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

“မူးယစ္ေဆးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးေနတာက ၾကာၿပီဗ်။ အရင္းအျမစ္ကို မိဖို႔က သိပ္ေတာ့ လြယ္လွတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတာင္သမၼတက ကိုယ္တိုင္လုပ္ေနလို႔။ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္မွလည္းရမွာ။ ၿပီးေတာ့ အရည္အခ်င္းရိွတဲ့ သူေတြကိုလည္း အာဏာကုန္ေပးၿပီး ခိုင္းမွပဲရမယ္။ မူးယစ္ေဆးက ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ေနတာ။ ပဲႀကီးေလွာ္ ေရာင္းသလိုကို ျဖစ္ေနတာ။ အထူးသျဖင့္ ရြာေတြမွာ အေတာ္ေပါက္ေနတာ။ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း အစြန္အဖ်ား ေက်းရြာေတြမွာဆို ေတာ္ေတာ္ေပါက္ေနတာ” လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသိန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးကိစၥမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ကိုင္တြယ္မည္ ဆိုပါ က သမၼတအေနျဖင့္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ဟိုးမဆလ ေခတ္ထဲက အဲဒီ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရိွတဲ့သူ လက္နက္ရိွတဲ့သူေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးကိစၥက ဆက္ႏႊယ္ေနၾကတာပဲ။ အသံေတြလည္း ၾကားရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးကိစၥက ေျဖရွင္းရ ခက္ေနတာေပါ့။ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ကားေတြနဲ႔ သယ္ၾကတာလည္း ၾကားတယ္။ သူပုန္ဘက္ကလည္း သယ္ၾကတယ္။ အေတာ္ေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း မူးယစ္ေဆးနဲ႔ လက္နက္၀ယ္ရတဲ့ အေနအထားလည္း ရိွေနေတာ့ မူးယစ္ေဆးက အဓိကကေတာ့ ဟန္ျပမလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေဆးပုလင္းေလးေတြ ႏွစ္ပဲတစ္ျပားကို ကားနဲ႔ ႀကိတ္ ျပတာေလာက္နဲ႔ကို မရဘူး။ အသိရိွရိွနဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ကာကြယ္တာလုပ္၊ တရား႐ံုးေတြမွာလည္း ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုထဲနဲ႔လည္း မရဘူး။ သမၼတက အထူးအဖြဲ႕ေတြကို ဖြဲ႕ၿပီးလိုက္ခိုင္း။ ပါ၀င္တဲ့သူ ဘယ္အဖြဲ႕ကျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ရေအာင္ဖမ္း။ မိတာေတြကလည္း ပိုင္ရွင္မဲ့ မျဖစ္ေစနဲ႔။ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ျပန္လိုက္။ ကားႀကီးနဲ႔ ၀င္လာၿပီးေတာ့ သယ္လာတာ ပိုင္ရွင္မမိဘူးဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕ေန။ ရဲမဟုတ္ဘူး။ စံုေထာက္မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္ စဥ္းစားလို႔ရတာ။ သူတို႔ဆိုလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြ ပိုသိတာေပါ့” လို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အႀကီးအက်ယ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရိွေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က မံုရြာၿမိဳ႕မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အျပင္မွာလည္း ေျပာေနၾကတယ္။ လက္ႀကီးေတြ မမိေသးဘူး။ မိေအာင္ႀကိဳးစားရမွာ။ ႀကိဳးစားပုံ ႀကိဳးစားနည္းကေတာ့ ရွိပါတယ္။ လက္ႀကီးေတြမိဖုိ႔ လက္လီသမားေတြအေပၚ မူတည္တာေပါ႔။ ဒါကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရးေရာ၊ တရားစီရင္ေရးေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာေရာ အားလုံးတာ၀န္ရွိတယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ သမၼတရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေတြကေတာ့ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားေတြကိုပဲ မိေနပါေသးတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႀကီးအက်ယ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းမိဖို႔အတြက္ သမၼတရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဘယ္ေလာက္အထိ ရိွမလဲ။ ဘယ္အထိ ခရီးဆက္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ငါးေျခာက္အိတ္ အတြင္းမွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေန၀န္းထက္)

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၏ ငါးေျခာက္အိတ္အတြင္းမွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ MH 741 ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ သြားေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္အား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ Terminal 1 ၀င္ေပါက္ရွိ X-Ray စက္မွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရာတြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပါလာသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ခရီးေဆာင္အိတ္အား ေလဆိပ္မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခရီးေဆာင္အိတ္ အတြင္းထဲရွိ ငါးေျခာက္ထည့္သည့္ အိတ္ထဲမွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၂၀၀ ပါ အထုပ္ ၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈ ျပားပါ ရွစ္ထုပ္ စုစုေပါင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၅၅၈၄ ျပားအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျဖစ္တာက မနက္က ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္က Terminal 1 မွာ မေလးရွားကို သြားမယ့္ ခရီးသည္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ခရီးေဆာင္အိတ္ကို Terminal 1 ရဲ႕ X-Ray စက္ကို ျဖတ္တုန္းၾကည့္ေတာ့ မသကၤာဖြယ္ရာေတြ ေတြ႕တာနဲ႔ စစ္လိုက္ေတာ့ ငါးေျခာက္ထည့္တဲ့ အိတ္ထဲကေန ၂၀၀ ျပားပါ အထုပ္ ၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈ ျပားပါ ရွစ္ထုပ္ စုစုေပါင္း ၁၅၅၈၄ ျပားကိုမိတယ္။ ေလဆိပ္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က စစ္လိုက္တာေပါ့” ဟု ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ငါးေျခာက္အိတ္အတြင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ အမ်ဳိးသားမွာ ေအာင္ကိုကိုလင္း(ခ) ရဲေလး ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎အား ေလဆိပ္မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိကာ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေမွာ္ပံုေက်းရြာရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ ဆိုင္ခန္း ၃၅ ခန္းကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး

မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမွာ္ပံုေက်းရြာရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ ဆိုင္ခန္း ၃၅ ခန္းကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ယခင္က တဲငယ္ ၅၅ တဲခန္႔ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေနျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ခြာရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဆက္လက္ ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳေနသျဖင့္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၎က “အဲဒီေနရာက က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္ အလံုး ၅၀ ေက်ာ္ေနတယ္။ လူေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ လပိုင္းေတြကတည္းက ေျပာင္းခိုင္းတာ။ မူးယစ္ေရာင္း၀ယ္မႈေတြလည္း ျဖစ္ေနတာ။ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ မတိုင္ခင္ ေျပာင္းဖို႔အမိန္႔ ထုတ္ၿပီးသား။ အိမ္အလံုး ၅၀ ေက်ာ္မွာ သာမန္ ၂၀ ေက်ာ္က ေျပာင္းသြားၿပီ။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းတဲ့သူေတြက အကာေတြကိုဖ်က္ၿပီး အမိုးေတြခ်န္ၿပီး မူးယစ္ေဆး ေရာင္းေနတာ။ အဲဒီတဲ အလံုး ၃၅ လံုး မီး႐ိႈ႕လိုက္တယ္။ ဘာျပႆနာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ရပ္မိရပ္ဖနဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္အထိ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ားအရ နယ္ရဲ ႏွင့္ အထူးမူးယစ္တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးမႈေပါင္းမွာ အမႈေပါင္း ၁၃၅၂ မႈ၊ က်ား တရားခံ ၁၅၅၇ ဦး၊ မ တရားခံ ၃၃၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈၉၄ ဦးကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး လမ္းညႊန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားကလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္လာေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး လြင္ေမာင္သိန္းက ဆိုသည္။

ဖားကန္႔ေဒသမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အႀကီးဆံုး မူးယစ္ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားျပားလြန္းျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာေထြးေနျခင္းတို႔ၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ဆိုသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မ ဒုစခန္းမွဴး ရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ နယ္ထိန္း ရဲတပ္သားႏွစ္ဦးကိုလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရာတြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၅၀ ေတာင္းယူခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလအတြင္းက အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲကလိေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားေလးဆူေက်းရြာ၌ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲကလိေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားေလးဆူေက်းရြာ၌ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ေအးမင္းထြန္း ဦးစီးအဖဲြ႕မွ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲကလိေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားေလးဆူေက်းရြာေန ထြန္းသန္း(ခ)သားငယ္မွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ရွာေဖြဖမ္းဆီးခြင့္ ၀ရမ္းအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၈)ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ထြန္းသန္း(ခ)သားငယ္အား ေနအိမ္တြင္ အသင့္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ထြန္းသန္း(ခ)သားငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေနအိမ္အိပ္ခန္းမွ ၉- မမ ပစၥတိုေသနတ္တစ္လက္၊ ၉-မမ က်ည္ ၁၇ ေတာင့္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ရရိွေငြ က်ပ္ ၇၉၄၅၀၀ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနအိမ္ေအာက္ ဆိုင္ကယ္ထားသည့္႐ံုရွိ ကြမ္းသီးအိတ္အတြင္းမွ WY စာတန္းပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၅၉၃ ျပား၊ R စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၇၆ ျပား၊ R စာတန္းပါ အစိမ္းေရာင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆး ၁၈ ျပား စုစုေပါင္း စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၇၈၇ ျပားတို႔အား ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“လက္နက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ထြန္းသန္းကို ဆက္စပ္တရားခံေတြ ဖမ္းဆီးရမိႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားအား လက္၀ယ္ထားရွိ/သံုးစဲြ/ေရာင္းခ်ခဲ့သူ ထြန္းသန္း (ခ)သားငယ္ အားသံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမယ(ပ)၁၉/၂၀၁၈၊ မူးယစ္/ စိတ္ေျပာင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၁၉(က)/၂၀(က)/ ၂၂ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

အဆို​ေတာ္​ရသ အပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ မႏၱ​ေလးၿမဳိ႕တြင္ ဖ​မ္​းဆီးရမိ

အဆို​ေတာ္​ရသ အပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ မႏၱ​ေလးၿမိဳ႕ရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုတြင္​ ၾသဂုတ္​လ ၁၅ ရက္​ နံနက္​ ၁ နာရီ၀န္​းက်င္​က ဖမ္​းဆီးရမိထား​ေၾကာင္​း သတင္းရရိွသည္​။

အဆို​ေတာ္​ရသကို ခ်မ္​းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​ အတြင္​းရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုတြင္​ မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ ​ေရာက္ရိွ​ေန​ေၾကာင္​း သတင္​းရရိွသျဖင္​့ မူးယစ္​ရဲတပ္​ဖြဲ႔မွ ၀င္​​ေရာက္​ဖမ္​းဆီးခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

မူးယစ္​တပ္​ဖြဲ႔စု ၁၈ မွ ရဲအုပ္လင္​းထြန္​းႏွင္​့အဖြဲ႔သည္​ မူးယစ္​သတင္​းအရ မူးယစ္​​ေဆး၀ါးႏွင္​့ အိမ္​၀င္​​ေရာက္​ ႐ွာေဖြခြင္​့၀ရမ္​းတို႔ျဖင္​့ ခ်မ္​းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ ထြန္​တံုးရပ္​ကြက္​၊​ ေအာင္​​ေဇယ်လမ္​း၊ ၄၉ လမ္​းႏွင္​့ ၅၀ လမ္​းၾကားရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုသို႔ ၀င္​​ေရာက္​႐ွာ​ေဖြခဲ့ရာ အခန္းတစ္ခုတြင္ ​​​ရဲမင္​းသိန္​း(ခ)ရသႏွင္​့အတူ မ်ိဳးတင္​့၊​ေခမီ(ခ)ဗ်ာတာမီး တို႔သံုးဦးကို ​ေတြ႔ရိွရၿပီး အိပ္​ရာ​ေဘး စားပြဲ​ေပၚတြင္​ WY​ လိ​​ေမၼာ္​​ေရာင္​​ေဆးျပား သံုးဆယ္​ ပိုက္​ႏွစ္​ပိုက္​၊ အနီ​ေရာင္​ပိုက္​အတြင္​း ထည္​့ထား​ေသာ စိတ္​ႂကြ႐ူးသြပ္​​ေဆးျပား ႏွစ္​ဆယ္​့ငါးျပားပါ တစ္​ပိုက္​၊ အနီေရာင္​ ပိုက္​အတြင္​း​ ေဆးျပားငါးျပားပါႏွစ္​ပိုက္​ စုစု​ေပါင္​း ကိုးဆယ္​့ငါးျပား၊ မူးယစ္​​ေဆး၀ါး သံုးစြဲရာတြင္​အသံုးျပဳသည္​့ ပစၥည္​းမ်ား၊ ထို႔​ေနာက္​ ​ေရခ်ိဳးခန္​း မွန္​တင္​ခံု​ေပၚမွ တစ္​သ်ဴးအစိုဘူးတြင္​း ထည္​့ထားသည္​့ အျပာေရာင္​ ပလတ္​စတစ္​အိတ္​ တစ္​ထုပ္​လ်ွင္​ WY လိ​ေမၼာ္​​ေရာင္​ စိတ္​ႂကြ႐ူးသြပ္​​ေဆးျပား ၂၀၀ ပါ ၇ ထုတ္​၊ ၁၆၀ ျပား ၂ ထုတ္​၊​ ေပါင္​း ၁၆၀ ျပားပါ ၁ ထုတ္​၊​ ေပါင္​း ၁၅၆၀ ျပားပါ အ​ေလးခ်ိန္​ ၁၅၆ဂရမ္​ခန္​႔၊ စုစု​ေပါင္​း​ေဆးျပား ၁၆၅၅ျပား၊ အ​ေလးခ်ိန္​ ၁၆၅.၅ ဂရမ္​ ကာလတန္​ဖိုး​ေငြက်ပ္​ (၈၂၇၅၀၀၀) တို႔ႏွင္​့အတူ လက္ကိုင္​​ဖုန္​း သံုးလံုးတို႔ကို သိမ္းဆည္း​​ဖမ္​းဆီး ရမိခဲ့သည္​ဟု သိရသည္​။

အဆိုပါ ျဖစ္​စဥ္​ႏွင္​့ပတ္​သက္​၍ သက္​ဆိုင္​ရာ ​ေအာင္​ပယ္​လယ္​ရဲစခန္​းသို႔ ​ေမးျမန္​းခဲ့ရာ “အဆို​ေတာ္​ရသအပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​မႈနဲ႔ စခန္​းမွာ လာ​ေရာက္​ အမႈဖြင္​့ထားပါတယ္​။ မူးယစ္​တပ္​ဖြဲ႔က ဖမ္​းဆီးခဲ့တာပါ” ဟု စခန္​းမႉးရဲအုပ္​ စိန္​ထြန္​းဦးက ​ေျပာၾကားခဲ့သည္​။

မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ​ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္​့ ရဲမင္​းသိန္​း(ခ)ရသ (၃၅)ႏွစ္၊ မ်ိဳးတင္​့(၂၆ႏွစ္​)ႏွင္​့ ​ေခမီ(ခ)ဗ်ာတာမီး(၂၀ႏွစ္​) တို႔ကို​ေအာင္​ပင္​လယ္​ နယ္​​ေျမရဲစခန္​းတြင္​ မယ(ပ)၁၁/၂၀၁၈၊ မူးစိတ္​ပုဒ္​မ-၁၉က/၂၁ တို႔ျဖင္​့ အမႈဖြင္​့ အ​ေရးယူထား​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

 

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦး ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦး ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း ကာယကံရွင္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေရကန္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရာတြင္ မမွန္မကန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက သတင္းမွန္ ထုတ္ေဖာ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိေနကာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ေမာင္ဆိုသူမွာ ေက်းရြာသို႔ မျပန္ရဲသည္အထိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ရာ ရြာသားမ်ားက ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အမွန္တရား  ကိုေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ၾသဇာရွိတယ္။ ပါ၀ါရွိတယ္။ အာဏာရွိတယ္ေလ။ ေနာက္ကြယ္ကေန ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ လူေတြလည္း ရွိေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ အခုဆုိရင္ တစ္ေယာက္ တစ္ကြဲျပားစီ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ရြာမွာလည္း ေနလို႔မရတဲ့ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာက အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမ်ားၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းတာေတြ လုပ္ေနတာေၾကာင့္ အခုခ်ိန္အထိရြာကို ကြၽန္ေတာ္ မသြားရဲေသးပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအးဘက္ကေန ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ ၀တ္စံုေတြနဲ႔ တရား႐ံုးကို တက္လာတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေရွ႕ကေနလာၿပီး ေစာင္းၿပီးၾကည့္တယ္။ ငံုၿပီးလာၾကည့္တယ္။ ဒီလိုအျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ၀င္လာမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာကလည္း တစ္ေယာက္တည္း သြားလာေနရလို႔ပါ။ ေနာက္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအးကို အာမခံ ျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ ဆင္းလိုက္လာၿပီး တံတားထိပ္မွာ မင္းၿမဲၿမဲ သတိထားပါ မွတ္ထားပါဆိုၿပီး လာေျပာသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြႏွင့္ ႀကံဳေတြေနရပါၿပီ” ဟု ေရကန္ေတာင္ေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္ေမာင္က ဆိုသည္။

ေရကန္ေက်းရြာတြင္ ၂၁၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ  ဦးစိန္ေမာင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ခ်င္းမတူ အိမ္တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ေပ ၂၀၀၀ ခန္႔ကြာေ၀းသည့္ ေနရာမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈ၌ အမႈထိမ္ခ်န္ျခင္း၊ သက္ေသပစၥည္းမ်ား ထိန္ခ်န္ထားျခင္းတို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရား႐ံုးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးကို တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္ေမာင္ကိုယ္တိုင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သလို ျဖစ္စဥ္အမွန္အား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သိရွိေစရန္သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္္ေတာ္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးလည္း ရြာမွာမေနရဲေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ရန္ကုန္ကို ထြက္သြားပါၿပီ။ သားသမီးေတြကလည္း တစ္ေနရာ၊ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း တစ္ေနရာ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ၿမိတ္ကေန ဆင္းလို႔မရဲေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူး ယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ဆိုတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ အခုကြၽန္ေတာ့္မွာ အေထာက္အကူဆိုလို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုယ္တိုင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိဘူး။ ပံ့ပိုးမႈလည္းမရွိဘူး။ အက်ပ္အတည္းၾကားကေန ထမင္းငတ္၊ ဟင္းငတ္ခံၿပီး တရား႐ံုးကို အသြားအျပန္ လုပ္ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ဒီလိုကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ေရကန္ေတာင္ ေက်းရြာမွာ ကြၽန္ေတာ့္လို မူးယစ္ေဆး၀ါး သတင္းေပးၿပီး အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရဲသူေတြ ရွိလာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ မိသားစုရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတာကို ကာကြယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုလည္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္” လို႕ဦးစိန္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေရကန္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕မွာ ဦးထိန္းရွိန္ထံမွ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၅၀၉၃ ျပား၊ ဘိန္းစာမႈန္႔ ၃၆ ထုပ္၊ ေငြ ၁၄၉၀၀၀၀ ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းသုံးလံုး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးစိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕မွာ ၿဖိဳးကိုဦးေနအိမ္မွ စိတ္ၾကြေဆးျပား ငါးျပားႏွင့္အတူ ၿဖိဳးကိုဦးကိုပါ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားခံ၊ ေငြႏွင့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားက ဆိုသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအးအား တရား႐ံုးက အာမခံျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအးမွလည္း ဦးစိန္ေမာင္အား ဂုဏ္သိကၡာ ညႈိးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ ျပန္လည္တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးသူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေန

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလဲြသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးသူေပါင္း ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အျပင္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပႆနာ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈျပႆနာ၊ သံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား အတြက္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ မူးယစ္ေဆးစြဲ ကုသေရး ဌာနႀကီး ၂၆ ခုႏွင့္ ဌာနငယ္ ၄၇ ခု တို႔ကို ဖြင့္ လွစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မက္သာဒုန္း အစားထိုး တိုက္ေကြၽးမႈ အစီအစဥ္အရ မက္သာဒုန္း တိုက္ေကြၽးသည့္ဌာန ၅၁ ခုကိုလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးစြဲလူနာမ်ားအတြက္ တစ္ ေနရာတည္းတြင္ ကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈအားလံုး ရရွိေစရန္ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ One Stop Service လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေဆးကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ေရာဂါပိုး (ဘီ၊ စီ)ႏွင့္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ သံုးစြဲမႈရွိၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ ၂၅၅ သန္းရွိသည့္ အနက္ ၂၉ ဒသမ ၅ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၂ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မူးယစ္ေဆးလြန္ ေသဆံုးမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရေသာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ အဖက္တမင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပားမ်ားအျပင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါး သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ အမ်ဳိးေပါင္း၂၆၀ ခန္႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးေပါင္း ၆၃၀ မ်ဳိးအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတုပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျပႆနာသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွစၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစပ်ဳိးဓာတုပစၥည္းမ်ား နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ စိတ္ၾကြေဆးျပားကို လြယ္ကူစြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ နယ္ေျမအေျခအေန ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိျခင္းမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္လာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား လူငယ္ထုအတြင္း သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျခအေနမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအျပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈ၊ သံုးစြဲမႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ စတုတၳငါးႏွစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ  ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သံုးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။